Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 18/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 17η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος (Προεδρεύουσα): Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Εισηγητές: Ευάγγελος Ιατρού, Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός , Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν οι εισηγητές, κος Ευάγγελος Ιατρού και κα Ηλιάνα Κανταρτζή, μέσω τηλεδιάσκεψης, η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κα Χριστίνα Καξιρή, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κα Μίνα Καλογρίδου καθώς και ο κος Γιάννης Μπακογιάννης, Διευθυντής Προγραμματισμού Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εκπρόσωπος, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.25436/ΦΝ466/6.4.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2642/20.04.2017, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου”.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.25436/ΦΝ466/6.4.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2642/20.04.2017, διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου”.
Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου’’, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή προκειμένου για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της κατ΄άρθ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011 ως ισχύει, αφορά κανονιστική πράξη η οποία προτείνεται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 170 (‘’Προσωρινή παραλαβή του έργου’’) του Ν.4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘ (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016).
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το εν λόγω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ, ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 170 του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄147).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» ( Α΄112).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 208).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
6.Τις διατάξεις του Π.Δ.109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄176 ).
7. Τη γνωμοδότηση (πράξη 2 συνεδρίαση 3/24-1-2017) του Συμβουλίου Δημοσίων έργων - Τμήμα Κατασκευών).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Περιεχόμενα του «Μητρώου Έργου»
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.
Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση και στην πλήρη μορφή του θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω:
1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ, καθώς και πίνακες απογραφής που εμφανίζουν όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείμενα που συγκροτούν το συνολικό έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: Τα επιμέρους έργα (διακριτά τμήματα) με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ενσωματώθηκαν σε αυτά και τις εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών.
Εγκαταστάσεις που αφορούν δίκτυα άρδευσης – πυρόσβεσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, φωτεινής σηματοδότησης, οδοφωτισμού, συστημάτων ελέγχου υπογείων η υποθαλασσίων έργων με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ελέγχου κλπ).
2. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριμένων μελετών καθώς και των υποστηρικτικών αυτών, με τις τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους.
3. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). Τα σχέδια αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, τυπική διατομή, κάθετη τομή, μηκοτομή, αξονομετρικά κλπ), τις κλίμακες, τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες κλπ. σε πλήρη αντιστοιχία με εκείνα των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών και των μελετών εφαρμογής , θα συνταχθούν δε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 696/1974.
4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δημοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται μέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη του δημόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από τον ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς (δημόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά. Τα σχέδια αυτά θα έχουν μορφή ανάλογη με εκείνη των σχεδίων που παρασχέθηκαν από τους παρόχους των υπηρεσιών (δημοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών). Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάμενο δίκτυο εντός του εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η ανακατασκευή των δικτύων που ενσωματώθηκαν στο έργο.
5. Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν γενόμενες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισμός των επιμέρους επιφανειών ανάλογα με την Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης, η πράξη Αναλογισμού κάθε επί μέρους απαλλοτρίωσης με τα στοιχεία αυτής (αριθμός, ημερομηνία, κ.λπ.), καθώς και η πράξη εφαρμογής εφόσον υπάρχει.
6. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.
7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
8. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των αντίστοιχων πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (εφόσον προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης).
9. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου. Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
 Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κ.λπ. για κάθε στοιχείο της κατασκευής.
 Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον στις εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων.
 Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολό του καθώς και των διακριτών τμημάτων αυτού.
Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής / προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή κλάση), προτεινόμενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες (στην Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.
 Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά.
Για έργα ειδικής μορφής μπορεί να προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και επιπλέον απαιτήσεις αναφορικά με το Μητρώο του έργου.
Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο (π.χ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης, Βιολογικοί Καθαρισμοί κ.λ.π), το Μητρώο θα περιλαμβάνει τεύχος στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι πραγματοποιηθείσες λειτουργίες και δοκιμές και τα αποτελέσματά τους, θα παρουσιάζεται η οριστική αξιολόγηση των δοκιμών και λειτουργιών και θα προτείνεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης για τα διάφορα δυνατά σενάρια. Επίσης, θα περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι του εξοπλισμού και οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάστηκαν και η επίλυσή τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή η βελτίωση τμήματος (η του συνόλου) υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόμενο Μητρώο θα αφορά το τμήμα στο οποίο έγινε η επέμβαση (στοιχειώδης συντήρηση, ανακατασκευή, η βελτίωση) και θα αποτελεί παράρτημα του υπάρχοντος Μητρώου. του υφιστάμενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι θέσεις των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Εφόσον στο υφιστάμενο (αρχικό) έργο:
 Υπάρχει Μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το Μητρώο του υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η Υπηρεσία.
 Υπάρχει Μητρώο μόνο σε έντυπη μορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το ψηφιοποιημένο με δική του δαπάνη, το Μητρώο του υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η υπηρεσία.
 Δεν υπάρχει Μητρώο, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα, μόνο στις θέσεις που έγιναν οι επεμβάσεις, χωρίς αναφορά στο υφιστάμενο (αρχικό) έργο.
Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
 Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφικής ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση), σειράς εγχρώμων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης
 5,0 Μpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών.
 Μια βιντεοσκόπηση με ψηφιακή Βιντεοκάμερα (mini DV) με ανάλυση αισθητήρα  1,07 Μpixels, συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης της μίας ώρας, στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το φάσμα κατασκευής του έργου. Τα σχόλια της ταινίας, μεταξύ άλλων, να δίνουν έμφαση στις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) ολοκληρωμένα αντίτυπα.
Άρθρο 2
Ψηφιακή μορφή παραδοτέων
1. Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να είναι σε vector format (Διανυσματική μορφή).
2. Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του Τοπογραφικού διαγράμματος, θα είναι σε vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο συντεταγμένων στο προβολικό σύστημα EΓΣΑ’87, ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που ενδεχόμενα καθιερωθεί μελλοντικά (Σημ.: Η παρούσα αναφορά για το προβολικό σύστημα διέπει και όλες τις επόμενες αναφορές σε αυτό χωρίς ανάγκη επανάληψης).
3. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω:
3.1 Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα παραδίδονται σε format τύπου CAD (τουλάχιστον έκδοσης 2010) και σε κάθε περίπτωση με αντίγραφο σε έκδοση CAD 2004.
3.2 Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευμένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (layer) και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) με στήλες: α) όνομα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραμμή, επιφάνεια, σημείο), γ) περιγραφή.
3.3Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους.
3.4 Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό property dialog καθώς και πίνακες των συντεταγμένων σε διαφορετικές στήλες, π.χ. ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο property dialog τις συντεταγμένες Χ,Ψ,Ζ.
3.5 Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί μετακίνηση, στροφή ή αλλαγή κλίμακας.
3.6 Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου.
3.7 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων.
3.8 Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων.
3.9 Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα περιλαμβάνουν κωδικούς και σύμβολα σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιΐας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.).
3.10 Στην περίπτωση υφισταμένων σχεδίων τα οποία:
3.10.1 Δεν έχουν υλοποιηθεί στο ΕΓΣΑ’87, τότε αυτά θα μετασχηματισθούν από το προβολικό σύστημα που υλοποιήθηκαν στο ΕΓΣΑ’87 και οι μετασχηματισμοί θα δοθούν σε ξεχωριστό αρχείο.
3.10.2 Έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό σύστημα αναφοράς, τότε αυτά θα γεωαναφερθούν και η πληροφορία που περιλαμβάνουν θα διανυσματοποιηθεί σε layer σύμφωνα με την περίπτωση 3.2. 3.11 Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD ή DVD τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα εξής:
I. Το όνομα του αναδόχου
II. Τον τίτλο των παραδοτέων
III. Τον αριθμό και το όνομα του τμήματος
IV. Τον αριθμό της σύμβασης
V. Την ημερομηνία παραγωγής
VI. Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη μορφή.
Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το Μητρώο του έργου θα υποβληθεί και σε έντυπη μορφή. Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη.
Άρθρο 3
Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων Τοπογραφικό Διάγραμμα
1. Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο θα εφαρμόζεται η οριζοντιογραφία θα είναι σε κλιμακα 1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράμματος θα έχει ορισμένη αφετηρία στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που ενδεχόμενα καθιερωθεί μελλοντικά.
2. Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής θα είναι εκείνη που ορίζεται από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ή τα όρια απαλλοτριώσεων εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα. Πάνω σ’ αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) θα φαίνονται οι ισοϋψείς καμπύλες, το τριγωνομετρικό, χωροσταθμικό, πολυγωνομετρικό δίκτυο καθώς και οι δρόμοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα βρίσκεται διαφοροποιημένη σε ξεχωριστά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, υδρογραφία, γραμμές απότομης αλλαγής κλίσης (breaklines) κλπ.
3. Oι δανειοθάλαμοι, τα λατομεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα αποτυπώνονται αποσπασματικά ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά μαζί με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά.
Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
Τα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα των δημοσίων φορέων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τις παρακάτω πληροφορίες σε μορφή αρχείων κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου (π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναμο):
1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail του παρόχου υπηρεσίας (δημοσίου φορέα η ιδιωτικής εταιρείας) και όνομα αντιπροσώπου.
2. Παρεχόμενη υπηρεσία (π.χ. Υ.Τ. 1500V), κατηγορία και είδος ενσωματωμένων υλικών σύμφωνα με την κωδικοποίηση του παρόχου υπηρεσίας (π.χ: αριθμός και διάμετρος καλωδίων, σωλήνων, προστασία αυτών, λεπτομέρειες έδρασης μέγιστα και ελάχιστα διερχόμενα φορτία η παροχές, θέση (συντεταγμένες) μαρτύρων, ειδική σήμανση αναγνώρισης κλπ).
3. Σημεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατομή (πχ. τροποποίηση από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο).
4. Άλλες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους κατά τη διάρκεια επέμβασης σε αυτά και λεπτομέρειες άλλων ειδικών προφυλάξεων.
Απαλλοτριώσεις
Δεδομένου ότι για τη κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος κάνει χρήση (ή εγκαθιστά) τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο της υπόψη περιοχής, θα παραδίδονται διαγράμματα τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου καθώς και οι παρακάτω πίνακες συντεταγμένων σε μορφή αρχείων υπολογιστικού φύλλου (π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναμο):
1. Τριγωνομετρικών σημείων (TRI.).
2. Πολυγωνομετρικών σημείων (POL.).
3. Πίνακες υψομέτρων χωροσταθμικών αφετηριών (HOR.).
Περιβάλλον
Σ’ ένα αρχείο τύπου κειμένου, θα αναφέρονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (έκταση, σχήμα με τις απαραίτητες διαστάσεις και βάθος) των επιφανειών που έχουν φυτευθεί, καθώς και πληροφορίες για το υλικό (φυτική γή, κηπαίο χώμα, ανδρανή) που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Όλα τα παραπάνω σχεδιαστικά αρχεία θα μπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και σε γεωγραφική θέση επικάλυψης με το σχεδιαστικό αρχείο της Οριζοντιογραφίας στην οθόνη του Η/Υ, με τη μορφή των reference files.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής και έναρξη ισχύος
1.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 (άνω και κάτω των ορίων εφαρμογής του άρθρου 5 του ν.4412/2016).
2.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ”
IV. Σχετικές Διατάξεις
(i) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016): ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘
Άρθρο 170 παρ. 2 (‘’Προσωρινή παραλαβή του έργου’’)
‘’2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.’’
Άρθρο 222 (“Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής”), παρ. 6 και 7:
“6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, είναι δυνατή η παρέκκλιση από διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1. Στο αίτημα του αναθέτοντος φορέα περιλαμβάνονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αιτούμενη παρέκκλιση, λόγω της νομικής φύσης του φορέα ή /και του αντικειμένου των συμβάσεων, καθώς και οι προτεινόμενοι προς εφαρμογή κανόνες. 7. Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1 δεν εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 228, 229 και 234”.
(ii) Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008): Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.
Άρθρο 73 παρ. 2 (“Προσωρινή παραλαβή του έργου”)
“2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ή, στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει "με επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.’’
V. Επί του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης
Το πεδίο εφαρμογής του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, το οποίο καθορίζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 του ακροτελεύτιου άρθρου 4 αυτού, όπου συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: “1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016 (άνω και κάτω των ορίων εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4412/2016)’’, φαίνεται να καταλαμβάνει μόνον τις δημόσιες συμβάσεις έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 – 221) του Ν.4412/2016, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στις διατάξεις του άρθρου 1 (Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής) παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
‘’[…] 2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 238), […]
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων έργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως133) και του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).’’
Συνεπώς, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016, η οποία αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2-221), τυγχάνει εφαρμογής και κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222-338), συμπληρωματικά προς τις διατάξεις των άρθρων 335-338 του νόμου περί εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανάδοχοι των συμβάσεων έργων του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 υπέχουν, μεταξύ άλλων, και τις υποχρεώσεις περί υποβολής μητρώου έργου κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 170 του ως άνω νόμου, η οποία συνιστά την εξουσιοδοτική της έκδοσης του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/2016 οι διατάξεις μεταξύ άλλων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου δεν εφαρμόζονται καταρχήν από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3429/2005 (Α' 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, αλλά και δυνητικά, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, από κάθε αναθέτοντα φορέα. Κατόπιν των ανωτέρω, δέον να εξετασθεί η νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ ούτως ώστε να συμπεριληφθούν ρητώς και οι συμβάσεις έργων του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και να προστεθεί το αντίστοιχο άρθρο 235 του Βιβλίου ΙΙ στο οποίο καθορίζονται τα κατώτατα όρια των συμβάσεων αυτών .
Σημειώνεται, επίσης, ότι καίτοι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η υποχρέωση υποβολής μητρώου έργου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι συνέχεται άμεσα με την παραλαβή του έργου και ως εκ τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει δυσανάλογο διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και κόστος στους αναδόχους. Συνεπώς, δέον να εξετασθεί το ενδεχόμενο περιορισμού της εφαρμογής του συνόλου των προτεινόμενων διατάξεων ούτως ώστε να μην καταλαμβάνει το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 (“άνω και κάτω των ορίων εφαρμογής ....”) και ειδικότερα, εάν κρίνεται λόγω ποσού σκόπιμη η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων σε συμβάσεις που ανατίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρα 117 και 327) και σε κάθε περίπτωση της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 328).
Επισημαίνεται, επιπροσθέτως, η σημασία της υποβολής του μητρώου έργου σύμφωνα με το περιεχόμενο του υποβληθέντος σχεδίου στο πλαίσιο της προσωρινής παραλαβής του έργου και η συσχέτισή της με τις προβλεπόμενες προς τούτο προθεσμίες κατ' άρθρο 170 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Τέλος, η προτεινόμενη διάταξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 1 (‘’Περιεχόμενα του «Μητρώου Έργου»’’) του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, βάσει της οποίας ορίζεται ότι το μητρώο έργου συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ‘’μία βιντεοσκόπηση με ψηφιακή βιντεοκάμερα (mini DV) με ανάλυση αισθητήρα > 1,07 Mpixels, συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης της μίας ώρας, στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το φάσμα κατασκευής του έργου’’, κρίνεται σκόπιμο όπως, για λόγους αποσαφήνισής της ως προς τον όρο ‘’φάσμα κατασκευής του έργου’’, συμπληρωθεί κατάλληλα προκειμένου να περιλαμβάνει ρητή αναφορά ότι ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου φάσεις κατασκευής του, την παραγωγή υλικών και την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών, συμφώνως προς τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο του συγκεκριμένου προτεινόμενου άρθρου του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ (βλ. ‘’Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: […] σειρά εγχρώμων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης > 5 Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών’’).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα