Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 14/2017
ΑΔΑ: 7ΔΧΕΟΞΤΒ-ΨΜΧ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα΄) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις 15 Μαΐου 2017 έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Σταθακόπουλος Δημήτριος
Στυλιανίδου Μαρία
Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Εισηγήτρια: κ. Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, κ. Σταθοπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κ. Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Μίνα Καλογρίδου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου, κ. Ευάγγελος Καραμανλής, η Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού, κ. Κυριαζή, καθώς και η κ. Θεοδωροπούλου Αικατερίνη, Ε.Ε.Π. του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: “Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν.4013/2011 επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2847/02.05.2017 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Υγείας ζητείται η παροχή της κατ’άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν. 4013/2011 γνώμης της Αρχής επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου υγείας με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, προβλέπεται η σύσταση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο θα λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών κατά την έννοια του ν. 4412/2016 με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
Στο βαθμό που το υποβληθέν σχέδιο νόμου, ως παρατίθεται κατωτέρω (υπό ΙΙI), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω, αδιαμφισβήτητα σημαντική, μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, υποβλήθηκε ως σχέδιο νόμου στην Αρχή την 02.05.2017, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ο αναγκαίος και ικανός χρόνος για την μελέτη αυτού, ώστε η Αρχή να ασκήσει επιμελώς την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, εξαντλώντας ενδεχομένως και το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα της προθεσμίας των τριάντα ημερών. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το υπό εξέταση σχέδιο νόμου δεν συνοδεύεται από την αναγκαία αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να αποσαφηνίζεται εκ μέρους του νομοθέτη ο σκοπός των επιμέρους ρυθμίσεων και από την, επίσης αναγκαία, έκθεση αξιολόγησης συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέτασή τους υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητάς τους.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο νόμου έχει ως εξής :
«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία.
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, με έδρα την Αθήνα.
2. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4178/2013, καταρτίζεται o Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ, μετά από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Άρθρο 2- Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικοποιημένος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αναλώσεών τους στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
2. 1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση του Μητρώου Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτό δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών β) Μητρώο Κεντρικοποιημένων Προμηθειών, γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
2.2 ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 3, βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών που καταρτίζει για το σκοπό αυτό η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.
2.3 η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που αυτή υλοποιεί η διαδικασία ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών ή μη διαδικασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 (Α’147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 3, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Κεντρικοποιημένων Προμηθειών.
2.4 η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 3 του παρόντος θα εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κλπ.
2.5 η εγκαθίδρυση μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 3, πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ.4 του παρόντος και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α’3), στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης.
2.6 η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής, μεταξύ των φορέων του άρθρου 3, διακίνησης προϊόντων για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης.
2.7 η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικοποιημένων Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 3.
3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. παραδίδονται σε αυτήν:
3.1 ο κατάλογος ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και τον αντίστοιχο κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
3.2 το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ Α.Ε. και αποτελεί εφεξής περιουσία της.
3.3 Όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 3 του παρόντος.
3.4 Το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και του εκάστοτε συναρμόδιου υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται στο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού της να προστίθενται νέες αρμοδιότητες στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. καθώς και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται ήδη υφιστάμενες.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες 1.1 όλων των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων.
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α, Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας.
1.3 όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1.4 όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται κατά συντρέχουσα με το Υπουργείο Υγείας εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
1.5 των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο).
1.6 όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες.
1.7 όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών Ο . ΚΑ . ΝΑ , Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων " Η Αγία Σοφία ", Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( ΚΕ . ΕΛ . Π . ΝΟ ), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ( Ε . Ο . Μ .), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών ( ΙΙΒΕΑΑ ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕΘΕΑ ), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α . Ε . ( Α . Ε . Μ . Υ . Α . Ε .), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε) κ.λ.π.,
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του συναρμόδιου υπουργού που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 4
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 (Α’147) καθώς και αυτές που κρίνονται ότι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και θα καθορίζεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Μητρώο Προμηθειών
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί το Μητρώο Προμηθειών που αποτελείται από τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία συνιστούν διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα που ακολουθούν. Ειδικότερα:
1) το Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής τμήματα:
1.1.1. Το Μητρώο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο αναρτώνται:
1.1.1.1 όλοι οι Προμηθευτές των προϊόντων και Υπηρεσιών που συναλλάσσονται με το δίκτυο της Δημόσιας Υγείας υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση.
1.1.1.2 όλα τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, που οι συναλλασσόμενοι με το Δίκτυο της Δημόσιας Υγείας Προμηθευτές πωλούν, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση.
1.1.2 Το Μητρώο Εύρους Αποδεκτών τιμών στο οποίο αναρτώνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που γίνονται αποδεκτά από την έρευνα αγοράς και την συνακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της, και οι οποίες λειτουργούν ενδεικτικά στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, με εξαίρεση τα φάρμακα για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό των τιμών τους.
1.1.3 Το Μητρώο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, που αντικαθιστά το Παρατηρητήριο Τιμών, στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρθρου 4, με εξαίρεση την τιμολόγηση των φαρμάκων, εντός των ορίων όσων ορίζονται στα επόμενα εδάφια και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος. Για την λειτουργία και τον έλεγχο του ως άνω Μητρώου συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. πενταμελής Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει την ανάρτηση ή μη των τιμών στο Μητρώο εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι επιτευχθείσες χαμηλότερες τιμές να ορίζονται ως οι αποδεκτές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη και τα παραχθέντα δεδομένα του Μητρώου Εύρους Αποδεκτών Τιμών. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τους τέσσερις Διευθυντές των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και από ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο. Τα κριτήρια του ανωτέρου εδαφίου ή αλλιώς ο κανονισμός λειτουργίας του Μητρώου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών θα ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω Μητρώου αποτελούν οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ..
2) το Μητρώο Κεντρικοποιημένων Προμηθειών στο οποίο αναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος για τις υπό κεντρικοποίηση Προμήθειες, καθώς και όσες έχουν ήδη κεντρικοποιηθεί.
3) το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα υποσυστήματα:
1.3.1 Το Μητρώο Αναλώσεων Δικτύου στο οποίο αναρτάται ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 3, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση.
1.3.2 Το Μητρώο Προτύπων Αναλώσεων στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες ποσοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωμένους, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 3 και τον συνακόλουθο έλεγχο στην διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωση.
4) το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι υποσυστήματα, και από το οποίο εξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρμάκων:
4.1 Το Μητρώο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναρτώνται οι αξιολογημένες από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν αναπτυχθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 3 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία τους.
4.2 Το Μητρώο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τα υπό Κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες.
Άρθρο 6
Προγραμματισμός των κατ’ έτος κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1. Για τις απαιτούμενες για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, που θα διεξάγονται με κεντρικοποιημένο χαρακτήρα από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., συντάσσεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στρατηγική Κεντρικοποίησης, στην οποία ορίζονται τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιηθεί κεντρική προμήθεια από αυτήν. Για την συγκρότηση της παραπάνω στρατηγικής ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το σχεδιασμό για κεντρικοποιημένες προμήθειες και εκδίδεται η απαιτούμενη υπουργική απόφαση.
Για την κατάρτισή του η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων ετών (δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς και το ύψος της προεκτιμούμενης δαπάνης.
Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιμάται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας ομαδοποίησης των προς προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους αποκτήσεώς τους, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.
3. Για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης απαιτείται, όλοι οι Φορείς του άρθρου 3 μετά από αίτημα της Ε.Κ.Α.Π.Υ., να προσδιορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο υπό Κεντρικοποίηση Αναγκών τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός 30 ημερών, στην βάση 12-μηνης χρήσης. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρημένων ειδών στο Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Προϊόντων και Υπηρεσιών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Μητρώου Προτύπων Αναλώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 3 που εποπτεύονται από Υ.Πε. ανατίθεται στις τελευταίες μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση ανά μοναδικό κωδικό των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Προμηθειών Υγείας.
4. Για την υλοποίηση της ως άνω στρατηγικής κεντρικοποίησης από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. οι φορείς του άρθρου 3 οφείλουν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος να καταθέτουν σε αυτήν ποσοτική ηλεκτρονική απογραφή όλων των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία θα τους ζητηθεί, και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματα τους. Ως αδρανή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιορίζονται βάσει του Μητρώου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα κάθε Δ.Υ.Π.Ε. και κάθε φορέα του άρθρου 3 αναρτώνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στο Μητρώο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέματα». Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενοποιούνται ανά μοναδικό κωδικό από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το ομογενοποιημένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεμάτων» είναι έτοιμο για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα μεταξύ των φορέων του άρθρου 3.
5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρθρου 3 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήματα για τροποποίησή του επί τη βάση των αναγκών τους, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξετάζει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και καταρτίζει την κεντρική στρατηγική κεντρικοποίησης για τα είδη που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για τους φορείς του άρθρου 3 που υπάγονται στον έλεγχο των Υ.Πε., τα αιτήματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από τους Διοικητές αυτών.
6. Σε συνέχεια των ανωτέρω εντός 15 ημερών, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω του «Αρχείου Αδρανών Αποθεμάτων» πραγματοποιεί τις διαθέσιμες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις αναμορφωμένες κεντρικοποιημένες ανάγκες και κοστολογεί αυτές για κάθε Υ.Πε. και για κάθε φορέα του άρθρου 3 επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.
7. Οι κεντρικοποιημένες ανάγκες των φορέων του άρθρου 3, όπως προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν τον οριστικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Κεντρικοποιημένων Προμηθειών.
Άρθρο 7
Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι η αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κλπ,
β) την έγκριση των όρων των διακηρύξεων,
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
γ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
δ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
ε) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων,
2. Κατ’ εξαίρεση προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α’147), δύναται να διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος και σε περίπτωση που πρόκειται για φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από Δ.Υ.Π.Ε. διενεργούνται από τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε, μετά από σχετικό αίτημά τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.., Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του ως άνω άρθρου 6 οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 3, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους όπως και σε όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 20072013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014- 2020. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις και τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο 6. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω Προμήθειες θα πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ.. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη.
2. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής: τέσσερα μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, ένας μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από το Υπουργό και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής,
3. Η θητεία των εννέα μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του ΔΣ εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26).
Τα πέντε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών, πλην πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εντός δύο μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως:
α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτού
γ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων,
δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτό,
ε) κάθε αναγκαίο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του,
στ) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας του.
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες:
1.1 καθορίζει την δράσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
1.2 εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της.
1.3 εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.
1.4 διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
1.5 αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
1.6 αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής.
1.7 εισηγείται τον Οργανισμό της.
1.8. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
1.10 εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία Του Μητρώου Προμηθειών
1.11 εγκρίνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την κεντρικοποιημένη προμήθεια Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας εκάστου έτους του άρθρου 7 του παρόντος καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
1.12 εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και τη κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’147).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται ήδη υφιστάμενες.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Προέδρου
Α. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.., φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.
2. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις.
3. μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις δημόσιες συμβάσεις εν γένει.
4. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτή.
5. εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων για:
5.1 τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
5.2 την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
6. όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία.
7. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφαση του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
8. υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.
9. επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της .
Β. Ο Πρόεδρος δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά μέλη του ΔΣ, που υπηρετούν με σχέση πλήρους και απασχόλησης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., αρμοδιότητες καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.
Άρθρο 11
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π)
1. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π), που έχει ως αρμοδιότητα να υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής το στρατηγικό σχέδιο για κεντρικές προμήθειες.
2. Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π. αναλαμβάνει και το γνωμοδοτικό ρόλο για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 41 του Ν.4412/2016 (Α’147).
3. Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π είναι τριμελής και αποτελείται από τους δύο Γενικούς Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Μητρώου Προμηθειών και ένα μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.
Άρθρο 12
Διοικητική Οργάνωση
Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..:
1. Διεύθυνση Διαγωνισμών & Συμβάσεων, το οποίο συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
1.1. Τμήμα Ενστάσεων η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού συγκροτείται χωριστό τριμελές γνωμοδοτικό όργανο.
1.2 Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών το οποίο:
I. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
II. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 (Α’147).
III. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 (Α’147).
IV. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
1.3. Τμήμα Συμβάσεων το οποίο:
I. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους αναδόχους.
II. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Π..Υ
III. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 3 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λ.π..
2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
2.1 Τμήμα Προϋπολογισμού και Κεντρικοποιημένων Προμηθειών το οποίο:
I. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συμβάσεις χρηματοδότησης.
II. καταστρώνει το Κεντρικό Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρωμής υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επικαιροποιήσής του.
2.2 Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για:
I. Το Ταμείο
II. Το Λογιστήριο το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Καταστάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας
2.3 Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο:
I. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό.
II. Επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
III. Έχει την μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
IV. Έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
V. Διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογικών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
VI. Έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
3. Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
ΙΙΙ. 1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων και προμηθευτών το οποίο:
3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για την συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων & Προμηθευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (α. Μητρώο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. Μητρώο Εύρους Αποδεκτών Τιμών γ. Μητρώο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα σχετικά με τα φάρμακα δεδομένα εισάγονται στην πλατφόρμα από τον ΕΟΦ.
3.1.2 συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων και Υπηρεσιών και Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Προϊόντων και Υπηρεσιών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Μητρώο Εύρους Αποδεκτών Τιμών). Για την συλλογή των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους Προμηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται.
3.1.3 συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως την σχετική τεκμηρίωση που υποβάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο.
3.1.4 διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
3.2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων το οποίο:
I. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν / υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκριτικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Προτύπων Αναλώσεων.
II. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 3, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολογεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.
3.3 Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο:
3.3.1. Αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 3 αιτούνται και τις αναρτά.
3.3.2. Παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την ΕΚΑΠΥ να κεντρικοποιηθούν.
3.4 Τμήμα Μητρώου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών
3.4.1 Καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες
3.4.2 Παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Μητρώου Παρατηρητηρίου Τιμών
4. Διεύθυνση Έρευνας Αγορών η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
4.1 Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών το οποίο:
α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συστήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας.
β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών.
γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδεικτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
4.2 Τμήμα Έρευνας Αγοράς το οποίο:
α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσιμες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και την συνολική δαπάνη τους.
β. Σχεδιάζει την στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης.
γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημένες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών.
δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλλογικά όργανα της αγοράς.
ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών.
Άρθρο 13
Θέματα Προσωπικού
1. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 3 του παρόντος για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
2. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι δεσμεύουν υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
3. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του υπαλλήλου. Για τους φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Δ.Υ.Π.Ε, απαιτείται η γνώμη από το διοικητή αυτής.
5. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο επιστημονικό, και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των προσλαμβανόμενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
6. α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
β. Το αποσπασμένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προσωπικό από την κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δύναται είτε να επιστρέψει στην οργανική του θέση, είτε να μεταταχθούν ή αποσπαστούν μετά από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
Άρθρο 14
Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις
1 Από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη του ν.3580/2007, του ν.3918/2011 και του ν.2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους.
2. Στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α’147) όπου ορίζεται ως ΕΚΑΑ η Ε.Π.Υ. αντικαθίσταται εφεξής με την Ε.Κ.Α.Π.Υ..
3. Ως έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. θεωρείται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
4. το Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 όπως έχει εγκριθεί για υλοποίηση στο έτος 2017, θα ισχύσει και θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 4, που περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράμματα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα αρμόδια σύμφωνα με τις διακηρύξεις κάθε φορά όργανα και φορείς. Διαδικασίες και εκκρεμείς προκηρύξεις και κεντρικοί διαγωνισμοί που θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. μεταφέρονται στις αρμοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται από αυτήν.
5. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 4 για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, εκτελούνται με τους όρους και τη διαδικασία που μέχρι την ψήφιση του παρόντος ισχύει και από τα μέχρι σήμερα αρμόδια όργανα.
6. Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει, στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου καθώς και στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., ως μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων που προβλέπονται στο παρόν, τυχόν κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των ν.3580/2007, του ν.3918/2011, του ν.2955/2001 και του ν. 4412/2016 (Α’147) εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Περαιτέρω αρμοδιότητες, που προβλέπονται ανωτέρω άρθρα και ασκούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Υγείας, άρχονται από την δημοσίευση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων.
IV. Συναφείς διατάξεις
N. 4412/2016
«Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί :
[.....] 15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ. [.....]
«Άρθρο 40 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως :
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ, β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ, γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνίαπλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ΄και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού που προϊσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.»
Ν 4445/2016: Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης κλπ Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής.
«Άρθρο 74
[….]
β. Η παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 3918/ 2011 (Α` 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 20072013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.».
Ν. 3580/2007
ΙV. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Εισαγωγικά σημειώνεται ότι το υπό εξέταση σχέδιο νόμου έχει ήδη εισαχθεί για επεξεργασία και εξέταση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές ως Μέρος Γ΄ “Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων (άρθρα 21 έως 35) σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”. Ωστόσο, οι όποιες διαφοροποιήσεις των υποβληθεισών στην Αρχή διατάξεων με τις υπό επεξεργασία στη Βουλή, δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στις παρατηρήσεις και προτεινόμενες βελτιώσεις της Αρχής.
2. Με το υποβληθέν σχέδιο νόμου σκοπείται η αναδιάρθρωση του συστήματος κεντρικών αγορών υγείας μέσω της σύστασης ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο θα λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών κατά την έννοια του ν. 4412/2016, ρόλος ο οποίος με ρητή διάταξη του ως άνω νόμου έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Με δεδομένο ότι η ανάθεση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών Υγείας είτε σε υφιστάμενο είτε σε προς τούτο ειδικώς συσταθησόμενο φορέα αποτελεί στρατηγική επιλογή της πολιτείας, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε κρίση επί της σκοπιμότητας της προτεινόμενης ρύθμισης.
3. Σχετικά σημειώνεται ότι ήδη, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 551 και ΦΕΚ Β 636/2017 Διορθώσεις σφαλμάτων) με θέμα «Παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας», με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αντικείμενο την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων, υλικών λειτουργικής υποστήριξης ασθενών και γενόσημων δραστικών ουσιών. Ειδικότερα στο μόνο άρθρο της εν λόγω ΥΑ προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στις κατηγορίες αγαθών (και όχι συναφών υπηρεσιών) που θα ανατίθενται από την ΕΠΥ ως ΕΚΑΑ.
Παράλληλα, έχει υποβληθεί στην Αρχή (υπ’αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2777/26.04.2017) σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018», με το οποίο α) καθορίζεται συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων προμηθειών στο τομέα της υγείας (γενοσήμων) για το δωδεκάμηνο από 01.06.2017 έως και 31.05.2018 που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του ως άνω σχεδίου υπουργικής απόφασης και β) ορίζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα : i) οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ως Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (εφεξής Κ.Α.Α) για την ανάθεση των ειδών των ιατρικών αναλωσίμων και των υλικών λειτουργικής υποστήριξης, για λογαριασμό των ιδίων και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και ii) το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) και το γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ως Κ.Α.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό (cpv 33696500-0) και παροχή υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης (85150000-5) αντίστοιχα για λογαριασμό των ιδίων και λοιπών αναθετουσών αρχών, όπως αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.
Τούτων δοθέντων, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου η μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο πλαίσιο να πραγματοποιηθεί ομαλά, ήτοι να ρυθμισθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα ο τρόπος κάλυψης των ανελαστικών αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα που αναγκαία θα μεσολαβήσει από την κατάργηση των υφιστάμενων δομών έως την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων του υπό σύσταση ΝΠΔΔ, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων που με τις ανωτέρω ΥΑ ανατίθενται για ορισμένο χρονικό στην ΕΠΥ.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
4. Με δεδομένο ότι ο σχετικά πρόσφατα ψηφισθείς ν.4412/2016, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι προβλέψεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι πάσης φύσεως νομοθετικές πρωτοβουλίες που άπτονται του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει αφ’ενός να συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα αυτού και αφ’ετέρου να μην είναι αποσπασματικές και να μην εισάγουν εξαιρέσεις παρά μόνον στο βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου στόχου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της αναλογικότητας και, σε κάθε περίπτωση, με σαφή και ρητή αναφορά στην τροποποιούμενη ή καταργούμενη διάταξη.
5. Επισημαίνεται ότι ήδη με τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας που συστήθηκε με τον ν. 3580/2007, ορίσθηκε ότι λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, υπό την έννοια της περίπτωσης 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η σύσταση με το υπό εξέταση σχέδιο νόμου, ενός νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΕΚΑΠΥ), το οποίο αναλαμβάνει αντί της ΕΠΥ τις αρμοδιότητες της ΕΚΚΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται όχι μόνο από τη ρητή τροποποποίηση της άνω διάταξης του ν. 4412/2016 (όπως προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις του υπό εξέταση σχεδίου νόμου), αλλά και από ρητή κατάργηση των σχετικών διατάξεων του ν. 3580/2007 και κάθε άλλης σχετικής ή κατ’εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας πράξης. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η γενική και αόριστη αναφορά περί κατάργησης «κάθε αντίθετης διάταξης» δεν κατατείνει στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου, αλλά αντιθέτως, ενδέχεται να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή της.
Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, στις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών ανατίθενται οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Αρχών Αγορών (βλ. άρθρο 2, παρ. 1 περ. 17 του ν. 4412/2016), ήτοι η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών και, επιπλέον, η αρμοδιότητα για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και για το συντονισμό των κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ. Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητες του υπό σύσταση φορέα, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει το ρόλο της ΕΚΑΑ υγείας, θα πρέπει κατ’ελάχιστον να περιλαμβάνουν τις κατά τα ανωτέρω από το νόμο οριζόμενες, σαφώς και ειδικώς εξειδικευμένες.
6. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στο υπό εξέταση σχέδιο νόμου θα πρέπει να διευκρινίζεται ρητώς ποιες αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας θα ασκεί το υπό σύσταση ΝΠΔΔ , οι αρμοδιότητες της οποίας, κατά τα οριζόμενα στον ιδρυτικό της νόμο δεν περιορίζονται στο ρόλο της ως ΕΚΑΑ (ενδεικτικά, άρθρο 3 περ. (στ), άρθρο 6 του ν. 3580/2007). Στην περίπτωση δε που αποτελεί ειδικό διάδοχό της, θα πρέπει να καθορισθεί εάν και ποιος φορέας θα αναλάβει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που δεν ανατίθενται στην ΕΚΑΠΥ.
Ρητή πρόβλεψη θα πρέπει, επιπλέον, να υπάρξει για τις εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγονται από την ΕΠΥ ώστε αυτές να ολοκληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως, αλλά και για τις συμβάσεις ή συμφωνίες – πλαίσια οι οποίες έχουν ήδη συναφθεί από την ΕΠΥ, ώστε η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους να συνεχισθεί απρόσκοπτα.
7. Αντίστοιχα, σημειώνεται ότι δυνάμει των διατάξεων του ν. 3580/2007 (άρθρο 6, παρ. 2) η δημιουργία και τήρηση «Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών» και «Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών», καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία είχε ανατεθεί στην ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. Με δεδομένη τη μεταβίβαση του «Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών» και του «Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών» της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. στο υπό σύσταση ΝΠΔΔ (άρθρο 2) και την εφ’εξής λειτουργία από αυτό «Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών» (άρθρο 5), σκόπιμη κρίνεται η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων εκάστου φορέα, η κατά το δυνατόν ακριβής περιγραφή της αλληλουχίας των αναγκαίων για τη σύνταξη και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ενεργειών, καθώς και η διευκρίνιση εάν οι αναρτώμενες σε αυτό τεχνικές προδιαγραφές δεσμεύουν τους υπόχρεους φορείς ή προορίζονται μόνον για τις κεντρικοποιημένες αγορές που διενεργεί η ΕΚΑΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να προσδιορισθεί εάν το ως άνω Μητρώο διαθέτει πρόσβαση και διαλειτουργεί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ικανοποιώντας κατ’αυτόν τον τρόπο την πρόβλεψη του άρθρου 54 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 36 παρ. 4. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν το υποσύστημα «Μητρώο Προμηθευτών» (άρθρο 5, παρ. 1, περ. 1.1.1.1.) πρόκειται να αποτελέσει μέρος του «Εθνικού Μητρώου Οικονομικών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών», όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ή εάν δια του υπό εξέταση σχεδίου νόμου προτείνεται τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. Περαιτέρω, θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των φορέων του άρθρου 3, (ιδίως ως προς τυχόν υποχρέωσή τους για καταχώριση στοιχείων στα εν λόγω Μητρώα αλλά και ως προς τη δεσμευτικότητα των εξ αυτών εξαγομένων στοιχείων σε σχέση με τη σύνταξη διακηρύξεων και την υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών).
8. Συναφώς, θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια και σκόπιμο θα ήταν να παρατεθούν ήδη στα πρώτα άρθρα του νόμου οι ορισμοί των περιγραφόμενων στο υπό εξέταση σχέδιο νόμου συστημάτων και αορίστων εννοιών (ενδεικτικά: Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών, Μητρώο Κεντρικοποιημένων Προμηθειών κλπ, Αδρανή Αποθέματα, στρατηγική κεντρικοποίησης, οριστικός στρατηγικός σχεδιασμός κεντρικοποιημένων προμηθειών κλπ.), προκειμένου οι ρυθμίσεις που έπονται να είναι κατανοητές και να έχουν λογική ακολουθία.
Αντίστοιχα, οι διατάξεις που αφορούν τη μεταβίβαση αρχείων, στοιχείων ή συστημάτων από την ΕΠΥ, το ΕΚΑΠΤΥ ή άλλους φορείς θα πρέπει να περιληφθούν στο κεφάλαιο των μεταβατικών διατάξεων, σε ειδικά άρθρα, στα οποία να περιγράφεται κατά το δυνατόν με ακρίβεια η αλληλουχία των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών προβλέψεων και οι αντίστοιχες προθεσμίες.
9. Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41, παρ. 5 του ν. 4412/2016, «Συστήνονται : [....] β) Επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού που προϊσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α’ και β’, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.».
Ήδη, δυνάμει της άνω εξουσιοδότησης εξεδόθη η υπ’αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.115 (ΦΕΚ τ. Β’ 551/22.02.2017) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία συστήνεται η κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της με ενιαύσια θητεία.
Στο άρθρο 11 του υπό εξέταση σχεδίου νόμου, προβλέπεται η εντός του υπό σύσταση ΝΠΔΔ σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής, (δύο εκ των μελών της οποίας ορίζονται ex officio και ένα, κατ’επιλογή του Προέδρου της ΕΚΑΠΥ, εκ των μελών του ΔΣ), οι αρμοδιότητες της οποίας ουσιαστικώς αλλά και ρητώς ταυτίζονται με αυτές της ανωτέρω προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ήδη συγκροτηθείσας επιτροπής. Η προτεινόμενη ρύθμιση, στο βαθμό που τροποποιεί τη σχετική διάταξη του άρθρου 41, παρ. 5 του ν. 4412/2016, (η οποία θέτει την εν λόγω επιτροπή εκτός ΕΚΑΑ και αναθέτει την επιλογή των μελών της και τον ορισμό διάρκειας της θητείας της στον αρμόδιο Υπουργό και όχι σε όργανο διοίκησης της ΕΚΑΑ), θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς στις τροποποιούμενες δια του παρόντος διατάξεις.
10. Στο άρθρο 6, παρ. 1 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύνταξη από την ΕΚΑΠΥ της «στρατηγικής κεντρικοποίησης», ενώ στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η σύνταξη «οριστικού στρατηγικού σχεδιασμού κεντρικοποιημένων προμηθειών», στον οποίο θα εμπεριέχονται «οι κεντρικοποιημένες ανάγκες των φορέων του άρθρου 3», χωρίς ωστόσο να ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ροή ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών σε σχέση με τα περιλαμβανόμενα σε αυτά είδη και υπηρεσίες. Περαιτέρω, δεν διευκρινίζεται εάν ο υφιστάμενος τρόπος προγραμματισμού των αναγκών των φορέων υγείας (Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας) εξακολουθεί να ισχύει και σε ποιό βαθμό – εάν δηλαδή καλύπτει τις μη κεντρικοποιημένες προμήθειες, ρύθμιση η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την αποφυγή παρερμηνειών και καθυστερήσεων στην κάλυψη των αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
11. Από το κείμενο του υπό εξέταση σχεδίου δεν είναι σαφής ο στόχος της παράλληλης λειτουργίας των Μητρώου «Εύρους Αποδεκτών Τιμών» και του «Μητρώου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών», το οποίο ως αρχική βάση λαμβάνει δεδομένα τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι δε χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 5 παρ. 1.1.3 «δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων του άρθρου 3 του παρόντος». Ειδικά επί της τελευταίας αυτής πρόβλεψης επισημαίνεται ότι, διατάξεις που εξαρτούν το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου από την σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο διαμόρφωση τιμής αντίστοιχου προϊόντος/υπηρεσίας, εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως προβληματικές, καθώς ο όρος αυτός είναι αντίθετος με τα αποκλειστικά κριτήρια, με βάση τα οποία οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, ενώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες (ποσότητα, χρόνος παράδοσης, κλπ), που διαμόρφωσαν τη συγκεκριμένη τιμή (σχετική η υπ’αριθμ. 2168/2014 απόφαση του ΔΕΦ Πειραιά επί της εφαρμογής της ταυτόσημης διάταξης του άρθρου 13 του ν. 3918/2011).
12. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του υπό εξέταση σχεδίου νόμου οργανωτική μονάδα της ΕΚΑΠΥ «Τμήμα Ενστάσεων» με αρμοδιότητα «την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της ΕΚΑΠΥ» δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το στόχο και το πεδίο εφαρμογής της, καθώς, κατ’ άρθρο 127 του ν. 4412/2016, οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και αφορούν συμβάσεις με προεκτιμώμενη αξία έως € 60.000,00, (αξία που δεν προσιδιάζει σε κεντρικοποιημένες προμήθειες) ενώ η έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων άνω του ποσού αυτού παρέχεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά τα προβλεπόμενα στο Βιβλίο IV του ν. 4412/2016.
13. Ειδικά ως προς την πρόβλεψη του άρθρου 7, παρ. 3, η οποία αφορά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, επισημαίνεται ότι ταυτόσημη διάταξη έχει περιληφθεί στο άρθρο 74, περ. β’ του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης κλπ Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων. Συνοχής», με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 3918/2011. Κατά συνέπεια και προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση ή αμφιβολία, η ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να συνοδευτεί από ρητή κατάργηση των άνω διατάξεων.
14. Σε ο,τι αφορά δε στη νομοτεχνική βελτίωση του υποβληθέντος σχεδίου νόμου, παρατηρείται ότι εν προκειμένω παρέχεται πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων (ενδεικτικά, άρθρο 2 παρ. 4, άρθρο 4, άρθρο 5, σημείο 1.1.3, άρθρο 6 παρ. 2 και 7, άρθρο 8 παρ. 2, 5, 5, άρθρο 9 παρ. 2), πρακτική που δεν κρίνεται ως σκόπιμη, καθώς πολλές από τις επιδιωκόμενες ρυθμίσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση ήδη υφισταμένων εξουσιοδοτήσεων (πρβλ. σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, βρίσκονται διάσπαρτες στο κείμενο του σχεδίου νόμου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, θα πρέπει να «τίθενται σε αυτοτελές άρθρο πριν από τις μεταβατικές και καταργητικές με αντίστοιχο τίτλο. Η νομοτεχνική αυτή αρχή συμβάλλει, επιπροσθέτως, στο να τηρείται η αρχή της πλήρους ρύθμισης του θέματος από τον ίδιο το νόμο και να ελέγχεται η νομιμότητα της ρύθμισης ως προς το φορέα της νομοθετικής εξουσιοδότησης.»
Κατόπιν τούτων για λόγους ασφάλειας δικαίου και προς άρση κάθε αβεβαιότητας και ασάφειας που ενδέχεται να προκύψει κατά την εφαρμογή του εξετασθέντος σχεδίου νόμου, σκόπιμη κρίνεται η αναδιατύπωση του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης