Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 24/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 6η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα στην Αθήνα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε, η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από διακοπή της από 23.06.2017 συνεδρίασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγητής: Ευάγγελος Ιατρού, Διπλ/χος Ηλ/γος Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν ο εισηγητής, κος Ευάγγελος Ιατρού, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κα Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κα Μίνα Καλογρίδου καθώς και ο κος Κανελλόπουλος, Προϊστάμενος Μελετών της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων,του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για τον “Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιώνκατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)” , οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής, ενώ δεν παρέστησαν κατά την τελική λήψη της απόφασης στην μετά από διακοπή συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2017.
Θέμα: Εξέταση αιτήματος για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)’’.
………………………………………………….
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.36333/ΦΝ466/19.5.2017 (α.π. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3302/22.5.2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)’’, όπως συμπληρώθηκε με το με α.π. εισερχ. Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ 4376/06.07.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα και το επισυναπτόμενο σε αυτό σχέδιο απόφασης, αναπόσπαστο Παράρτημα του οποίου αποτελεί το υποβληθέν σχέδιο του ομώνυμου προτεινόμενου Κανονισμού, ως συμπληρώθηκε κατά τα κατωτέρω.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.36333/ΦΝ466/19.5.2017 (α.π. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3302/22.5.2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)’’, όπως συμπληρώθηκε με το με α.π. εισερχ. Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ 4376/06.07.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα και το επισυναπτόμενο σε αυτό σχέδιο απόφασης, συνοδευόμενο από αναπόσπαστο Παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο του προτεινόμενου ομώνυμου Κανονισμού, προκειμένου για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της Αρχής κατ΄άρθ. 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του Ν.4013/2011.
Με το ίδιο ως άνω έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου διαβιβάσθηκε στην Αρχή η υπ’ αριθμ. Μ-145/ πράξη 98 – συνεδρία 22/1.12.2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς επίσης και η από 3.10.2016 εισήγηση της αρμόδιας για τη σύνταξη του εξεταζόμενου Κανονισμού ομάδας εργασίας με θέμα “Έγκριση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4412/2016’’.
Το συγκεκριμένο σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αφορά σε κανονιστική πράξη του ως άνω Υπουργού, η οποία προτείνεται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 8 περ. δ’ του άρθρου 53 (‘’Περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης’’) του Ν.4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘ (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016).
2. Εν συνεχεία, με το υπ’ α.π. 3302/1.6.2017 έγγραφό της, η Αρχή ζήτησε από την ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την παροχή αιτιολόγησης ως προς την προτεινόμενη εξαίρεση των μελετών που προκηρύσσονται από την εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. » (πρώην «Κτηματολόγιο Α.Ε.») από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού, όπως επίσης ζήτησε την προσκόμιση τυχόν υφιστάμενης σχετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμ. Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) του προαναφερόμενου Υπουργείου καθώς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επίσης δε και τη συμπλήρωση του φακέλου του εξεταζόμενου αιτήματος με την προσκόμιση της υπ’ α.π. 5369/11.5.2017 γνωμοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία, από τα στοιχεία του φακέλου, φαίνεται ότι ελήφθη υπόψη ως προαπαιτούμενη, σύμφωνα με την ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της προτεινόμενης Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ).
Προς απάντηση του ως άνω εγγράφου της Αρχής, με το υπ’ α.π. ΔΝΣγ/οικ.40699/ΦΝ 466/6.6.2017 (α.π. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3631/8.6.2017) έγγραφό της, η ιδία ως άνω Διεύθυνση του ως άνω Υπουργείου απέστειλε στην Αρχή την υπ’ α.π. 10853/8.5.2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την έκδοση του εξεταζόμενου Κανονισμού καθώς και, εκ νέου, την ως άνω γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) της ΓΓΥ.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων […] και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011):
«2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. [...]
ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρχής. […]
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το εξεταζόμενο σχέδιο ΥΑ, ως παρατίθεται κατωτέρω υπό παρ. 4 της παρούσας, περιλαμβάνει τους όρους και τις τιμές των άρθρων των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία μελετών, καθώς και των άρθρων των προεκτιμωμένων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης (ανθρωπομήνες) των προσώπων που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους, τις οποίες (προεκτιμώμενες αμοιβές) οι αναθέτουσες αρχές της χώρας μας υποχρεούνται να εφαρμόζουν από τη θέσπισή τους και μετά κατά τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτιμώμενης αξίας) του συγκεκριμένου είδους δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθ. 6 και 53 παρ. 8 περ. (α) και (β) του Ν.4412/2016, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο ΥΑ ρυθμίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων και συνεπώς συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ’ του Ν.4013/2011.
4. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναπόσπαστο Παράρτημα του οποίου αποτελεί το εξεταζόμενο σχέδιο Κανονισμού, έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: <<Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών>> κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α΄ 147)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. Της περίπτωσης δ της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
2. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Των άρθρων 65 και 66 του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Του π.δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).
5. Του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……» (Α΄ 114).
6. Του Π.Δ 123 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».
7. Του Π.Δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-112016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
8. Το αριθμ. ……….έγγραφο του ΤΕΕ, στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη του επί του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών.
9. Την αριθμ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
10. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, προκειμένου να ορισθούν οι προεκτιμήσεις αμοιβών των προκηρυσσόμενων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τον κατωτέρω :
Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του ν. 4412/2016)
Η ΥΑ 15649/5-4-2016 (Β΄923) «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» και η ΥΑ 10883/3-4-2007 (Β’ 447) «παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν.3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» συνεχίζουν να ισχύουν.
Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Κ.Π.Α. - Ν.4412/2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ’’
IΙΙ. Διατάξεις σχετικές με το προτεινόμενο σχέδιο ΥΑ
5. Στο Ν.4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘ (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) προβλέπονται τα εξής:
5.1 Άρθρο 2 (‘’Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)’’) παρ. 1 περ. (6), (7) και (9) υποπερ. (α), παρ. 3 περ. (6) και περ. (7):
‘’1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:[…]
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β΄, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, […]
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών, […]
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α΄ και β΄, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, […]
3. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 2 [Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών] του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου I: […]
6) ως «Φυσικό αντικείμενο» της σύμβασης νοείται η τεχνική υπηρεσία ή η μελέτη, που προσδιορίζεται από τη σύμβαση, ως το ζητούμενο αποτέλεσμα αυτής,
(α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
(β) «Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου,
7) ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 53 και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης,’’
5.2 Άρθρο 53 (‘’Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης’’) παρ. 8 περ. (α), (β), (δ):
‘’8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. […]
β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης δ΄, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών. […]
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει:
(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του κανονισμού αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό έγγραφο ενημέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.’’
5.3 Άρθρο 95 (‘’Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών’’) παρ. 3:
‘’3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται ως εξής: οι συμμετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53.’’
5.4 Άρθρο 196 (‘’Τεχνικές προδιαγραφές’’) παρ. 1:
‘’1. Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών γίνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων του άρθρου 54.’’
5.5 Άρθρο 377 (‘’Καταργούμενες διατάξεις’’) παρ. 1 περ. (40) και παρ. 4:
‘’1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: […]
(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. […]
4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.’’
5.5 Άρθρο 379 (‘’Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) παρ. 1: ‘’1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.’’
ΙV. Επί του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ
6. Επί του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ
6.1 Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι με την παρ. 7 του άρθρου 4 (‘’Προετοιμασία του ΚτΕ για την ανάθεση των συμβάσεων’’) του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄42/22.2.2005) καθιερώθηκε η λογική της προεκτίμησης της αμοιβής των δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με βάση τις διατάξεις ενός Κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, ενιαίου για όλες τις αναθέτουσες αρχές της χώρας μας, εγκρινόμενου με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και πλέον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, βασιζόμενου στις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές μελετών.
Ειδικότερα, στην προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
‘’7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγκρίνεται, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει (α) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και (β) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών, είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή, είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο του έργου. […]’’
Κατ’ εξουσιοδότηση των εν λόγω διατάξεων του Ν.3316/2005 έχει εκδοθεί η απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 με τίτλο ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005’’ (ΦΕΚ 1162 Β’/22.8.2005), η οποία ισχύει ως τροποποιήθηκε με τρεις Υπουργικές Αποφάσεις, και συγκεκριμένα με: α) την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 με τίτλο ‘’Τροποποίηση της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, περί έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών’’ (ΦΕΚ Β΄ 1471/25.10.2005), β) την ΥΑ υπ’αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 με τίτλο ‘’Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005’’ (ΦΕΚ 58 Β'/24.1.2006) και γ) την ΥΑ υπ’αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 με τίτλο ‘’Β` Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 ’’ (ΦΕΚ 900 Β’/12.7.2006).
6.2 Αναφορικά με τη λογική που διέπει την προεκτίμηση της αμοιβής δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 8 περ. δ’ του Ν.4412/2016, αυτή παραμένει ίδια με την αντίστοιχη του ως άνω ισχύοντος Κανονισμού του άρθ. 4 παρ. 7 του Ν.3316/2005., συνοπτικά δε η εξής:
Κατά πρώτον, η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει, διά των αρμοδίων οργάνων της, κατά τη φάση προετοιμασίας της σχετικής διαδικασίας ανάθεσης, το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης ή τεχνικής υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα: α) την ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου που πρόκειται να οικοδομηθεί, ή β) το μήκος του δρόμου (προσδιοριζόμενο με αρχή και τέλος, πχ. από κόμβο χ μέχρι έξοδο πόλης ψ) και τα βασικά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, όπως οι λωρίδες ανά κατεύθυνση, η ύπαρξη ή μη διαχωριστικής νησίδας, τα χαρακτηριστικά των διασταυρώσεων κ.ο.κ., ή γ) το έργο που πρόκειται να επιβλεφθεί με την προς ανάθεση σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επίβλεψης. Η αναγκαία ανάλυση των μονάδων φυσικού αντικειμένου της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης / τεχνικής υπηρεσίας προκύπτει από τον προτεινόμενο Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, εφόσον η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες εκ των δέκα (10) κατηγοριών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει ο εν λόγω Κανονισμός, στα άρθρα του οποίου τιμολογούνται οι μονάδες φυσικού αντικειμένου των συγκεκριμένων κατηγοριών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 παρ. 8 περ. β’ του Ν.4412/2016, η προεκτιμώμενη αμοιβή μίας δημόσιας σύμβασης μελέτης ή τεχνικής υπηρεσίας εμπίπτουσας στις κατηγορίες του προτεινόμενου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών προκύπτει ως το ‘’γινόμενο των μονάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου’’ του προτεινόμενου Κανονισμού, οι οποίες, από τη θέσπισή τους και μετά, είναι υποχρεωτικές για τις αναθέτουσες αρχές.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, εάν συντρέχει περίπτωση κατά την οποία ‘’στην προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης δ΄ [πρόκειται για τον προτεινόμενο Κανονισμό]’’, τότε ‘’η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών.’’.
Παράλληλα, όσον αφορά στην προεκτίμηση αμοιβής για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν εμπίπτουν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του προτεινόμενου Κανονισμού, αυτή υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.4 (‘’Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης’’) αυτού, όπως ακριβώς ισχύει και βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου ΓΕΝ.4 του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία του άρθ. 4 παρ. 7 του Ν.3316/2005.
6.3 Σχετικά με την πρόβλεψη ότι “Η ΥΑ 15649/5-4-2016 (Β΄923) «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» και η ΥΑ 10883/3-4-2007 (Β’ 447) «παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν.3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» συνεχίζουν να ισχύουν”, επισημαίνονται τα εξής:
Κατά πρώτον επισημαίνεται ότι με την παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν. 4164/2013 (Α΄ 156) “Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις” καταργήθηκε μεταξύ άλλων και η με αριθμό 10.833/2007 (Β` 447) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ως εκ τούτου κρίνεται ότι εκ παραδρομής το αρμόδιο Υπουργείο την μνημονεύει στην υπό εξέταση υπουργική απόφαση και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απαλειφθεί η σχετική πρόβλεψη.
Κατά δεύτερον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 45 (Γενικές – μεταβατικές διατάξεις) του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄42/22.2.2005), προβλεπόταν η κατ’ εξαίρεση έγκριση ειδικού Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για την εταιρεία ‘’Κτηματολόγιο Α.Ε.’’ (πλέον ‘’Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (Ε.Κ.Χ.Α.) Α.Ε.’’), ως εξής: "10. Ο κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσονται από την εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.", τον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται ιδιαίτερος κανονισμός για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών των ως άνω φορέων, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου."
Συναφώς, στο άρθρο 45Α παρ. 1 και 2 του Ν.3316/2005, προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
‘’1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/2005, η σύνταξη υποβάθρων, οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν είναι υποχρεωτική από αυτήν η χρήση των εγκεκριμένων κάθε φορά πρότυπων τευχών της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005. […]
2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον: α) […], β) τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, γ) […], δ) το τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται βάσει του γινομένου των προεκτιμώμενων ποσοτήτων μονάδων φυσικού αντικειμένου με τις τιμές αμοιβών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν από τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών. […] Η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β` του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ` του ν. 3481/2006, αποτελεί το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.[…]’’
Κατ’ εξουσιοδότηση δε της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν.3316/2005, έχουν εκδοθεί κατά καιρούς – και ιδίως σε κάθε φάση προκήρυξης της εκπόνησης συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου - κανονιστικές πράξεις του αρμοδίου Υπουργού προκειμένου για την έγκριση των εκάστοτε Κανονισμών Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών κτηματογράφησης της εταιρείας ‘’Κτηματολόγιο Α.Ε.’’, πλέον ‘’Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (Ε.Κ.Χ.Α.) Α.Ε.’’, όπως και η σχετική ΥΑ 15649/5-4-2016 (Β΄923) «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας».
Ενόψει δε των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (40) του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 379 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νόμου, διαπιστώνεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 7 και 45 παρ. 10 του Ν.3316/2005 έχουν ρητώς καταργηθεί από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (ήτοι από 8.8.2016), πλην όμως τούτο δεν συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη κατάργηση των προαναφερομένων ΥΑ, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των εν λόγω διατάξεων του Ν.3316/2005 και οι οποίες δεν καταργούνται ρητώς με τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, καθώς κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητώς με τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων προβλεπομένων εκ του νόμου κανονιστικών πράξεων.
Συνεπώς, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδίως το ιδιαίτερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών της ΕΚΧΑ Α.Ε., θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί από τα αρμόδια Υπουργεία η ανάγκη θέσπισης ειδικής εξουσιοδοτικής διάταξης στο Ν.4412/2016 για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.
6.4 Κατά τα λοιπά, ο προτεινόμενος προς έκδοση ‘’Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)’’ καταλαμβάνει τις ίδιες δέκα (10) συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών, τις οποίες καλύπτει και ο ισχύον Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της διαδικασίας του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν.4412/2016, περιλαμβάνοντας τους όρους και τις τιμές των άρθρων των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου (τμήμα Β’, κεφάλαια Α - Ι), καθώς και τις τιμές των άρθρων των προεκτιμωμένων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης (ανθρωπομήνες) των προσώπων που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους (συγκεκριμένα: βλ. τμήμα Α’, άρθρα ΓΕΝ.1 έως και ΓΕΝ.8).
Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν καταλαμβάνει και τις εικοσιοκτώ (28) κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του Ν.4412/2016, οι προεκτιμώμενες αμοιβές των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να υπολογίζονται ‘’κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών’’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 53 παρ 8(β) του Ν.4412/2016, πρβλ. και τις σχετικές προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.4 (‘’Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης’’) του εξεταζόμενου σχεδίου Κανονισμού που αφορούν τις τιμές ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας απασχόλησης επιστήμονα μηχανικού, κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας.
7. Επί του περιεχομένου των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ
7.1 Καταρχήν, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το εξεταζόμενο αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) αποτελεί κατ΄ ουσίαν επανέκδοση του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β’/22.8.2005) ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις τρεις αντίστοιχες ΥΑ κατά τα προαναφερόμενα στην παρούσα, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών ‘’του καινούργιου νόμου [εννοείται του Ν.4412/2016] και όποιες τροποποιήσεις προέκυψαν στο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και ενσωματώθηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια του Κανονισμού’’ καθώς επίσης και της ανάγκης για ‘’προσαρμογή των γενικότερων διατάξεων και παραπομπών του μέχρι σήμερα ισχύοντα Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών (ΚΠΑ) στο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την εποχή της υιοθέτησής τους προ δεκαετίας και πλέον μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα στο νέο Ν.4412/2016, […] συμπλήρωση και τροποποίησή του στα άρθρα που αναφέρονται σε περιβαλλοντικές μελέτες‘’, σύμφωνα με τα σχετικώς αναφερόμενα στις παρ. 9α και 10 αντίστοιχα της από 1.12.2016 γνωμοδότησης (συνεδρία 22 – Πράξη 98) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμ. Μελετών της ΓΓΥ του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 9β της ως άνω γνωμοδότησης του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου της ΓΓΥ, οι διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού σε σχέση με τον ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 εντοπίζονται συνοπτικά στα εξής: ‘’9β. Οι διαφορές που εντοπίσθηκαν αφορούν γενικές αλλαγές επί των όρων λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου, καθώς και ειδικές διορθώσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:
 ΤΜΗΜΑ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρα ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, ΓΕΝ.3 και ΓΕΝ.5
 ΤΜΗΜΑ Β’ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ :
Άρθρα ΤΟΠ.17
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : Άρθρα ΟΔΟ.3 και ΟΔΟ.4
Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο ΟΔΟ. 4, στην παράγραφο 4, εδάφιο α, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΣΑΟ, αντικαθίσταται το ‘’στηθαία ασφαλείας’’ με το ‘’συστήματα αναχαίτισης οχημάτων’’. Επίσης με την έγκριση των ΟΜΟΕ- ΣΑΟ (απόφαση έγκρισης ΔΜΕΟ/ο/612/29-4-2011 ΦΕΚ Β 702), καταργήθηκαν οι οδηγίες που αφορούσαν στα στηθαία ασφαλείας όπως ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κλπ,
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : Άρθρα ΤΕΧ.1-
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ : γενική αναφορά
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : Άρθρα ΠΕΡ.1-ΠΕΡ.8:
Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο εισάγονται οι ουσιαστικότερες αλλαγές (κυρίως προσθήκες), προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στον Ν.4014/2011, με τον οποίο έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στις διαδικασίες και στους όρους των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Συγκεκριμένα:
Εισάγονται για πρώτη φορά νέες έννοιες και μελέτες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων των κατηγοριών Α και Β, ενώ, η αρχική απόφαση κατάταξης των έργων αυτών στις εν λόγω κατηγορίες (α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ), έχει εμπλουτιστεί με νέα έργα και δραστηριότητες, όπως επιτάσσουν οι νέες συνθήκες της τεχνολογίας και οι κανόνες της ΕΕ (βλ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016). Παράλληλα έχουν εκδοθεί νέες προδιαγραφές για τις σύγχρονες απαιτήσεις των εν λόγω μελετών, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πρότασης του νέου ΚΠΑΜΥ.
Ειδικότερα, έχουν εισαχθεί:
Α) Νέες έννοιες και μελέτες καθώς και διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες:
Α.1 Η σύνταξη της ΠΠΠΑ ως εξέλιξη της σύνταξης της ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ) είναι πλέον προαιρετική (άρθρο ΠΕΡ.1).
Α.2 Εισάγεται η νέα έννοια της σύνταξης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του άρθ.10 του Ν.4014/2011 για έργα εντός περιοχών Νatura 2000 κατηγορίας Α και Β, η οποία αποτελεί στοιχείο της ΜΠΕ (Κατηγορία Α) ή συνοδεύει και υπαγορεύει την αναγκαιότητα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) (Κατηγορία Β) (άρθρο ΠΕΡ.1).
Α.3 Τα έργα κατηγορίας Β υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί πληθώρα Υ.Α καθορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) ανάλογα με το προς αδειοδότηση έργο ή δραστηριότητα (άρθρο ΠΕΡ.2).
Α.4 Εισάγεται ως νέα η έννοια του Φάκελου Ανανέωσης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθ. 5 του Ν.4014/2011, για ανανέωση ισχυουσών περιβαλλοντικών όρων (προϋπήρχε ως διαδικασία, αρθ. 13 της αηπ 11014/703/Φ104/14-03-2003 ΚΥΑ) (άρθρο ΠΕΡ.2).
Α.5 Εισάγεται ως νέα η έννοια του Φάκελου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθ. 6 του Ν.4014/2011, σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων (προϋπήρχε ως διαδικασία, αρθ. 13 της αηπ 11014/703/Φ104/14-03-2003 ΚΥΑ (άρθρο ΠΕΡ.2).
Α.6 Εισάγεται η νέα έννοια του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθ. 7 του Ν.4014/2011, σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ (άρθρο ΠΕΡ.1).
Α.7 Εισάγεται η νέα έννοια της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με το άρθ. 7 του Ν.4014/2011, σε περίπτωση εγκαταστάσεων και εργασιών που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ (άρθρο ΠΕΡ.1).
Από τις ως άνω διαδικασίες οι μεν 4 και 5 προϋπήρχαν, οι δε 1, 2, 3, 6 και 7 εισάγονται για πρώτη φορά.
Β) Nέα έργα ή διαδικασίες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση:
Β.1 Από την αντιπαραβολή της α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ και της ισχύουσας υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β’) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες έγινε η κατάταξη των έργων και των δραστηριοτήτων διαπιστώνεται ότι η δεύτερη Υ.Α. έχει εμπλουτιστεί με νέα έργα και δραστηριότητες όπως επιτάσσουν οι νέες συνθήκες της τεχνολογίας, αλλά και οι κανόνες της ΕΕ.
Β.2 Στο συνημμένο σχέδιο Κ.Π.Α Μ Υ επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση, όπου ήταν εφικτό, των νέων έργων ή διαδικασιών στα άρθρα από ΠΕΡ.3 έως ΠΕΡ8. Για τις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση προστέθηκε η παράγραφος 7 στο άρθρο ΠΕΡ.2, που προβλέπει την προεκτίμηση της αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4.
Γ) Νέες Προδιαγραφές:
Οι προδιαγραφές εκπόνησης της ΠΠΠΑ, της ΜΠΕ, της Ειδικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, του αιτήματος και της διαδικασίας για υπαγωγή σε ΠΠΔ, των Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) κοκ, είναι πολύ πρόσφατες (άρθρο ΠΕΡ.2).
Ειδικότερα πέραν του ν.4014/2011, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και οι εξής αποφάσεις:
Γ.1 Υ.Α. οικ.170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135Β’) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α΄209), καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας».
Γ.2 Υ.Α. 52983/1952/25-09-2013 (ΦΕΚ 2436Β’) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Γ.3 Κάθε συναφής Υ.Α καθορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το προς αδειοδότηση έργο ή δραστηριότητα.’’
Με βάση τα προεκτεθέντα, και όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, διαπιστώνεται ότι οι τιμές των άρθρων προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικού υπολογισμού, και, συνεπώς, δεν δύναται να εξετασθεί η πληρότητα και αντικειμενικότητα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά τον καθορισμό των όρων που τις διέπουν, καθώς και η πληρότητα και το επίκαιρο των στοιχείων κόστους που ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό τους.
Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του προτεινόμενου Κανονισμού είναι κατά κύριο λόγο αυτές του π.δ/τος 696/1974 ‘’Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών’’ (ΦΕΚ Α' 301) ως ισχύει με το π.δ. 515/1989, πλην των περιβαλλοντικών μελετών (κεφ. Στ’, άρθρα ΠΕΡ.1 – ΠΕΡ.8 του εξεταζόμενου σχεδίου Κανονισμού), ως προς τις οποίες ελήφθη μέριμνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τις κατάλληλες προσθήκες / τροποποιήσεις βάσει των νέων διαδικασιών που θεσπίσθηκαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελετών με το Ν.4014/2011 ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος’’ (ΦΕΚ 209 Α`/21.9.2011) ως ισχύει καθώς και με το συναφές κανονιστικό του πλαίσιο κατά τα προαναφερόμενα στην παρούσα (πχ. θέσπιση νέων προδιαγραφών εκπόνησης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της Ειδικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, του αιτήματος και της διαδικασίας για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, των Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών κτλ).
7.2 Περαιτέρω, και λόγω του ότι οι τιμές των άρθρων προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικού υπολογισμού ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε κρίση περί της πληρότητας και αντικειμενικότητα της μεθοδολογίας καθορισμού τους και των σχετικών στοιχείων κόστους, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:
Οι διατάξεις του υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού με τον τίτλο ‘’Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016’’, η έκδοση του οποίου προτείνεται διά της εισαγωγής του εξεταζόμενου σχεδίου ΥΑ, και δη οι όροι και τιμές των περιλαμβανομένων σε αυτό άρθρων προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αποτελούν υπό θέσπιση διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη του πραγματικού ανταγωνισμού κατά τους διαγωνισμούς ανάθεσης των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων, καθώς βάσει των συγκεκριμένων προεκτιμωμένων αμοιβών θα διαμορφώνεται σε ουσιώδη βαθμό η προεκτιμώμενη αμοιβή (εκτιμώμενη αξία) των δημοσίων συμβάσεων μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που θα δημοπρατηθούν από τις αναθέτουσες αρχές στη χώρα μας από τη θέσπιση του συγκεκριμένου Κανονισμού και μετά, συναφώς δε η σχετική δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση της κάθε τέτοιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως επίσης και το σχετικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση κάθε τέτοιας σύμβασης.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι παραμένει αναγκαία η υλοποίηση από το αρμόδιο Υπουργείο μίας σειράς ενεργειών, οι οποίες θα κατατείνουν στην επίτευξη κατά το δυνατόν αντικειμενικών και επίκαιρων τιμών των άρθρων του προτεινόμενου Κανονισμού, μεταξύ των οποίων βασικότερη είναι ο εκσυγχρονισμός – σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα - των απαρχαιωμένων πλέον τεχνικών προδιαγραφών μελετών του π.δ/τος 696/1974 ως ισχύει, στις οποίες βασίζεται ο ισχύον Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, εν πολλοίς δε και ο προτεινόμενος Κανονισμός, καθώς και η ενσωμάτωση στον εξεταζόμενο Κανονισμό των νέων σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών μελετών – τεχνικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η μελλοντική ενσωμάτωση στον εν λόγω Κανονισμό των γενικών κανόνων και αρχών περί της ασφάλισης των δημοσίων συμβάσεων μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αναμένεται να καθορισθούν με την προς έκδοση απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν.4412/2016, βάσει των οποίων προβλέπεται ότι θα καθορισθούν ειδικότερα τα έργα, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσματος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
Τέλος, ενόψει του γενικευμένου φαινομένου της υποβολής υπερβολικά υψηλών εκπτώσεων (της τάξης του 65-70% έως και 80% επί των προεκτιμωμένων αμοιβών) στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων μελετών/τεχνικών υπηρεσιών, μετά τη θέσπιση του Ν.3919/2011 περί της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών μηχανικών που οδήγησε στην κατάργηση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου έκπτωσης του 20% στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών των κατηγοριών μελετών που περιλαμβάνονται στον ΚΠΑΜΥ της παρ. 4 του άρθ. 7 του Ν.3316/2005, επισημαίνεται ότι η θέσπιση ενός Κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως ο εξεταζόμενος, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συντείνει κατά το δυνατόν και στον περιορισμό της δημοπράτησης των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων με βάση υπερβολικά αυξημένες προεκτιμώμενες αμοιβές, οι οποίες αυξάνουν υπερβολικά το ύψος των δεσμεύσεων των σχετικών πιστώσεων των αναθετουσών αρχών σε μία εποχή αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’ 147)’’, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης