Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 2/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Λουρίκας Δημήτριος (με τηλεδιάσκεψη) Στυλιανίδου Μαρία
Σταθακόπουλος Δημήτριος Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ιωάννης Φουντουκίδης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγητές Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και (με τηλεδιάσκεψη) Ιωάννης Φουντουκίδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή καθώς και η κα Αθηνά Καπότη, μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 05/02.01.2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 05.01.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 67, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 05/02.01.2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 05.01.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 67, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με τίτλο «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας». Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στον καθορισμό των ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) με αντικείμενο τις προμήθειες αγαθών.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας».
Θέμα: «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α1 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 173). 2
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β1 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β' 777).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α' 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης 15) του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
4. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά την 94η και από 26.10.2016 συνεδρίασή της (θέμα 3° από τα εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματα) και κατά την 101η και από 21.12.2016 συνεδρίασή της (θέμα μόνον).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15) του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για τις εξής κατηγορίες αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις:
1. Οι κατηγορίες των αγαθών των δημοσίων συμβάσεων ή των συμφωνιών πλαίσιο που ανατίθενται ή συνάπτονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) είναι, (α) από την ομάδα των ιατρικών αναλωσίμων, τα γάντια, οι σύριγγες, οι βελόνες, οι καθετήρες, το επιδεσμικό υλικό και τα υλικά των αρθροπλαστικών επεμβάσεων, (β) από την ομάδα των υλικών λειτουργικής υποστήριξης ασθενών, οι βηματοδότες, οι απινιδωτές, οι καρδιακές βαλβίδες, οι ενδοστεφανιαίες προθέσεις και τα χειρουργικά μοσχεύματα, και (γ) οι κάθε είδους γενόσημες δραστικές ουσίες.
2. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας λειτουργώντας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) αναθέτει δημόσια σύμβαση ή συνάπτει συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια των αγαθών της παραγράφου 1, εφόσον η αξία της είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3,000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικώς στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την προμήθεια των αγαθών που περιλαμβάνονται στις τρεις κατηγορίες της παραγράφου 1 της παρούσας, υπό τον όρο ότι η δημόσια σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο που πρόκειται να ανατεθεί ή να συναφθεί για την προμήθειά τους είναι, κάθε φορά, συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατ' εξαίρεση, οι αναθέτουσες αρχές που λειτουργούν ακόμη κι ως κεντρικές αρχές αγορών (Κ.Α.Α.) είναι δυνατόν να διενεργούν για συγκεκριμένο έτος, εφόσον τούτο προβλέπεται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου, την προμήθεια των αγαθών των κατηγοριών της παραγράφου 1 της παρούσας με στοιχεία (α) και (β).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6. […]
β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης. [...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 23 Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340).
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ “ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ПК) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α ' και β ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
(Με τις παρ.6,7 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”.
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι’ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητας τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια”.
Β. Στο ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α/134/18.06.2017) “Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις” προβλέπονται τα εξής:
“Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Υ., η οποία έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανήκουν ιδίως:
(α) Η κατάρτιση, με τη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος. Στο Πρόγραμμα καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, ο προσδιορισμός κάθε άλλου στοιχείου που η Επιτροπή κρίνει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συνολική διαχείριση ποιότητας προμηθειών, ότι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη και των προτάσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3527/2007 από τα ως άνω νομικά πρόσωπα και από τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και των διατάξεων για την προμήθεια φαρμάκων.
(β) Ο καθορισμός της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών κατ` εφαρμογή των διατάξεων για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και η ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση κανόνων ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce), στο σύστημα Προμηθειών Υγείας.
(γ) Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος του εδαφίου α` της παρούσας παραγράφου.
(δ) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσιών, που εκπονούνται από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών.
(ε) Η Οικονομική Διαχείριση η οποία περιλαμβάνει:
αα) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών που δημιουργούνται από την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών και την εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος,
ββ) τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τη χρηματοδότηση του ως άνω Προγράμματος με την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών, από την τράπεζα κατά τους όρους της υπογραφείσας μεταξύ των φορέων του άρθρου 6 και των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σύμβασης.
Η εν λόγω χρηματοδότηση προμηθειών και υπηρεσιών επιτρέπεται, μόνον εφόσον: (α) έχει προηγουμένως εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (β) προβλέπεται η χρηματοδότηση στη διακήρυξη και τη σύμβαση της συγκεκριμένης προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας, (γ) το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται στο ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και (δ) το ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των τραπεζών από την Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγγράφεται Ειδικός Κωδικός με την ονομασία «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης».
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%, που περιέρχεται στον ανωτέρω Ειδικό Κωδικό. Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό της κράτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα διαθέσιμα ποσά του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω Οργανισμών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων και οργανισμών για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω φορέων ή οργανισμών.
(στ) Ο έλεγχος και η απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, των διαδικασιών που εφαρμόσθηκαν και της εκτέλεσης εν γένει του Προγράμματος της παραγράφου α΄ περιλαμβάνει:
αα) Τη σύνταξη και την υποβολή εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών εκθέσεως με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων.
ββ) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων του Προγράμματος Προμηθειών ή των δυσλειτουργιών που εντοπίσθηκαν κατά την εκτέλεσή του.
γγ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης του ανταγωνισμού κατά τις διαδικασίες Προμηθειών Υγείας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Προμήθειες, και την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή συνδΥΑσμένων ενεργειών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση φαινομένων ολιγοπωλίων και εναρμονισμένων πρακτικών από τους προμηθευτές.
δδ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη κοινωνικού κριτηρίου στο Πρόγραμμα Προμηθειών στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.
(ζ) Η έγκριση των αιτημάτων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, για την αναθεώρηση επί μέρους τμημάτων του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, καθώς και ανάγκες που ενδεχομένως προκύπτουν από την εφαρμογή του.
(η) Η εποπτεία των φορέων του άρθρου 6 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται ο οικονομικός έλεγχος, η υπόδειξη του αναγκαίου αριθμού και των απαιτούμενων ειδικοτήτων του προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. Ο έλεγχος των Μητρώων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και των προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών και των προτύπων ανάλωσης προϊόντων και ανάγκης υπηρεσιών και η εισήγηση για έγκριση αυτών από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(θ) Η αξιολόγηση των προμηθευτών ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 ως προς τη διαχείριση των προμηθειών τους, την τήρηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους αυτών και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
(ι) Η υποβολή πρότασης προς τα αρμόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιβολή πειθαρχικών ποινών και την άσκηση ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων, που διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν διατάξεις του παρόντος, ή από ενέργειες ή από παραλείψεις των οποίων επήλθε ή απειλήθηκε οικονομική ζημία του Δημοσίου, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας.
(ια) Η υιοθέτηση πολιτικών συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση προμηθειών υγείας και η ενσωμάτωσή τους στις διακηρύξεις και τις διαδικασίες διαχείρισης των προμηθειών.
(ιβ) Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δραστηριότητά της και η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια Υπουργεία για τη μεταφορά κανόνων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
(ιγ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κάθε ρύθμιση που αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής.
(ιδ) Η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων προς τα αρμόδια όργανα και φορείς, που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς τον σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις προμήθειες του τομέα υγείας.
(ιε) Η ανάθεση των μελετών, που αφορούν τη λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού που θα συντάξει η Επιτροπή και θα εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(ιστ) Η εκπόνηση Κανονισμών εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης των προϊόντων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης έκδοσης διάτρητων αποδείξεων για κάθε επί μέρους ανάλωση.
ιζ. Η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς του
Άρθρο 3Α
Η ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ανά ασφαλιστικό οργανισμό, η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των πληρωμών των προμη - θευτών ή των παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις, ανατίθενται στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος.[…]
Άρθρο 6
1. α) Η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών των φορέων του άρθρου 9 ανατίθενται: αα) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 1 και υπηρεσιών της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) και ββ) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 2 και την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 10, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (Δ.ΕΠ. Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.). Κατ' εξαίρεση, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δύνανται να διενεργούνται και από τους φορείς του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνει το αίτημα του φορέα, ύστερα από θετική εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. […] γ) Η Ε.Π.Υ., οι Υ.Πε., όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τα ανωτέρω δύνανται να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρθρου 10 του ν.3580/2007 με τη μέθοδο ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ορίζουν. […]
7. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδιαγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ’ εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υ.Πε., για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετι - κής εισήγησης της αρμόδιας Υ.Πε. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να αναθέσει, κατ’ εξαίρεση σε φορέα του άρθρου 9, την ευθύνη διεξαγωγής διαγωνισμού για την πραγματοποίηση προμήθειας του φορέα αυτού ιδίως για υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα – ποτά, έντυπα – γραφική ύλη και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. Με την απόφασή της η Ε.Π.Υ. καθορίζει το αντικείμενο της προμήθειας και τις προδιαγραφές του, τους όρους και την επιτροπή διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού”.
Όσον αφορά την ισχύ του ως άνω νόμου (3580/2007) σημειώνεται ότι ο ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας», στο άρθρο 77 αυτού ορίζεται ότι “από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1-14 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄134), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου".
Μετά από συνεχείς τροποποιήσεις και παρατάσεις του χρόνου ισχύος το άρθρο 15 του ν. 3918/2011 έχει ως κάτωθι: Άρθρο 15 - Έναρξη ισχύος
“1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 του ν. παρόντος νόμου αρχίζει από 01.01.2018. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2018, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4412/2016”.
Η παρ. 1 του άρθρο 15 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4445/16 (ΦΕΚ- 236 Α/19-12-16)
Γ. Στην υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/06 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β 59/24-1-2006) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ’ αριθμ. 2002/1998/ΕΚ Οδηγία για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος” στο άρθρο 11 παρ. 2 ορίζεται:
“ως «γενόσηµο φάρµακο» νοείται ένα φάρµακο µε την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, την ίδια φαρµακοτεχνική µορφή με το φάρµακο αναφοράς και του οποίου η βιοϊσοδυναµία µε το φάρµακο αναφοράς έχει αποδειχθεί βάσει των κατάλληλων µελετών βιοδιαθεσιµότητας. Τα διάφορα άλατα, εστέρες, αιθέρες, ισοµερή, µείγµατα ισοµερών, σύµπλοκα ή παράγωγα µιας δραστικής ουσίας θεωρούνται ως µία και η αυτή δραστική ουσία, εκτός εάν οι ιδιότητές τους διαφέρουν σηµαντικά από απόψεως ασφαλείας ή/και αποτελεσµατικότητας. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασφάλεια ή/και την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων αλάτων, εστέρων ή παραγώγων μιας εγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Οι διάφορες φαρµακοτεχνικές µορφές που λαµβάνονται από το στόµα και είναι άµεσης απελευθέρωσης θεωρούνται ως µία και η αυτή φαρµακοτεχνική µορφή. Ο αιτών µπορεί να απαλλαγεί από τις µελέτες βιοδιαθεσιµότητας εφόσον αποδεικνύει ότι το γενόσηµο φάρµακο πληροί τα σχετικά κριτήρια, όπως ορίζονται στις σχετικές λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραμμές”.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Συγκεκριμένα στο άρθρο 41 παρ. 1 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Στην παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην ΕΚΑΑ, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά προσφεύγουν οι αναθέτουσες αρχές στην ΕΚΑΑ, καθώς επίσης και οι κατηγορίες των συμβάσεων οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ.
Περαιτέρω στην παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών-πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται όπως και οι κατ΄ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν αυτών που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Αναφορικά με την ισχύ των διατάξεων του ν. 3580/2007 κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι αυτές διατηρούνται σε ισχύ με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 377 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία: “Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο”.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στον καθορισμό των ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αντικείμενο την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων, υλικών λειτουργικής υποστήριξης ασθενών και γενόσημων δραστικών ουσιών. Ειδικότερα στο μόνο άρθρο του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στις κατηγορίες αγαθών (και όχι συναφών υπηρεσιών) που θα ανατίθενται από την ΕΠΥ ως ΕΚΑΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Β. Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και οι εισηγητές δεν υπεισέρχονται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας των κατά τα ως άνω τεθέντων όρων και κριτηρίων ομαδοποίησης.
Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται τα κάτωθι:
1. Από τη διατύπωση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρ. 41 του ν. 4412/2016 προκύπτει σαφώς ότι οι ρυθμίσεις που θα τεθούν με την εν λόγω ΥΑ αφορούν σε κατηγορίες αγαθών για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΠΥ, υπό την ιδιότητά της ως ΕΚΑΑ. Από τις ρυθμίσεις της εν λόγω ΥΑ συνάγεται καταρχήν η υποχρεωτι - κότητα προσφυγής στην ΕΠΥ για τις κατηγορίες των ειδών που παρατίθενται στην παρ. 1 του μόνου άρθρου του υποβληθέντος σχεδίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται και να προκύπτει ρητά, ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία στις αναθέτουσες αρχές, το χρονικό σημείο κατά το οποίο εκκινεί η υποχρέωση αυτή.
Ειδικότερα, στο υποβληθέν σχέδιο, στην παρ. 2 προβλέπεται ότι “οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια των αγαθών που περιλαμβάνονται στις τρεις κατηγορίες της παρ. 1” και στο τελευταίο εδάφιο επίσης της παρ. 3 ορίζεται ότι δύναται “οι αναθέτουσες αρχές να διενεργούν για συγκεκριμένο έτος, εφόσον τούτο προβλέπεται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 [...] την προμήθεια των αγαθών των κατηγοριών της παραγράφου 1 της εν λόγω ΥΑ”. Με βάση τις ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν συνάγεται ότι η υποχρεωτική προσφυγή στην ΕΚΑΑ των αναθετουσών αρχών για την κάλυψη των αναγκών τους θα εκκινήσει με την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, με την οποία θα καθορίζονται τόσο οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΠΥ όσο και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται καθώς και άλλα ειδικότερα ζητήματα.
Κατόπιν τούτων για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου σκόπιμη θα ήταν η αναδιατύπωση του περιεχομένου των ως άνω ρυθμίσεων, ώστε να προβλέπεται ρητά ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην ΕΠΥ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρο 41 του ν. 4412/2016 και υπό τους όρους αυτής προς άρση κάθε αβεβαιότητας και σύγχυσης στους εφαρμοστές της εν λόγω κανονιστικής απόφασης (βλ. σχετικά και υπ' αριθμ. 10/2016 Γνώμη της Αρχής, η οποία εκδόθηκε επί αντίστοιχου αιτήματος για παροχή σύμφωνης γνώμης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).
2. Στο υπό εξέταση σχέδιο ΥΑ δεν γίνεται ομαδοποίηση αλλά τίθεται ως όρος ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης συμφωνίας πλαίσιο από την ΕΠΥ η αξία (3.000.000 ευρώ) του συνολικού ποσού της υπό ανάθεση σύμβασης, και στη συνέχεια καθορίζονται οι κατηγορίες των αγαθών, για τα οποία οι αναθέτουσες θα προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 της υπό έλεγχο ΥΑ οι κατηγορίες αγαθών, για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές θα προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΠΥ για την κάλυψη των αναγκών τους, κατατάσσονται καταρχάς σε τρεις ομάδες (ιατρικά αναλώσιμα, υλικά λειτουργικής υποστήριξης ασθενών και γενόσημες δραστικές ουσίες) χωρίς περαιτέρω ειδικότερους όρους ομαδοποίησης (π.χ. τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές, κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, αυξημένος βαθμός τυποποίησης, αυξημένος όγκος αγορών κ.α.).
Οι ως άνω κατηγορίες παρατίθενται χωρίς αναφορά του “Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)”, ωστόσο, προκειμένου αυτές να συγκεκριμενοποιηθούν, σημειώνεται ότι το CPV της πρώτης εξ αυτών είναι 33140000, της δε δεύτερης 33180000. Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι στην κατηγορία των ιατρικών αναλωσίμων υπάρχουν 2.643 εγγραφές ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (από τις 18.032 συνολικές εγγραφές ειδών) ενώ στην αντίστοιχη των υλικών λειτουργικής υποστήριξης υπάρχουν 382 εγγραφές. Αναφορικά με την τρίτη κατηγορία σημειώνεται ότι δεν ονοματοδοτείται με συγκεκριμένο CPV αλλά υφίσταται σχετικός ορισμός του γενόσημου φαρμάκου [υπ' αριθμ ΔΥΓ3(α)/83657/06 (ΦΕΚ Β 59/24-1-2006) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης].
Ακολούθως, από τις ανωτέρω ομάδες καθορίζονται επιμέρους κατηγορίες ειδών (γάντια, σύριγγες υλικά αρθροπλαστικών επεμβάσεων, ενδοστεφανιαίες προθέσεις κλπ.) οι οποίες θα υπαχθούν στην ΕΚΑΑ, χωρίς ωστόσο και αυτές να προσδιορίζονται με ακρίβεια (με την αναφορά CPV ανά είδος).
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι αναφορικά με τον κατά τα ως άνω καθορισμό στην ΥΑ των κατηγοριών των συμβάσεων που υπάγονται στην ΕΠΥ κρίνεται απαραίτητη η αναφορά ανά είδος του “Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (cpv)”, όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό 213/2008, λαμβάνοντάς υπ' όψιν και τα οριζόμενα στο άρθ. 23 του ν. 4412/2016, ώστε να είναι απολύτως ορισμένο και σαφές προς όλους τους εφαρμοστές της εν λόγω ΥΑ ποιες είναι οι κατηγορίες αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της ομαδοποίησης.
3. Στην παρ. 2 και 3 του μόνο άρθρου του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ τίθεται ως όρος ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης συμφωνίας πλαίσιο από την ΕΠΥ η αξία (3.000.000 ευρώ) του συνολικού ποσού της υπό ανάθεση σύμβασης. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ασαφής καθόσον δεν εξειδικεύεται σε ποιά χρονική στιγμή ο τεθείς όρος θα λαμβάνεται υπ' όψιν (π.χ. κατά την καταγραφή και συγκέντρωση των αναγκών των αναθετουσών αρχών ή κατά την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του Ν. 4412/2016) και περαιτέρω δύναται να προκαλέσει σύγχυση στις αναθέτουσες αρχές καθώς δεν διαφαίνεται να προκύπτει με βεβαιότητα η συνολική αξία των αναφερόμενων ειδών μέσω ενός συστήματος καταγραφής των αναγκών των φορέων υγείας το οποίο δημοσιοποιείται και στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν πλήρη πρόσβαση (π.χ. ΠΠΦΥΥ/ ΕΣΗΔΗΣ). Επίσης δεν καθίσταται σαφές αν το ως άνω ποσό των 3.000.000€ αφορά σε ομάδα αγαθών ή σε κάθε είδος ξεχωριστά.
4. Στο υπό σχέδιο ΥΑ δεν αποτυπώνονται καθόλου επικουρικές δραστηριότητες αγορών, με βάση τα προβλεπόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 41 και στο σημ. 16 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3580/2007 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΕΠΥ: “ […] προορίζεται να λειτουργήσει ως κέντρο τεχνογνωσίας, γνώσης και αυθεντικότητας σε θέματα Προμηθειών Υγείας για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. […] θα είναι ο βασικός σύμβουλος – εισηγητής για τη χάραξη πολιτικής και στρατηγικών κατευθύνσεων στον Τομέα Προμηθειών Υγείας και θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τον Τομέα της Υγείας λόγω της σημαντικής επιρροής που ασκούν οι προμήθειες στη λειτουργία των μονάδων που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Επιτροπή δεν έχει όμως σκοπό συμβουλευτικό ή συντονιστικό μόνο, αλλά είναι εκτελεστικός μοχλός στην εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ., δεδομένου ότι επεξεργάζεται και οριστικοποιεί το συνολικό ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στον τομέα αυτόν, ελέγχει τα μητρώα Προμηθευτών κι Προϊόντων ή Υπηρεσιών, επιβλέπει τους εκτελεστικούς φορείς και διαχειρίζεται ταμειακά τη χρηματοδότηση του Προγράμματος, που αποτελεί μέχρι σήμερα Αχίλλειο πτέρνα του συστήματος”. Συναφώς και έπειτα από τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/2007, ήδη παρέχονται από την ΕΠΥ επικουρικές δραστηριότητες αγορών, υπό την έννοια της περ. 16 της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 4412/2016 (λ.χ. σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος, Οικονομική Διαχείριση, έγκριση αιτημάτων των Νοσοκομείων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, έκδοση οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων προς τα Νοσοκομεία, έκδοση Κανονισμών εσωτερικής διακίνησης κι ανάλωσης προϊόντων, δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών). Για το λόγο αυτό, και προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων, σκόπιμο είναι οι επικουρικές δραστηριότητες, που ήδη παρέχονται από την ΕΠΥ δυνάμει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, να συμπεριληφθούν και στην παρούσα ΥΑ, ώστε να επιτευχθεί πληρότητα, απλότητα και σαφήνεια των εισαγόμενων ρυθμίσεων.
5. Επίσης στην υπό έλεγχο ΥΑ δεν καθορίζονται επιμέρους συμβάσεις που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΠΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο γ) της παρ. 3 (π.χ. συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, που αφορούν σε κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών, που έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις και δεν δύνανται να ομαδοποιηθούν κ.α.).
6. Στο υπό έλεγχο σχέδιο ΥΑ δεν προβλέπεται κάτι ρητά σχετικά με την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, ούτε καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, έως την έκδοσή της, οι αναθέτουσες αρχές, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 της υπό κρίση ΥΑ “Κατ' εξαίρεση, οι αναθέτουσες αρχές που λειτουργούν ακόμη κι ως κεντρικές αρχές αγορών .... την προμήθεια των αγαθών των κατηγοριών της παραγράφου 1 της παρούσας με στοιχεία (α) και (β)” δύναται να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα στις αναθέτουσες αρχές και τούτο διότι δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια τι ακριβώς δύναται να διενεργεί έκαστη αναθέτουσα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ώστε να γίνει ορθός προγραμματισμός και συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών.
Συναφώς επισημαίνεται ότι δημιουργείται επιπλέον σύγχυση αναφορικά με την έννοια των “ΚΑΑ” καθόσον δεν προκύπτει από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας ποιες αναθέτουσες λειτουργούν ως ΚΑΑ. παρά μόνο σχετική αναφορά γίνεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3580/2007 στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις ΥΠΕ (Υγειονομικές Περιφέρειες) δύναται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας, να ανατίθεται, κατ’ εξαίρεση, η υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Φ.Υ. για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι, με βάση τα οριζόμενα στο νόμο (άρθρο 41 παρ 2 ν. 4412/2016), δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ωστόσο μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας δεν έχει τεθεί σε γνώση της Αρχής σχετική ΚΥΑ ορισμού ΚΑΑ του Υπουργείου Υγείας.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή διατυπώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ΄ (γγ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, θετική γνώμη επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»”, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης