Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 9/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 06 Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αναπληρωτής Πρόεδρος (Προεδρεύων) Μιχαήλ Εκατομμάτης
Αντιπρόεδρος Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη Στυλιανίδου Μαρία Σταθακόπουλος Δημήτριος Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Αθανάσιος Καϊμακάμης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγητές Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και Αθανάσιος Καϊμακάμης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωνσταντίνα Λιώση, o αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού, Παναγιώτης Σπάθαρης και ο Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ, Απόστολος Φρατζέσκος, άπαντες οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 31730/147/16.03.2017 έγγραφο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 17.03.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1886, με το οποίο διαβιβάζεται συμπληρωμένο σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν της αποστολής εκ μέρους της Αρχής του με αριθμ. 5139/08.11.2016 εγγράφου παροχής διευκρινήσεων και περαιτέρω επεξεργασίας του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου απόφασης, το οποίο υπεβλήθη την 21.10.2016 και έλαβε αριθμό εισερχομένου 5139.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 31730/147/16.03.2017 έγγραφο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 17.03.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 61886, διαβιβάζεται συμπληρωμένο σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.
1.1 Το ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.2 Του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.3 Του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4 Του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει.
1.5 Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει.
1.6 Του ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
1.7 Του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007).
1.8 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
1.9 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
1.10 Του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
1.11 Του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.12 Του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.13 Του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.14 Του ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.15 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
1.16 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.17 Το π.δ. 25/2014 (Α ́ 44) “Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων”.
1.18 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α´ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.19 Του Π.Δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.20 Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
1.21 Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α´ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.22 Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/23.03.2015) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
1.23 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Φ.Ε.Κ 1301/Β/12-04-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
1.24 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ 1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
1.25 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».
1.26 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».
1.27 Την υπ´ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 105).
1.28 Το άρθρο 36 παρ.5 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
2. Της υπ’ αριθμ. ………………σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός και λειτουργίες
1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής «ΓΓΕΠΚ») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής το «Σύστημα», το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 , 36, 37 και 38 του Ν.4412/2016.
Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12-4-2010) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α ́ 44) “Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων”.
2. Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 38 του Ν.4412/2016.
 Προγραμματισμός Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4412/2016.
 Σχεδιασμός Διαγωνισμών - διαγωνιστική διαδικασία  Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων
 Επιτελική Πληροφόρηση
 Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας & Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
 Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας αγαθών και Παροχής υπηρεσιών του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν.4412/2016.
 Διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ
Άρθρο 2
Διαχείριση και δομή
Διαχειριστής του Συστήματος, είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, και Ανάπτυξης.
Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος αποτελεί υποσύστημα αυτού και είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις φορείς, ήτοι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οικονομικοί φορείς καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Άρθρο 3
Δικαιώματα χρήσης, και τρόπος πρόσβασης
1. Στο Σύστημα εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016.
2. Το Σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της ΓΓΕΠΚ ως κατωτέρω:
2.1 Απλοί χρήστες του Συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕΠΚ. Η πρόσβαση τους στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται στο υπό 2.1.1.
2.1.1 Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:
• Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
• Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών
• Διακηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών και ανακοινώσεις σχετικές με τους διενεργούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
• Κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του Συστήματος.
• Αρχείο ειδών - κωδικολόγιο CPV
• Όροι χρήσης
• Συχνές ερωτήσεις
• Ενημερωτικά Δελτία – Απολογιστικά και Στατιστικά στοιχεία δημοσίων συμβάσεων
• Δημοσιεύσιμα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων που σχετίζονται με:
o τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αιτήματα, διακηρύξεις, συμβάσεις και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων τα οποία αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων
2.2 Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕΠΚ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕΠΚ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
2.3 Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΕΠΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
2.4 Πιστοποιημένοι χρήστες των Κεντρικών Αρχών Αγορών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
2.5 Πιστοποιημένοι χρήστες ελεγκτικών και εποπτικών αρχών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη ελεγκτικών και εποπτικών αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
2.6 Πιστοποιημένοι χρήστες Αναθετουσών Αρχών πλην των ανωτέρω: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Αναθετουσών Αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
2.7 Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς και πιστοποιημένοι χρήστες αυτών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες δημοσίων συμβάσεων μέσω του Συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.
Οι χρήστες αυτοί έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στοιχεία και λειτουργίες του Συστήματος που τους αφορούν σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες και συμμετέχουν ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας. Κάθε οικονομικός φορέας έχει μέσω των χρηστών του πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει.
2.8 Διαχειριστές Συστήματος: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές του συνόλου του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.
Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής
1. Η εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ειδικότερα των περιπτώσεων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7, πραγματοποιείται μέσω εγγραφής στο Σύστημα με την κατωτέρω διαδικασία:
1.1 Οι Αναθέτουσες Αρχές αιτούνται την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ ταυτοποιεί τους χρήστες μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, σε περίπτωση που οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς δεν υποχρεούνται να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ταυτοποιεί τους χρήστες βάσει παρεχόμενων στοιχείων ταυτοποίησης.
1.2 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:
1.2.1 Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
1.2.2 Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους
α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secure idenTity acrOss boRders linKed (STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
1.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
1.3 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
1.4 Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.
Άρθρο 5
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας
Στο Σύστημα τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα
Το σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και του άρθρου 13 της παρούσης, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1.2.1 της παρούσας.
Άρθρο 7
Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με :
 την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
 την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέτουσες Αρχές στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού
 την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους :
o «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» o «Οικονομική Προσφορά»
o «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.
Οι Αναθέτουσες Αρχές, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ Β 1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 8
Χρονοσήμανση
Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με
τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Άρθρο 9
Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και γενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ.
1. Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά την υποβολή, τροποποίηση, επεξεργασία και απολογισμό του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/16.
2. Μέσω του συστήματος Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού μέσω καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται τυχόν τροποποιήσεις του ανωτέρω πίνακα προγραμματισμού.
3. Στο Σύστημα τηρείται ενδεικτικά αρχείο ως κατωτέρω:
 αρχείο με τις αποφάσεις του άρθρου 41 αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ  αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού των Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετουσών Αρχών που υποβάλλονται στη ΓΓΕΠΚ
 ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί.
 απολογιστικά στοιχεία του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών
Άρθρο 10
Προγραμματισμός Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Κατάρτιση – έγκριση –τροποποίηση Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
1.1. Τα αιτήματα των χρηστών Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων για προμήθεια ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν.3580/2007, υποβάλλονται με μέριμνά τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.
Ειδικότερα, οι χρήστες-Φορείς Υγείας υποβάλλουν τα αιτήματα ηλεκτρονικά για έλεγχο στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ οι χρήστες-Λοιποί Φορείς υποβάλλουν απευθείας τα αιτήματα στην Ε.Π.Υ. Κατά τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Κάθε εγκεκριμένο αίτημα τηρείται τόσο στην τρέχουσα μορφή του όσο και σε τυχόν παλαιότερες εγκεκριμένες.
1.2 Η Ε.Π.Υ. συγκεντρώνει και ελέγχει τα αιτήματα για την προμήθεια για προμήθεια ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών. Επίσης, καθορίζει τα στοιχεία των υπό προκήρυξη διαγωνισμών καθώς και το βαθμό και τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
1.3 Η Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη διαδικασία εξέλιξης του αιτήματός της μέσω του Συστήματος.
2. Στο Σύστημα τηρείται αρχείο ως κατωτέρω:
• αρχείο με τις γνωμοδοτήσεις της Ε.Π.Υ. που αφορούν στο περιεχόμενα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.
• αρχείο με τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που οδηγούν στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη των στοιχείων του Π.Π.Υ.Φ.Υ.
• ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές (ενδεικτικά τα αιτήματα), που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί.
• στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία του Π.Π.Υ.Φ.Υ.
Άρθρο 11
Απολογισμός
Το σύστημα αποτελεί εργαλείο πλήρους διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών και συλλογής απολογιστικών στοιχείων Κεντρικών Αρχών Αγορών και Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων.
Άρθρο 12
Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Μέσω του Συστήματος ιδίως:
1. Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού
 δύνανται να προβαίνουν σε προκαταρτικές διαβουλεύσεις με την αγορά μετά από αίτηση τους προς πιστοποιημένους χρήστες της ΓΔΔΣΠ.
 προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος την ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού.
 δύνανται να προβαίνουν στην χρήση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών που έχουν καταχωρηθεί από πιστοποιημένους χρήστες της ΓΔΔΣΠ και της ΕΠΥ στο Σύστημα.
 δύνανται να προβαίνουν στην χρήση προτύπων ή υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί από Διαχειριστές του Συστήματος.
 δύναται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προαναφερόμενης λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύναται να γίνει, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου που εκδίδεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
2. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, αποστέλλονται μέσω του Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία:
α) προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) εφόσον υφίσταται υποχρέωση
β) προς το ΚΗΜΔΗΣ με την επιφύλαξη των παρ.1, 2, και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/16.
γ) προς την Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.
Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αποστολής μέσω του Συστήματος, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται και καταχωρούνται κατά περίπτωση από τους χρήστες − Αναθέτουσες Αρχές, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και στο ΚΗΜΔΗΣ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/16.
Άρθρο 13
Διευκρινίσεις προκηρύξεων- διακηρύξεων
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Οι παρεχόμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο Portal».
Άρθρο 14
Υποβολή Προσφορών- Αιτήσεων Συμμετοχής
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής.
1.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης.
1.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.
Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
1.2.1.2 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
1.2.1.3 Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1 του παρόντος άρθρου.
1.2.1.4 Οι οικονομικοί φορείς δύναται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προαναφερόμενης λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύναται να γίνεται, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου που εκδίδεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ.
1.2.2. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
1.2.2.1 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).
1.2.2.2 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα έγγραφα της σύμβασης και την παρούσα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1.2.1 του παρόντος άρθρου.
3. Απόσυρση προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς.
Άρθρο 15
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής
1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση.
Το πιστοποιημένο στο Σύστημα, για την αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών συμμετοχής αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ή την σχετική πρόσκληση, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
2. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, των εγγράφων της σύμβασης και της παρούσης.
3. Μέσω του Συστήματος ιδίως:
 Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/16 προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, φακέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού,  απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.
o απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει.
o κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς την σχετική Απόφαση επικύρωσης των πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, αναλόγως της κατά περίπτωση ακολουθούμενης διαδικασίας. Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων
1. παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται.
2. λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, των προσφορών τους και των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των Αναθετουσών Αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις - συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και Αναθετουσών Αρχών πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.
Άρθρο 16
Υποβολή-Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης,
1.Υποβολή-Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου
1.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
1.2 Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
1.3 Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων αναλόγως των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσης.
2. Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης
2.1 Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/16, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σ’ αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
3. Μέσω του Συστήματος ιδίως:
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά και στοιχεία.  Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/16 προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού».
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/16.
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο.
 Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.
 Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 4412/16.
Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος.
Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/16 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των Αναθετουσών Αρχών προς τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και Αναθετουσών Αρχών.
Άρθρο 17
Εκτέλεση σύμβασης
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Μέσω του Συστήματος πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού και του οικονομικού φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, με την χρήση λειτουργιών και ηλεκτρονικών φορμών του συστήματος, προβαίνουν κατά περίπτωση ιδίως στη :
Μηχανογραφική σύνταξη και οριστικοποίηση του συμφωνητικού της σύμβασης.
 Το οριστικοποιημένο συμφωνητικό της σύμβασης σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα παρ.3 του άρθρου 7, αναρτάται στο χώρο «Συνημμένων Σύμβασης».
 Ορισμό και διαχείριση των επιτροπών παραλαβής,
 Διαχείριση των παραδόσεων, παραλαβών, τιμολογήσεων, και πληρωμών
 Τροποποίησης της σύμβασης
 Παρακολούθηση και ενημέρωση της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρο 18
Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις
1. Προδικαστικές Προσφυγές
1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι Προδικαστικές Προσφυγές του βιβλίου IV του ν.4412/16, κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.
Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
1.2. Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» :
 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/16.
 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ.1 του αρ. 365. του ν. 4412/16.
2. Eως την έναρξη ισχύος των παρ. 7 & 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.
Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής. Ιδίως μέσω του Συστήματος :
 Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέταση της ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής οργάνου προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών και συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών.
 Πιστοποιημένοι χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Άρθρο 19
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) όπως κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34). Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα ο άρθρο 21 §5 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 20
Δυναμικά Συστήματα Αγορών – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
Το σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση Δυναμικών Συστημάτων Αγορών και Ηλεκτρονικών Καταλόγων , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 αντίστοιχα του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους.
Άρθρο 21
Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους.
Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3580/2007, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ Β’ 680/8.3.2012) απόφαση.
Άρθρο 22
Συμφωνίες – Πλαίσιο
Το σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με τις διαδικασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης.
Άρθρο 23
Αναλογική εφαρμογή
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση που οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν το Σύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ.
Άρθρο 24
Μεταβατική διάταξη Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η έναρξη σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα αρ. 61 και 120 του ν. 4412/16 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και άλλων λειτουργιών και εργαλείων του Συστήματος. Ειδικότερα στα είκοσι πέντε (25) άρθρα του υποβληθέντος σχεδίου υπουργικής απόφασης προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν ιδίως στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ και στην πρόσβαση σε αυτό από αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών, στην εγγραφή των χρηστών, στην επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων μέσω του συστήματος, στη σύνταξη διακήρυξης, στην υποβολή προσφορών, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στις προδικαστικές προσφυγές κ.α.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στην παρούσα υπουργική απόφαση δεν γίνεται αναφορά της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 258 παρ. 10 αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρούμενων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ), ωστόσο θεωρείται κρίσιμο η εν λόγω διάταξη να αναφερθεί στα έχοντας υπ΄ όψιν του προτεινόμενου σχεδίου και επιπλέον στα σημεία του σχεδίου υπουργικής απόφασης, στα οποία γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Βιβλίου Ι (π.χ. αναφορικά με την διαδικασία υποβολής προσφοράς, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών κ.α.), να γίνει αντιστοίχως και παραπομπή στα οικεία άρθρα του Βιβλίου ΙΙ ώστε στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ να εμπίπτουν και οι συμβάσεις των άρθρων 222-238 του ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, καταρχάς κείται εντός του πλαισίου της αναφερόμενης ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Β. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται τα κάτωθι:
1. Από τη διατύπωση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου36 του ν. 4412/2016 προκύπτει σαφώς ότι οι ρυθμίσεις που θα τεθούν με την εν λόγω υπουργική απόφαση αφορούν σε πληθώρα ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ και την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα, από τα ζητήματα που αναφέρονται στην εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνεται ότι δεν έχουν προβλεφθεί ρυθμίσεις για i) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ii) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. .
2. Στο άρθρο 3 (Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης) του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ προβλέπονται μεν κατηγορίες χρηστών στις οποίες αποδίδονται διαφορετικά δικαιώματα χρήσης, τα οποία, ωστόσο, δεν περιγράφονται αναλυτικά αλλά γίνεται μόνον μια συνοπτική γενική περιγραφή ίδια για όλες τις κατηγορίες.
3. Στο άρθρο 5 (Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας) του υπό εξέταση σχεδίου θα μπορούσαν να ενταχθούν ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με την πολιτική ασφαλείας του δικτυακού τόπου του ΕΣΗΔΗΣ -όπως άλλωστε τάσσεται και στο στοιχείο α) της εξουσιοδοτικής διάταξης-, καθώς και στις πολιτικές που εφαρμόζονται για τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πέραν των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να υπάρχει είτε στο παρόν σχέδιο απόφασης, είτε στη διαδικτυακή πύλη, αναφορά για την πολιτική που εφαρμόζει ο φορέας διαχείρισης του συστήματος για τη συλλογή – χρήση – αποθήκευση – προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ρητή παραπομπή στην κείμενη νομοθεσία.
4. Στο άρθρο 12 (Σύνταξη διακήρυξης – προκήρυξης) καταρχάς σκόπιμο είναι να γίνει παραπομπή και στο αντίστοιχο άρθρο 258 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, ώστε να καθίσταται σαφές ότι στο πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση ΥΑ εμπίπτουν και οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 222-238 (Βιβλίο ΙΙ) με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (παρ. 10 του άρθρου 258 του Ν. 4412/2016).
Περαιτέρω αναφορικά με την προετοιμασία εκ μέρους των πιστοποιημένων χρηστών του φορέα του διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και του Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σημειώνεται ότι χρήσιμο θα ήταν, για να μην υπάρχει σύγχυση και να μην δημιουργούνται απορίες στις αναθέτουσες αρχές, να αποτυπωθούν στην συγκεκριμένη διάταξη της ΥΑ οι κανόνες, οι λεπτομέρειες χρήσης και οι οδηγίες για τη διαδικασία δημιουργίας, υποβολής και ανάρτησης εκ μέρους της αναθέτουσας των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ήδη έχουν αναρτηθεί οδηγίες χρήσης για την διαδικασία αυτή και ενδεχομένως να μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κείμενο της υπό εξέταση ΥΑ, με μορφή περιγραφής βημάτων, ώστε η διαδικασία να είναι σαφής, έως την ενσωμάτωση της λειτουργίας συμπλήρωσης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ εντός του συστήματος.
Επίσης, στο σημείο όπου προβλέπεται ότι αποστέλλονται μέσω του Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) εφόσον υφίσταται υποχρέωση, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 (Βιβλίο Ι) και της παρ. 5 του άρθρου 296 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν. 4412/2016 στις οποίες προβλέπεται ότι “το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.” Επίσης στο σημείο αυτό πρέπει να περιγράφεται και η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ του συστήματος και του TED.
Επιπλέον στην παρ. 2.β του άρθρου 12, προβλέπεται ότι μετά την υπογραφή της διακήρυξης, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλονται τα κατάλληλα στοιχεία προς το ΚΗΜΔΗΣ. Δεδομένου ότι, τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από τη ανάρτησή τους σε αυτό (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν. 4412/2016), καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί με αναφορά ροής συγκεκριμένων ενεργειών η διαδικασία επικοινωνίας (ανταλλαγής στοιχείων/αρχείων) με το ΚΗΜΔΗΣ.
5. α) Στο άρθρο 14 ( Υποβολή προσφορών – Αιτήσεων Συμμετοχής) καταρχάς σκόπιμο είναι να γίνει παραπομπή και στο άρθρο 315 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, στο οποίο ορίζεται ότι “η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 103 και 104, αναλόγως εφαρμοζόμενα. “ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 222-238 του ν. 4412/2016.
β) Περαιτέρω στο υπό εξέταση άρθρο σημ. 1.2. προβλέπεται ότι υπάρχει η δυνατότητα σήμανσης από τον οικονομικό φορέα, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, των στοιχείων εκείνων της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην παρ. 4 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της και τούτο διότι, όπως είναι σε γνώση της Αρχής, δεν υποστηρίζεται τεχνικά από το Σύστημα αντίστοιχη λειτουργία καθόσον σημαίνεται ως εμπιστευτικό ενιαία το αρχείο της τεχνικής προσφοράς και δεν είναι δυνατή η επιμέρους σήμανση διακριτών σημείων του.
6. Στο άρθρο 16 (Υποβολή-Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης) καταρχάς σκόπιμο είναι να γίνει παραπομπή και στο άρθρο 316 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, ειδικά όσον αφορά στους κανόνες σχετικά με την κατακύρωση και τη σύναψη σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν κατατείνουν σε παραβίαση υπερκείμενου κανόνα δικαίου καθώς δεν εισάγουν παρέκκλιση από τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις η Αρχή διατυπώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ (γγ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, θετική γνώμη επί της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης