Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 22/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 29η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε.Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μουτσοπούλου, Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστη η εισηγήτρια, Ειρήνη Μουτσοπούλου, η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κα Χριστίνα Καξιρή καθώς και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κα Μίνα Καλογρίδου, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. εισερχ. 3414/29.05.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το με αριθμό πρωτ. 551/225/29.05.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 29.05.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3414/29.05.2017, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο διάταξης για την τροποποίηση της με αριθμό 137954 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 4515/2016) με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου διάταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τροποποίηση της με αριθμό 137954 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 4515/2016) με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».”
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Το με αριθμό πρωτ. εισερχ. 3414/29.05.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το με αριθμό πρωτ. 551/225/29.05.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 29.05.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3414/29.05.2017, διαβιβάζεται σχέδιο διάταξης για την τροποποίηση της με αριθμό 137954 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 4515/2016) με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Με την εν λόγω διάταξη ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιεί την με αριθμό 137954 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147) προκειμένου να καθορισθούν ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία και στον τρόπο παροχής “επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών” της περίπτωσης (ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αυτής, ήτοι συγκεκριμένα για προετοιμασία και διαχείριση ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων /συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση σχεδίου διάταξης για παροχή σύμφωνης γνώμης»
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση σχεδίου διάταξης για παροχή σύμφωνης γνώμης»
Σας διαβιβάζουμε σχέδιο διάταξης για την τροποποίηση της ΥΑ 137954 «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» (ΦΕΚ Β’ 4515/30-12-2016).
Στο άρθρο 6 της ως άνω υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η σύμφωνα με την περίπτωση ii της προηγούμενης παραγράφου παροχή «επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών» πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα του υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου για τη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής προς τη ΓΔΔΣΠ, στο οποίο αναφέρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο κωδικός CPV της προμήθειας ή και της γενικής υπηρεσίας, το είδος της πίστωσης, τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης. Σε συνέχεια του γραπτού αιτήματος, η ΓΔΔΣΠ δύναται να προβαίνει στη διενέργεια των διαδικασιών δημόσιας σύμβασης, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης. Η ΓΔΔΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προμήθειας ή και γενικής υπηρεσίας.»
Παρακαλούμε όπως μας παράσχετε σύμφωνη γνώμη δυνάμει του άρθρου 2 § 2 περ. γ υποπερ. γγ του Ν. 4013/2011.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Μαρία Σχοινά
IV. Συναφείς διατάξεις
Στον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α ' και β ', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.
[...]
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
(....)
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Με την εν λόγω διάταξη ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147) προβαίνει στον καθορισμό ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αντικείμενο προμήθειες και γενικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 6, στο οποίο ήδη ρυθμίζονται τα θέματα των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος καθώς και το ελάχιστο περιεχόμενο του αιτήματος του αρμόδιου οργάνου προς τη ΓΔΔΣΠ για την παροχή υποστήριξης με τη μορφή της προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα.
Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι η εν λόγω διάταξη, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική), επισημαίνεται ότι μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης με αριθμό 137954.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου διάταξης για την τροποποίηση της με αριθμό 137954 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών αγαθών & γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16 », σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.γ (γγ) του ν. 4013/2011 για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης