Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 12/2017
ΑΔΑ: 6Φ4ΗΟΞΤΒ-Λ4Π
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 11η Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος (Προεδρεύουσα) Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης) Σταθακόπουλος Δημήτριος Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Εισηγητές: Μαρία Παναγοηλιοπούλου, Νομικός, ΕΕΠ Τμήματος Μελετών Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντία Πατελοδήμου, ΕΕΠ Πληροφορικής Δ/νσης Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 3007/8.5.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με το οποίο διαβιβάζεται συνημμένως σχέδιο τροπολογίας, με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 38, 66, 117, 120, 122, 296, 327, 330, 332, 376 και 379 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου τροπολογίας περί τροποποίησης των άρθρων 38, 66, 117, 120, 122, 296, 327, 330, 332, 376 και 379 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
Ι. Με το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3007/8.5.2017 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαβιβάζεται σχέδιο τροπολογίας, με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 38, 66, 117, 120, 122, 296, 327, 330, 332, 376 και 379 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας και η αιτιολογική έκθεση αυτού έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενες διατάξεις
Το κείμενο του υποβληθέντος σχεδίου διατάξεων είναι το ακόλουθο:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 8 του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη και η διακήρυξη λαμβάνουν τον ίδιο ΑΔΑΜ.»
Άρθρο 2
2. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 1 του αρ. 66 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 3
3. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του αρ. 117 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.»
Άρθρο 4
4. Η παρ. 2 του αρ. 120 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66».
Άρθρο 5
5. Το αρ. 122 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.
2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.»
Άρθρο 6
6. Τα εδάφια α και β της παρ. 1 του αρ. 296 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 7
7. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του αρ. 327 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.»
Άρθρο 8
8. Η παρ. 2 του αρ. 330 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296.»
Άρθρο 9
9. Το αρ. 332 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.
2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.»
Άρθρο 10
10. Η παρ. 5 του αρ. 376 τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 120 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 11
11. Η παρ. 3 του αρ. 379 αντικαθίσταται ως εξής:
Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του αρ. 38 αρχίζει από 1-1-2018. Η ισχύς της παρ. 9 του αρ. 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 12
12. Η παρ. 2 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), αντικαθίσταται από 18-04-2017 ως εξής:
«2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2 του άρθρου 79, 258 και 259, αρχίζει:
Την 15η Ιουνίου 2017 για:
Α. Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27και 95 παρ. 2.(α) και 2. (β)]
Β. Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
Την 20η Οκτωβρίου 2017 για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος.
Β. Αιτιολογική Έκθεση
Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υποβληθέν σχέδιο διατάξεων έχει ως εξής:
«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις παρούσες διατάξεις μέχρι το άρθρο 10 ρυθμίζεται το εφαρμοστικό πλαίσιο για τη δημοσίευση στις διαγωνιστικές διαδικασίες στο νόμο περί δημοσίων προμηθειών, 4412/2016 . Ειδικότερα εξειδικεύεται ο όγκος των πληροφοριών των διακηρύξεων και των προκηρύξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και ρυθμίζεται επακριβώς το περιεχόμενο των προκηρύξεων και των διακηρύξεων και στις διαγωνιστικές διαδικασίες και κάτω των ορίων.
Με τη διάταξη του άρθρου 11 μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθότι η διασύνδεση αυτή δεν είναι τεχνικά εφικτή στην παρούσας στιγμή. Τα στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα.
Με τη διάταξη του άρθρου 12 τέλος μετατίθεται χρονικά η ένταξη των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα αφετέρου για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών στην εφαρμογή αυτού επαρκώς.
Επισημαίνεται ότι, στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως παρατίθενται ανωτέρω, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Στο άρθρο 38 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 38 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ’ ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50) και των άρθρων 21 και 257. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, β) της προκήρυξης και της διακήρυξης, γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, δ) του συμφωνητικού και ε) κάθε εντολής πληρωμής.
4. Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισμό,
β) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄ 94),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23,
δ) το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία, ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης, στ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, ζ) τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα, η) την αξία της σύμβασης,
θ) τη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32, 266 και 267 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το ν. 3861/2010 (Α΄112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συμβάσεις που συνάπτονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του παρόντος άρθρου, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδιδομένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείμενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.
9. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
Στο άρθρο 66 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 66 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Στο άρθρο 117 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Στο άρθρο 120 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Στο άρθρο 122 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 122 Προκηρύξεις σύμβασης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.
Στο άρθρο 296 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 296 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεως, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας παραγράφου πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων 291, 292, 293 και 294, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 295. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται σε αυτές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημοσίευσης στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή, αναφέρουν δε την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
5. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων του παρόντος άρθρου στο Tenders Electronic Daily (TED). Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Στο άρθρο 327 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 327 Συνοπτικός διαγωνισμός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 296. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Στο άρθρο 330 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 330 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.
2. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.
3. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
Στο άρθρο 332 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 332 Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων
Οι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 269 και 328. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281.
Στο άρθρο 376 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 376 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 290, και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
3. Η Επιτροπή Προμηθειών και οι Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995, καθώς και οι Επιτροπές του άρθρου 3 του αυτού νόμου εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στην απόφαση σύστασής τους για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παράγραφων 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 184 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 186 μπορεί να εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το ν. 3316/2005.
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν ανατίθενται συμβάσεις δημόσιων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50.
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22, β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο, γ) φαξ ή δ) συνδυασμό των ανωτέρω μέσων.
12. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα΄ της περίπτωσης β΄, της υπουποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄καθώς και της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.
13. Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα.
Στο άρθρο 379 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 379 Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.
3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
4. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 81 αρχίζει την 18η Απριλίου 2018. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις του Βιβλίου II, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290.
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου 329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
6. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31η Μαΐου 2017.
8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017.
9. Η ισχύς των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 375 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.
10. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.
11. Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 31η Μαΐου 2017.
12. Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021. 13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
ΙV. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται τα άρθρα 38, 66, 117, 120, 122, 296, 327, 330, 332, 376 και 379 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει.
Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι, σύμφωνα με την συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση του εφαρμοστικού πλαισίου για τη δημοσίευση στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σκοπείται η εξειδίκευση του όγκου των πληροφοριών των διακηρύξεων και των προκηρύξεων που δημοσιοποιούνται στο ΚΗΜΔΗΣ και η επακριβής ρύθμιση του περιεχομένου των προκηρύξεων και των διακηρύξεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων.
Περαιτέρω, στην συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση δηλώνεται ρητώς ότι μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθότι η διασύνδεση αυτή δεν είναι τεχνικά εφικτή την παρούσα στιγμή. Συνεπώς, τα στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα.
Τέλος, στην αιτιολογική έκθεση δηλώνεται ότι μετατίθεται χρονικά η ένταξη των έργων, των μελετών και των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα και αφετέρου για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών στην εφαρμογή αυτού επαρκώς.
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων νομοτεχνικών παρατηρήσεων
Καταρχάς, ως γενικότερη νομοτεχνική παρατήρηση, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να απαλειφθεί η αρίθμηση στην αρχή των προτεινόμενων ρυθμίσεων εκάστου άρθρου, που έχει τεθεί προφανώς εκ παραδρομής.
1. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 38 παρ. 8 του ν. 4412/2016 παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα καταχώρισης δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και αναφοράς του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), τα οποία αποτελούν στοιχεία κανονικότητας της δαπάνης. Ως νομοτεχνική παρατήρηση, επισημαίνεται ότι η φράση “και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014” πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση “κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014”.
Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ (όπως και στην ισχύουσα έως σήμερα νομοθετική ρύθμιση), ενώ απαλείφεται η αναφορά στο ότι “με βάση αυτούς (τους ΑΔΑΜ) θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις”. Δέον όπως αποσαφηνισθεί στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης ο λόγος της απαλοιφής της ως άνω συστημικής προδιαγραφής.
Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δυνατότητας ταυτόχρονης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, αμφοτέρων της προκήρυξης και της διακήρυξης, εκ των εγγράφων της σύμβασης, με την πρόβλεψη, μέσω της προτεινόμενης ρύθμισης, να λαμβάνουν αυτές τον ίδιο ΑΔΑΜ. Σχετική αναφορά περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 66 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο “Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38” (η διάταξη παραπέμπει στο άρθρο 38 παρ. 8, όπου προβλέπεται, με την προτεινόμενη ρύθμιση, ότι αυτές θα λαμβάνουν τον ίδιο ΑΔΑΜ).
Δεδομένης της λήψης του ιδίου ΑΔΑΜ για την προκήρυξη και τη διακήρυξη, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος διαχωρισμού του ενιαίου αρχείου της προκήρυξης και της διακήρυξης (που έχει λάβει τον ίδιο ΑΔΑΜ σε όλες τις σελίδες του) ώστε, λ.χ., να μπορεί να αποστέλλεται μόνο η προκήρυξη (= περίληψη της διακήρυξης) στον τοπικό τύπο και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αντιστοίχως, θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς για το λογισμικό που πρέπει να διαθέτουν και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, ώστε να εξάγουν από το ενιαίο αρχείο τις σελίδες της προκήρυξης που φέρουν ΑΔΑΜ.
2. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 παρατηρούνται τα κάτωθι:
Ως νομοτεχνική παρατήρηση, τίθεται το ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναφέρεται σε αντικατάσταση των εδαφίων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 (ως ορίζεται στη σχετική προτεινόμενη διάταξη), αλλά στην αντικατάσταση του συνόλου της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016.
Επί του περιεχομένου της διάταξης, επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται η φράση: (οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν) “και τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών”. Από το γράμμα της διάταξης ή από την αιτιολογική έκθεση αυτής δεν προκύπτει κατά τρόπο σαφή και κατανοητό γιατί κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθεί στην τροπολογία η εν λόγω απαλοιφή, ως εκ τούτου ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα. Ως εκ τούτου θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ο σκοπός της εν λόγω απαλοιφής και ταυτόχρονα να εξεταστεί, ιδίως:
 σε συνάρτηση με τα άρθρα 38 παρ. 3 (για το Βιβλίο Ι) και 260 (για το Βιβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, καθώς στην παρ. 3 του άρθρου 38 ορίζεται ότι: “Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παρ. 1: α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, β) της προκήρυξης και της διακήρυξης, γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, δ) του συμφωνητικού και ε) κάθε εντολής πληρωμής και
 σε συνάρτηση με τα άρθρα 118 παρ. 3 (για το Βιβλίο Ι) και 328 παρ. 4 (για το Βιβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, καθώς στην παρ. 3 του άρθρου 118 ορίζεται ότι: “Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 3”,
ώστε να είναι συμβατή με τις επιμέρους ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (για τις οποίες απαιτείται σχετική τροποποίηση, προκειμένου να μην προκύπτει αντίφαση με την προτεινόμενη ρύθμιση).
3 - 4. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 117 παρ. 2 εδαφ. α' και του άρθρου 120 παρ. 2 του ν. 4412/2016, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 117 παρ. 2 εδαφ. α', τίθεται ως προϋπόθεση, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η δημοσίευση “ διακήρυξης” (και όχι πλέον “απλοποιημένης προκήρυξης”) σύμφωνα με το άρθρο 66.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρο 120 παρ. 2, ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της “διακήρυξης” (και όχι πλέον της “απλοποιημένης προκήρυξης”) στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66.
Δέον όπως αποσαφηνισθεί ο σκοπός των ως άνω προτεινόμενων διατάξεων, προκειμένου να μην προκληθεί σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα, δεδομένου ότι - από το γράμμα των διατάξεων - εμφαίνεται σαν να μην υφίσταται πλέον η προκήρυξη στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. Εάν η ως άνω θεώρηση είναι ορθή, τότε απαιτείται τροποποίηση επιμέρους σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016, προκειμένου να μην προκύπτει αντίφαση με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως ενδεικτικά, του άρθρου 121 παρ. 1 περ. γ' (για το Βιβλίο Ι) και του άρθρου 331 παρ. 1 περ. γ' (για το Βιβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τροποποιηθούν και τα άρθρα 66 (για το Βιβλίο Ι) και 296 (για το Βιβλίο ΙΙ), ώστε να εξαιρούνται από τη δημοσίευση οι προκηρύξεις στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού (γιατί δεν θα υφίστανται).
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, προκειμένου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να μην εμφανίσουν προβλήματα συμβατότητας και με τις διατάξεις του άρθρου 18 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4469/2017 (Α' 62), που αφορά στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού, δέον θα ήταν να γίνει σχετική μνεία στην αιτιολογική έκθεση.
5. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 122 του ν. 4412/2016, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται με την προσθήκη της επιφύλαξης των άρθρων 26 (“Επιλογή των διαδικασιών”) και 32 (“Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”), πέραν της υφιστάμενης, στην ήδη ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιφύλαξης των άρθρων 117 και 118. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο άρθρο 26, η επιφύλαξη, η οποία αναφέρεται στο σύνολο του άρθρου, κρίνεται ότι έχει διατυπωθεί γενικόλογα και αόριστα, προκαλώντας ασάφεια και σύγχυση ως προς τα σημεία του άρθρου 26 στα οποία αναφέρεται (προφανώς αναφέρεται στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης). Δέον όπως περιληφθούν στην προτεινόμενη διάταξη οι σχετικές παράγραφοι/εδάφια του άρθρου 26, στις οποίες αναφέρεται η επιφύλαξη, άλλως όπως αποσαφηνισθούν αυτά στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης ρύθμισης.
Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται το άρθρο 122, ώστε να μην προβλέπεται η έκδοση από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τυποποιημένων εντύπων για τις προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, τα οποία θα αποτελούσαν πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ και με βάση τα οποία οι αναθέτουσες αρχές θα έπρεπε να συντάσσουν τις σχετικές προκηρύξεις.
Ως εκ της ανωτέρω προτεινόμενης διάταξης, δεν θα προβλέπεται προτυποποιημένος τρόπος σύνταξης των προκηρύξεων για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, θα επαφίεται δε η σύνταξη αυτών στην ευχέρεια των αναθετουσών αρχών, με τον μόνο περιορισμό ότι “οι προκηρύξεις σύμβασης πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, εφόσον οι πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 66” (με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται και η φράση “κατ' ελάχιστον”) .
Λόγω της μη ύπαρξης προτύπου εγγράφου σύμβασης για τις προκηρύξεις συμβάσεων κάτω των ορίων και συνάμα, της ανυπαρξίας πρόβλεψης, στις εν ισχύ νομοθετικές διατάξεις, ενός ελάχιστου περιεχομένου για αυτές, ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση/ασάφεια στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με το ποια ακριβώς στοιχεία απαιτείται να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις για συμβάσεις κάτω των ορίων (δεδομένου και ότι οι πληροφορίες του Μέρους Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' είναι ιδιαιτέρως εκτενείς). Ως εκ τούτου, εγκυμονεί ο κίνδυνος οι αναθέτουσες αρχές να προσδίδουν ιδιαιτέρως εκτεταμένο περιεχόμενο στις προκηρύξεις για συμβάσεις κάτω των ορίων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αύξηση των εξόδων δημοσίευσης στον τοπικό τύπο, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα και στις παρατηρήσεις μας ως άνω, υπό 3 – 4.
Σε κάθε περίπτωση και επ' ευκαιρίας σχολιασμού των ανωτέρω σημείων, επισημαίνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι με την έκδοση της ΥΑ του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016, η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 38 παρ. 9 σε συνδυασμό με άρθρο 376 παρ. 4), κρίνεται σκόπιμο να καταγράφονται τα ελάχιστα απαιτούμενα δημοσιευτέα στοιχεία, στο ΚΗΜΔΗΣ, στις δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κλπ, όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, για συμβάσεις άνω των ορίων και κάτω των ορίων.
6 - 9. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης των άρθρων 296, 327, 330 και 332 του ν. 4412/2016 (διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ):
Ισχύουν οι παρατηρήσεις μας για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Βιβλίου Ι, ως άνω, υπό 2 έως 5, με την αναγκαιότητα να ληφθεί μέριμνα για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, όπου αυτό απαιτείται και κατόπιν αποσαφήνισης του σκοπού των προτεινόμενων ρυθμίσεων στο γράμμα των διατάξεων ή στην αιτιολογική έκθεση αυτών, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω.
10. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 376 παρ. 5 του ν. 4412/2016, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται μεταβατικά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, ότι, ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 120 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Στην προτεινόμενη διάταξη έχει - προφανώς εκ παραδρομής - απαλειφθεί η αναφορά και στο άρθρο 330 , που αφορά στην έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου ΙΙ, το οποίο εισήχθη με το άρθρο 22 περ. 65 του ν. 4441/2016 (Α' 227/6.12.2016). Ως εκ τούτου, η φράση “του άρθρου 120” πρέπει να αντικατασταθεί στο ορθό “των άρθρων 120 και 330”.
Σε ό,τι αφορά στην απαλοιφή, με την προτεινόμενη διάταξη, της παραγράφου 2 του άρθρου 120 (και του άρθρου 330), ισχύουν οι παρατηρήσεις μας, όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω, υπό 3 – 4.
Τέλος, ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, και με δεδομένο ότι η προκήρυξη και η διακήρυξη θα λαμβάνουν εφεξής τον ίδιο ΑΔΑΜ (με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 38 παρ. 8), θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον έχει νόημα η διατήρηση της επιφύλαξης του άρθρου 376 παρ. 5 στο άρθρο 120 παρ. 1, κατά συνέπεια, κατά πόσον έχει νόημα η διατήρηση στο ν. 4412/2016 της υπό εξέταση μεταβατικής διάταξης (για τον λόγο ακριβώς ότι και η διακήρυξη και η προκήρυξη θα αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ με τον ίδιο ΑΔΑΜ).
11. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 379 παρ. 3 του ν. 4412/2016, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την 1-1-2018 και αποσυνδέεται από το χρονικό σημείο της δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. Και τούτο, διότι η ανωτέρω διασύνδεση δεν είναι τεχνικά εφικτή μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με τη συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, τα δε στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα.
12. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 379 παρ. 2 του ν. 4412/2016, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, και τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από την 18η Απριλίου 2017:
α) για την 15η Ιουνίου 2017 για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οποίες διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
και β) για την 20η Οκτωβρίου 2017 για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016.
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προσδίδεται αναδρομική ισχύς, από τις 18.4.2017, προκειμένου να καλύψει το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, ήτοι να καλύψει τις περιπτώσεις που – στο εν τω μεταξύ χρονικό διάστημα - εκκίνησαν σχετικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Νομοτεχνικά, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην αναδρομική ισχύ της διατάξεως, προτείνεται να περιλαμβάνεται σε χωριστή (δεύτερη) παράγραφο του υπό εξέταση άρθρου 12 της προτεινόμενης ρύθμισης (“2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 18η Απριλίου 2017”).
Περαιτέρω, στην προτεινόμενη διάταξη έχει - προφανώς εκ παραδρομής – αναγραφεί η παράγραφος 2 του άρθρου 79, αντί της ορθής παραγράφου 3 του άρθρου 79, η οποία εισήχθη με το άρθρο 22 περ. 67 του ν. 4441/2016 (Α' 227/6.12.2016). Ως εκ τούτου, η φράση “της παραγράφου 2 του άρθρου 79” πρέπει να αντικατασταθεί στο ορθό “της παραγράφου 3 του άρθρου 79”.
Επιπλέον, από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (εάν δηλαδή θα είναι η 15η Ιουνίου 2017 ή η 20η Οκτωβρίου 2017). Προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα, το ανωτέρω σημείο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στην προτεινόμενη διάταξη. Μάλιστα, στα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης όπου θα γίνει αναφορά στις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αναφορά των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ, όπου αυτό απαιτείται.
Περαιτέρω, προς αποφυγή σύγχυσης, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, στο γράμμα της προτεινόμενης διάταξης, ότι η 20η Οκτωβρίου 2017 αποτελεί την έναρξη ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των “λοιπών” διαδικασιών (πέραν δηλαδή των αναφερόμενων για την 15η Ιουνίου 2017 περιπτώσεων) σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, καθώς και να αναφερθεί, για την πληρότητα της διάταξης,- από ποιους αυτές οι διαδικασίες διενεργούνται.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η απαλοιφή, με την προτεινόμενη ρύθμιση, από την παρ. 2 του άρθρου 379, της φράσης “εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297” θα πρέπει να επανεξεταστεί, δεδομένου ότι έχει τεθεί κατά την ενσωμάτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και της παραγράφου 2 του άρθρου 106 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Τέλος, ως προς τη σκοπιμότητα της υπό κρίση ρύθμισης, επισημαίνεται ότι προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (Οικονομίας και Ανάπτυξης) και η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω συστήματος.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα