Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 13/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις 15 Μαΐου 2017 έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Σταθακόπουλος Δημήτριος
Στυλιανίδου Μαρία
Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, κ. Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κ. Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Μίνα Καλογρίδου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου, κ. Ευάγγελος Καραμανλής, η Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού, κ. Κυριαζή, καθώς και η κ. Σταθοπούλου Ελένη, Ε.Ε.Π. του Τμήματος Συντονισμού, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018- Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2777/26.04.2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασής του με τίτλο «“Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018- Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018”.
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας: α) προβαίνει στον καθορισμό συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων προμηθειών στο τομέα της υγείας (γενοσήμων) για το δωδεκάμηνο από 01.06.2017 έως και 31.05.2018 που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α που επισυνάπτεται στο ως άνω σχέδιο υπουργικής απόφασης και β) ορίζει για το ίδιο χρονικό διάστημα : i) τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ως Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (εφεξής Κ.Α.Α) για την ανάθεση των ειδών των ιατρικών αναλωσίμων και των υλικών λειτουργικής υποστήριξης, για λογαριασμό των ιδίων και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και ii) το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) και το γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ως Κ.Α.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό (cpv 33696500- 0) και παροχή υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης (85150000-5) αντίστοιχα για λογαριασμό των ιδίων και λοιπών αναθετουσών αρχών όπως αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
“Θέμα: «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1 η Ιούνιου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018- Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιούνιου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 173).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 777).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων 15), 16) και 17) του άρθρου 2 και των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 του Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β΄ 551), όπως αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματά της που δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 636/2017 τεύχος Β΄ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων».
5. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.115/2017 του Υπουργού Υγείας «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β΄ 551).
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1259/24.3.2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), με το οποίο αιτείται να ορισθεί κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 προκειμένου να είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, του Ε.ΚΕ.Α., όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων-ΝΑΤ» με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίου).
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1362/29.3.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», με το οποίο αιτείται να ορισθεί κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 προκειμένου να είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και άλλων αναθετουσών αρχών, για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης» με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 85150000-5 (Υπηρεσίες Ιατρικής Απεικόνισης).
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1633/2017 γνώμη της Επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου απόφαση 1699/2017 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 119η και από 24.4.2017 συνεδρίασή της (θέμα 1ο).
10. Τη …../2007 σύμφωνη, θετική γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιούνιου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018-Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιούνιου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018» που υποβλήθηκε σε αυτήν με το αριθμό πρωτοκόλλου …/......2017 έγγραφο του ιδίου Υπουργού και κατ' εφαρμογήν της διάταξης της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 που παρέχει τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15) του άρθρου 2, οι οποίες εξειδικεύονται στην απόφασή μας ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β΄ 551), όπως αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματά της που δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 636/2017 τεύχος Β΄ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων», ορίζεται για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018 αρμόδια για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια, για λογαριασμό τουλάχιστον μίας εκ των αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄, γενοσήμων που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015 των αναθετουσών αρχών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Παράρτημα ή στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2016.
Μέχρι την ανάθεση κατά τα ανωτέρω δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κάθε αναθέτουσα αρχή του Παραρτήματος Α’ της παρούσας δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση προμήθειας γενοσήμων που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, ήτοι αυτές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας, ορίζονται κεντρικές αρχές αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. Αυτές είναι αρμόδιες για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο των ιδίων όσο και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και καθορίζονται ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας, για τα είδη των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 της απόφασής μας ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β΄ 551), όπως αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματά της που δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 636/2017 τεύχος Β΄ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων», εφόσον η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015 των αναθετουσών αρχών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Παράρτημα Γ΄ ή στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2016.
Μέχρι την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο κάθε αναθέτουσα αρχή του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της για τα είδη των ως άνω περιπτώσεων (α) και (β) σε σύμβαση που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας.
3. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο του ιδίου όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων-ΝΑΤ με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου).
4. Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και των λοιπών αναθετουσών αρχών που αναφέρονται, ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας για την προμήθεια υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 85150000-5 (υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης).
5. Διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο των παραγράφων 1 έως και 4 της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν, είτε έχουν προκηρυχθεί από τις αναθέτουσες αρχές των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ της παρούσας πριν από την έκδοσή της, ανεξαρτήτως ποσού, είτε προκηρύσσονται εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας μετά την έκδοση της παρούσας από τις αναθέτουσες αρχές των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ αυτής, είναι αξίας έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορούν αποκλειστικώς την κάλυψη των ιδίων αναγκών τους. Μετά τη λήξη των συμβάσεων και συμφωνιών της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη των παραγράφων 1 έως και 4 της παρούσας στις δημόσιες συμβάσεις ή τις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν, αντιστοίχως, ανατεθεί ή συναφθεί από την Ε.Κ.Α.Α. της παραγράφου 1 και τις Κ.Α.Α. των παραγράφων 2,3 και 4.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
3η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "H ΣΩΤΗΡΙΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ" - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε.Κ.Α.)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ”
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ”
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "AΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ"
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
"ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΕΤΑΞΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" - ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ", ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ)- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Ι.Υ.Π.)
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ω.Κ.Κ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
3η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "H ΣΩΤΗΡΙΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ" - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε.Κ.Α.)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ”
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ"
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ"
2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
"ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΕΤΑΞΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
3η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
6η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" - ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ", ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ)- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
3η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
5η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
6η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ", ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
7η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ)- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Αθήνα, …. Απριλίου 2017
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ “ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφω-νίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
(Με την παρ. 2 του άρθρου 379 (Εναρξη ισχύος) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2 του άρθρου 79,258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297”).
(Με την παρ. 11 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22,
β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασμό των ανωτέρω μέσων”).
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ПК) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α ' και β ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
(Με τις παρ. 6, 7 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι : “6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”).
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητας τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
Άρθρο 42 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν να διεξάγουν ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού. Η συμφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των μερών, τον επιμερισμό των υποχρεώσεων στα μέρη και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των μερών.
2. Αν μια διαδικασία σύναψης σύμβασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Τούτο ισχύει και αν τη διαδικασία διαχειρίζεται μία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των λοιπών αναθετουσών αρχών.
Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν πραγματοποιείται στο σύνολό της εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα μόνο για τα μέρη εκείνα που πραγματοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο για τα μέρη που διεξάγει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό.
2. Με την υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας “Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας” (ΦΕΚ Β΄ 551 και ΦΕΚ Β 636/2017 Διορθώσεις σφαλμάτων) προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο μόνο
Ι. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15) του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για τα εξής είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις: 1. Τα αγαθά των δημοσίων συμβάσεων ή συμφωνιών πλαίσιο που ανατίθενται ή συνάπτονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) είναι τα εξής: (α) Από την κατηγορία των ιατρικών αναλωσίμων με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33140000-3, όπως το εν λόγω κοινό λεξιλόγιο εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, τα είδη που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. (β) Από την κατηγορία των υλικών λειτουργικής υποστήριξης με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33180000-5, όπως το εν λόγω κοινό λεξιλόγιο εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, τα είδη που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. (γ) Από την κατηγορία των δραστικών ουσιών, οι γενόσημες. 2. Από τα αγαθά της παραγράφου 1 της παρούσας εξαιρούνται και δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενα δημοσίων συμβάσεων ή συμφωνιών πλαίσιο που ανατίθενται ή συνάπτονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), όσα δεν υπάγονται στο ν.3580/2007. 3. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας λειτουργώντας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) αναθέτει δημόσια σύμβαση ή συνάπτει συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια των αγαθών της παραγράφου 1 της παρούσας, εφόσον η αξία ενός ή περισσοτέρων ειδών της ιδίας κατηγορίας είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό των αναθετουσών αρχών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, οι αναθέτουσες αρχές, ακόμη κι αυτές που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 να λειτουργούν ως κεντρικές αρχές αγορών (Κ.Α.Α.), είναι δυνατόν να διενεργούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου 4, για συγκεκριμένο έτος, εφόσον τούτο προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση, την προμήθεια των αγαθών της παραγράφου 1 της παρούσας με στοιχεία (α) και (β). 4. Με την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υπουργικής απόφασης και υπό τους όρους τις προϋποθέσεις που τίθενται τόσο σε αυτήν όσο και στην παρούσα οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικώς στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), για την προμήθεια των ειδών της παραγράφου 1 της παρούσας. ΙΙ. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, τις αρμοδιότητες που της απονέμονται δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 ως επικουρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 16) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Εισαγωγικά σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας, υποβλήθηκε στην Αρχή την 02.05.2017 (αρ. πρωτ. εισ. 2847) σχέδιο νόμου που αφορά στην κεντρικοποίηση προμηθειών/υπηρεσιών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων για την άσκηση της κατά νόμον γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, το οποίο ήδη σήμερα αποτελεί μέρος σχέδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”, Μέρος Γ΄ “Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων (άρθρα 21 έως 35), εισαχθέντος για επεξεργασία και εξέταση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές.
Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση νέου νομικού προσώπου (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) το οποίο ορίζεται Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των προμηθειών και υπηρεσιών για τους φορείς υγείας σε κεντρικό επίπεδο.
Κατά συνέπεια και με βάση την ανωτέρω μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου (η οποία ενδεχομένως θα λάβει χώρα πριν από την δημοσίευση της υπό εξέταση ΥΑ), σκόπιμο θα ήταν να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση που εισάγεται και μετέπειτα να εκδοθεί η υπό κρίση ΥΑ, ώστε να μην αποτελέσει μια αποσπασματική ή εξαιρετική ρύθμιση ή αντιφατική ρύθμιση σε σχέση με το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο.
2. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-42).
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής: α) στο άρθρο 41, παρ. 1, σημ. 3 ορίζεται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (εφεξής ΕΠΥ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (εφεξής ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, β) με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ και στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό να καθορίζουν Κεντρικές Αρχές Αγορών (εφεξής ΚΑΑ) είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του Δημόσιου Τομέα είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41 παρέχεται εξουσιοδότηση με όμοια υπουργική απόφαση να καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για παροχή συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ για τους τομείς και τις αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους γ) με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται i) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, ii) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, iii) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και iv) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω , δ) με την παρ. 4, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος επιμέρους συμβάσεις, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3, ε) με την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους, στ) με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, να αναθέτει στις αναθέτουσες αρχές την εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα, ζ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ, να ρυθμίσει ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, ii) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, iii) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Επισημαίνεται ότι στο υπό εξέταση σχέδιο απόφασης δεν προσδιορίζεται σαφώς η εξουσιοδοτική διάταξη εκάστης ρύθμισης, όπως αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω.
3. Σημειώνεται ότι ήδη, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 551 και ΦΕΚ Β 636/2017 Διορθώσεις σφαλμάτων) (σχετική η υπ' αριθμ. 2/2017 Γνώμη της Αρχής), ενώ με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5 στοιχ. β) του ίδιου άρθρου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.115/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 551) (σχετική η υπ' αριθμ. 3/2017 Γνώμη της Αρχής) .
4. Εν προκειμένω προσκομίσθηκε στην Αρχή το από 30.03.2017 Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής στο οποίο περιέχεται γνωμοδότηση στην ΕΠΥ “αναφορικά με το περιεχόμενο της υπό έκδοση και κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υπουργικής απόφασης”. Με το εν λόγω πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται προς την ΕΠΥ τα ακόλουθα :
α) την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψης συμφωνίας πλαίσιο για συγκεκριμένη κατηγορίας συμβάσεων προμηθειών στο τομέα της υγείας (γενοσήμων) για το δωδεκάμηνο από 01.06.2017 έως και 31.05.2018 που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΠΥ ως ΕΚΑΑ για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α που επισυνάπτεται στο ως άνω πρακτικό,
β) τον ορισμό των των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ως Κ.Α.Α προκειμένου να είναι αρμόδιες για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα και για τα είδη των ιατρικών αναλωσίμων και των υλικών λειτουργικής υποστήριξης, για λογαριασμό των ιδίων και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και
γ) τον ορισμό του Ε.Κ.Ε.Α. και του Νοσοκομείου “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ως Κ.Α.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό και προμήθεια υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης αντίστοιχα για λογαριασμό των ιδίων και λοιπών αναθετουσών αρχών όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στο μόνο άρθρο της υπό εξέταση ΥΑ ρυθμίζονται ταυτόχρονα ζητήματα για τα οποία παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση από τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 2 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κατά τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα υπό στοιχεία 2 β) και δ) του κεφαλαίου V της παρούσης, χωρίς να προκύπτει ρητά στο σκεπτικό της απόφασης εκάστη εξουσιοδοτική διάταξη για καθεμία εκ των προτεινομένων ρυθμίσεων.
Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι στο προοίμιο των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, και κατά συνέπεια και των υπουργικών αποφάσεων, δέον να γίνεται ρητά μνεία στην εξουσιοδοτική διάταξη, δυνάμει της οποίας εκδίδονται και επί τη βάση της οποίας ρυθμίζονται τα επιμέρους ειδικότερα θέματα.
Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, στα έχοντας υπ' όψιν του εν λόγω σχεδίου απόφασης, σημ. 3, αναφέρονται γενικά οι “διατάξεις των περιπτώσεων 15), 16) και 17) του άρθρου 2 και των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως αυτός ισχύει σήμερα” χωρίς να εξειδικεύεται περαιτέρω η εξουσιοδοτική διάταξη για κάθε μια εκ των προτεινομένων ρυθμίσεων, καθόσον, ως διαπιστώθηκε παραπάνω, στην ίδια απόφαση σωρεύονται θέματα για τα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση και από τρεις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου .
2. Επιπλέον διαπιστώνονται τα πιο κάτω ζητήματα που σχετίζονται με ενδεχόμενα προβλήματα κατά την εφαρμογή της υπό κρίση ΥΑ καθώς και με την επίτευξη ικανού επιπέδου ωρίμασης των ως άνω συγκεντρωτικών διαδικασιών:
Ι. Αναφορικά με τις κατ΄ έτος κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΠΥ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016:
Α. Με την παρ. 1 της εν θέματι ΥΑ ορίζεται η ΕΠΥ αρμόδια για την “ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο .... για την προμήθεια γενοσήμων για το δωδεκάμηνο που άρχεται από την 1η Ιουνίου 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου 2018 ... για τουλάχιστον μίας εκ των αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' ” χωρίς να διευκρινίζεται περαιτέρω το είδος της διαδικασίας και επιπλέον δεν αποσαφηνίζεται: α) αν εντός του προβλεπόμενου δωδεκαμήνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύναψη της σύμβασης ή αρκεί η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ή και β) αν θα καλυφθούν οι ανάγκες στα συγκεκριμένα αγαθά για το τρέχον δωδεκάμηνο (δεδομένου ότι γίνεται ταυτόχρονα αναφορά τόσο στο ΠΠΥΦΥ 2015 όσο και στο ΠΠΥΦΥ 2016) και κυρίως γ) από πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες από τις προς σύναψη συμβάσεις/συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών, ώστε να γίνει ορθός προγραμματισμός των αναγκών εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και να γνωστοποιηθούν έγκαιρα και έγκυρα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΕΚΑΑ.
Επίσης, ο ορισμός του προβλεπόμενου δωδεκαμήνου θα πρέπει να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), το οποίο και αποτελεί το οριστικό Πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή παροχή για το επόμενο έτος, ώστε να μην προκύψουν δυσλειτουργίες και περαιτέρω καθυστερήσεις στην ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων.
Επιπλέον των ανωτέρω στην υπό εξέταση Υ.Α. δεν καθορίζονται οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται οι συμβάσεις των συγκεκριμένων αγαθών (των γενοσήμων), όπως ρητώς τάσσεται από την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 -σημ. α)- αλλά γενικώς αναφέρεται ότι η σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο θα συναφθεί για τουλάχιστον μια από τις περιλαμβανόμενες στο Παράρτημα Α' αναθέτουσες αρχές. Η ως άνω ρύθμιση, αν τελικώς εφαρμοσθεί ως προτείνεται, θα προκαλέσει σύγχυση καθόσον δεν θα προσδιορίζονται επακριβώς, παρά τη ρητή επιταγή της εξουσιοδοτικής διάταξης, οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες θα προσφύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της σε γενόσημα και αυτές που θα εκκινήσουν διαδικασίες για την κάλυψη των ιδίων αναγκών τους. Σημειωτέον ότι στο εν λόγω Παράρτημα περιλαμβάνονται όλα τα Νοσοκομεία και οι Φορείς Υγείας, ήτοι αναθέτουσες αρχές που αριθμούν άνω των 100.
Β. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι από το υποβληθέν σχέδιο ΥΑ ελλείπει η ειδική και λεπτομερής ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων προγραμματισμού των διαδικασιών ανάθεσης της κατηγορίας συμβάσεων που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για παράδειγμα δεν αποτυπώνεται σε κανένα σημείο η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΠΥ, για την κάλυψη των αναγκών τους σχετικά με την ανάθεση της συγκεκριμένης κατηγορίας αγαθών (λ.χ. δεν καθορίζεται χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένη ροή ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών τους σε σχέση με το εν λόγω είδος ώστε να γίνει ορθός προγραμματισμός και συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους της ΕΠΥ).
Γ. Στην υπό εξέταση ρύθμιση τίθεται ως όρος ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης συμφωνίας πλαίσιο από την ΕΠΥ η αξία (3.000.000 €) της υπό ανάθεση σύμβασης και συγκεκριμένα “η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών (ενν. γενοσήμων) είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015 των αναθετουσών αρχών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Παράρτημα ή στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2016.” Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ασαφής καθόσον δεν εξειδικεύεται αν ο τεθείς όρος θα λαμβάνεται υπ' όψιν με βάση το εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ 2015 ή το υπό έγκριση Πρόγραμμα έτους 2016.
Δ. Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος το οποίο θα απαιτηθεί για την καταγραφή και συγκέντρωση των αναγκών των αναθετουσών αρχών που συμπεριλαμβάνονται στα Παρατήματα του σχεδίου ΥΑ, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα καλύψουν τις ανάγκες τους οι αναθέτουσες αρχές, των οποίων οι σχετικές συμβάσεις έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα.
Δεδομένου ότι με την υπό κρίση ρύθμιση προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβαίνουν οι ίδιες κατά το μεσοδιάστημα στην κάλυψη των αναγκών τους σε σύμβαση αξίας έως 300.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, χωρίς ειδικότερη αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 5 “Κατώτατα όρια”, 6 “Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης” και 26 “Επιλογή των διαδικασιών” , θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην οδηγήσει σε κατατμήσεις και καταστρατήγηση των διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα δε σημειώνεται ότι η ως άνω πρόβλεψη πρέπει να συσχετισθεί με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, στην οποία προβλέπεται ότι “Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος”.
Ιδίως δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης/εων έως του ποσού των 300.000€, που παρέχεται σε κάθε αναθέτουσα αρχή ανεξαρτήτως του κεντρικού διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ, η οποία εν τοις πράγμασι επιτρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα και σε εφαρμογή του ιδίου ΠΠΥΥ ή των ίδιων πιστώσεων να διεξάγονται παράλληλα διαδικασίες ανάθεσης τόσο από την ΕΚΑΑ όσο και από την αναθέτουσα αρχή, για την οποία προορίζεται το συγκεκριμένο είδος, χωρίς η διαδικασία αυτή να τελεί υπό κεντρικό έλεγχο, εγκυμονεί κινδύνους υπέρβασης του προϋπολογισμού ή κατ΄ουσίαν ακύρωσης του ισχύοντος Π.Π.Υ.Υ..
Επίσης, με την ως άνω πρόβλεψη καθίσταται δυσχερής ο υπολογισμός του ποσού των 3.000.000€, που αποτελεί όρο για την κεντρικοποίηση των διαδικασιών από την ΕΚΑΑ.
ΙΙ. Αναφορικά με τον ορισμό των Διευθύνσεων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ως ΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016:
Α. Με την διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχε - ται νομοθετική εξουσιοδότηση για καθορισμό ΚΑΑ με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών. Στην προκειμένη περίπτωση οι 7 Υ.Πε ορίζονται ως ΚΑΑ, χωρίς να αποτυπώνονται περαιτέρω στην ΥΑ οι ακριβείς όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν στον ορισμό και στη λειτουργία τους ως ΚΑΑ.
Συναφώς επισημαίνεται ότι στην παρ. 2 της υπό εξέταση ΥΑ φαίνεται να γίνεται σύγχυση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθόσον ενώ αρχικά ορίζονται ως ΚΑΑ οι 7 Υ.πε, δυνάμει του εδ. 1, της παρ. 2, του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, χωρίς να εξειδικεύονται τα επιμέρους κριτήρια που τίθενται με την ως άνω διάταξη, στην ίδια παράγραφο επιχειρείται παράλληλα να ρυθμιστούν και θέματα όπως η κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που θα ανατίθενται από τις Υ.πε, καθώς και η οριοθέτηση των εξαιρούμενων συμβάσεων δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 στην οποία ρητά παραπέμπει το εδ. 2, της παρ. 2, του ίδιου άρθρου, χωρίς να έχουν προηγηθεί τυχόν όροι ομαδοποίησης για τις ΚΑΑ (σύμφωνα με την παρ. 3 στην οποία επίσης γίνεται παραπομπή) και χωρίς τη λεπτομερειακή ρύθμιση των συναφών ζητημάτων ώστε να επιτευχθεί η κεντρικοποίηση των διαγωνισμών.
Β. Σημειώνεται ότι θα ήταν σκόπιμο με την εν λόγω ΥΑ, με την οποία εισάγεται για πρώτη φορά μια ρύθμιση μεγάλης σημασίας με σημαντικές προεκτάσεις στον τομέα της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της υγείας, να περιγράφονται ρητά και αναλυτικά οι αρμοδιότητες των οριζομένων ΚΑΑ σχετικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών σε κεντρικό επίπεδο, σε συνδυασμό και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως οι συμβάσεις πλαίσιο και τα δυναμικά συστήματα αγορών, ώστε να επιτευχθεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην διεξαγωγή τους. Επί παραδείγματι θα ήταν χρήσιμο να αποτυπωθεί αν οι ΚΑΑ θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των διαδικασιών προμήθειας ή θα εκτελούν ορισμένα τμήματα της διαδικασίας, λ.χ. εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας πλαίσιο ή την ανάθεση μεμονωμένων συμβάσεων βάσει δυναμικού συστήματος αγορών (βλ. σχετικά και αιτιολογικές σκέψεις υπ' αριθμ. 69 επ. της Οδηγίας 2014/24.)
Γ. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι οι 7 Υ.πε είναι αρμόδιες για λογαριασμό των ιδίων και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους, για το διάστημα από 1η Ιουνίου 2017 έως την 31η Μαΐου 2018, “ για την ανάθεση σύμβασης για τα είδη των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 της απόφασής μας ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 [...] , εφόσον η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015 των αναθετουσών αρχών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Παράρτημα Γ΄ ή στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2016” .
Εν προκειμένω σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις (α) και (β), ήτοι ιατρικά αναλώσιμα και υλικά λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβάνονται 18 και 5 είδη αντίστοιχα, τα οποία με την ως άνω υπουργική απόφαση είχαν αρχικά ανατεθεί στην ΕΠΥ, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, ενώ με την παρούσα περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Υ.πε. κατ' εφαρμογήν των προβλεπομένων στην εκδοθείσα ΕΜΠ.ΕΞ 116/2017 Υπουργική απόφαση, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπονταν τα εξής: “Κατ' εξαίρεση, οι αναθέτουσες αρχές, ακόμη κι αυτές που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 να λειτουργούν ως κεντρικές αρχές αγορών (Κ.Α.Α.), είναι δυνατόν να διενεργούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου 4, για συγκεκριμένο έτος, εφόσον τούτο προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση, την προμήθεια των αγαθών της παραγράφου 1 της παρούσας με στοιχεία (α) και (β).”
Ενδεχόμενα, καθώς δεν εξειδικεύονται τα είδη των ως άνω κατηγοριών συνάγεται ότι οι Υ.πε έχουν την αρμοδιότητα της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για όλα τα ως άνω είδη που προορίζονται για τις αναθέτουσες αρχές του Παρατήματος Γ'. Περαιτέρω δε δεν καθίσταται σαφές αν το ως άνω ποσό του 1.000.000€ αφορά σε κατηγορία αγαθών ή σε κάθε είδος ξεχωριστά. Ομοίως και στο σημείο αυτό δεν εξειδικεύεται σε ποιά χρονική στιγμή (εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ 2015 ή υπό έγκριση ΠΠΥΦΥ 2016) ο τεθείς όρος θα λαμβάνεται υπ' όψιν Κατά τα λοιπά, ιδίως ως προς το χρηματικό όριο της της κεντρικοποίησης αλλά και ως προς την κάλυψη των αναγκών των επιμέρους αναθετουσών αρχών για το μεσοδιάστημα ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα υπό στοιχείο 2.Ι.Γ και 2.Ι.Δ.
III. Αναφορικά με τον ορισμό των των ν.π.δ.δ. ΕΚΕΑ και ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ως ΚΑΑ :
Εν προκειμένω παρατηρείται ότι οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν σε συγκεκριμένα είδη και προμήθειες για την κάλυψη των οποίων οι οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν να προσφύγουν στην ανάθεση και εκτέλεση των ορισμένων αυτών ειδικών προμηθειών από κοινού, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 42 του ν 4412/2016.
Οι διατάξεις αυτές δίδουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, εφόσον πρόκειται για περιστασιακές από κοινού προμήθειες - όπως διαφαίνεται εν προκειμένω καθώς οι υπό ανάθεση προμήθειες αφορούν μόνο το τρέχον δωδεκάμηνο και ορισμένες αναθέτουσες αρχές στο χώρο της υγείας [ιδίως αναφορικά με την παράγραφο 3 τονίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) για λογαριασμό του ιδίου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»]- να προβαίνουν σε από κοινού διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης είτε ενεργώντας από κοινού είτε αναθέτοντας σε μια αναθέτουσα αρχή τη διαχείριση της διαδικασίας προμήθειας εξ ονόματος όλων των αναθετουσών αρχών (βλ αιτιολογικές σκέψεις υπ΄ αριθμ. 71 επ. της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ).
Κατά τα λοιπά (ιδίως ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού και το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών) ισχύουν τα αναφερόμενα υπό στοιχείο Ι και ΙΙ.
IV. Αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην παράγραφο 5 του υπό εξέταση σχεδίου Υ.Α. παρατηρούνται τα εξής:
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, καθόσον στο υπό κρίση σχέδιο ΥΑ (παρ. 5) προβλέπεται ότι “Διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο των παραγράφων 1 έως και 4 της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν, είτε έχουν προκηρυχθεί από τις αναθέτουσες αρχές των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ της παρούσας πριν από την έκδοσή της, ανεξαρτήτως ποσού”, κρίνεται σκόπιμη, όσον αφορά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η παραπομπή στο άρθρο 61 του νόμου 4412/2016. Επίσης ενώ προβλέπεται για τις περιπτώσεις που θα προκηρύσσονται διαγωνιστικές διαδικασίες μετά την έκδοση της εν θέματι ΥΑ ότι θα εφαρμόζονται οι “κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας” δεν εξειδικεύεται περαιτέρω ποιες ακριβώς είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις λαμβανομένου υπ' όψιν ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών του τομέα υγείας αποτελείται από πληθώρα διατάξεων, οι οποίες εντοπίζονται διάσπαρτες σε μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων.
Τέλος, στην υπό εξέταση παράγραφο ορίζεται ότι “Μετά τη λήξη των συμβάσεων και συμφωνιών της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη των παραγράφων 1 έως και 4 της παρούσας στις δημόσιες συμβάσεις ή τις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν, αντιστοίχως, ανατεθεί ή συναφθεί από την Ε.Κ.Α.Α. της παραγράφου 1 και τις Κ.Α.Α. των παραγράφων 2, 3 και 4.” Επ΄αυτού σημειώνεται ότι με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 (Συμφωνίες -πλαίσιο) του ν. 4412/2016 “Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί”. (πρβλ. σχετικά τις παρ.21 και 22 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 3 της Αρχής με θέμα “Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις” , όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της, καθώς και την αιτιολογική σκέψη 60 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, κρίνοντας ότι εν προκειμένω δεν εγείρονται ζητήματα συμβατότητας του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018- Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018”, με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011. Ως προς δε το ουσιαστικό περιεχόμενο του σχεδίου διατάξεων, διατυπώνονται οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης