Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 3/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Λουρίκας Δημήτριος (με τηλεδιάσκεψη) Στυλιανίδου Μαρία
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ιωάννης Φουντουκίδης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγητές Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και (με τηλεδιάσκεψη) Ιωάννης Φουντουκίδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή καθώς και η κα Αθηνά Καπότη, μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 05/02.01.2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 05.01.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 67, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2026».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 05/02.01.2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 05.01.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 67, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με τίτλο «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στη σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» .
Θέμα: «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 173).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 777).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άθρρου 9 του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης 15) του άρθρου 2 και των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
4. Την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 94η και από 26.10.2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο από τα εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματα).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Συστήνεται τριμελής επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Η επιτροπή αυτή έχει ενιαύσια διάρκεια, η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η συμμετοχή σε αυτήν είναι αμισθί και μετέχουν σε αυτήν οι εξής:
(α) Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό του τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Συμβουλίου.
(β) Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως μέλος, με αναπληρωματικό του τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Οργανισμού.
(γ) Ο Πρόεδρος της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. με αναπληρωματικό του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας με διετή θητεία. Καθήκοντα γραμματέως της επιτροπής αυτής ασκεί υπάλληλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αναπληρωματικό του υπάλληλο της ιδίας υπηρεσίας.
2. H σύνθεση της ως άνω επιτροπής για το επόμενο έτος, ήτοι για ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι η εξής:
(α) Κωνσταντίνος Μάρκου, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ως πρόεδρος, με αναπληρωματική του τη Χρυσούλα- Ηλιάνα Νικολάου, Αντιπρόεδρο του ιδίου Συμβουλίου.
(β) Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως μέλος, με αναπληρωματικό του τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, Αντιπρόεδρο του ιδίου Οργανισμού.
(γ) Ο Χαρίλαος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., με αναπληρωματικό του τον Πόραβο Στέργιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.
Καθήκοντα γραμματέως της επιτροπής αυτής ασκεί η Αναστασία Βλαχοδήμου, υπάλληλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αναπληρωματική της τη Θεοδώρα Δρίβα, υπάλληλο της ιδίας υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ПК) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α ' και β ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
(Με τις παρ.6,7 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”).
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητας τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Συγκεκριμένα στο άρθρο 41 παρ. 1 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Στην παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά προσφεύγουν οι αναθέτουσες αρχές στην ΕΚΑΑ, καθώς επίσης και οι κατηγορίες των συμβάσεων οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ.
Στην παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών-πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται όπως και οι κατ΄ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν αυτών που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Περαιτέρω στην παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα συσταθεί επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΠΥ ως ΕΚΑΑ, αναφορικά με θέματα του εν θέματι άρθρου, και θα καθοριστούν τα μέλη αυτής, οι ιδιότητές τους, η διάρκεια της θητείας τους και η λειτουργία της επιτροπής.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στη σύσταση επιτροπής με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΠΥ ως ΕΚΑΑ, αναφορικά με θέματα του εν θέματι άρθρου, στον καθορισμό των μελών της, της διάρκειας της θητείας τους και της λειτουργίας της επιτροπής με παραπομπή στις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016.
Β. Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και η Αρχή δεν υπεισέρχεται στην ουσία των προτεινόμενων ρυθμίσεων καθόσον δεν δύναται να υποκαταστήσει την αναθέτουσα αρχή στον καθορισμό των μελών και στον τρόπο λειτουργίας εν γένει της εν θέματι επιτροπής.
Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνεται ότι:
1. Με την υπό εξέταση ΥΑ, κατ' εξουσιοδότηση, συστήνεται η επιτροπή της περίπτωσης β' του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, καθορίζεται ο αριθμός των μελών της, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών καθώς και η διάρκεια της θητείας τους (παρ. 1 του μόνου άρθρου του σχεδίου ΥΑ) και, στην ίδια κανονιστικού χαρακτήρα πράξη, ορίζεται η σύνθεση της επιτροπής για το επόμενο έτος (παρ. 2) με τον προσδιορισμό της ταυτότητας των μελών της. Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι ενώ η σύσταση του οργάνου, δηλ. η ρύθμιση των αρμοδιοτήτων του, του αριθμού και της ιδιότητάς των μελών του, ήτοι των προϋποθέσεων υπό τις οποίες φυσικό πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα μέλους του οργάνου αυτού, αποτελεί κανονιστική πράξη, η συγκρότηση του συλλογικού οργάνου (καθορισμός όλων των μελών του με αναφορά ονομάτων τους) είναι ατομική διοικητική πράξη.
2. Από τη διατύπωση της εξουσιοδοτικής διάταξης προκύπτει σαφώς ότι με την υπουργική απόφαση σύστασης της επιτροπής ορίζεται, μεταξύ άλλων, και η διάρκεια της θητείας των μελών της. Εν προκειμένω στην παρ. 1 ορίζεται μεν ότι η επιτροπή έχει “ενιαύσια διάρκεια” και περαιτέρω στην παρ. 2 ορίζεται “η σύνθεση της επιτροπής για το επόμενο έτος, ήτοι για ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” ενώ κατά των ορισμό των μελών προβλέπεται ότι ότι μετέχει στην επιτροπή “ο Πρόεδρος της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. [...] που ορίζεται με διετή θητεία ”.
Εν προκειμένω σκόπιμο θα ήταν να διορθωθεί η ως άνω διάσταση ώστε να προκύπτει σαφώς η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή διατυπώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ΄ (γγ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, θετική γνώμη επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2026». υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης