Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 15/2017
ΑΔΑ: 6ΜΔ8ΟΞΤΒ-ΛΔΘ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, τη 16η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1. Δημήτριος Λουρίκας
2. Δημήτριος Σταθακόπουλος
3. Ερωφίλη Χριστοβασίλη
4. Μαρία Στυλιανίδου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου,
Εισηγητής: Γεώργιος Κυρίτσης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν ο Εισηγητής Γεώργιος Κυρίτσης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Μίνα Καλογρίδου, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το από 9/5/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. εισερχ. 3065/10-05-2017), με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο διατάξεων δύο άρθρων, τα οποία συμπεριλήφθηκαν ως άρθρα 118 και 119 στο Κεφάλαιο «Λοιπές διατάξεις, θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου διατάξεων δύο άρθρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Ι. Με το ως άνω έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάζεται σχέδιο των διατάξεων δύο άρθρων, τα οποία συμπεριλήφθηκαν ως άρθρα 118 και 119 στο Κεφάλαιο «Λοιπές διατάξεις, θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.», με τις οποίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων: α) η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και έργων παραχώρησης του Ν.4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), β) τα επιμέρους μητρώα που συνθέτουν τα ανωτέρω δύο μητρώα, γ) οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω μητρώα, δ) η λειτουργία τους ως επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ε) η χορήγηση εξουσιοδότησης για την έκδοση π.δ/τος για τον καθορισμό των ειδικότερων λεπτομερειών λειτουργίας και τήρησης των ως άνω ηλεκτρονικών μητρώων και στ) η τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016, καθώς και η κατάργηση διατάξεων του ν. 3669/2008 και του ν. 3316/2005.
IΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο διατάξεων και η συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενες διατάξεις
- Άρθρο ……
Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του Ν.4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).
Για τους σκοπούς του παρόντος ως: α) «δημόσιο έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του Ν.4412/2016 (Α΄147), β) «ιδιωτικό έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση α, γ) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.9α του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του Ν.4412/2016 (Α΄147), δ) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.9α του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ και ε) «έργο παραχώρησης» νοείται το έργο κατά την έννοια της περιπτ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4413/2016 (Α΄148), που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου της παρ.1α του άρθρου 2 του Ν.4413/2016 (Α΄148).
2. Στους σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε περιλαμβάνεται ιδίως:
α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και στην παρακολούθηση και καταχώριση των μεταβολών κατάστασής τους,
β) η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος
γ) η καταχώριση των αποτελεσμάτων του πειθαρχικού ελέγχου των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε.,
δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα,
ε) η διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
3. Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α΄147), τη διαχείριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε της προηγούμενης παραγράφου, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε- .Τ.Ε.) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. Με απόφαση και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εποπτεύει τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς συλλόγους ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας των ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
4. α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους.
β. Η καταγραφή της τεχνικής εμπειρίας στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., που αποκτάται από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και από έργα παραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι η καταγραφή της τεχνικής εμπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί η αποκτηθείσα εμπειρία του από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες να προσμετρηθεί στην αντίστοιχη δημοσίων τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης για τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτ.Α1, Β1, Γ και Δ της παρ.11 α του παρόντος, η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική.
γ. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών.
5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 20 του παρόντος ως εξής :
α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
γ.Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)
6.Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄, β’ και γ΄ της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της παρ.20 .
7. Στα Μ.Ε.Μ και Μ.Ε.Κ της παρ.5 εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παρ.1 α και β του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄του Ν.4270/2014 (Α΄143), εφόσον, με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη.
8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 απαγορεύεται πριν την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποχώρησης τους από την υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα κ.λ.π.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης, να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις των περιπτ. Α1, Β1 και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές.
9.Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 20 του παρόντος. Για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παρ.5 ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξης, κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγγέλματος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζεται στο Π.Δ/γμα της παραγράφου 20.
10.Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθοιονδήποτε τρόπο με αυτούς.
11.α Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 20 του παρόντος, και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής:
Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)
Α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.)
Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.)
Β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)
Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων .
Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ και Δ είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ και Δ.
β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ και Δ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ.2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και η εγγραφή σε αυτά αποτελεί απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 (Α’147). Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Γ.Γ.Υ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδια για την τήρηση των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά εμπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχειρήσεων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα α και β και γ της παρ.5 του παρόντος παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΗΕΤΕ, ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ και Δ. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗΕΤΕ μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση πρέπει να είναι συνεχής καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών των επιχειρήσεων Α1, Β1, Γ και Δ γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχεί - ρησης ή του στελέχους στην αρμόδια επιτροπή της παρ.17 του παρόντος. Με το Π.Δ/γμα της παρ.20 του παρόντος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες της παρούσας.
12.α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.
ζ) Eπιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
1.Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων
2.Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λ.π.
3. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα της παρ.20.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτ. 1, 2 και 3 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από το διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη.
13. Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτ. Α1, Β1 και Γ της παρ.11α του παρόντος λειτουργούν και ως επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147) Με το Π.Δ/γμα της παρ.20 ρυθμίζονται και τα θέματα που καθορίζονται με το Π.Δ/γμα της παρ.10 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
14. Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε.
15. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικών έργων και υποδομών που συνιστάνται στη Γ.Γ.Υ κατά τις κείμενες διατάξεις, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του Ν.4030/2011 (Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (Α΄ 62), το λειτουργικό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων του Ν.4178/2013 (Α’ 174) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 (Α’147), και με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. των άρθρων 37 και 38 του Ν.4412/2016 (Α΄147), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
16.Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους διαχειριστές αρμοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/1997 (Α' 50) και το Ν.3471/2006 (Α’ 1133) και οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά.
17.Η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών Μητρώων ή από τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παρ.20 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ΄ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.
18. α. Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το Ν4412/2016 (Α΄147), για την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ.β. της παρούσας παραγράφου. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:
1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς,
2) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί,
3) Η έκπτωση,
4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών,
5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνομη εκχώρηση του έργου ή τμήματός του,
6) Η παράβαση του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας:
βα) ο αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς,
ββ) ο υποβιβασμός της τάξης του πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, βγ) η προσωρινή διαγραφή από το μητρώο για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3)χρόνια και
βδ) η οριστική διαγραφή από τα μητρώα.
γ. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης βα΄ επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων ββ, βγ και βδ επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημοσίου, που κυμαίνονται από 10.000 - 50.000 ευρώ αναλόγως με τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος. Για τις ποινές αυτές η αρμόδια για την τήρηση των μητρώων υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.20 του παρόντος, καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τ.Ε.Ε., των επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
19. Κάθε επιχείρηση της περιπτ. Β1 της παρ.11 του παρόντος, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α΄147), που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το Πδ./γμα της επόμενης παραγράφου.
20.Με Π.Δ./γμα, που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των θεμάτων της περιπτ δ΄ της παρ.18 του παρόντος, της παρ.19 του παρόντος και της παρ.10 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147), επιπλέον και τα ακόλουθα :
α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρωσης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εγγραφής στον επίσημο κατάλογο
β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,
δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,
ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία,
η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,
θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους,
ι. το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,
ια. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα,
ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά
ιγ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και λήψης αποφάσεων
ιδ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της παραγράφου
21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν.4270/2014 (Α’ 143), υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α΄147), ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και στους φορείς της παρ.2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ- .Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία και χρήση.
22. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία και χρήση του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
23. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του Π.δ/γματος της παραγράφου 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
24.Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, τα ΜΗ.ΤΕ τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για την θέση σε λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
25.Mε την έκδοση του Π.Δ/γματος της παρ.20 του παρόντος καταργείται το εδάφιο α΄ της περιπτ. (31) και τα άρθρα 39 και 40 του Ν.3316/2005 της περιπτ. (40) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147)
Άρθρο …..
Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Ν.4412/2016 (Α΄147)
1. Το α΄ εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α΄42) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτ.(40) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφ’ ενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφ΄ετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του».
2 α.Το β΄ εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (Α΄116), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτ.(31) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147) καταργείται.
β.Η φράση «με μορφή ανώνυμης εταιρείας» της παρ.6 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (Α΄116), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτωτ. (31) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α 147) καταργείται.
3α.Από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/γματος της παρ.21 του άρθρου 9 του παρόντος, τα άρθρα 105 «εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του Ν.3669/2008 (Α΄116) καταργούνται.
β.Το εδάφιο β’ της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147) καταργείται.
γ. Το εδάφιο β’ της παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 καταργείται.
δ. Η περίπτωση γ) της παρ.5 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147) καταργείται
4. Η παρ.3 του άρθρου 84 του Ν.3669/2008 (Α΄166) καταργείται.
5. α. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 (Α΄147) μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται.
β.H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ.5 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 διαγράφεται.
γ. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ.(δ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής:
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
δ.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ. α της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
ε.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ. β της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
στ. Προστίθεται παρ.4 στο άρθρο 77 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περί - πτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
ζ. Η παρ.β της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α 42) καταργείται.
η. Η παρ.1 του άρθρου 80 του Ν.3669/2008 (Α΄166) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) , καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Β. Αιτιολογική Έκθεση
Άρθρο ……
Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
Α. Γενικά:
Σκοπός θεσπίσεως της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι αφενός μεν η πλήρης και ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων Μελετητών και Κατασκευαστών δημοσίων έργων (άρθρα 80 – 110 του Ν.3669/2008 και 39 – 40 του Ν.3316/2005) και αφετέρου η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, της δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, ακόμη και των ιδιωτικών, καθώς επίσης και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως δημοσίων υπαλλήλων, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης έργων κ.α. Τούτο επιτυγχάνεται με τη σύσταση και τήρηση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μ.Η.Τ.Ε.). Στη βάση αυτού του συστήματος αξιολογείται αντικειμενικά και βεβαιώνεται από την Πολιτεία έγκυρα η τεχνική ικανότητα και η καταλληλότητα των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, ενώ αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και το σύνηθες πλέον φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και της ανάμειξης στην διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων προσώπων μη ειδικευμένων και ακατάλληλων. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα προβλέπεται να διασυνδέεται λειτουργικά με λοιπά ηλεκτρονικά συστήματα, εξαλείφοντας άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργίας των έως σήμερα γραφειοκρατικών μητρώων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το φαινόμενο των ψευδών στελεχώσεων των τεχνικών εταιριών από μηχανικούς, διευκολύνοντας τη διακρίβωση της πραγματικής απασχόλησης κάθε μηχανικού σε κάθε έργο από την οποία προκύπτει και το ανεκτέλεστο έργων που τον βαρύνει και συνακόλουθα η αντικειμενική αδυναμία του για την ανάληψη νέων έργων, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή αντικειμένου μεταξύ των μηχανικών και κυριότερα το ποιοτικό και εμπρόθεσμο της κατασκευής για την αποφυγή αδικαιολόγητων υπερκοστολογήσεων. Με γνώμονα την αποφυγή διαπλοκών στη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων προβλέπεται η απαγόρευση στελέχωσης μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων και εταιριών τεχνικών συμβούλων που αναλαμβάνουν δημόσια έργα και μελέτες, από πρόσωπα που υπηρέτησαν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα οποία ενεπλάκησαν λόγω υπηρεσιακού αντικειμένου στη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων, για το χρονικό διάστημα τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσεως της υπαλληλικής τους σχέσης (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.), καθώς και σύναψης οποιασδήποτε σχέσης εργασίας ή μίσθωσης έργου των προσώπων αυτών με τις ανωτέρω επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα των τριών πρώτων ετών από τη συνταξιοδότησή τους ή τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.
Β. Ειδικότερα επί των παραγράφων:
Με την παράγραφο 1 καθορίζεται η διάρθρωση του Μητρώου σε: α) Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Ομοίως δίδεται για τις ανάγκες ορθής εφαρμογής του παρόντος άρθρου, αποφυγής ανασφάλειας δικαίου και αποσαφήνισης του πεδίου εφαρμογής του, δίδονται οι εννοιολογικοί ορισμοί του «δημοσίου έργου», του «ιδιωτικού έργου», της «δημόσιας μελέτης» , των «δημοσίων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», της «ιδιωτικής μελέτης», των «ιδιωτικών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», του έργου παραχώρησης κατά τις έννοιες του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016.
Με την παράγραφο 2 εξειδικεύεται το περιεχόμενο της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των μητρώων της παραγράφου 1 και ορίζεται ότι συνίσταται στην : α) ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώρηση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά σε αυτά, καθώς και την παρακολούθηση και καταχώρηση των μεταβολών κατάστασής τους,
β) έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων και πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος, γ) πειθαρχικό έλεγχο των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα ΜΗ.Τ.Ε., δ) έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με τη τεχνική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα και ε)διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και λειτουργίας του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ενώ η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να ανακαλέσει την ανάθεση . Προβλέπεται ότι την διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) θα έχει η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει τα τεχνικά θέματα και τις λεπτομέρειες τις διαχείρισης και της λειτουργίας των ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
Με την παράγραφο 4 α)καθορίζεται ότι στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία που αποκτάται από τη συμμετοχή σε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο και μελέτη και ότι αυτό εγγράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μέχρι την οριστική παράδοση καθώς και στην μετέπειτα λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του έργου. β)ορίζεται επίσης ότι η καταγραφή της εμπειρίας αυτής που αποκτάται από δημόσια έργα και μελέτες είναι υποχρεωτική. Αντιθέτως, είναι προαιρετική για την αντίστοιχη από ιδιωτικά έργα και μελέτες. Στην περίπτωση όμως που το πρόσωπο επιθυμεί να γίνει καταγραφή της εμπειρίας του από ιδιωτικά έργα και μελέτες προκειμένου να προσμετρηθεί για τη στελέχωσή του σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα και μελέτες, τότε είναι υποχρεωτική.
γ)Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), ορίζεται δε ότι, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών.
Με την παράγραφο 5 ορίζονται τα επιμέρους μητρώα που περιλαμβάνει το ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε ήτοι: α.το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.), β. το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και γ. το Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.), ενώ ορίζεται ότι η εγγραφή στα επιμέρους αυτά μητρώα διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων σε ένα από τα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., ενώ ορίζεται ότι είναι επιτρεπτή η παράλληλη εγγραφή στο Μ.Ε.Μ. και στο Μ.Ε.Κ και Μ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος της παραγράφου 21.
Με την παράγραφο 7 καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή στα Μ.Ε.Μ και Μ.Ε.Κ. των φυσικών προσώπων της παραγράφου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. της παρ.1 α και β του άρθρου 14 του κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν.4270/2014, εφόσον με βάση βεβαίωση της υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη.
Με την παράγραφο 8 προβλέπεται η απαγόρευση, για τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 7, στελέχωσης μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων και εταιριών συμβούλων της παραγράφου 11 του παρόντος οι οποίες αναλαμβάνουν δημόσια έργα και μελέτες, εντός του χρονικού διαστήματος της τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή από τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.). Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εμπίπτει η τυχόν κατάργηση για οποιονδήποτε λόγο της οργανικής τους θέσης.
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ότι η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος, θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως θα ορίζεται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 20, η δε εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 του παρόντος θα ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή διαγραφή του σε περίπτωση παύσης επαγγέλματος. Με την παράγραφο 10 καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), τα οποία ειδικότερα είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή συναφών υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους ιδιωτικούς ή δημόσιους αναθέτοντες φορείς.
Με την παράγραφο 11α ορίζονται τα επιμέρους μητρώα του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) ως εξής:
α. το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει α.1 το Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και α.2 το Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων, β. Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει β.1 το Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και β.2 το Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων, γ. το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, δ. Το Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ορίζεται επίσης ότι για τα ανωτέρω μητρώα επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων και μελετών η εγγραφή είναι προαιρετική, πλην της περίπτωσης που η επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα μητρών των δημοσίων έργων και μελετών, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική.
Ορίζεται επίσης ότι η εγγραφή στα ως άνω επιμέρους μητρώα του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) γίνεται με βάση τη στελέχωση της επιχείρησης και διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, άπαντα, όπως προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος. Με την παράγραφο 11β. δηλώνεται ότι τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ και Δ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ.2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και η εγγραφή σε αυτά αποτελεί απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 (Α’147). Η εγ - γραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Με την παράγραφο 12 ορίζεται η στελέχωση κάθε νομικού προσώπου σε συνάρτηση με την κατηγορία εγγραφής του ως εξής: α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως ζ) Eπιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 1.Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων 2.Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λ.π και 3)Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα της παρ.20. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτ. α ή β η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από το διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη.
Με την παράγραφο 13 τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτ. Α1, Β1 και Γ της παρ.11α λειτουργούν και ως επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147) Με το Π.Δ/γμα της παρ.20 ρυθμίζονται και τα θέματα που καθορίζονται με το Π.Δ/γμα της παρ.10 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Με την παράγραφο 14 Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε.
Με την παράγραφο 15 προβλέπεται, για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο του νόμου ηλεκτρονική εφαρμογή, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ.
Με την παράγραφο 16 διασφαλίζεται ότι η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους δημοσίους υπαλλήλους διαχειριστές αυτών αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α'50) και το Ν.3471/006 (ΦΕΚ Α 1133) και ορίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαχειριστές υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.
Με την παράγραφο 17 προβλέπεται η σύσταση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) Επιτροπών Μητρώων, που ορίζονται αρμόδιες για την εγγραφή και την κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις των Μητρώων του παρόντος, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών,
β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Προβλέπεται ότι έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος, ενώ τα ζητήματα σύνθεσής τους, αρμοδιοτήτων τους, και τρόπου λειτουργίας τους θα καθοριστούν με το Π.Δ/γμα της παραγράφου 20.
Με την παράγραφο 18 οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το Ν4412/2016 (Α΄147). Ορίζονται ενδεικτικά τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι διοικητικές κυρώσεις κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας, καθώς επίσης ο τρόπος επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, ότι η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο ότι μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημοσίου, που κυμαίνονται από 10.000 - 50.000 ευρώ αναλόγως με τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος. Για τις ποινές αυτές η αρμόδια για την τήρηση των μητρώων υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος με την περίπτωτ. Δ προβλέπεται ότι στο Π.Δ/γμα της παρ.20 θα καθοριστούν τα τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τ.Ε.Ε., των επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
Με την παράγραφο 19 κάθε επιχείρηση που αναλαμβάνει δημόσια έργα, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (Α΄147), που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το Πδ./γμα της επόμενης παραγράφου.
Με την παράγραφο 20 προβλέπεται η έκδοση Π.Δ./γματος με πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο οποίο θα καθορίζονται: α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο, γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης, ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης και ακύρωσης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση, στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία, η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και τη κατάλληλη στελέχωση των επιχειρήσεων για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα, θ. Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και στελεχών τους, οι ποινές, καθώς και η σύνθεση και η λειτουργία του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ι. Η ελάχιστη στελέχωση, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου, ια. οι προδιαγραφές και ο τρόπος λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε., ιβ. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 11 του παρόντος, Διευθύνσεις του Τ.Ε.Ε. και της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα, ιγ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά.
Με την παράγραφο 21 δύναται ανατίθεται η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗ.E.Τ.Ε. στο Τ.Ε- .Ε. ή σε άλλο φορέα του δημοσίου, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία, επιπλέον δε δύναται να ανατεθεί, πέραν της διαχείρισης και λειτουργίας του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., η κατασκευή και παράδοση προς λειτουργία.
Με την παράγραφο 22 προβλέπεται ότι το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία του ΜΗ.E.Τ.Ε, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ- .ΦΥ.Π.Τ.Ε., θα καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Με την παράγραφο 23 προβλέπεται ο καθορισμός με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των τεχνικών προδιαγραφών, των ειδικότερων όρων χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, των παραμετροποιήσεων της καθώς και κάθε άλλου θέματος συναφούς με τα ανωτέρω.
Με την παράγραφο 24 ορίζεται ότι μέχρι και την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος άρθρου, τα ΜΗΤΕ του παρόντος θα τηρούνται σε έντυπη μορφή. Προς τούτο δε θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη που θα ορίζει τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
Με την παράγραφο 25 ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την έκδοση του Π.Δ/γματος της παραγράφου 21 και ότι μέχρι την έκδοση αυτού, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο …..
Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Ν.4412/2016 (Α΄147) Με την παράγραφο 1 η μέχρι δύο κατηγορίες μελετών εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών όπως ισχύει το α΄ εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α΄42) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτ.(40) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147), καταργείται.
Με την παράγραφο 2.α και β, καταργείται η υποχρεωτικότητα της νομικής μορφής της ανώνυμης εταιρείας από την τρίτη τάξη και άνω όπως ισχύει με το β΄ εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (Α΄116), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτ.(31) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και της παρ.6 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (Α΄116), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.1 περιπτωτ. (31) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α 147) καταργείται.
Με την παράγραφο 3 από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/γματος της παρ.20 του άρθρου …………. τα άρθρα 105 «εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του Ν.3669/2008 (Α΄116) καταργούνται, ενώ παράλληλα καταργούνται και οι γεωγραφικοί περιορισμοί αυτών του εδαφίου β’ της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147), του εδαφίου β’ της παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 καταργείται, της περίπτωσης γ) της παρ.5 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147)
Με την παράγραφο 4 καταργείται η δυνατότητα να μπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική περίπτωση στην επιμέτρηση της ποινής κατά την τιμωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης, προηγούμενη πειθαρχική παράβαση που παραγράφηκε.
Με την παράγραφο 5 περιπτ.α τίθεται μία φράση ως γενική-πανηγυρική διατύπωση της βούλησης του νομοθέτη, που αναφέρεται μόνο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρεωτικότητα εγγραφής στα μητρώα, πέραν της παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία για τις λοιπές επιχειρήσεις πέραν της περιπτ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, μπορούν χωρίς αποκλεισμούς ή ανισότητες να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εφόσον αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. Ομοίως κατά την ίδια έννοια και τον ίδιο σκοπό του νομοθέτη ακολουθούν και οι διατυπώσεις των επόμενων περιπτώσεων β έως η ως εξής: (περιπτ.β) η φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ.5 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 διαγράφεται, (περιπτ.γ έως στ) στα άρθρα 76 και 77 του Ν.4412/2016, που είναι ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, δηλαδή ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα μόνο των οικονομικών φορέων, που έχουν εγκατάσταση στην ελλάδα και έχουν υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄β., προστίθεται εδάφιο ότι «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν» υπό την έννοια ότι άλλοι φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ελλάδα και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία μητρώα, όπως οι φορείς του 75 παρ.2, να μπορούν να αποδεικνύουν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016. Η επαναδιατύπωση της παρ.1 του άρθρου 80 αφορά μόνο στη συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, σύμφωνα και με την οδηγία 2014/24/ΕΕ (περιπτ.η) και η τέλος με την περιπτ. ζ καταργείται η παρ.β της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α 42) δηλαδή το συγκεκριμένο ασυμβίβαστο και εισάγεται άρση της απαγόρευσης εγγραφής στο μητρώο μελετητών φυσικών ή νομικών προσώπων απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα .
ΙΙI. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις, ως παρατίθενται ανωτέρω (υπό I), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν, σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙV. Συναφείς διατάξεις
Οι συναφείς, με τις προτεινόμενες, διατάξεις παρατίθενται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας γνώμης.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).
Σκοπός των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι, σύμφωνα με την συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση ‘’…αφενός μεν η πλήρης και ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων Μελετητών και Κατασκευαστών δημοσίων έργων (άρθρα 80 – 110 του Ν.3669/2008 και 39 – 40 του Ν.3316/2005) και αφετέρου η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, της δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, ακόμη και των ιδιωτικών, καθώς επίσης και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως δημοσίων υπαλλήλων, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης έργων κ.α…’’
Η Αρχή στο σημείο αυτό επισημαίνει ότι, για την εν λόγω σημαντική μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των μητρώων των μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων, και η οποία συνέχεται άμεσα με την ήδη αναμορφωθείσα και ενοποιημένη νομοθεσία του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στον ν. 4412/2016, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες διατάξεις υποβλήθηκαν στις 10.5.2017, δεν υπήρχε ο αναγκαίος και ικανός χρόνος για τη διεξοδική μελέτη τους, ώστε η Αρχή να ασκήσει επιμελώς την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, αξιοποιώντας, ενδεχομένως, και την προβλεπόμενη στις διατάξεις του ν. 4013/2011 τριακονθήμερη προθεσμία.
VΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Επί των προτεινόμενων διατάξεων του υποβληθέντος πρώτου, κατά σειρά υποβολής, άρθρου παρατηρούνται τα κάτωθι:
1.α) Η παράγραφος 11 περ. β των προτεινόμενων διατάξεων προβλέπει ότι: “Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ και Δ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ.2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και η εγγραφή σε αυτά αποτελεί απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 (Α’147)''.
Η εν λόγω ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 & 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι οποίες εχουν μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη με τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 2 και 83 του νόμου 4412/2016.
Ειδικότερα, η πρόβλεψη ότι η εγγραφή στα επαγγελματικά μητρώα αποδεικνύει τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ίδιου νόμου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προαναφερόμενες διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, από τις οποίες προκύπτει με σαφήνεια ότι η εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο αποδεικνύει μόνο την καταλληλότητα άσκησης της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας και σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει λόγους αποκλεισμού ή κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, απόδειξη ως προς την πλήρωση των οποίων παρέχει μόνο η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο και όχι σε επαγγελματικό μητρώο.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση συγχέει τα επαγγελματικά μητρώα του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με τους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016:
“Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό''.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 παρ. 3:
''Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση.''
Τέλος, στο άρθρο 83 παρ. 2,3,4 προβλέπεται:
“ 2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄, προσαρμόζονται στις διατάξεις των άρθρων 73 έως 83. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 78. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες στην ένωση συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστημα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.
3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
4. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.''
Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει με σαφήνεια ότι η εγγραφή των οικονομικών φορέων στα επαγγελματικά μητρώα του άρθρου 75 παρ. 2 παρέχει απόδειξη μόνο ως προς την καταλληλότητα για την άσκηση της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας και σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει τους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ούτε τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/2016, ήτοι τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και αυτά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Απόδειξη ως προς την πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων μπορεί να παρέχει η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ρητά προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.
Περαιτέρω, στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι οι επίσημοι κατάλογοι θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των άρθρων 73- 83 του ν. 4412/2016 και η πιστοποιούμενη εγγραφή σε αυτούς από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Υπό το πρίσμα αυτό και, εφόσον τα υπό σύσταση μητρώα, πέραν της λειτουργίας τους ως επαγγελματικών μητρώων του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 διαφαίνεται ότι επιτελούν και λειτουργία επίσημων καταλογών, ισχυρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τη σχετική ρητή αναφορά στην παρ. 13 του προτεινόμενου άρθρου, όπου αναφέρεται ότι : “Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτ. Α1, Β1 και Γ της παρ.11α του παρόντος λειτουργούν και ως επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147)'', κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση της συγκεκριμένης διάταξης ώστε, αφενός να προκύπτει ρητά ότι τα εν λόγω μητρώα επιτελούν διττή λειτουργία (επαγγελματικών μητρώων και επίσημου καταλόγου) και κυρίως να προκύπτει με σαφήνεια ότι ως επαγγελματικά μητρώα παρέχουν απόδειξη μόνο για την καταλληλότητα άσκησης της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ ως επίσημος κατάλογος θα αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, με βάση τις ειδικότερες απαιτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής αυτών σε κάθε επιμέρους μητρώο, όπως θα καθοριστούν με το π.δ. της παρ. 20.
Ακολούθως, στην ίδια διάταξη αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς με την αίτηση εγγραφής τους στα εν λόγω μητρώα. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαρίθμηση δικαιολογητικών αδιακρίτως, χωρίς περαιτέρω διάκριση, ήτοι ποια από αυτά αφορούν στην εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο και ποια στην εγγραφή στον επίσημο κατάλογο δημιουργεί την ίδια ως άνω σύγχυση.
Για τον ίδιο λόγο, προτείνεται είτε η διάκριση των εν λόγω στοιχείων και η συσχέτισή τους με τα επαγγελματικά μητρώα ή τον επίσημο κατάλογο, κατά περίπτωση, και η εξειδίκευσή τους περαιτέρω στο π.δ. της παρ. 20 είτε η απαλοιφή τους από την εν λόγω παράγραφο και η λεπτομερής καταγραφή τους στο ως άνω π.δ. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, εάν τελικά διατηρηθεί η σχετική παράθεση των στοιχείων στην προτεινόμενη διάταξη, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για την αποφυγή πιθανής παρερμηνείας ή σύγχυσης, να συσχετίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 73-83, καθώς και με το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και να διατυπώνονται σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα.
β. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην προαναφερθείσα διάταξη του α΄εδαφίου της παρ. 11 β, δηλώνεται απερίφραστα ότι τα επιμέρους Μητρώα Α.1, Β.1, Γ και Δ του Μ.Η.Ε.Τ.Ε. αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα, που προβλέπονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Επισημαίνεται ότι ορθότερο νομοτεχνικά θα ήταν είτε να προβλεφθεί στην ανωτέρω διάταξη ότι τα συγκεκριμένα μητρώα αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (Α’ 147) είτε να τροποποιηθεί το εν λόγω Προσάρτημα, ώστε να μνημονεύει ρητά τα προαναφερθέντα μητρώα, με ταυτόχρονη μεταβατική διάταξη διατήρησης της ισχύος των υφιστάμενων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προτεινόμενων μητρώων.
γ.Τέλος, στην ίδια διάταξη προβλέπεται: ''Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών''.
Με την εν λόγω διάταξη ουσιαστικά καθιερώνεται ως προϋπόθεση συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου, έργου παραχώρησης και εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών η εγγραφή στα εν λόγω Μητρώα.
Ωστόσο, για τις συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ και ιδίως από αναθέτοντες φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, καθώς και για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων που ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 305 και 308 και του ν. 4413/2016 και ιδίως των άρθρων 39-41, καθώς και οι ευελιξίες που παρέχονται από τις σχετικές διατάξεις ως προς τη χρήση των κριτηρίων επιλογής, και οι οποίες, με τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προβλέπονται και εγείρεται πρόβλημα συμβατότητας με τις διατάξεις των Οδηγιών.
Τέλος, για την ταυτότητα του νομικού λόγου με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την αποφυγή σύγχυσης, προτείνεται αντί της φράσης ''για την ανάληψη από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου....” η χρήση της φράσης ''για τη συμμετοχή της σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου..''
2. Στην παράγραφο 1, για τον ορισμό της έννοιας του έργου, γίνεται, εσφαλμένη, προφανώς εκ παραδρομής, παραπομπή στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Σκόπιμο κρίνεται, για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, να τεθεί η ορθή παραπομπή στην περίπτωση 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Το ίδιο ισχύει και ως προς τις παραπομπές στην παρ. 9α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον ορισμό της έννοιας της «μελέτης και των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» και στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 για την έννοια του «έργου παραχώρησης». Για τους ίδιους ως άνω λόγους χρήζουν διόρθωσης οι εν λόγω παραπομπές, προκειμένου να τεθούν οι ορθές, ήτοι παραπομπή στην περίπτωση 9α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση 8 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 αντίστοιχα.
3. Στην παράγραφο 4β του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι η καταγραφή της ''τεχνικής'' εμπειρίας των φυσικών προσώπων στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι καταρχάς υποχρεωτική μόνο όταν αυτή έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο δημοσίων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης.
Στις αντίστοιχες περιπτώσεις εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η καταγραφή αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι προαιρετική, εκτός εάν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορά, επιθυμεί να προσμετρηθεί αυτή στην αντίστοιχη που έχει αποκτήσει από τη συμμετοχή του σε δημόσια έργα, μελέτες κλπ, προκειμένου να στελεχώσει επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Μ.Η.Ε.Τ.Ε, οπότε στην εν λόγω περίπτωση, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, είναι υποχρεωτική η καταγραφή και της εν λόγω εμπειρίας.
Ωστόσο, η γραμματική διατύπωση της σχετικής διάταξης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στον εφαρμοστή του δικαίου σχετικά με τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα της καταγραφής της εμπειρίας από ιδιωτικά έργα, μελέτες κλπ. στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
Προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση, προτείνεται αναδιατύπωση της εν λόγω διάταξης, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι σε κάθε περίπτωση η καταγραφή της εμπειρίας από ιδιωτικά έργα είναι προαιρετική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. επιθυμεί να επικαλεστεί τη σχετική του εμπειρία από ιδιωτικά έργα, μελέτες κλπ και να την προσμετρήσει στην αντίστοιχη από δημόσια, προκειμένου να στελεχώσει επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Η.Ε.Τ.Ε., θα πρέπει προηγουμένως να την έχει καταγράψει στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε, άλλως δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να την επικαλεστεί, χωρίς πάντως να αίρεται ο προαιρετικός χαρακτήρας της σχετικής καταγραφής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο όρος ''τεχνική εμπειρία'' δεν απαντάται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και για λόγους ταυτόσημης ορολογίας θα ήταν ίσως προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος ''εμπειρία'' αντί του όρου ''τεχνική εμπειρία'' στις σχετικές διατάξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
4. Στην παράγραφο 7 προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. (Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ.) των Διπλωματούχων Μηχανικών και των λοιπών φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 4γ του ίδιου άρθρου, οι οποίοι υπηρετούν ως ''μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα της παρ. 1α και β του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α του Μέρους Β' του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εφόσον, με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη''.
Η αναφορά σε ''δημόσιο τομέα της παρ. 1 α και β του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α του Μέρους Β' του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)'' μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καθώς σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 ο ''δημόσιος τομέας ή Δημόσιο ή Κράτος'' αναφέρεται μόνο στην περίπτωση α της παρ. 1, ενώ στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου μνημονεύεται η Γενική Κυβέρνηση ως επιμέρους υποσύνολο του δημοσίου τομέα.
Νομοτεχνικά θα ήταν ορθότερο να γίνεται παραπομπή '' στον δημόσιο τομέα της παρ. 1 περ. α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α του Μέρους Β' του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτός εξειδικεύεται περαιτέρω στις περιπτώσεις β έως ε της ίδιας παραγράφου'', ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε παρερμηνεία ως προς τους φορείς που καταλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.
Τέλος, μετά τη φράση ''εκπόνηση μελετών'' προτείνεται να προστεθεί η φράση ' τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών'', ώστε να μην καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης και να υπάρχει ταυτότητα νομικού λόγου σε σχέση με την παρ. 1.
5. Στην παράγραφο 10 του υποβληθέντος άρθρου προβλέπονται ως δικαιούμενοι εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων ''οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθοιονδήποτε τρόπο με αυτούς.''
Δεν είναι σαφές από την προτεινόμενη διάταξη ποιες μορφές συνεργασίας περιλαμβάνει η φράση ''τρίτοι συνεργαζόμενοι καθοιονδήποτε τρόπο με αυτούς''. Προκειμένου να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τις έννομες καταστάσεις, τις οποίες καταλαμβάνει η προβλεπόμενη, στην εν λόγω διάταξη, συνεργασία, χρήζει αποσαφήνισης.
6. Στην περίπτωση α της παρ. 11 των προτεινόμενων διατάξεων ορίζονται τα επιμέρους Μητρώα Επιχειρήσεων που αποτελούν το Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (Μ.Η.Ε.Τ.Ε.).
Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι: “H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ και Δ είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ και Δ.''.
Ως προς τον προαιρετικό χαρακτήρα της εγγραφής στα Μητρώα Α2, Β2, Γ και Δ και την επίκληση της σχετικής εμπειρίας από την κατασκευή ιδιωτικών έργων ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω (υπό 2) ως προς την προαιρετική εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
Περαιτέρω, προκειμένου να μην καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης και να υπάρχει ταυτότητα νομικού λόγου σε σχέση με την παρ. 1 προτείνεται, μετά τη φράση ''για την κατασκευή ιδιωτικών έργων'' να προστεθεί η φράση ''την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών''
7. Στις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 12 προβλέπoνται οι όροι εγγραφής και στελέχωσης των εργοληπτικών/ μελετητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων συμβούλων στα επιμέρους μητρώα του Μ.Η.Ε.Τ.Ε..
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις α και β της εν λόγω παραγράφου, προβλέπεται η στελέχωση των Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ) και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών και Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.
Το ίδιο προβλέπεται και στην περίπτωση δ ως προς τα φυσικά πρόσωπα που στελεχώνουν επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει η απαγόρευση των φυσικών προσώπων να στελεχώνουν το ίδιο χρονικό διάστημα με το πτυχίο τους διαφορετικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Μ., στο Μ.Ε.Κ. ή στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων.
Προτείνεται, εν προκειμένω, η συγκεκριμένη πρόβλεψη να ειδωθεί σε σχέση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 ''σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων''.
Τέλος, στην περίπτωση ζ προβλέπεται η δυνατότητα επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
“1.Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων.
2.Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λ.π.
3. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα της παρ.20.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτ. 1, 2 και 3 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από το διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη.”
Η συγκεκριμένη διάταξη καταρχάς επιτρέπει την εγγραφή επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και αντίστροφα με τη σωρευτική τήρηση των προαναφερόμενων τριών προϋποθέσεων.
Ωστόσο, επισημαίνονται τα κάτωθι:
α) η πρώτη προϋπόθεση που τίθεται, ήτοι η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα να γίνεται κατά διακριτό τρόπο και η απαγόρευση ταυτόχρονης στελέχωσης του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο φαίνεται ότι καταλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής και συνεπώς και τις ατομικές επιχειρήσεις.
Ωστόσο δημιουργείται ο προβληματισμός αν η διακριτή στελέχωση μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομική επιχείρηση που στελεχώνεται από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο.
Περαιτέρω, η επέκταση της εν λόγω προϋπόθεσης, πέραν της ίδιας της επιχείρησης και στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, καθώς και σε εταιρείες κοινών οικονομικών συμφερόντων, προτείνεται να ειδωθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 ''σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων''.
Τέλος, για την αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων, κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, κρίνεται σκόπιμο να εξειδικευτούν οι έννοιες της ''συνδεδεμένης επιχείρησης'' και ''των εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων'' είτε στο κείμενο της διάταξης είτε με παραπομπή σε σχετικά νομοθετήματα,
β) η δεύτερη προϋπόθεση που τίθεται ως σωρευτικά απαιτούμενη προϋπόθεση εγγραφής της επιχείρησης στο οικείο Μητρώο, δεν δύναται να αποτελεί προπϋπόθεση εγγραφής και στην ουσία περιορίζει το δικαίωμα συμμετοχής, εισάγοντας έναν λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από τη συμμετοχή της με οποιαδήποτε ιδιότητα (ανάδοχος, υπεργολάβος κλπ) στην κατασκευή δημοσίου έργου, για το οποίο έχει εκπονήσει η ίδια τη σχετική μελέτη.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, οι οποίες έχουν ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξες της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στις οποίες προβλέπονται οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης.
γ) Τέλος, ως προς την τρίτη προϋπόθεση που τίθεται από την ως άνω διάταξη, επισημαίνεται ομοίως, ως άνω ότι δεν δύναται να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής και φαίνεται να αφορά στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης και να καταλαμβάνει όλες τις μελετητικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. από τη γραμματική της διατύπωση ούτε και από τη συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η έννοια ''εντεταλμένος σύμβουλος'' δεν απαντάται στην ελληνική δικαιϊκή ορολογία των επιχειρήσεων και χρήζει αποσαφήνισης για την αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων, κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
8. Στην παράγραφο 13 του υποβληθέντος άρθρου προβλέπεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λειτουργία των Μ.Η.Ε.Τ.Ε. και ως επίσημων καταλόγων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Για την εν λόγω ρύθμιση και τη σύγχυση που δημιουργείται ειδικά με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 11β, ισχύουν όσα προαναφέρηκαν ανωτέρω (υπό 8). Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στην εν λόγω διάταξη δεν αναφέρονται οι επιχειρήσεις του Μητρώου Δ, σε αντίθεση με τη διάταξη του α εδαφίου της παρ. 11β, στην οποία αναφέρονται ρητά, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση, ως προς το αν το εν λόγω Μητρώο Επιχειρήσεων (Δ) λειτουργεί ή όχι ως επίσημος κατάλογος.
9. Στην παράγραφο 14 προβλέπεται η δυνατότητα άντλησης του πιστοποιητικού εγγραφής στα Μ.Η.Ε.Τ.Ε. “από την αναθέτουσα αρχή για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε.”
Καταρχάς επισημαίνεται ότι δεν είναι σαφές εάν η άντληση του πιστοποιητικού εγγραφής αφορά μόνο στο ηλεκτρονικό μητρώο ή και σε αυτό που θα τηρείται σε έντυπη μορφή και επίσης εάν το Μ.Η.Τ.Ε. αποτελεί εθνική βάση δεδομένων, από την οποία αντλούνται τα σχετικά πιστοποιητικά, κατά την έννοια του άρθρου 79 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
Περαιτέρω, από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα άντλησης αφορά μόνο στις αναθέτουσες αρχές και όχι σε αναθέτοντες φορείς.
Τέλος, ως προς το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ομοίως από τη γραμματική της διατύπωση, προκύπτει ότι δεν καταλαμβάνει συμβάσεις παραχώρησης του ν. 4413/2016, ενώ ως προς τις συμβάσεις του ν. 4412/2016 φαίνεται ότι καταλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις έργων και όχι τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Ως προς τη φράση ''ανάληψη δημοσίου έργου'' ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (υπό 8 τελευταία παράγραφος).
10. Στην παράγραφο 18 προβλέπεται ότι τα εγγεγραμμένα στα ΜΗ.ΤΕ φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη, καθώς και ‘’για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το Ν4412/2016 (Α΄147).''
Προτείνεται να προσδιοριστούν ρητά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 που αφορούν σε ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική ιδιότητα, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, σχετικά με το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι η εν λόγω συμπεριφορά συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Ακολούθως, μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων, που απαριθμούνται ενδεικτικά, αναφέρονται:
α) η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς,
β) η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών και
γ) η παράβαση του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι τα δύο πρώτα πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β και ζ του ν. 4412/2016 αντίστοιχα δυνητικούς λόγους αποκλεισμού και, κατά συνέπεια, ως εκ περισσού αναφέρονται ως διακριτά πειθαρχικά παραπτώματα, καθώς η παράβαση του άρθρου 73 καταλαμβάνει και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η απαλοιφή τους ως διακριτών παραπτωμάτων, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση στον εφαρμοστή του δικαίου ότι ενδεχομένως πρόκειται για περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές του άρθρου 73 παρ. 4 περ. β και ζ .
Ακολούθως στην περίπτωση β της παρ. 18 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος με αύξουσα σειρά βαρύτητας. Ως βαρύτερη κύρωση προβλέπεται η οριστική διαγραφή από τα Μ.Η.Τ.Ε. του πειθαρχικά ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η οριστική διαγραφή επιχείρησης από τα μητρώα ισοδυναμεί με αδυναμία άσκησης επαγγέλματος και επιπλέον η διαγραφή από τα Μητρώα Α1, Β1, Γ και Δ οδηγεί σε πλήρη αποστέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων παραχώρησης και κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί, ιδίως σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016 ως προς τη μέγι - στη περίοδο αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης συμβάσεωνκαθώς και σε σχέση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 ‘’περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων’’.
11. Στην παράγραφο 25 προβλέπεται ότι με την έκδοση του Π.Δ/γματος της παρ.20 καταργείται το εδάφιο α της περιπτ. (31) και τα άρθρα 39 και 40 του Ν.3316/2005 της περιπτ. (40) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Α΄147).
Επισημαίνεται ως προς την κατάργηση του εδαφίου α της περιπτ. (31) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, ότι η κατάργηση της εν λόγω περίπτωσης συνολικά θα οδηγούσε στο άτοπο αποτέλεσμα να ‘’αναβιώσει’’ ο ήδη καταργηθείς, πλην ορισμένων διατάξεων, νόμος 3669/2008. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθούν μόνον οι διατάξεις του ν. 3669/2008, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ, ήτοι αυτές των άρθρων 80 έως 110, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176,
Το ίδιο ισχύει και ως προς την κατάργηση συνολικά της περιπτ. (40) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 που ομοίως θα οδηγούσε στο άτοπο αποτέλεσμα να ‘’αναβιώσει’’ ο ήδη καταργηθείς, πλην ορισμένων διατάξεων, ν. 3316/2005 Ομοίως ως άνω θα πρέπει να καταργηθούν μόνο οι διατάξεις του ν. 3316/2005, οι οποίες και διατηρήθηκαν σε ισχύ, ήτοι των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και των άρθρων 39 και 40.
Β. Επί των προτεινόμενων διατάξεων του υποβληθέντος δέυτερου, κατά σειρά υποβολής, άρθρου παρατηρούνται τα κάτωθι:
1. Στην περίπτωση α της παρ. 3 προβλέπεται: “Από την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ.20 καταργούνται τα άρθρα 105 «εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του Ν.3669/2008 (Α΄116).''
Περαιτέρω, στις περιπτώσεις β, γ και δ προβλέπεται ότι καταργούνται το εδάφιο β’ της παρ. 1, το εδάφιο β’ της παρ.3 και η περίπτωση γ της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 αντίστοιχα.
Στην υποβληθείσα ατιολογική έκθεση αναφέρεται: “Με την παράγραφο 3 από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/γματος της παρ.20 του άρθρου …………. τα άρθρα 105 «εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του Ν.3669/2008 (Α΄116) καταργούνται, ενώ παράλληλα καταργούνται και οι γεωγραφικοί περιορισμοί αυτών του εδαφίου β’ της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147), του εδαφίου β’ της παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 καταργείται, της περίπτωσης γ) της παρ.5 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147)''
Καταρχάς επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις β και γ, προβλέπεται, μάλλον εκ παραδρομής, η κατάργηση του εδαφίου β’ της παρ. 1, και του εδαφίου β’ της παρ. 3 αντίστοιχα του άρθρου 105 του ν. 3669/2008. Από την αιτιολογική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί του εδαφίου β’ της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008 (Α΄147) και του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008, είναι προφανές ότι στα αναφερόμενα ως άνω προτεινόμενα προς κατάργηση εδάφια δεν αναφέρονται γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλά περιλαμβάνονται άλλες ρυθμίσεις. Υπό το πρόισμα αυτό επισημαίνεται ότι μάλλον η ορθή παραπομπή αφορά στο εδάφιο γ’ της παρ. 1 και στο εδάφιο γ’ της παρ.3 του άρθρου 105 αντίστοιχα, στα οποία και προβλέπονται γεωγραφικοί περιορισμοί.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περ. α προβλέπεται η συνολική κατάργηση του άρθρου 105 από την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 20. Η εν λόγω κατάργηση προφανώς καταλαμβάνει και τις επιμέρους διατάξεις του άρθρου 105, όπως αυτές προβλέποντι στις περ. β, γ και δ. Κατά συνέπεια, χρήζουν απαλοιφής οι περιπτώσεις β, γ και δ, καθώς αρκεί η γενική αναφορά της περ. α στην κατάργηση του άρθρου 105.
Εάν, ωστόσο, η βούληση του νομοθέτη είναι να καταργήσει άμεσα, ήτοι από τη δημοσίεση του νόμου και όχι από την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 20 τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 που αναφέρονται ως άνω στις περιπτώσεις β, γ και δ, τότε απαιτείται αναδιατύπωση της παρ. 3 ώστε να προκύπτει ρητά ότι οι εν λόγω διατάξεις (το εδάφιο β’ της παρ. 1, το εδάφιο β’ της παρ.3 και η περίπτωση γ της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008) καταργούνται άμεσα, ήτοι από τη δημοσίευση του νόμου και όχι από την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 20
2. Στην παράγραφο 5 περ. α έως ε προβλέπεται:
“Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 (Α΄147) μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται.”
β. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ.5 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 διαγράφεται.
γ. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ.(δ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής:
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
δ.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ. α της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
ε.Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περιπτ. β της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
στ. Προστίθεται παρ.4 στο άρθρο 77 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ως εξής: «Σε κάθε άλλη περί - πτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα:
“Με την παράγραφο 5 περιπτ.α τίθεται μία φράση ως γενική-πανηγυρική διατύπωση της βούλησης του νομοθέτη, που αναφέρεται μόνο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρεωτικότητα εγγραφής στα μητρώα, πέραν της παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία για τις λοιπές επιχειρήσεις πέραν της περιπτ.2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, μπορούν χωρίς αποκλεισμούς ή ανισότητες να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εφόσον αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. Ομοίως κατά την ίδια έννοια και τον ίδιο σκοπό του νομοθέτη ακολουθούν και οι διατυπώσεις των επόμενων περιπτώσεων β έως η ως εξής: (περιπτ.β) η φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ.5 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 διαγράφεται, (περιπτ.γ έως στ) στα άρθρα 76 και 77 του Ν.4412/2016, που είναι ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, δηλαδή ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα μόνο των οικονομικών φορέων, που έχουν εγκατάσταση στην ελλάδα και έχουν υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄β., προστίθεται εδάφιο ότι «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν» υπό την έννοια ότι άλλοι φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ελλάδα και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία μητρώα, όπως οι φορείς του 75 παρ.2, να μπορούν να αποδεικνύουν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.”
Με τις προτεινόμενες ως άνω διατάξεις προβέπεται ουσιαστικά ότι οποιαδήποτε επιχείρηση αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνο “στις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρεωτικότητα εγγραφής στα μητρώα” υπό την την έννοια ότι “άλλοι φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία μητρώα, όπως οι φορείς του 75 παρ.2, να μπορούν να αποδεικνύουν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016''.
Υπό το πρίσμα αυτό, η πανηγυρική διατύπωση της παρ. 5 περ. α έρχεται σε προφανή αντίθεση με την απαίτηση εγγραφής ημεδαπής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο Μητρώο Μελετητητών ή Γραφείων Μελετών ως προϋπόθεσης συμμετοχής της στις προαναφερόμενες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Πρβλ άρθα 76 και 77 ν. 4412/2016).
Κατά συνέπεια, η ερμηνεία των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση αντιφάσκει με τη γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων, στις οποίες γίνεται γενικά αναφορά σε επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς, καταλαμβάνοντας συνεπώς και τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς και όχι μόνο τους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας.
Για την αποφυγή σοβαρών ερμηνευτικών ζητημάτων, κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και, εφόσον η βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση είναι να καταλαμβάνονται από τις προτεινόμενες ως άνω διατάξεις μόνο οι εκτός Ελλάδας εγκατεστημένοι φορείς απαιτείται να αποτυπωθεί ρητά στο κείμενο των διατάξεων και δεν αρκεί μόνο η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση.
Αθήνα, 16 Μαϊου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ