Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 30/2017
ΑΔΑ: 7ΖΕΞΟΞΤΒ-ΗΑΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
EΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα (5 ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: 1. Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
2. Δημήτριος Σταθακόπουλος
3. Ερωφίλη Χριστοβασίλη
4. Μαρία Στυλιανίδου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Εισηγητής: Γεώργιος Κυρίτσης,Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. , Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν ο εισηγητής κ. Γεώργιος Κυρίτσης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Μίνα Καλογρίδου, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Το από 20/7/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. εισερχ. 4693/20-07-2017), με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο τροπολογίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις”, και στην οποία περιέχονται διατάξεις, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις άρθρων του ν. 4412/2016 (Α 147).
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου διατάξεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε προτεινόμενη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ι. Με το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαβιβάζεται σχέδιο τροπολογίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις”, και στην οποία περιέχονται διατάξεις, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις άρθρων του ν. 4412/2016 (Α 147).
Ειδικότερα με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπονται:
α) η προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, με την οποία ορίζεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω άρθρου οι δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
β) η πρσθήκη του άρθρου 79Α, μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, με τις διατάξεις του οποίου εισάγεται δυνατότητα υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή άλλο αρμόδια εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, και
γ) η προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016, στην οποία προβλέπεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίιο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου οι δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
IΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο διατάξεων και η συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενες διατάξεις
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).»
2. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:
«Άρθρο 79 Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον κατά τα ανωτέρω εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του καθενός από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 η οποία μπορεί να παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση που ενέχει τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α' 75). Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας τηρεί αρχείο με τα ποινικά μητρώα των εν λόγω προσώπων για την τήρηση του οποίου απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α παρ. 1 στοιχείο α του ν. 2472/1997 (Α'50) της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 6 και της υποχρέωσης λήψης άδειας του άρθρου 7 του ν. 2472/1997, αλλά υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7Α του εν λόγω νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α- .Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
3. Στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)»
Β. Αιτιολογική Έκθεση
Επί του πρώτου προτεινόμενου άρθρου: Με την πρώτη και τρίτη παράγραφο, προστίθενται παράγραφος 10 στο άρθρο 73 και παράγραφος 11 στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και αυτό αποσκοπεί στη μείωση του προκαλούμενου διοικητικού βάρους στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από την αναθέτουσα αρχή και στην απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης που είναι πολύ μικρής χρηματικής αξίας. Επί της δεύτερης παραγράφου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 79Α αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης/Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και εισάγεται πλέον κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η δυνατότητα υπογραφής του μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων άσκησης του εν λόγω δικαιώματος που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
ΙV. Συναφείς διατάξεις
Οι συναφείς, με τις προτεινόμενες, διατάξεις παρατίθενται στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας γνώμης.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπονται:
α) η προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, με την οποία ορίζεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω άρθρου οι δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500, 00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
β) η πρσθήκη του άρθρου 79Α, μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, με τις διατάξεις του οποίου εισάγεται δυνατότητα υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή άλλο αρμόδια εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, και
γ) η προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016, στην οποία προβλέπεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίιο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου οι δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500, 00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις του υποβληθέντος σχεδίου τροπολογίας ρυθμίζουν ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπ. αα του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
VΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Επί των προτεινόμενων, με το υποβληθέν σχέδιο τροπολογίας, διατάξεων επισημαίνονται τα κάτωθι:
1. Με την παράγραφο 1 προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 10 στο άθρο 73 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως : “Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).'' Με την εν λόγω παράγραφο επανακαθορίζεται, στην ουσία, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, με την έννοια ότι εισάγεται εξαίρεση από την επαλήθευση της συνδρομής των προβλεπόμενων -στο ως άνω άρθρο- υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2, καθώς και των μη υποχρεωτικών (δυνητικών) της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, σε διαδικασίες συναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ, ανεξάρτητα από το είδος τους (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών).
Με την εν λόγω ρύθμιση σκοπείται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η “..μείωση του προκαλούμενου διοικητικού βάρους, στα πλαίσια των διαδικασιών συναψης σύμβασης που διεξάγονται από την αναθέτουσα αρχή και στην απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης που είναι πολύ μικρής αξίας”.
Είναι προφανές ότι η ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς, οι συμβάσεις, οι οποίες, προτείνεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, είναι δυνατόν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους (μέχρι 2.500 ευρώ), να ρυθμιστούν από τον εθνικό νομοθέτη διαφορετικά από τις δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, για τις οποίες εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και, κατά συνέπεια και οι διατάξεις του άρθρου 73, το οποίο έχει ενσωματώσει το αντίστοιχο άρθρο 57 της εν λόγω Οδηγίας.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι, αν και μέχρι σήμερα, η επιλογή του εθνικού νομοθέτη, όπως είχε αποτυπωθεί στο άρθρο 73, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ήταν οι διατάξεις του άρθρου 73 να ισχύουν σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία τους, είναι δυνατόν, να ρυθμίσει διαφορετικά τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι 2.500 ευρώ, ήτοι να τις εξαιρέσει από την υποχρέωση εξέτασης της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης.
Τέλος, αν και δεν προκύπτει από την υποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, διαφαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση συσχετίζει την προτεινόμενη εξαίρεση με τα χρηματικά όρια, για τα οποία δεν απαιτείται έγγραφος τύπος της σύμβασης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
2. Με την παράγραφο 2 των προτεινόμενων διατάξεων προστίθεται άρθρο 79 Α, μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον τρόπο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Ειδκότερα, δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των εν λόγω τυποποιημένων εντύπων, τα οποία υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς με τις προσφορές ή τις αιτήσεις συμμετοχής τους, η δυνατότητα υπογραφής τους μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, τηρουμένων των προϋποθέσεων άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης και ειδικότερα, τη ύπαρξη προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης καθενός από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, η οποία μπορεί να παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση που ενέχει τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α' 75), καθώς και την τήρηση αρχείου ποινικών μητρώων των εν λόγω φυσικών προσώπων από τον οικονομικό φορέα, για την τήρηση του οποίου, ωστόσο, προβλέπται ότι απαλλάσσεται της υποχρέωσης γνωστοποίησης και της υποχρέωσης λήψης άδειας του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, αλλά υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου.
Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υπογραφής περισσότερων φυσικών προσώπων του οικονομικού φορέα στο ίδιο ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ, προς την κατεύθυνση της μείωσης του προκαλούμενου διοικητικού βάρους, μέσω της νομοθετικής πρόβλέψης της δυνατότητας υπογραφής του από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο είτε από τρίτο φυσικό πρόσωπο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, τηρουμένων των προϋποθέσεων άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, οι οποίες προαναφέρθηκαν.
Η προτεινόμενη ρύθμιση βρίσκει έρεισμα στις προβλέψεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7, με τον οποίο εγκρίθηκε το τυποποιημένο έντυπο του ΕΕΕΣ, και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι αυτού, στο οποίο αναφέρεται “Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΠ, ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων”.
Είναι προφανές ότι η ως άνω διατύπωση καταλείπει στην εθνική νομοθεσία έκαστου κράτους- μέλους, τη ρύθμιση του ζητήματος της υπογραφής περισσότερων του ενός φυσικών προσώπων στο ίδιο ΕΕΕΣ, με την έννοια ότι κάθε κράτος –μέλος μπορεί να ρυθμίσει διαφορετικά το εν λόγω ζήτημα, με βάση τους εθνικούς του κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων.
Υπό το πρίσμα, αυτό η προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζει έναν εθνικό κανόνα, ειδικά ως προς τη δυνατότητα υπογραφής του ΕΕΕΣ και του ΤΕΥΔ από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και συνάδει με τις προβλέψεις του ως άνω Εκτελεστικού Κανονισμού.
Τέλος, προκειμένου να μην ανακύψουν ερμηνευτικά ζητήματα από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης, προτείνεται να διευκρινιστεί ρητά εάν η ανωτέρω υποχρέωση παροχής έγγραφης συναίνεσης ελέγχεται από τις αναθέτουσες αρχές και σε ποιό στάδιο της διαδικασίας (π.χ. κατά την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετχοχής, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) ή εάν οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται σε οποιονδήποτε έλεγχο της εν λόγω υποχρέωσης.
3. Με την παράγραφο 3 του υποβληθέντος σχεδίου τροπολογίας προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 11 στο άθρρο 80 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως : “Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).''
Με την εν λόγω παράγραφο επανακαθορίζεται, στην ουσία, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, με την έννοια ότι εισάγεται εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης από τον προσωρινό ανάδοχο αποδεικτικών μέσων σε διαδικασίες συναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ, ανεξάρτητα από το είδος τους (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών).
Κατά τα λοιπά ισχύουν, ομοίως, για την εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση όσα ήδη εκτέθηκαν ανωτέρω (υπό 1).
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ