Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 20/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 22α Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης Αντιπρόεδρος Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγητές: Ευάγγελος Ιατρού, Μηχανικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Παναγιώτα Αλεξίου , Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν οι εισηγητές, κος Ευάγγελος Ιατρού και κα Παναγιώτα Αλεξίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κα Χριστίνα Καξιρή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Εξέταση αιτήματος για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών”.
Σχετ.: Το με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.26907/ΦΝ466/11.04.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2764/26.04.2017), με το οποίο διαβιβάσθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα “ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών”.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.26907/ΦΝ466/11.04.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2764/26.04.2017) διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών”.
Η ως άνω Υπουργική Απόφαση προτείνεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 180 Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επικουρούμενος από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου, ορίζεται ως ασκών καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και προϊσταμένης αρχής για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και νυν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και επιπλέον προβλέπεται δυνατότητα μεταβίβασης των σχετικών αρμοδιοτήτων σε υποκείμενα του εν λόγω Υπουργού όργανα με απόφασή του καθώς και η δυνατότητα ορισμού του χρόνου έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Το εν θέματι προτεινόμενο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω στην Ενότητα ΙΙΙ της παρούσας, ρυθμίζει τα διοικητικά όργανα προς τα οποία μεταβιβάζει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τις αρμοδιότητες που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κανονιστική πράξη προτείνεται μεν κατ' εξουσιοδότηση διάταξης του Ν. 4412/2016, πλην όμως το ουσιαστικό της περιεχόμενο αφορά σε εσωτερικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν στον καθορισμό του διοικητικού οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο μεταβιβάζεται αρμοδιότητα ανά περίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών, συνεπώς τίθεται ζήτημα αρμοδιότητος της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατ' άρθρο 2 παραγρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' Ν. 4013/2011.
Συναφώς επισημαίνεται το με Α.Π. 6054/29.12.2016 έγγραφο της Αρχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα ''Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016 (Α' 147)'', όπου, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του εν λόγω Υπουργείου προκειμένου για την κατά τα ως άνω έκδοση σύμφωνης γνώμης της Αρχής επί σχεδίου εγκυκλίου για τον καθορισμό των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, η Αρχή απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι: ''α) Ο ορισμός και οι αρμοδιότητες των αποφαινομένων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και συνεπώς δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής {...}''.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με την μειοψηφία της Αντιπροέδρου Χρ. Μπουσουλέγκα και του μέλους Δημήτριου Σταθακόπουλου, οι οποίοι πιστεύουν πως συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011, την αποχή από την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών”.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης