Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 7/2017
ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΟΞΤΒ-5ΓΡ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 23η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος: Καταπόδης Γεώργιος
2. Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη: Σταθακόπουλος Δημήτριος Στυλιανίδου Μαρία Χριστοβασίλη Ερωφίλη Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Εισηγητές: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου & Αλέξιος Τάττης, Νομικοί, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν οι εισηγητές, η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Χ. Καξιρή, καθώς και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κ. Μ. Καλογρίδου, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ:Το με αριθμό πρωτ. 8055/4/17032017/17.03.2017 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1889/17.03.2017), με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο τροπολογίας των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Υλοποίηση πάσης φύσεως προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ προς το σκοπό κάλυψης ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ανά την Επικράτεια, τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4270/2014”, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 132 του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014). Δια του ως άνω εγγράφου διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου τροπολογίας - τροποποίησης του άρθρου 132, παρ. 6α του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).
Με το ως άνω έγγραφο 8055/4/17032017/17.03.2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζεται σχέδιο τροπολογίας - τροποποίησης του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) με την οποία α) παρατείνεται έως και 31.12.2018 η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 β) προβλέπεται ότι η παράταση της ως άνω προθεσμίας δύναται να ανανεωθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης και γ) η φράση “σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07- 410” αντικαθίσταται με τη φράση “σε βάρος του ΚΑΕ 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας”.
Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας- - τροποποίησης του άρθρου 132 6α του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014)και η αιτιολογική έκθεση αυτής έχει ως εξής:
Α. Προτεινόμενη διάταξη
« Άρθρο »
α. Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του Ν. 4270/2014 ( Α’ 143) παρατείνεται έως και 31/12/2018
β. Η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης
γ. Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση‘’ σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 ’’ Ελληνική Αστυνομία‘’ με την φράση ‘’ σε βάρος του ΚΑΕ 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας ‘’
Αθήνα, Μαρτίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Β. Αιτιολογική Έκθεση
« Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1) Το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού / Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Εμπορίου), εξέδωσε την υπ’ αριθ. 78704 / 29.12.2014 Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Π1/1732 /23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών» (ΦΕΚ Β’ 3692/31-12-2014), από το περιεχόμενο της οποίας προέκυπτε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση εκ μέρους του, των απαιτούμενων διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, εξουσιοδοτούσε τους Φορείς ανά την Επικράτεια να προμηθεύονται τα μνημονευόμενα σε αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, μέχρι την 30-06-2015.
2) Με τα υπ΄ αριθ. 57434/761 από 25/05/2015 & 64724/62487 από 15/06/2015 έγγραφά του το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού/ Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή, έκανε γνωστό ότι, λόγω της κατάργησης των παραγράφων 1-11 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, βάσει των διατάξεων του Ν. 4281/2014 δεν υφίσταται πλέον το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να παράξει νέα εξουσιοδότηση με συνέπεια οι αναγκαίες προμήθειες των Φορέων του Δημοσίου θα πραγματοποιούνται από 01/07/2015 και εφεξής με μέριμνά τους.
3) Κατόπιν των νέων δεδομένων και εφόσον το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού / Γ.Γ.Ε. & Προστασίας Καταναλωτή δεν πρόκειται να αναλάβει τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο, η Δ/νση Οικονομικών / Α.Ε.Α. , μέσω του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών της , ξεκίνησε τις διαδικασίες για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών.
- Επισημαίνεται ότι, πέραν των διαγωνιστικων διαδικασιών που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη με το παλαιο νομοθετικό πλαίσιο η Δ/νση Οικονομικών / Α.Ε.Α. προέβη στην έναρξη και νέων διαγωνσιτικών διαδικασιών και για το οικονομικό έτος 2017, βάσει του νέου νομοθετικού πλασίου του ν. 4412/2016 , προς το σκοπό σύναψης συμβάσεων, απόρροιας συμφωνίας πλαίσιο, για την προμήθεια προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει τελεσφορήσει κανείς λόγω της πολυπλοκότητας των προβλεπόμενων διαδικασιών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
- Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι διαγωνισμοί:
α. Διενεργείται διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης , θέρμανσης, ελαιολιπαντικών και αναμένονται τα αποτελέσματα επί αυτού
β. Διενεργείται διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή / ών ελαστικών επισώτρων για το σύνολο του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ. και αναμένονται τα αποτελέσματα επί αυτού
γ. Διενεργείται διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας για όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες , ανά την Επικράτεια και αναμένονται τα αποτελέσματα επί αυτού.
δ. Διενεργείται διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, ανά την Επικράτεια και αναμένονται τα αποτελέσματα επί αυτού.
4) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει των ισχυουσών διατάξεων ανέρχεται στους πέντε (5) έως έξι (6) μήνες, χωρίς την ύπαρξη ενστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως να επιλυθούν στα διοικητικά δικαστήρια με απροσδιόριστο χρόνο, έκδοσης σχετικών αποφάσεων
5) Η ανελαστικότητα της φύσης των εν λόγω δαπανών, οι οποίες χαρακτηρίζονται απολύτως αναγκαίες για :
i) τη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών,
ii) τη διατήρηση του αξιόμαχου του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ.,
iii) την αποφυγή ακινητοποίησης του ,
iv) τη δυνατότητα της ΕΛ.ΑΣ. να ανταποκρίνεται στο έργο , τον σκοπό και την αποστολή της ,
v) την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μεριμνά για την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Αστυνομικές Υπηρεσίες , ανά την επικράτεια , που συνδέεται άμεσα με το αίσθημα ασφάλειας της Χώρας και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, επιβάλλουν την απρόσκοπτη συνέχιση της προμήθειάς τους.
6) Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, δεν είναι δυνατή :
α) Η ομαδοποίηση του συνόλου των αναγκών προμήθειας ειδών, υπηρεσιών και έργων,
β) Η σύναψη συμβάσεων και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών κεντρικά από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ., πέραν αυτών που μνημονεύονται αναλυτικά στην παράγραφο 6(α) του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κυρίως λόγω:
i) Tης γεωγραφικής κατανομής των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Επικράτεια,
ii) Της φύσης της αποστολής της ΕΛ.ΑΣ., ήτοι της λειτουργίας των Υπηρεσιών της επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όλο τον χρόνο, με συνέπεια να προκύπτουν συνεχώς προβλήματα διαθεσιμότητας των επιχειρησιακών μέσων, εξαιτίας της καταπόνησής τους, των έκτακτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που συνεχώς προκύπτουν (όπως αυξημένες και μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές σε όλη την Επικράτεια),της παλαιότητας, του όγκου και της πολυτυπίας του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και είναι κατανεμημένος σε όλη την Επικράτεια.
7) Η διακοπή της προμήθειας των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, όπως π.χ. την ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου στόλου ή την αναστολή λειτουργίας μιας Αστυνομικής Υπηρεσίας , λόγω αδυναμίας επισκευής – συντήρησης ή αδυναμία αποκατάστασης προκληθεισών , από έκνομη ενέργεια , φθορών του ακινήτου όπου στεγάζεται και κατ΄ επέκταση αδυναμία παροχής ασφάλειας ιδίως σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία όπως αυτή συνδυάζεται με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.
8) Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και προκειμένου να αποφευχθεί τόσο η υπηρεσιακή δυσλειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, όσο και το ενδεχόμενο απόρριψης των δαπανών της ΕΛ.ΑΣ. από τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το άρθρο 283 του ν. 4364/2016 , στο οποίο προβλέπεται ότι, στο άρθρο 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστέθηκε η παράγραφος 6 ως εξής:
« 6. α. Σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υπουργείου ή από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ.( Ε.Φ. 07−410) στον Ειδικό Φορέα 07− 410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση, εκ μέρους τους, σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση έως τις 17.4.2016 για προϊόντα και υπηρεσίες που δύνανται να τύχουν ομαδοποίησης, (αντιμετώπιση των αναγκών προμηθειών, ειδών παροχής υπηρεσιών, άμεσης αποκατάστασης πάσης φύσεως φθορών, επισκευής συντήρησης οχημάτων, κτιρίων), παρέχεται για κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, η δυνατότητα υλοποίησης αυτών, τόσο με πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για τους ΚΑΕ 0851, 0861, 0875,1321,1511,1512 και 1919 μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών/Ά.Ε.Α..
− Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών:
(1) Ειδικών ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων
(2) Παντός τύπου πομποδεκτών
(3) Συσκευών ελέγχου ταχύτητας οχημάτων
(4) Διοπτρών ημέρας και νύκτας
(5) Καμερών ασφαλείας (θερμοκάμερες)
(6) Ηχομέτρων
(7) Αλκοολομέτρων
(8) Παντός τύπου οχημάτων
(9) Παντός είδους πλωτών μέσων
(10) Παντός είδους εναερίων μέσων
(11) Όπλων και πυρομαχικών
(12) Εξομοιωτών και συσκευών εργαστηρίων βλητικών δοκιμών
(13) Πληροφοριακών ολοκληρωμένων συστημάτων
(14) Εξειδικευμένων λογισμικών
(15) Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων
(16) Παροχής υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
(17) Παροχής υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων
β. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.12.2015 (Α΄ 184), για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Στα πρόσωπα, της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 116/1969 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα και καλύπτεται από τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ.
Με όμοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης.»
10) Δεδομένου ότι, δεν τελεσφόρησαν, λόγω της πολυπλοκότητας των τότε ισχυουσών διατάξεων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την ορισθείσα, από το άρθρο 132 του ν. 4270/2014, προθεσμία, ήτοι την 17/04/2016 , ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το άρθρο 2 του Ν. 4391/2016 (Α-13), από το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται τα εξής ‘’ Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 παρατείνεται έως και 31-08-2016 ‘’
11) Με την υπ΄ αριθ. 2/36610/ΔΠΓΚ από 25/04/2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / Γ.Δ.Δ.Π. / Γ.Λ.Κ. / Γ.Δ.Δ.Π.& Π/Υ / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης / Τμήμα Δ΄ ( Α.Δ.Α. :69ΤΞΗ-15Ω) , εγγράφηκε στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ο Ειδικός Φορέας 593 ‘’ Δαπάνες μεταναστευτικών ροών πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’ και με την υπ΄ αριθ. 2/42654/ΔΠΓΚ από 16/05/2016 όμοια απόφαση μετονομάστηκε ο ως άνω Ειδικός Φορέας 593 ως εξής: ‘ ’Δαπάνες μεταναστευτικών ροών Ελληνικής Αστυνομίας ( ΕΛ.ΑΣ.)’
12) Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και δεδομένου ότι:
α) Δεν υφίσταται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών , οι οποίες ήδη βρίσκονται, εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., σε εξέλιξη,
β) Δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να καλύπτει τις ιδιαίτερες , έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. , αναφορικά με τις προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών , ανά την Επικράτεια.
γ) Το νέο νομοθετικό πλαίσιο των προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκεται σε καθεστώς προσαρμογής από τα στελέχη των Υπουργείων και σε κάθε περίπτωση δεν θα καταστεί δυνατή η άμεση εύρυθμη εφαρμογή του.
δ) Οι τρέχουσες διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιούνται με το νέο νομικό πλαίσιο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι, αφενός δε θα καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή του για τους διαγωνισμούς, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, αφετέρου θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής των Φορέων του Ελληνικού Δημοσίου στα νέα δεδομένα, καθόσον πρόκειται για νέες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται για πρώτη φορά και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής του Ελληνικού Δημοσίου στα νέα δεδομένα.
ε) Οι προαναφερόμενες ανελαστικές ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την Επικράτεια εξακολουθούν να υφίστανται,
στ) Η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αναφέρεται μόνο στις δαπάνες του Ειδικού Φορέα 07-410 με συνέπεια οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα 07- 593 της Ελληνικής Αστυνομίας που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές να μη δύνανται να υλοποιηθούν βάσει της προαναφερόμενης νομοθετικής ρύθμισης, στο ανωτέρω σχέδιο νόμου προστίθεται άρθρο το οποίο τροποποιεί την παράγραφο 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 ως εξής ....».
Στο βαθμό που η ως άνω (υπό Α) αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, ως παρατίθεται ανωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.[...]
10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν
τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
[...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
(7) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Στο ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
«Άρθρο 24 Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων [άρθρα 13(1) και 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι οικονομικές οργανικές μονάδες και οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ιδίως λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της, και άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα. Σε περιπτώσεις Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και άλλες δομές, ο προϊστάμενος αυτών πρέπει να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ανεξάρτητα αν αυτοί περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικότερα μεριμνά για:
α. την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς τον ιεραρχικά προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή, β. την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, των ειδικών περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει πίστωση υπό αντίστοιχους κωδικούς στον οικείο προϋπολογισμό, γ. την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στον Υπουργό, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, δ. την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ε. τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων του Υπουργείου του, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους, στ. τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση του Υπουργείου του, αναφορικά τόσο με τις δαπάνες, όσο και με τα έσοδα, ζ. την παροχή στο εποπτεύον Υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων του, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Γενικής Κυβέρνησης αλλά εντός δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιζ` του άρθρου 20, καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο Α` του Μέρους Δ`, εφόσον οι φορείς αυτοί ενταχθούν στη Γενική Κυβέρνηση.
3[...] γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από: i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας, δύναται, είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας αντίστοιχα, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ παρ. 1).»
5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο προϊστάμενος
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για την υποβολή των προβλέψεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά από έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα του της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54 και μεριμνά για τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου του. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, εφόσον κρίνει ότι το Μ.Π.Δ.Σ. ή ο ετήσιος προϋπολογισμός που υποβάλλει για το Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή ότι τα προτεινόμενα ανώτατα όρια δαπανών δεν μπορούν να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υποβάλλει σημείωμα προς τον Υπουργό του και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διατυπώνοντας τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και των ετήσιων προϋπολογισμών του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και η έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 45, 54, 63 και 64. β. Διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α.
«γ. Είναι υπεύθυνος να πραγματοποιεί όλες τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ τηρεί ορθά το μητρώο δεσμεύσεων που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.» Εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση των πολυετών δεσμεύσεων είναι σύμφωνη με την έγκριση της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Επίσης, εξασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ διαθέτει τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, την έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων. Μεριμνά ώστε τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, μεριμνά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 66.
δ. Έχει την ευθύνη κατάρτισης μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Υπουργείου του (τακτικού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων), καθορισμού των τριμηνιαίων ανωτάτων ορίων δαπανών και της παρακολούθησης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος μη τήρησης του προϋπολογισμού και των ανώτατων ορίων δαπανών, ενημερώνει τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, περιλαμβανομένης και τυχόν ανακατανομής πιστώσεων. Παρακολουθεί τους στόχους και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων από το φορέα του νομικών προσώπων.
ε. Διατυπώνει εισήγηση για κάθε σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής ή προγράμματος που επισπεύδει ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο του, εφόσον έχει οικονομική επίπτωση και ιδιαίτερα στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων. Η εν λόγω εισήγηση υποβάλλεται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
στ. Οφείλει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής διαχείρισης που καθορίζονται από το ΓΛΚ και εισηγείται υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για θέματα του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων φορέων, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του Μ.Π.Δ.Σ., ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών οφείλει να εκδίδει προς τους εποπτευόμενους φορείς υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις απαραίτητες προσαρμογές στη δημοσιονομική διαχείριση, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό, κατά τα ανωτέρω.
ζ. Για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 77, αποστέλλει στο Εθνικό
Τυπογραφείο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατάλογο των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά το αμέσως επόμενο οικονομικό έτος.
η. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, τον έλεγχο της συμβατότητάς τους με τους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και τη σχετική εισήγηση για την έγκρισή τους από τον εποπτεύοντα Υπουργό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.
Άρθρο 65 Διατάκτης
1. Διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 66, 67 και 79. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα. Ο ορισμός δευτερεύοντος διατάκτη διενεργείται με απόφαση του κύριου διατάκτη.»
Άρθρο 132 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
«6. α. Σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υπουργείου ή από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ.( Ε.Φ. 07-410) στον Ειδικό Φορέα 07- 410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση, εκ μέρους τους, σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση έως τις 17.4.2016 για προϊόντα και υπηρεσίες που δύνανται να τύχουν ομαδοποίησης, (αντιμετώπιση των αναγκών προμηθειών, ειδών παροχής υπηρεσιών, άμεσης αποκατάστασης πάσης φύσεως φθορών, επισκευής συντήρησης οχημάτων, κτιρίων), παρέχεται για κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, η δυνατότητα υλοποίησης αυτών, τόσο με πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για τους ΚΑΕ 0851, 0861, 0875,1321,1511,1512 και 1919 μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών/Ά.Ε.Α..
- Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών:
(1) Ειδικών ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων
(2) Παντός τύπου πομποδεκτών
(3) Συσκευών ελέγχου ταχύτητας οχημάτων
(4) Διοπτρών ημέρας και νύκτας
(5) Καμερών ασφαλείας (θερμοκάμερες)
(6) Ηχομέτρων
(7) Αλκοολομέτρων
(8) Παντός τύπου οχημάτων
(9) Παντός είδους πλωτών μέσων
(10) Παντός είδους εναερίων μέσων
(11) Όπλων και πυρομαχικών
(12) Εξομοιωτών και συσκευών εργαστηρίων βλητικών δοκιμών
(13) Πληροφοριακών ολοκληρωμένων συστημάτων
(14) Εξειδικευμένων λογισμικών
(15) Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων
(16) Παροχής υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
(17) Παροχής υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων
***Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του Νόμου 4391/2016 (ΦΕΚ Α 97 30.5.2016):
"Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του Ν. 4270/2014 (Α` 143) παρατείνεται έως και 31.8.2016"
β. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.12.2015 (Α` 184), για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Στα πρόσωπα, της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 116/1969 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα και καλύπτεται από τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όμοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης.»
ΙV. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με την υπό εξέταση διάταξη προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), όπως ισχύει.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι, σύμφωνα με την συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, η υλοποίηση πάσης φύσεως προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. προς το σκοπό της κάλυψης ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ανά την Επικράτεια, δεδομένου ότι, μεταξύ των άλλων, “δεν υφίσταται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη” και δεν “υφίσταται νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να καλύπτει τις ιδιαίτερες, έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με τις προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών ανά την Επικράτεια”.
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του άρθρου 132 παρ. 6α του ν. 4270/2014 παρατηρούνται τα εξής:
Α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ή από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ, η δυνατότητα μέχρι 31.12.2018 - και περαιτέρω δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης- για κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, να διενεργούν είτε πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. είτε απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για τους αναφερόμενους ΚΑΕ μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών/Ά.Ε.Α., κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω άρθρο αρχικώς είχε τεθεί ως προθεσμία η 17.04.2016 και μετέπειτα, με το άρθρο 2 του ν. 4391/2016 (Α/13), παρατάθηκε η ως άνω προθεσμία έως και 31.08.2016.
Β. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί νομοθετική παρέμβαση που θεσπίζει ένα “εξαιρετικό” καθεστώς για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 132 6α του ν. 4270/2014.
Η Αρχή καταρχήν σημειώνει την πάγια αντίθεσή της στις προβλέψεις περί ειδικών καθεστώτων και εξαιρέσεων από τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.
Γ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι δίνεται για πρώτη φορά με το ν. 4412/2016 (άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β') η κατ' εξαίρεση δυνατότητα για εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων σε επίπεδο χωριστής επιχειρησιακής μονάδας της αναθέτουσας αρχής, υπό τον όρο ότι διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργικής ανεξαρτησίας σε σχέση με την αναθέτουσα αρχή και τις λοιπές επιχειρησιακές μονάδες αυτής. Ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί η υπαγωγή μιας επιχειρησιακής μονάδας αναθέτουσας αρχής στην ως άνω εξαίρεση διαλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη υπ' αριθμ. (20) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπου και δηλώνεται ότι “[...] θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η εκτίμηση αξιών συμβάσεων στο επίπεδο λειτουργικής μονάδας της αναθέτουσας αρχής [...] εφόσον διεξάγει ανεξάρτητα τις διαδικασίες προμήθειας και λαμβάνει τις αποφάσεις αγοράς, διαθέτει χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, συνάπτει τη σύμβαση ανεξάρτητα και τη χρηματοδοτεί από προϋπολογισμό που έχουν στη διάθεσή της. Η υποδιαίρεση δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασίες προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο”.
Συνεπώς, η ανωτέρω διάταξη του β' εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 για εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων σε επίπεδο χωριστής επιχειρησιακής μονάδας της αναθέτουσας αρχής, θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής και σε επιμέρους Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, μόνον εφόσον πληρούσαν, οι εν λόγω Υπηρεσίες, τα προαναφερόμενα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους ως “ανεξαρτήτως υπεύθυνες” επιχειρησιακές μονάδες.
Δ. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι από τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων (ν. 4412/2016) παρέχονται κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να καλύπτει απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα:
1. Παρέχεται η δυνατότητα (άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016, ρύθμιση η οποία υπήρχε και στο προϊσχύσαν δίκαιο -άρθρο 8 παρ. 5 εδ. γ' του π.δ. 60/2007-) παρέκκλισης από το γενικό κανόνα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (παρ. 8 και 9 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016), ήτοι ανάθεσης μεμονωμένων τμημάτων ευρύτερης σύμβασης, αφού ληφθεί υπ' όψιν: α) η εκτιμώμενη αξία του τμήματος, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από 80.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες και β) η συνολική αξία (έως του 20% της συνολικής αξίας της σύμβασης) των τμημάτων που ανατίθενται.
2. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην ανάθεση της σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή).
3. Περαιτέρω, δίδεται από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 η δυνατότητα σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, από 35 σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, ώστε να επιτευχθεί πιο άμεσα η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης