Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 23/2017
ΑΔΑ: 7Ν4ΘΟΞΤΒ-ΦΕ5
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 2α Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1. Δημήτριος Σταθακόπουλος
2. Μαρία Στυλιανίδου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου
Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν ο εισηγητής κ. Αλέξιος Τάττης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κα Χριστίνα Καξιρή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. εισερχ. 3405/26.05.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένως σχέδιο τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 132, παρ. 6α και 6γ του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), όπως ισχύει. Δια του ως άνω μηνύματος ιατυπώνεται αίτημα περί παροχής γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου τροπολογίας - τροποποίησης του άρθρου 132, παρ. 6α και 6γ του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), όπως ισχύει.
Με το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3405/26.05.2017) διαβιβάζεται σχέδιο τροπολογίας - τροποποίησης του άρθρου 132, παρ. 6α και 6γ του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), όπως ισχύει με την οποία: α) η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 παρατείνεται έως την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο γ’ του ν. 4412/2016, β) προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του ν. 4072/2014 εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική διαχείριση για προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της ομάδας Κ.Α.Ε. 0800 και 100 και γ) η φράση της παραγράφου 6γ του ανωτέρω άρθρου “σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»” αντικαθίσταται με τη φράση “σε βάρος του ΚΑΕ 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνομίας”.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας- - τροποποίησης του άρθρου 132, παρ. 6α και 6γ του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014)και η αιτιολογική έκθεση αυτής έχει ως εξής:
Α. Προτεινόμενη διάταξη:
« Άρθρο …………..
1. Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του ν.4270/2014 (Α΄143) παρατείνεται μέχρι την θέση σε ισχύ της προβλεπόμενης κ.υ.α. βάσει του άρθρου 6§2 του ν.4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει.
Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική διαχείριση για προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της ομάδας Κ.Α.Ε. 0800 και 1000.
2. Στην παράγραφο 6γ του άρθρου 132 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.07-410 ‘Ελληνική Αστυνομία’» με την φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνομίας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ»
Β. Αιτιολογική Έκθεση:
«Όπως είναι γνωστό, μετά την κατάργηση των παραγράφων 1-11 του άρθρου 2 του ν.2286/1995 δυνάμει των διατάξεων του ν.4281/2014 εξέλιπε το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου. Έκτοτε, εν αναμονή νέου νομοθετικού πλαισίου, οι Υπηρεσίες των εποπτευόμενων Σωμάτων (βασικά της ΕΛ.ΑΣ.) αφενός προχώρησαν στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο τότε πλαίσιο και αφετέρου εζήτησαν μεταβατικό νομικό καθεστώς μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η δε πολιτεία ανταποκρίθηκε με το άρθρο 283 του ν.4364/2016 (προσθήκη παραγράφου 6α στο άρθρο 132 του ν.4270/2014).
Στην συνέχεια και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος 4412/2016 το ανωτέρω μεταβατικό καθεστώς παρατάθηκε για μια ακόμη φορά, (άρθρο 2 του ν.4391/2016/Α΄97) ενώ η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. προέβη και σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες βάσει του νέου νόμου για τα έτη 2017-2019.
Εν τούτοις, δεδομένου ότι οι πλείστες των διαγωνιστικών διαδικασιών δεν έχουν ακόμη τελεσφορήσει, το δε μεταβατικό καθεστώς δεν είναι πια σε ισχύ, τα εποπτευόμενα Σώματα έχουν οδηγηθεί σε πλήρη αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών, με αποκορύφωμα την αδυναμία προμήθειας καυσίμων κίνησης που συνεπάγεται την ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου στόλου.
Όπως είναι εξ άλλου γνωστό, με την προσεχή έκδοση της κ.υ.α. που προβλέπεται από το άρθρο 6§ 2 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, αναμένεται η ρύθμιση των διαδικασιών που θα δώσουν τη δυνατότητα στους επιμέρους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου να εξομαλύνουν το πλαίσιο προμηθειών τους. Μέχρι λοιπόν να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία στο σύστημα προμηθειών του δημοσίου παρίσταται ανάγκη μιας σύντομης, όπως εκτιμάται, παράτασης της προθεσμίας της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του ν.4270/2014 για την ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Τέλος στην παράγραφο 6γ πρέπει να προστεθεί ο Ειδικός Φορέας 07-593 που σχετίζεται με τις μεταναστευτικές ροές για να μπορεί να υλοποιηθεί η ρύθμιση της παραγράφου αυτής.»
Στο βαθμό που η ανωτέρω αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, ως παρατίθεται ανωτέρω υπό ΙΑ, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Στο ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 6
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. […]
10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν
τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
[...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
(7) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Στο ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 132 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
6α. Σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υπουργείου ή από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ.( Ε.Φ. 07-410) στον Ειδικό Φορέα 07- 410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση, εκ μέρους τους, σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση έως τις 17.4.2016 για προϊόντα και υπηρεσίες που δύνανται να τύχουν ομαδοποίησης, (αντιμετώπιση των αναγκών προμηθειών, ειδών παροχής υπηρεσιών, άμεσης αποκατάστασης πάσης φύσεως φθορών, επισκευής συντήρησης οχημάτων, κτιρίων), παρέχεται για κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, η δυνατότητα υλοποίησης αυτών, τόσο με πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για τους ΚΑΕ 0851, 0861, 0875,1321,1511,1512 και 1919 μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών/Ά.Ε.Α..
- Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών:
(1) Ειδικών ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων
(2) Παντός τύπου πομποδεκτών
(3) Συσκευών ελέγχου ταχύτητας οχημάτων
(4) Διοπτρών ημέρας και νύκτας
(5) Καμερών ασφαλείας (θερμοκάμερες)
(6) Ηχομέτρων
(7) Αλκοολομέτρων
(8) Παντός τύπου οχημάτων
(9) Παντός είδους πλωτών μέσων
(10) Παντός είδους εναερίων μέσων
(11) Όπλων και πυρομαχικών
(12) Εξομοιωτών και συσκευών εργαστηρίων βλητικών δοκιμών
(13) Πληροφοριακών ολοκληρωμένων συστημάτων
(14) Εξειδικευμένων λογισμικών
(15) Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων
(16) Παροχής υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
(17) Παροχής υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων
***Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του Νόμου 4391/2016 (ΦΕΚ Α 97 30.5.2016):
"Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του Ν. 4270/2014 (Α` 143) παρατείνεται έως και 31.8.2016"
β. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.12.2015 (Α` 184), για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Στα πρόσωπα, της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 116/1969 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα και καλύπτεται από τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όμοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης.»
ΙΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης τροπολογίας - τροποποίησης
Με το υπό κρίση σχέδιο τροπολογίας προτείνεται η τροποποίηση των παρ. 6α και 6γ του άρθρου 132, όπως ισχύουν, του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).
Σύμφωνα με τη συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, οι στόχοι των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι:
α) Η εξασφάλιση ότι το ειδικό καθεστώς που θέσπιζε η παρ. 6α του ν. 4270/2014 θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει το άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την συμπερίληψη σε αυτό και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση (στην περίπτωση αυτή μόνο για προμήθεια προϊόντων και για παροχή υπηρεσιών της ομάδας Κ.Α.Ε. 0800 και 1000). Ζητούμενο αυτής της χρονικής επέκτασης είναι η κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (άλλα και του Πυροσβεστικού Σώματος) ανά την επικράτεια, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) η κάλυψη αναγκών προμήθειας καυσίμων, καθώς διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
β) Η συμπλήρωση της παρ. 6γ με την συμπερίληψη της αναφοράς στον Ειδικό Φορέα 07-593, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη η ρύθμιση της εν λόγω παραγράφου.
Εξάλλου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3413/29.05.2017 ηλεκτρονικό μήνυμά του, αναπτύσσει περαιτέρω την αναγκαιότητα υιοθέτησης της εν λόγω τροπολογίας – τροποποίησης, διαλαμβάνοντας επί λέξει τα ακόλουθα:
«Προς το σκοπό επίρρωσης της αναγκαιότητας της προτεινόμενης εκ μέρους μας νομοθετικής ρύθμισης κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε τα κάτωθι:
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 2, του ν. 4412/2016 ΚΥΑ, όταν αυτή εκδοθεί θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τις επιχειρησιακές μονάδες όταν όμως οργανωθούν και λειτουργήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, το οποίο εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ της προτεινόμενης εκ μέρους μας τροπολογίας για διάφορους λόγους που σας παραθέτουμε. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Δεν θα απορριφθούν οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/09/2016 μέχρι σήμερα δημιουργώντας αφενός πιστωτική ασφυξία στους προμηθευτές του δημοσίου αφετέρου θα κλονίσει την εμπιστοσύνη αυτών σε ό,τι αφορά την συνεργασία τους με το Ελληνικό Δημόσιο.
Β) Η τροπολογία θα λειτουργήσει ως μεταβατικός χρόνος προετοιμασίας μας για να λειτουργήσουμε στα νέα δεδομένα.
Γ) Δεν θα απαιτηθεί να προστεθούν, οι δαπάνες που θα απορριφθούν σε περίπτωση μη ευόδωσης της συγκεκριμένης τροπολογίας, στην νέα εκ μέρους μας προτεινόμενη τροπολογία που θα σχετίζεται για τη δυνατότητα ενταλματοποίησης δαπανών που έχουν απορριφθεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Δ) Δεν θα ακινητοποιηθεί ο στόλος του μηχανοκίνητου στόλου τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και των λοιπών φορέων που εξυπηρετεί λόγω έλλειψης καυσίμων κίνησης.
Ε) Θα καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία και των δύο (2) Σωμάτων καθώς θα ομαλοποιηθεί η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, ανά την επικράτεια.»
ΙV. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του άρθρου 132 παρ. 6α και 6γ του ν. 4270/2014, παρατηρητέα τα κάτωθι:
1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, σε περίπτωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ή από το Φορέα της ΕΛ.ΑΣ, η δυνατότητα , για κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, υλοποίησης αυτών, τόσο με πρόχειρο διαγωνισμό έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για τους αναφερόμενους ΚΑΕ μηνιαίως και για τους λοιπούς ΚΑΕ, ετησίως, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών/Ά.Ε.Α. κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι στο άρθρο 132 αρχικώς είχε τεθεί ως προθεσμία η 17.04.2016 και μετέπειτα, με το άρθρο 2 του ν. 4391/2016 (Α/13), παρατάθηκε η ως άνω προθεσμία έως και 31.08.2016, με την πάροδο της οποίας έληξε η ισχύς της κρίσιμης διάταξης.
2. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί νομοθετική παρέμβαση που αναπαράγει ένα ιδιαίτερο, “εξαιρετικό”, καθεστώς για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 132, παρ. 6α του ν. 4270/2014. Εξ αυτού του λόγου, η Αρχή σημειώνει μετ’ επιτάσεως την πάγια αντίθεσή της στις προβλέψεις ειδικών καθεστώτων και εξαιρέσεων από τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι παρομοίου περιεχομένου ρύθμιση τέθηκε υπ’ όψη της Αρχής, με αίτημα την παροχή γνώμης της, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8055/4/17032017/17.03.2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1889/17.03.2017), επί του οποίου η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 7/2017 Γνώμη. Οι κρίσεις που εκφράστηκαν από την Αρχή στη Γνώμη αυτή εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι η υπό κρίση τροποποίηση οριοθετεί τη λήξη της νέας προθεσμίας ισχύος του άρθρου 132, παρ. 6α του ν. 4270/2014 κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 4412/2016, ουδόλως προδιαθέτει άνευ ετέρου ότι με τις διαπιστωτικές πράξεις που εν τέλει θα εκδοθούν θα αποδοθεί η ιδιότητα της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας που είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις προμήθειές της» στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στις οποίες λειτουργεί Γενική η Μερική Διαχείριση.
3. Σε σχέση με την αναγκαιότητα εκ νέου θέσπισης ενός εξαιρετικού καθεστώτος (έστω μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που απαιτείται για την ενεργοποίηση του άρθρου 6, παρ. 2 του ν. 4412/2016, που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εκτίμησης της αξίας των συμβάσεων σε επίπεδο χωριστών επιχειρησιακών μονάδων των αναθετουσών αρχών εφόσον αυτές είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις προμήθειές τους, όπως ήδη αναφέρθηκε αμέσως ανωτέρω), επισημαίνεται εκ νέου (όπως και στη Γνώμη 7/2017) ότι από τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016) παρέχονται κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες που επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να καλύπτουν απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες έως την ολοκλήρωση της εκάστοτε κρίσιμης διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα:
3.1. Παρέχεται η δυνατότητα (άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/2016 – ρύθμιση που υφίστατο και στο προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο, κατά το άρθρο 8, παρ. 5, εδάφιο γ’ του π.δ. 60/2007) παρέκκλισης από τους γενικούς κανόνες υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (παρ. 8 και 9 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016), ήτοι ανάθεσης μεμονωμένων τμημάτων ευρύτερης σύμβασης, αφού ληφθεί υπ’ όψη: α) η εκτιμώμενη αξία του τμήματος, εφόσον αυτή είναι μικρότερη των 80.000,00 ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες και β) η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται (έως του 20% της συνολικής αξίας της σύμβασης). 3.2. Περαιτέρω, από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, από 35 σε 15 ημέρες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο άμεσα η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης.
4. Επιπρόσθετα, εν όψει και του σχετικά περιορισμένου χρονικού ορίζοντα της ουσιαστικής ισχύος της προτεινόμενης τροποποίησης (σημειώνεται ότι έχει ήδη υποβληθεί στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 4412/2016 σε μορφή σχεδίου, με αίτημα την παροχή σύμφωνης γνώμης επ’ αυτής), επισημαίνεται ότι αν σκοπός της τροποποίησης είναι και η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκύψει σε διαγωνιστικές διαδικασίες από 01.09.2016 και εντεύθεν, η τροποποίηση αυτή, όπως στη μορφή σχεδίου είναι διατυπωμένη, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως μη καταλαμβάνουσα το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 μέχρι την θέσπισή της.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης