Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 32/2017
ΑΔΑ: 6ΡΞ1ΟΞΤΒ-Ε1Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: 1. Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
2. Δημήτριος Σταθακόπουλος
3. Ερωφίλη Χριστοβασίλη
4. Μαρία Στυλιανίδου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Εισηγήτρια: Μαρία Παναγοηλιοπούλου, Νομικός , Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια κ. Παναγοηλιοπούλου καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 4747/24.07.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο διαβιβάζεται συνημμένως σχέδιο τροπολογίας, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιούνται τα άρθρα 357 παρ. 1 και 2, 350 παρ. 2 και 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύουν, και ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής αναφορικά με τις διατάξεις που προτείνονται με την παράγραφο 3 του σχεδίου της τροπολογίας (ήτοι σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του άρθρου 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Θέμα: Αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί διατάξεων σχεδίου τροπολογίας περί τροποποίησης του άρθρου 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως ισχύει
Ι. Με το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 4747/24.07.2017 έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβιβάζεται σχέδιο τροπολογίας, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιούνται τα άρθρα 357 παρ. 1 και 2, 350 παρ. 2 και 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν.
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας και η αιτιολογική έκθεση αυτού έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενες διατάξεις
Το κείμενο του υποβληθέντος σχεδίου διατάξεων είναι το ακόλουθο: «Άρθρο …..
Ζητήματα σχετικά με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
1. Στο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147/08-08- 2016), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι αποσπάσεις και μετατάξεις που πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (Α΄224/02-12-2016), όπως ισχύει».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 350 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147/08-08-2016), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Έως την 31/12/2017 οι δαπάνες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τον ειδικό φορέα 17-660, που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.
Κύριος διατάκτης των εν λόγω πιστώσεων, έως την 31/12/2017, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση αναλήψεων υποχρεώσεων και την εκκαθάριση δαπανών είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Από την 01/01/2018, ο ειδικός φορέας 17-660 καταργείται και η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών λειτουργεί σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης αυτής (Προεδρικό Διάταγμα 58/2017, ΦΕΚ Α΄ 88)».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147/08-08-2016), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του παρόντος :
α) για τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017,
β) για τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4413/2016 (Α 148), όπως ισχύει κάθε φορά,
γ) για τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των 60.000 ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παρ. 12 του παρόντος. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4413/2016 (Α 148), όπως ισχύει κάθε φορά.
Το παρόν άρθρο ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017».
Β. Αιτιολογική Έκθεση
Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υποβληθέν σχέδιο τροπολογίας έχει ως εξής:
«Αιτιολογική έκθεση
Με τις διατάξεις του άρθρου μόνου της τροπολογίας εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικών με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της.
Όσον αφορά την πρώτη παράγραφο του άρθρου μόνου της τροπολογίας τονίζεται ότι, ήδη, στον ίδιο το νόμο της Αρχής (ν. 4412/2016) είχε αποτυπωθεί η ευνοϊκή στάση του νομοθέτη για τη γρήγορη στελέχωσή της, στο διάστημα των δύο πρώτων ετών λειτουργίας της, με τη θέσπιση διατάξεων περί κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των διαδικασιών και ουσιαστικών προϋποθέσεων αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων. Η νέα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνει διαυγές ότι η εξαιρετικές αυτές ρυθμίσεις υπερισχύουν και των προβλέψεων του ν. 4440/2016 παρότι επακολούθησε του ν. 4412/2016. Περαιτέρω, τα μικρά χρονικά περιθώρια που τίθενται εκ των πραγμάτων από τις προβλέψεις του νόμου 4440/2016 για την προβολή αιτημάτων απόσπασης ή μετάταξης ή για τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτών λειτουργούν ως αντικίνητρο για την κινητικότητα υπαλλήλων σε μια νεοσύστατη Αρχή.
Όσον αφορά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου μόνου της τροπολογίας τονίζεται ότι, ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 2 εδάφια δεύτερο και τρίτο οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΕΠΠ βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ άλλωστε το ίδιο ισχύει και για όσο χρόνο τα έσοδα της Αρχής από την κράτηση υπέρ αυτής ή από άλλες πηγές δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της. Με την παρούσα ρύθμιση, διευκρινίζονται λεπτομέρειες της οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, αναφορικά με την πρώτη κρίσιμη περίοδο της λειτουργίας της, δηλαδή έως την 31/12/2017, κατά την οποία αναμένεται λογικά να μην επαρκούν τα έσοδα αυτής, λόγω του πρόσφατου χρόνου έναρξης της παρακράτησης. Οι προβλέψεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου με τη διευκρίνιση λεπτομερειών να αποφευχθούν κίνδυνοι καθυστερήσεων ή αδυναμιών στη διαχείριση ανελαστικών ή άλλων δαπανών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ερμηνεία των διατάξεων που ήδη υπάρχουν σχετικά με τη διεκπεραίωση της οικονομικής διαχείρισης και τα όργανα αυτής».
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Στο άρθρο 379 παρ. 7 του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 4478/2017 (Α’ 91/23.6.2017) και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
“7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά:
α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017,
β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και
γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α` 173).
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017”.
ΙV . Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Καταρχάς, επισημαίνεται ότι, οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου μόνου του σχεδίου τροπολογίας περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που δεν αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, αλλά αναφέρονται σε οργανωτικά (διοικητικά και οικονομικά) ζητήματα της ΑΕΠΠ, ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Για δε την τρίτη παράγραφο του άρθρου μόνου του σχεδίου τροπολογίας, για την οποία ζητήθηκε η γνώμη της Αρχής από το έχον τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργείο, στο βαθμό που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή έχει αρμοδιότητα να παρέχει γνώμη, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η υπό εξέταση προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση (ως προς τα ειδικότερα ζητήματα τα οποία θέτει).
Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη, τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Κατά την συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του σχεδίου της τροπολογίας εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικών με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της.
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων νομοτεχνικών παρατηρήσεων
Επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, παρατηρούνται τα κάτωθι:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του υποβληθέντος σχεδίου τροπολογίας επανοριοθετείται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ως προς την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, ορίζοντας ρητά ότι περιλαμβάνει και τους αναθέτοντες φορείς για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο διαδικασιών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Επίσης, καθίσταται σαφές ότι το πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 καταλαμβάνει διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών σύναψης σύμβασης, λ.χ. και διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και όχι μόνο στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως προβλεπεται στην ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 379 παρ. 7, οι οποίες εκκινούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι σχετικές διατάξεις προτείνεται να εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α’ 148), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, έως σήμερα, οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών υπάγονταν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως αξίας, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3886/2010 (πρβ. άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου αυτού).
Περαιτέρω, δεδομένης της κατάργησης της παραγράφου 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 με την παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4478/2017, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης ή παρερμηνείας, καθίσταται σαφής η ακριβής ημερομηνία κατάργησης της περίπτωσης 27 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (ήτοι του ν. 3886/2010), για καθεμία από τις αναφερόμενες υπό α) και β) περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Ως νομοτεχνικές παρατηρήσεις, τίθενται οι εξής:
 Στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του σχεδίου τροπολογίας γίνεται αναφορά σε εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) «ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος» και «ανώτερη των 60.000 Ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος», αντιστοίχως. Προτείνεται, για λόγους ομοιομορφίας και προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης, η διατύπωση να διαμορφωθεί κατά τρόπο ενιαίο και στις δύο περιπτώσεις.
 Αντιστοίχως, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης του ν. 4413/2016, στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 3 γίνεται αναφορά σε εκτιμώμενη αξία σύμβασης «ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4413/2016» και «κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4413/2016». Για τους ίδιους ως άνω λόγους, προτείνεται η διατύπωση να διαμορφωθεί κατά τρόπο ενιαίο και μάλιστα, εν προκειμένω, με απαλοιφή της λέξης «κατώτατο», καθότι δεν αναφέρεται η σχετική ορολογία στο άρθρο 1 του ν. 4413/2016.
 Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3, προτείνεται η φράση «συνεχίζουν να διέπονται» να αντικατασταθεί από τη λέξη «διέπονται», καθότι κρίνεται αδόκιμη σε νομοθετικό κείμενο.
 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 της προτεινόμενης ρύθμισης («Το παρόν άρθρο ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.») πρέπει να διαγραφεί και να τεθεί, μετά το κλείσιμο των εισαγωγικών, η φράση «Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.»
Ως προς τη σκοπιμότητα της υπό κρίση ρύθμισης, επισημαίνεται ότι προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η δε Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί των τιθέμενων προθεσμιών και διαφορετικών ρυθμίσεων ως προς τα διάφορα είδη των συμβάσεων.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης