Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 19/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 22α Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης Αντιπρόεδρος Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγητές: Ευάγγελος Ιατρού, Μηχανικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
Παναγιώτα Αλεξίου , Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν οι εισηγητές, κος Ευάγγελος Ιατρού και κα Παναγιώτα Αλεξίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κα Χριστίνα Καξιρή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Εξέταση αιτήματος για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”.
Σχετ.: Το με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.26907/ΦΝ466/11.04.2017 (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2764/26.04.2017) έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο διαβιβάσθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.26907/ΦΝ466/11.04.2017 (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2764/26.04.2017) έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”.
Η ως άνω Υπουργική Απόφαση προτείνεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 199 Ν.4412/2016, το οποίο προβλέπει ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους, ενώ, παράλληλα, προβλέπει ότι, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών αρχών δύνανται να ορίζονται με με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Το εν θέματι προτεινόμενο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω στην Ενότητα ΙΙΙ της παρούσας, καθορίζει τα αρμόδια αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ως άνω Υπουργείου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κανονιστική πράξη προτείνεται μεν κατ' εξουσιοδότηση διάταξης του Ν. 4412/2016, πλην όμως το ουσιαστικό της περιεχόμενο αφορά σε εσωτερικές – οργανωτικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό των ως άνω οργάνων για το εν λόγω είδος δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ήτοι αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ως άνω φορέα, συνεπώς τίθεται ζήτημα αρμοδιότητος της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατ' άρθρο 2 παραγρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του Ν. 4013/2011.
Συναφώς επισημαίνεται το με Α.Π. 6054/29.12.2016 έγγραφο της Αρχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα ''Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016 (Α' 147)'', όπου, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του εν λόγω Υπουργείου προκειμένου για την κατά τα ως άνω έκδοση σύμφωνης γνώμης της Αρχής επί σχεδίου εγκυκλίου για τον καθορισμό των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, η Αρχή απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι: ''α) Ο ορισμός και οι αρμοδιότητες των αποφαινομένων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και συνεπώς δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής {...}''.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με την μειοψηφία της Αντιπροέδρου Χρ. Μπουσουλέγκα και του μέλους Δημήτριου Σταθακόπουλου, οι οποίοι πιστεύουν πως συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011, την αποχή από την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης