Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 17/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 17η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος (Προεδρεύουσα): Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Εισηγητές: Ευάγγελος Ιατρού, Μηχανικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν οι εισηγητές, κος Ευάγγελος Ιατρού και κα Ηλιάνα Κανταρτζή, μέσω τηλεδιάσκεψης, η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κα Χριστίνα Καξιρή, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κα Μίνα Καλογρίδου καθώς και ο κος Γιάννης Μπακογιάννης, Διευθυντής Προγραμματισμού Υποδομών τουΥπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών, ως εκπρόσωπος,οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.25436/ΦΝ466/6.4.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2642/20.04.2017, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Καθορισμός “Ομάδων εργασιών” ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις του ν.4412/2016”.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών .
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.25436/ΦΝ466/6.4.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2642/20.04.2017, διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Καθορισμός “Ομάδων εργασιών” ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις του ν.4412/2016”.
Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις του ν. 4412/2016’’, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή προκειμένου για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της κατ΄άρθ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011 ως ισχύει, αφορά κανονιστική πράξη που προτείνεται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του στοιχείου (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53 και της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘ (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016).
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το εν λόγω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ, ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του στοιχείου (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53 και της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 147).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και της διατάξεις» (Α' 112).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 208).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
6.Τις διατάξεις του Π.Δ.109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄176 ).
7. Τη γνωμοδότηση (πράξη 2 συνεδρίαση 27/4-10-2016) του Συμβουλίου Δημοσίων έργων – Τμήμα Κατασκευών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αντικείμενο –Πεδίο εφαρμογής- Ορισμός
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στη διαμόρφωση των αναλυτικών προϋπολογισμών έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016. Ως «Ομάδα εργασιών» στο πλαίσιο του αναλυτικού Προϋπολογισμού ενός έργου, νοείται το υποσύνολο των εργασιών (άρθρων) του Προϋπολογισμού αυτού, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται παρόμοιος εξοπλισμός, προσωπικό και υλικά και θεωρείται ότι επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές μονάδος τους. Οι επί μέρους προϋπολογισμοί των Ομάδων Εργασιών μπορούν να είναι αναλυτικοί ή με κατ΄ αποκοπήν τίμημα.
Άρθρο 2
Κατηγορίες έργων Οι κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο στοιχείο (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53 και στην παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, για τις ανάγκες της παρούσας, διαμορφώνονται με βάση και την περίπτωση (7) της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016, ως εξής:
 Κατηγορία Έργων Οδοποιίας
 Οδικών Έργων
 Σιδηροδρομικών Έργων
 Έργων Αεροδρομίων
 Κατηγορία Λιμενικών Έργων
 Κατηγορία Υδραυλικών Έργων
 Υδραυλικά Έργα (πλην Χωμάτινων – Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων)
 Χωμάτινα – Λιθόριπτα Φράγματα και Υδραυλικές Σήραγγες
 Κατηγορία Οικοδομικών Έργων
 Κατηγορία Έργων Πρασίνου
Άρθρo 3
«Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων Οι «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τη σύνταξη των Αναλυτικών Προϋπολογισμών των Αναθετουσών Αρχών, σύμφωνα με το στοιχείο (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
«Οµάδες εργασιών» Οδικών Έργων
Οµάδα Α: Χωµατουργικά
Οµάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, επενδύσεις προστασίας πρανών, σταθεροποίηση πρανών, οχετοί, κράσπεδα, ρείθρα, πεζοδρόμια, γέφυρες, φάτνες συρματοπλεγμάτων, γεωτεχνικά έργα)
Ομάδα Γ: Υπόγεια Τεχνικά Έργα (Οδικές σήραγγες, φρέατα αερισμού – εκκαπνισμού, υπόγειοι θάλαμοι εγκαταστάσεων)
Οµάδα Δ: Οδοστρωσία
Οµάδα Ε: Ασφαλτικά
Οµάδα ΣΤ: Σήµανση - Ασφάλεια
Οµάδα Ζ: Οδοφωτισµός & Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες
Οµάδα Η: Εργασίες πρασίνου
Οµάδα Θ: Λοιπά (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωµάτων, φυσικών ή τεχνητών πρανών εφόσον υπάρχουν)
«Οµάδες εργασιών» Σιδηροδροµικών Έργων
Οµάδα Α: Χωµατουργικά
Οµάδα Β: Τεχνικά έργα (Ανοικτής χάραξης)
Οµάδα Γ: Τεχνικά έργα (Υπόγεια)
Οµάδα Δ: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά Οµάδα
Ε: Σήµανση - Ασφάλεια Οµάδα
ΣΤ: Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες (που δεν ανήκουν στις Ομάδες Ι, Κ και Λ, όπως: Οδοφωτισµός & Φωτισμός σιδηροδρομικού δικτύου, άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων)
Οµάδα Ζ: Εργασίες πρασίνου
Οµάδα Η: Λοιπά (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωµάτων, φυσικών ή τεχνητών πρανών και γειτονικών κατασκευών κλπ εφόσον υπάρχουν)
Οµάδα Θ: Σιδηροδροµικές Εργασίες
Οµάδα Ι: Ηλεκτροκίνηση
Οµάδα Κ: Σηµατοδότηση - Τηλεδιοίκηση
Οµάδα Λ: Τηλεπικοινωνίες - Πληροφοριακά Συστήµατα
«Οµάδες εργασιών» Έργων Αεροδροµίων
Οµάδα Α: Προεργασίες και εργασίες υποδοµών κτιρίων
Οµάδα Β: Σκυροδέµατα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέµατα κτιρίων
Οµάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές
Οµάδα Δ: Τοιχοδοµές, τοιχοπετάσµατα, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις
Οµάδα Ε: Η/Μ εργασίες (κτιρίων, κλπ υποδοµών α/δ)
Οµάδα ΣΤ: Εξοπλισµός λειτουργίας α/δ
Οµάδα Ζ: Χωµατουργικά πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και περιβάλλοντα χώρου α/δ
Οµάδα Η: Τεχνικά έργα πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και περιβάλλοντα χώρου α/δ
Οµάδα Θ: Επιστρώσεις πεδίου ελιγµών, οδικού δικτύου και περιβάλλοντα χώρου α/δ
Οµάδα Ι: Έργα πρασίνου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
«Οµάδες εργασιών» Λιµενικών Έργων
Οµάδα Α: Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις
Οµάδα Β: Λιθορριπές - Φυσικοί ογκόλιθοι
Οµάδα Γ: Σκυροδέµατα
Οµάδα Δ: Τεχνικά εξαρτήµατα
Οµάδα Ε: Πλωτοί προβλήτες
Ομάδα ΣΤ: Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
«Οµάδες εργασιών» Υδραυλικών Έργων (πλην Χωμάτινων – Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων)
Οµάδα Α: Χωµατουργικά, Αντιµετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήµανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιϊας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων
Οµάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεµα, Στεγανοποιήσεις - Αρµοί, Οικοδοµικές εργασίες, Λοιπές εργασίες
Οµάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ)
Οµάδα Δ: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ), Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού(έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ), Στεγανοποιήσεις λιµνοδεξαµενών – ΧΥΤΑ, Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ),
Οµάδα Ε: Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήµατα, Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες «Οµάδες εργασιών» Έργων Χωμάτινων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων
Οµάδα Α: Χωµατουργικά, Αντιµετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήµανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιϊας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.
Οµάδα Β: Σκυροδέµατα - Ειδικές απαιτήσεις σκυροδέµατος και εντοιχιζόµενα τεµάχια, Οικοδοµικές εργασίες
Οµάδα Γ: Διάνοιξη και αρχική υποστήριξη σηράγγων, Διατρήσεις - Τσιµεντενέσεις και αποστραγγίσεις φραγµάτων και σηράγγων, Τελικές επενδύσεις σηράγγων, Σωληνώσεις - Δίκτυα.
Οµάδα Δ: Ανάχωµα φράγµατος
Οµάδα Ε: Παρακολούθηση φραγµάτων και σηράγγων ( Όργανα, Συσκευές, Υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης)
Οµάδα ΣΤ: Ηλεκροµηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά Συστήµατα, Τηλεδιοίκηση, Φωτιστικές εργασίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
«Οµάδες εργασιών» Οικοδοµικών Έργων
Οµάδα Α:
Χωµατουργικά, καθαιρέσεις
Οµάδα Β: Σκυροδέµατα, χαλικοδέματα, γαρμιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέµατα
Οµάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσµατα
Οµάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Οµάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις
Οµάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές
Οµάδα Ζ: Λοιπά, τελειώµατα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
«Οµάδες εργασιών» Έργων Πρασίνου
Οµάδα Α: Χωµατουργικές εργασίες
Οµάδα Β: Τεχνικές εργασίες
Οµάδα Γ: Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου
Οµάδα Δ: Φυτικό υλικό
Οµάδα Ε: Εγκατάσταση πρασίνου
Οµάδα ΣΤ: Συντήρηση πρασίνου
Οµάδα Ζ: Διάφορες εργασίες
Άρθρo 4
Ειδικά θέματα
1. Όταν το φυσικό αντικείµενο του δηµοπρατούµενου έργου περιλαµβάνει εργασίες που ανήκουν σε µία µόνο από τις ανωτέρω αναφερόµενες οµάδες, τότε οι εργασίες του προϋπολογισµού του έργου θα οµαδοποιούνται σε δύο υποοµάδες, οι οποίες θα θεωρούνται ως «Οµάδες εργασιών» σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου απαιτηθεί η χρησιµοποίηση της δυνατότητας των «επιέλασσον» δαπανών.
2. Στα σύνθετα έργα, δηλαδή έργα που αναφέρονται σε περισσότερες από µία κατηγορίες, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση οµάδων από τις σχετικές κατηγορίες.
3. Εάν υπάρχουν στον προϋπολογισμό και κονδύλια που δεν αντιστοιχούν στον ορισμό των περιπτώσεων (6) και (7) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, αυτά θα συγκεντρώνονται σε διακριτή ομάδα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ”
IV. Σχετικές Διατάξεις
(i) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016): ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘
Άρθρο 53 (‘’Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης’’), παρ. 7 στοιχείο (ι):
‘’ 7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: […] ι) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 95,οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
Άρθρο 156 (‘’Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες’’), παρ. 3:
‘’[…] Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.’’
Άρθρο 1 (“Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής”), παρ. 2 και 4:
“2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού. [...]
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων έργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338)”.
Άρθρο 2 (“Ορισμοί”) παρ. 1, 6 και 7:
“6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β', β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου, 7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών, [...]”.
Άρθρο 281 (“Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης”):
“1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291 περιέχουν ιδίως: α) την επωνυμία του αναθέτοντος φορέα, β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν, γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (επί παραδείγματι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία, ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους, στ) το είδος της διαδικασίας, ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα μέρη της σύμβασης, ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών, ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 253 και τους όρους πληρωμής, ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κγ) ειδικά για τις συμβάσεις έργων: κγα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, κγβ) το σύστημα υποβολής προσφορών,κγγ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο καικγδ) την επωνυμία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις,κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338).
3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 5. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή. 6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη των συμβάσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τον ν. 3389/ 2005”.
Άρθρο 222 (“Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής”), παρ. 6 και 7:
“6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, είναι δυνατή η παρέκκλιση από διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1. Στο αίτημα του αναθέτοντος φορέα περιλαμβάνονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αιτούμενη παρέκκλιση, λόγω της νομικής φύσης του φορέα ή /και του αντικειμένου των συμβάσεων, καθώς και οι προτεινόμενοι προς εφαρμογή κανόνες. 7. Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1 δεν εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 228, 229 και 234”.
V. Επί του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης
Ως εκ της διατύπωσης του 1ου εδαφίου του προτεινόμενου άρθρου 1 (Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής – ορισμός) του συγκεκριμένου σχεδίου ΥΑ, όπου προβλέπεται ότι ‘’Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στη διαμόρφωση των αναλυτικών προϋπολογισμών έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016’’, διαφαίνεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις του εν λόγω σχεδίου ΥΑ τυγχάνουν εφαρμογής τόσο στις δημόσιες συμβάσεις έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 όσο και στις συμβάσεις έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ως άνω νόμου.
Πλην όμως, ως εκ της γραμματικής διατύπωσης του θέματος του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ, ήτοι “Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις του ν. 4412/2016”, προκαλείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, εφόσον οι προτεινόμενες διατάξεις καταλαμβάνουν τόσο τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι όσο και τις συμβάσεις έργων του Βιβλίου ΙΙ, δέον να εξετασθεί η νομοτεχνική βελτίωση της εν θέματι υπουργικής απόφασης με την απάλειψη της φράσης “για τις δημόσιες συμβάσεις του ν. 4412/2016” .
Σημειώνεται επίσης ότι η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση ερείδεται σε δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις, ήτοι στο στοιχείο (ι) της παραγράφου 7 του άρθρου 53 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, η δεύτερη εκ των οποίων, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, εφαρμόζεται και στην εκτέλεση συμβάσεων έργων του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 συμπληρωματικά προς τις οικείες διατάξεις των άρθρων 335 έως 338 για την εκτέλεση των συμβάσεων έργων και αφορά στο κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών και την διαχείριση “επί έλασσον” δαπανών.
Ωστόσο, η έτερη εξουσιοδοτική διάταξη (στοιχείο (ι) της παραγράφου 7 του άρθρου 53), η οποία αφορά στο περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης, δεν τυγχάνει εφαρμογής στις συμβάσεις έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ, δεδομένου ότι υφίσταται η αντίστοιχου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 281 η οποία εφαρμόζεται στις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ και το περιεχόμενο της οποίας δεν ταυτίζεται με την εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/2016 οι διατάξεις μεταξύ άλλων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου δεν εφαρμόζονται καταρχήν από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3429/2005 (Α' 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, αλλά και δυνητικά, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, από κάθε αναθέτοντα φορέα.
Εκ των ανωτέρω, προκειμένου να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προαναφέρθηκε, από 1ο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου 1 διαφαίνεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις του εν λόγω σχεδίου ΥΑ τυγχάνουν εφαρμογής τόσο στις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι όσο και στις συμβάσεις έργων του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016, δέον να εξετασθεί η νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 3 με τη ρητή αναφορά και των αναθετόντων φορέων.
Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται ότι οι οριζόμενες στο προτεινόμενο σχέδιο ΥΑ κατηγορίες έργων για τις οποίες καθορίζονται ομάδες εργασιών δεν καλύπτουν το σύνολο των κατηγοριών έργων που αναφέρονται στις διατάξεις της περ. (7) παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Καθορισμός “Ομάδων εργασιών” ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις του ν.4412/2016”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα