Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 45/2017
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Καταπόδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1.Λουρίκας Δημήτριος
2.Σταθακόπουλος Δημήτριος
3.Στυλιανίδου Μαρία
4.Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μουτσοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Ειρήνη Μουτσοπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Μιλένα Κόντου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών καθώς και η Γεωργία Καστραντά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.68629/ΦΝ 466 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γ.Γ.Υ.), το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 28.09.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. Εισερχ. 5911, όπως συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμ. ΔΝΣ/οικ.86871/ΦΝ 466/5.12.2017 της ίδιας Δ/νσης (υπ' αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. Αρχής 7265/11.12.2017) σε συνέχεια αποστολής από την Αρχή του υπ' αριθμ. 5911/30.10.2017 εγγράφου, και με το οποίο διαβιβάζεται επικαιροποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)” της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με συνημμένη γνωμοδότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του προσχεδίου της Υ.Α.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατ' εξουσιοδότηση της περ. (η) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α 147), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, προβαίνει στη ρύθμιση ζητημάτων, σχετικών με την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ., στο οποίο προβλέπεται να εντάσσονται τεχνικοί υπάλληλοι αναθετουσών αρχών, Ανεξαρτήτων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, με βάση σειρά κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων, και από τους οποίους θα συγκροτούνται οι επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε συνέχεια σχετικής κλήρωσης, με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118. Ειδικά για τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που συνιστούν αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, αυτοί υποχρεούνται σε εφαρμογή της υπό έκδοση Υ.Α. για την ανάθεση σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης).
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα του τρόπου συγκρότησης των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8.η του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του Νόμου 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και, Μεταφορών»( Α΄151)
5.Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Α΄114)
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125(Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8.Τη με αρ …………… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ.2 περ. γ΄(γγ) του ν.4013/2011.
9.Τη με αρ. Πράξη 2-συνεδρία 27/25-2-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
10.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο –Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2.1.6 και 2.1.7 του ν. 4412/2016, και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.1.9.α του ν. 4412/2016 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ως άνω νόμου 4412/2016. Ειδικά για τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ που συνιστούν αναθέτουσα αρχή, αυτοί υποχρεούνται στην εφαρμογή της παρούσας στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν.4412/2016.
Άρθρο 2
Κατάρτιση και Τήρηση Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) - Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής βάσεως δεδομένων υποστήριξης της τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου
1. Καταρτίζεται και τηρείται, στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), στο εξής «Μητρώο», όπου εγγράφονται οι τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών, των Ανεξαρτήτων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίες αναθέτουν ή/και εκτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
2. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονική εφαρμογή βάσεως δεδομένων, για την υποστήριξη της τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της κλήρωσης των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμών με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις.
3. Διαχειριστής : Ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δια της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 29 του ΠΔ 123/2017 (Α’ 151) ως αρμόδια Διεύθυνση για την τήρηση του Μητρώου.
4. Χρήστες του Διαχειριστή: Στην ομάδα αυτή ορίζονται στελέχη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που πραγματοποιούν λειτουργίες μέσω της εφαρμογής του Μητρώου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους.
5. Χρήστες: Ως χρήστες ορίζονται υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών /Ανεξάρτητων Αρχών/ Βουλής των Ελλήνων, εφόσον έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και έχουν αποκτήσει τους αντίστοιχους κωδικούς.
6. Η κατάρτιση, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 29 του ΠΔ 123/2017 (Α’ 151).
Άρθρο 3
Όροι, διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Μητρώο
1. Στο Μητρώο εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ όπως αυτοί καθορίζονται στην «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ» (π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ/τα 347/2003 (Α 315΄), 44/2005 (Α 63΄), 116/2006 (΄115) και 146/2007 (Α΄185, καθώς και με τους Ν. 4115/2013(Α΄24) και 4148/2013 (Α΄99)», ή αντιστοίχων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει αυτή, και ειδικότερα:
A. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιβάλλοντος (μόνο οι με πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών) και ΠΕ Γεωτεχνικών,
B. Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Πληροφορικής
2. Προϋποθέσεις συμπερίληψης υπαλλήλων στην πρόταση της παρ. 3 και εγγραφής στο Μητρώο:
i. Να μην κατέχουν θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
ii. Να έχουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
iii. Να μην τους έχει χορηγηθεί άδεια των παρ 2, 3 και 4 του άρθρου 51, των άρθρων 52, 53, 54, 58 του «ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ»,(Ν. 3528/2007, Α΄26) υπολειπόμενης χρονικής διάρκειας πέραν των τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία σύνταξης της πρότασης της παρ. 3. Αντίστοιχα μέλος του Μητρώου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ως ανωτέρω χρονικής διάρκειας άνω των τριών (3) μηνών διαγράφεται από το Μητρώο με πρόταση της αρμόδιας αναθέτουσας αρχής μέχρι την επάνοδό του.
iv. Να μην τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 99 – 102), αργίας-αναστολής άσκησης καθηκόντων σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 103 -105) του «ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ» (Ν. 3528/2007, Α΄26)
v. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή των περιπτώσεων β), γ), δ), ε), στ), ζ) και η) του άρθρου 109 του «ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ»(Ν. 3528/2007, Α΄26). Ειδικά για την περίπτωση β) να μην έχει επιβληθεί πρόστιμο μεγαλύτερο των αποδοχών ενός (1) μηνός
vi. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή της περιπτώσεως α) της παρ.1 του άρθρου 109 του «ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ» (Ν. 3528/2007, Α΄26) ειδικά για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων γ), δ), στ), η), ι), ιδ), ιστ), κ), λγ) της παρ.1 του άρθρου 107 του ιδίου κώδικα
vii. Για τις αναθέτουσες αρχές που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παραπάνω Κώδικα εξετάζονται τα πειθαρχικά αδικήματα με παρόμοιο περιεχόμενο με το παραπάνω.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται με ευθύνη και πρόταση της Αναθέτουσας Αρχής, ή της Ανεξάρτητης Αρχής, ή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αναθέτει/εκτελεί συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
4. Κάθε υπάλληλος που διαθέτει τα προσόντα θα συμπεριλαμβάνεται σε πρόταση της αντίστοιχης Αναθέτουσας Αρχής, Ανεξάρτητης Αρχής ή της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία υπηρετεί, προς ένταξη στο Μητρώο. Τυχόν παράλειψη συμπερίληψης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της αναθέτουσας αρχής/ανεξάρτητης αρχής/ Βουλής των Ελλήνων στην οποία υπηρετούν, εφόσον αυτή είναι αναθέτουσα αρχή, προϊσταμένη αρχή ή διευθύνουσα υπηρεσία σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών. Για την διαπίστωση μη συνδρομής λόγων μη συμπερίληψης στην πρόταση των περιπτώσεων iii, iv, v και vi της παρ. 2 κάθε τεχνικός υπάλληλος υποχρεούται στην κατάθεση προς τον υπεύθυνο της αναθέτουσας αρχής/ανεξάρτητης αρχής/Βουλής των Ελλήνων σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Οι Αναθέτουσες Αρχές, οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Βουλή των Ελλήνων, που αναθέτουν/εκτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 5 τα στοιχεία των τεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές και πληρούν τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι. Κατάλογος με τα ονόματα των εν λόγω υπαλλήλων αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων κάθε μέλους του Μητρώου, η Υπηρεσία που τον πρότεινε (Αναθέτουσα Αρχή, Ανεξάρτητη Αρχή ή η Βουλή των Ελλήνων) υποχρεούται αμελλητί από τότε που έλαβε γνώση, να δηλώσει τη μεταβολή αυτή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 και να τροποποιήσει τα σχετικά στοιχεία.
6. Η αρμόδια Υπηρεσία Τήρησης του Μητρώου δύναται να λαμβάνει δεδομένα και να πραγματοποιεί ελέγχους διασταύρωσης, των στοιχείων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ. 4, με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής μελών σε διαγωνισμούς Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.
1. Υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221, για την επιλογή των μελών των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων θα εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια.
α. Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων, τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών πρέπει να επιλέγονται κατ’ εφαρμογή των κατωτέρω κριτηρίων:
(α) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα των βαθμίδων Α, ή Β, ή Γ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
(β) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας από 60.001 ευρώ έως το όριο της περίπτωσης α) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα των βαθμίδων Β ή Γ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
(γ) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το όριο της περίπτωσης α) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα της βαθμίδας Γ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
(β). Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών πρέπει να επιλέγονται κατ’ εφαρμογή των κατωτέρω κριτηρίων:
(α) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα των βαθμίδων Α, ή Β, ή Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
(β) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας από 60.001 έως 1.000.000 ευρώ, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα των βαθμίδων Β ή Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
(γ) Σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης του 1.000.001 ευρώ, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα της βαθμίδας Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
2. Στις κληρώσεις των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων της παρ. 8.β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ.9.β του άρθρου 221 του ν.4412/2016, τουλάχιστον δύο μέλη θα ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών.
3. Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών.
4. Γενικά κατά τη συγκρότηση των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, στην σχετική απόφαση ως πρόεδρος θα ορίζεται ο έχων την υψηλότερη βαθμίδα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρουμένης της πρόβλεψης των παρ. 2 και 3 .
Άρθρο 5
Επιχειρησιακή λογική της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΗΜΕΔ
Η Ηλεκτρονική Εφαρμογή του μητρώου Επιτροπών Διαγωνισμών θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
5.1 Διαχείριση Χρηστών
5.1.1 Εγγραφή Χρηστών
Ο Διαχειριστής της εφαρμογής δημιουργεί τους ρόλους που είναι δυνατόν να αναληφθούν από τους χρήστες και αποδίδει ρόλο σε κάθε ένα Χρήστη.
Κάθε Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων, η οποία αναθέτει/ εκτελεί δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Μητρώου εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένη στον υφιστάμενο κεντρικό κατάλογο της εφαρμογής . Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος την καταχωρεί στον κατάλογο της εφαρμογής.
Οι Αναθέτουσες Αρχές /Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων θα έχουν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης στο μητρώο.
5.1.2 Υπάλληλοι Αναθέτουσας Αρχής/Ανεξάρτητης Αρχής/Βουλής των Ελλήνων που έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ως χρήστες αιτούνται ηλεκτρονικά την εγγραφή τους μέσω του δικτυακού τόπου της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Μητρώου και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, και την ειδικότητά του στην ενσωματωμένη στην εφαρμογή, ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Επίσης επιλέγει από τον σχετικό κεντρικό κατάλογο την Αναθέτουσα Αρχή / Ανεξάρτητη Αρχή/ Βουλή των Ελλήνων την οποία εκπροσωπεί και επισυνάπτει ηλεκτρονικά αίτηση/δήλωση ορισμού χρηστών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής /Ανεξάρτητης Αρχής/Βουλής των Ελλήνων υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας.
Οι χρήστες του Μητρώου θα έχουν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης στο μητρώο.
5.1.3 Διαχείριση της Εφαρμογής
1. Ο Διαχειριστής της εφαρμογής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει :
(α) την ενεργοποίηση χρηστών
(β) την παραμετροποίηση της εφαρμογής
(γ) την οργάνωση των διαδικασιών λήψεως των αντιγράφων ασφαλείας
(δ) την αναγνώριση σημείων βελτίωσης και την οργάνωση της υλοποίησης αυτών με την ανάπτυξη νέων εκδόσεων της εφαρμογής
(ε) την προσαρμογή της εφαρμογής στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
(στ) την παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού στον οποίο εκτελείται η λειτουργία της εφαρμογής
(ζ) την οργάνωση για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία της εφαρμογής
(η) την ενημέρωση των χρηστών με την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (διενέργεια κλήρωσης μελών, αποτελέσματα)
(θ) την επιμέλεια για την συνολική ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.
2. Οι χρήστες του Διαχειριστή έχουν τη δυνατότητα:
(α) εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων εγγραφής των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Ανεξάρτητων Αρχών/Βουλής των Ελλήνων
(β) ενημέρωσης του κεντρικού καταλόγου Αναθετουσών Αρχών / Ανεξάρτητων Αρχών/Βουλής των Ελλήνων και διορθωτικών ενεργειών στους εν λόγω καταλόγους.
3. Οι χρήστες των Αναθετουσών Αρχών Ανεξάρτητων Αρχών / Βουλής των Ελλήνων έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των καταλόγων των μελών επιτροπών διαγωνισμών, και επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν κληρώσεις ως μέλη επιτροπής κλήρωσης.
5.2 Καταχώριση καταλόγων μελών επιτροπών διαγωνισμών
(α) Η καταχώριση των μελών στο Μητρώο θα γίνεται ανά Αναθέτουσα Αρχή / Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων και με καταγραφή σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας.
(β) Η καταχώριση θα απεικονίζει τα στοιχεία του Παραρτήματος, ιδίως εκείνα που ταυτοποιούν το μέλος, την ειδικότητα και την εργασιακή του εμπειρία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή κριτηρίων επιλογής στην εφαρμογή κληρώσεων.
(γ) Η καταχώριση τηρεί την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο εγγεγραμμένος στην εφαρμογή χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής/ Ανεξάρτητης Αρχής / Βουλής των Ελλήνων καταχωρεί στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία των υπαλλήλων, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 3. Η καταχώριση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που προϋπάρχει στην εφαρμογή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προσδιορίζουν τους υπαλλήλους ως φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι
2. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του ΚτΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμών, με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού σε ετήσια βάση
3. Η καταχώριση είναι δυναμική όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5 της παρούσης απόφασης.
5.3 Διαδικασία Καταχώρισης δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καταχωρεί στην εφαρμογή την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα διενεργηθεί η με ηλεκτρονική κλήρωση επιλογή των μελών επιτροπών διαγωνισμών.
5.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης
1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.
2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης , ως άνω, στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση.
3. Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα, προς κλήρωση, μέλη- τεχνικούς υπαλλήλους, όπως έχει προκύψει με βάσει τα κριτήρια του άρθρου 4 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όλοι οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής/ανεξάρτητης αρχής/Βουλής των Ελλήνων που διενεργεί τον διαγωνισμό, οι οποίοι πληρούν τα ως άνω κριτήρια, δύναται να συμμετέχουν στην κλήρωση, με την επιφύλαξη της παρ. 8.(δ) του άρθρου 221, όσον αφορά τις περιπτώσεις έργων του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τις οποίες απαγορεύεται υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής να συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση. Υπάλληλος ο οποίος κληρώνεται ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, αποκλείεται αυτόματα από κληρώσεις για το επόμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αρχικής κλήρωσης.
4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
5.5 Διαχείριση Δεδομένων και Αποτελεσμάτων Στρατηγικής Πληροφορίας Υπολογισμός Στατιστικών Μεγεθών
1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή διατηρεί ψηφιακά δεδομένα με τα στοιχεία των χρηστών, των κληρώσεων και των συμβάσεων για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Δημιουργείται επίσης ειδικός Ρόλος που ανατίθεται σε εργαζόμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο οποίος αναλαμβάνει την επεξεργασία των τηρουμένων ψηφιακών δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών και λοιπών μεγεθών που θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση από τις οικείες Αναθέτουσες Αρχές αλλά και από την αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου.
2. Στο δικτυακό τόπο της εφαρμογής θα δημοσιεύονται στοιχεία του Μητρώου και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης.
3. Στο δικτυακό τόπο της εφαρμογής θα αναρτώνται στοιχεία των διαγωνισμών , των οποίων επίκειται η διενέργεια και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης.
4. Στο δικτυακό τόπο της εφαρμογής θα δημοσιεύεται η έκθεση συνοπτικών στατιστικών στοιχείων της παρ. iv του άρθρου 8.
5. Η ΓΓΥ δύναται να δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο, ή και στο δικτυακό τόπο της εφαρμογής εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης .
Άρθρο 6
Καθήκοντα των Μελών του Μητρώου
1. Τα Μέλη του Μητρώου κατά τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, εφαρμόζουν τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.
2. Τα καθήκοντα των Μελών του Μητρώου είναι ιδίως:
(α) Να δηλώνουν σε εύλογο χρόνο κάθε μεταβολή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι στην αναθέτουσα αρχή στην οποία υπηρετούν.
(β) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται στο χειρισμό της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
(γ) Να εκτελούν τα καθήκοντα που προκύπτουν από τον ορισμό τους σε Επιτροπές Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τρόπο που δεν θα συντρέχουν καταστάσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 107 του «Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Ν. 3528/2007, Α΄26).
(δ) Να δηλώνουν έγκαιρα τη συνδρομή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
(ε) Να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, τα τεύχη του διαγωνισμού και τον «Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Ν. 3528/2007, Α΄26) .
3. Υπαίτια παράβαση ή παράλειψη των παραπάνω καθηκόντων, η οποία μπορεί να καταλογιστεί σε μέλος, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Αναθετουσών Αρχών
1. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων, οι οποίες αναθέτουν/εκτελούν δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συγκεντρώσουν, επιβεβαιώσουν και υποβάλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5, τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Οι ως άνω Αναθέτουσες Αρχές /Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων οφείλουν σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων κάθε μέλους του Μητρώου, αμελλητί από τότε που λαμβάνουν γνώση της μεταβολής, να δηλώνουν αυτή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 και να τροποποιούν τα σχετικά στοιχεία .
3. Οι ως άνω Αναθέτουσες Αρχές /Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων οφείλουν να ενημερώνουν ενυπογράφως τους υπαλλήλους που έχουν συμπεριλάβει στον πίνακα του παρατήματος Ι και έχουν υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5.
4. Οι ως άνω Αναθέτουσες Αρχές /Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων καταγράφουν και κοινοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας των γνωμοδοτικών οργάνων στα οποία συμμετέχουν μέλη του Μητρώου και ειδικά περιπτώσεις μη τελεσφόρησης διαγωνισμών με ευθύνη μελών των επιτροπών διενέργειας αυτών. Μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους οι ως άνω Αναθέτουσες Αρχές /Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Μητρώου Έκθεση σχετικά με τους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο έτος αναφέροντας ιδίως τυχόν περιπτώσεις μη τελεσφόρησης διαγωνισμών με ευθύνη μελών των επιτροπών διενέργειας αυτών. Επίσης στην έκθεση θα περιλαμβάνεται κατάλογος με τις επιτροπές στις οποίες έλαβε μέρος κάθε μέλος του Μητρώου της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 8
Καθήκοντα της Υπηρεσίας Τήρησης του Μητρώου
Πέρα από τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Π.Δ. 123/2017 (Α’ 151), η αρμόδια Υπηρεσία Τήρησης του Μητρώου:
(α) Εκπονεί και υλοποιεί πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του Μητρώου
(β) Συντάσσει, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τυποποιημένη αξιολογική έκθεση σχετικά με τους πραγματοποιηθέντες διαγωνισμούς του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με βάση στοιχεία που της κοινοποιούνται κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 7, ή που συγκεντρώνει κατά τους ελέγχους της περιπτ. (α), την οποία κοινοποιεί στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών. Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία των πραγματοποιημένων ελέγχων και σχετική αξιολόγηση του έργου των μελών, συμπεριλαμβανομένων των απουσιών και τυχόν καταγγελιών ή κυρώσεων.
(γ) Στην περίπτωση διαπίστωσης πειθαρχικού παραπτώματος μέλους επιτροπής ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος ώστε να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.
Άρθρο 9
Τα παρακάτω παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
(Για τη διευκόλυνση υποβολής των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Αναγράφεται ο κωδικός NUTS 3
Ημερομηνία …………………..
Για την αναθέτουσα Αρχή
Σημειώσεις- οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα:
1. Ο Πίνακας συμπληρώνεται από τις Αναθέτουσες Αρχές/ Ανεξάρτητες Αρχές/Βουλή των Ελλήνων και τα στοιχεία του υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΥ του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
2. Στήλη 6: Κλάδος/Ειδικότητα συμπληρώνεται ο κλάδος του τεχνικού υπαλλήλου π.χ. ΠΕ Μηχανικών και η αντίστοιχη ειδικότητα όπως π.χ. Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός σύμφωνα με τον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης ανώτερης τεχνικής σχολής . Δεν απαιτείται η αναγραφή τυχόν μεταπτυχιακών ή άλλων τίτλων σπουδών.
3. Στήλη 7: Ως έτος κτήσης του διπλώματος ή πτυχίου αναγράφεται η ημ/νία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών και ακολουθεί η αναγραφή τυχόν άλλων τίτλων τεχνικών σπουδών σε ξεχωριστή γραμμή του πίνακα.
4. Στήλη 9 : Αναγράφεται και η θέση ευθύνης που τυχόν κατέχει ο τεχνικός υπάλληλος (π.χ. Προϊστάμενος Τμήματος, Γραφείου ).
5. Στήλη 10: Αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο τεχνικός υπάλληλος.
6. Στήλη 11: Αναγράφεται το υπηρεσιακό τηλέφωνο επικοινωνίας του υπαλλήλου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Τα μέλη του Μητρώου κατατάσσεται σε βαθμίδες προσόντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ο αριθμός των βαθμίδων προσόντων σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τρείς (3).
3. Στην Α βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται:
A. Οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δύο έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και
B. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών μετά την παρέλευση πέντε ετών από την κτήση του βασικού πτυχίου και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
4. Στη Β βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται:
A. Οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση εννέα (9) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
Και
Β. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την κτήση του βασικού πτυχίου και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
5. Στην Γ βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται:
A. Οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ,ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών. Και
B. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών μετά την παρέλευση δέκα οκτώ (18) ετών από την κτήση του βασικού πτυχίου και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δέκα (10) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
6. Για την πρώτη εγγραφή οι υπάλληλοι μπορούν να εγγράφονται κατά παρέκκλιση απευθείας στη Β ή Γ βαθμίδα εφόσον διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της κατηγορίας:
7. Η εγγραφή, η κατάταξη σε βαθμίδες, η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και η διαγραφή γίνεται με μέριμνα και ευθύνη των αναθετουσών αρχών /ανεξάρτητων αρχών/ Βουλής των Ελλήνων που συγκεντρώνουν, επιβεβαιώνουν και υποβάλλουν και όλα τα σχετικά στοιχεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τα μέλη του Μητρώου κατατάσσεται σε βαθμίδες προσόντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ο αριθμός των βαθμίδων προσόντων σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τρείς (3).
3. Στην Α βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δύο έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, ή μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
4. Στη Β βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση εννέα (9) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, ή μελετών, ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
5. Στην Γ βαθμίδα προσόντων κατατάσσονται οι διπλωματούχοι των ελληνικών ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισοτίμων ή αντιστοίχων των ελληνικών ΑΕΙ μετά την παρέλευση δέκα τεσσάρων (14) ετών από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) έτη ενασχόλησης σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής ή προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων ή μελετών, ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
6. Για την πρώτη εγγραφή οι υπάλληλοι μπορούν να εγγράφονται κατά παρέκκλιση απευθείας στη Β ή Γ βαθμίδα εφόσον διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της κατηγορίας:
7. Η εγγραφή, η κατάταξη σε βαθμίδες, και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και η διαγραφή γίνεται με μέριμνα και ευθύνη των αναθετουσών αρχών / Ανεξάρτητων Αρχών/Βουλής των Ελλήνων, οι οποίες συγκεντρώνουν, επιβεβαιώνουν και υποβάλλουν στην εφαρμογή και όλα τα σχετικά στοιχεία.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος- χρόνος λειτουργίας του Μητρώου
1. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η λειτουργία του Μητρώου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 376 του άρθρου 221. Επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε ετήσια βάση συνεχίζουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16 - Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
“[...] 2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), [...]. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.”
Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση
“[...] 6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.”
Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
“1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικα με τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. Του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης (η) της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση.
ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε΄.
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή.
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντων των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα.
9. Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 8.
10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης (η) της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). [...]”
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με την περ. (η) της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) προβλέπεται η σύσταση και τήρηση στην Γενική Γραμματεία Υποδομών, Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες (Μη.Μ.Ε.Δ.), στο οποίο εγγράφονται οι τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, Ανεξαρτήτων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίες αναθέτουν / εκτελούν τις ως άνω δημόσιες συμβάσεις.
Στο τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης (η) παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με το Μητρώο και συγκεκριμένα των όρων και προϋποθέσεων, καθώς και της διαδικασίας εγγραφής, κατάρτισης και τήρησής του, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα παραπάνω. Ταυτόχρονα, με την παρ. 10 του άρθρου 221 προβλέπεται ότι η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του άρθρου 221 σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του ίδιου ως άνω άρθρου, κατά περίπτωση.
Σημειωτέον ότι ήδη, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 118 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466 υπουργική απόφαση (Β-900/17-03-2017) με θέμα: «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα (Πρβλ και Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ. 6/23-03-2017 εγκύκλιο ΑΔΑ 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673). Η ως άνω απόφαση δεν υποβλήθηκε στην Αρχή για την παροχή της απαιτούμενης κατά το νόμο σύμφωνης γνώμης (βλ αριθμ. 2424/07-04-2017 επιστολή της Αρχής προς το αρμόδιο Υπουργείο).
Το σχέδιο της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης αποτελείται από 10 άρθρα, στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα ως άνω θέματα, καθώς και από τρία Παραρτήματα, στα οποία περιλαμβάνονται Υπόδειγμα φόρμας καταγραφής των στοιχείων των υποψήφιων προς καταχώρησης στο Μητρώο μελών με οδηγίες συμπλήρωσης (Παράρτημα Ι), καθώς και παράθεση των προσόντων των στελεχών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές με διαβάθμισή τους ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και είδους πτυχίου, τόσο αναφορικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων (Παράρτημα ΙΙ), όσο και μελετών, τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (Παράρτημα ΙΙΙ).
Επισημαίνεται ότι με την παρούσα δεν διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς τον τρόπο ανάπτυξης, τη λειτουργία, τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα και τα εχέγγυα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών κληρώσεων, καθώς η ηλεκτρονική εφαρμογή του σχετικού Μητρώου δεν έχει επιδειχθεί στην Αρχή μέχρι σήμερα.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε συνέχεια της εξουσιοδότησης της περ. (η) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, προβαίνει στη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, του Μη.Μ.Ε.Δ. και διαπιστώνεται, καταρχήν, ότι το εν λόγω σχέδιο, με τις περιλαμβανόμενες σ' αυτήν ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της αναφερόμενης ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης. Επιφυλάξεις, ωστόσο, διατυπώνονται:
α) ως προς τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της υπό έκδοση Υ.Α., όπως περιγράφεται στο προτεινόμενο άρθρο 1 αυτής, των αναθετόντων φορέων του Βιβλίου ΙΙ, οι οποίοι συνιστούν αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση ανάθεσης από αυτούς σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 και
β) ως προς τη θέση, με την ως άνω κανονιστική απόφαση, προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των εν λόγω επιτροπών, με βάση και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι δεν φαίνεται η δυνατότητα αυτή να παρέχεται στη διοίκηση ρητά με την ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη (πρβλ και τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 με τις οποίες ήδη τίθενται κανόνες ως προς τον αριθμό, τη σύνθεση και την κατηγορία- προσόντα των μελών των εν λόγω επιτροπών, με βάση λ.χ. την κατηγορία της σύμβασης, το κριτήριο ανάθεσης ή την εκτιμώμενη αξίας αυτής).
Β. Γενικές Παρατηρήσεις επί της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
1) Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 221 περιλαμβάνει κανόνες, μεταξύ άλλων, ως προς τη σύνθεση και τον τρόπο συγκρότησης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, , στο σύνολο των διατάξεων του οποίου γίνεται αναφορά σε “αναθέτουσες αρχές” και “δημόσιες συμβάσεις”, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 8 (η) του υπόψιν άρθρου, περιλαμβάνονται ρητώς στους υποχρεούμενους εγγραφής στο υπό σύσταση Μητρώο και οι τεχνικοί υπάλληλοι των αναθετόντων φορέων. Σημειώνεται ότι το ως άνω άρθρο δεν φαίνεται να τυγχάνει γενικής υποχρεωτικής εφαρμογής για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ για τις οποίες επί του παρόντος υφίσταται νομοθετικό κενό.
Κατά συνέπεια, από το κείμενο της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης προκύπτει μεν η υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετόντων φορέων στο Μη.Μ.Ε.Δ, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων των αναθετόντων φορέων - αναθετουσών αρχών, ως προς τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, να συγκροτούν τις επιτροπές σύναψης συμβάσεων έργων και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μελετών με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ.
Από τη διατύπωση ωστόσο της υπό κρίση ρύθμισης που αφορά στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν προκύπτει σαφώς αν η εφαρμογή αυτής ως προς τους αναθέτοντες φορείς που συνιστούν και αναθέτουσες αρχές αφορά στην υποχρεωτική χρήση του ως άνω συστήματος κληρώσεων και συγκρότησης επιτροπών, εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, ή/και στην εν γένει υποχρεωτική εγγραφή των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς.
Η ως άνω ασάφεια θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τους όρους εγγραφής του άρθρου 3 όπου γίνεται αναφορά σε τεχνικούς υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ με τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών , σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική εφαρμογή για τους αναθέτοντες φορείς (έστω και αν αποτελούν ταυτόχρονα και αναθέτουσες αρχές) του εν λόγω συστήματος κληρώσεων, καθώς και του τρόπου συγκρότησης και σύνθεσης των επιτροπών των διαγωνισμών, όπως περιγράφεται στην υπόψη υπουργική απόφαση και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, φαίνεται προβληματική δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν προκύπτει από ρητή διάταξη νόμου.
2) στο πλαίσιο εξέτασης της συμβατότητας του σχεδίου Υ.Α. με το ν. 4412/2016 εντοπίζονται και αναδεικνύονται με την παρούσα ζητήματα απόκλισης ή έστω μη λήψης υπόψη διατάξεων του ίδιου άρθρου 221, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα και στην εφαρμογή της Υ.Α. με την θέση της σε ισχύ. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρ. 8 περ. (α) του άρθρου 221 η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο υπό σύσταση μητρώο. Στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου υπάρχει, ωστόσο, γενική πρόβλεψη η κλήρωση για την συγκρότηση των επιτροπών να διενεργείται υποχρεωτικά με βάσει το σύστημα κληρώσεων του άρθρου 118 παρ. 6 του ν. 4412/2016 μεταξύ των υπαλλήλων του μητρώου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής. Διαφαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με εκτιμώμενη αξία έως 1.000.000€, η επιτροπή διαγωνισμού πρέπει να συγκροτείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής και όχι από υπαλλήλους εντός της περιφερειακής ενότητας στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. Ανακύπτει κατά συνέπεια ανάγκη σχετικής διευκρίνισης ή νομοθετικής επίλυσης της διαφαινόμενης αντίθεσης μεταξύ των συγκεκριμένων διατάξεων, προκειμένου να καθίσταται σαφές από ποιους τεχνικούς υπαλλήλους τελικά θα συγκροτούνται οι επιτροπές διαγωνισμών των αναφερομένων συμβάσεων.
Σημειώνεται ότι, η επιλογή των μελών των επιτροπών βάσει των κριτηρίων του προτεινόμενου άρθρου 4 έστω και υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παρ. 1 του προτεινόμενου ως άνω άρθρου κρίνεται ότι δεν επαρκεί για την επίλυση του ως άνω ερμηνευτικού ζητήματος.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ενδεχόμενη τροποποίηση του νόμου θα πρέπει να διατυπωθεί ρητά στην εν λόγω Υ.Α. ότι, πέραν των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο, η κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, όταν κριτήριο ανάθεσης έχει ορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 1.000.000€, γίνεται από υπαλλήλους της ίδιας αναθέτουσας αρχής και διενεργείται μέσω του μητρώου ηλεκτρονικά.
Γ. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των επιμέρους άρθρων επισημαίνονται τα κάτωθι:
1) Άρθρο 1
Όπως προκύπτει από το προτεινόμενο άρθρο 1 της Υ.Α., από το πεδίο εφαρμογής αυτής καταλαμβάνονται οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, όπως ορίζονται στα άρθρα 2.1.6 και 2.1.7 του ν. 4412/2016, και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 2.1.9.α του ν. 4412/2016 και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ως άνω νόμου.
Ειδικά για τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που συνιστούν αναθέτουσα αρχή αυτοί υποχρεούνται στην εφαρμογή της προτεινόμενης Υ.Α. στην περίπτωση ανάθεσης έργου με το άρθρο 50 του ανωτέρω νόμου.
Από τη διατύπωση του προτεινόμενου άρθρου 1 προκύπτει καταρχήν ότι οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 υποχρεούνται σε χρήση του Μη.Μ.Ε.Δ.
Ωστόσο, όπως διατυπώνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, οι ως άνω υποχρεούνται σε εφαρμογή της Υ.Α. και συνεπώς όλων των διατάξεων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για την κατάρτιση, τήρηση του Μητρώου, καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων των υποχρεούμενων σε εγγραφή, των κριτηρίων επιλογής των μελών σε διαγωνισμούς κλπ. (πρβ σχόλιο ως άνω υπό στοιχείο Β.1)
Κρίνοντας συνδυαστικά το σύνολο των διατάξεων της υπό κρίση Υ.Α., παρατηρείται ότι οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 εμφανώς παραλείπονται από τις σχετικές αναφορές των προτεινόμενων άρθρων. Συνεπάγεται δε ότι βούληση του κανονιστικού νομοθέτη ενδέχεται να μην είναι η συμπερίληψη των υπαλλήλων των αναθετόντων φορέων στους υποχρεούμενους εγγραφής στο Μητρώο και συγκρότησης και από αυτούς των επιτροπών διαγωνισμών στις συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, παρά μόνο η χρήση του Μη.Μ.Ε.Δ από αυτούς σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, συνιστάται να διευκρινισθεί ρητά στο προτεινόμενο άρθρο 1 της Υ.Α. εάν οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α., ήτοι καταχώρηση των τεχνικών τους υπαλλήλων, όπως καθορίζονται στο προτεινόμενο άρθρο 3 και συμπερίληψης τους στις κληρώσεις για συγκρότηση των επιτροπών των διαγωνισμών που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της υπό κρίση Υ.Α. χωρίς περιορισμούς ή εάν η χρήση του Μητρώου γι ' αυτούς εξαντλείται μόνο στην διενέργεια κληρώσεων και στη συγκρότηση των επιτροπών τους χωρίς να συμμετέχουν σε αυτές οι τεχνικοί τους υπάλληλοι.
2) Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου διαφαίνεται ότι η κλήρωση των μελών του Μη.Μ.Ε.Δ. θα γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, το οποίο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στο οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών.
Δεν είναι, ωστόσο, κατανοητός ο τρόπος διασύνδεσης της βάσης δεδομένων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων των απευθείας αναθέσεων με το Μη.Μ.Ε.Δ, καθώς και η διαλειτουργικότητα των στοιχείων αυτών, συνίσταται δε να διευκρινισθούν περαιτέρω τα ως άνω ζητήματα με την υπόψιν Υ.Α. ή με σχετική εγκύκλιο.
3) Άρθρο 3
Στο σημείο ii της παραγράφου 2 του αναφερόμενου άρθρου τίθεται ως προϋπόθεση συμπερίληψης στην πρόταση της αναθέτουσας αρχής/Ανεξάρτητης Αρχής/Βουλής των Ελλήνων για ένταξη των τεχνικών υπαλλήλων στο Μη.Μ.Ε.Δ., μεταξύ άλλων, “η διετής εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών”.
Σε συνέχεια αυτού και για λόγους σαφήνειας του όρου “καθήκοντα” δέον να διευκρινισθεί σε τι συνίσταται η απαιτούμενη διετής εργασιακή εμπειρία, ήτοι αν αφορά σε εκτέλεση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως σύνταξη τευχών δημοπράτησης, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση συμβάσεων κλπ.
Παράλληλα, αναφορικά με την οριοθέτηση των υπαλλήλων που εγγράφονται στα μητρώα επισημαίνεται σχετικά και η παρ. 7 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 “7. Στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε- .Κ. της παραγράφου 5 εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1 α, του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και επίβλεψη.”, προκειμένου να ληφθεί υπόψιν .
Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι υπόχρεοι για την εγγραφή στο μητρώο (παρ. 3) φέρονται να είναι οι αναθέτουσες αρχές και Ανεξάρτητες Αρχές και Βουλή, σκόπιμο θα ήταν, έστω και με σχετική εγκύκλιο να καθορισθούν οι οργανικές μονάδες οι οποίες φέρουν και την τελική ευθύνη της εγγραφής (πχ στην περίπτωση των Δήμων ή των Περιφερειών δηλαδή αναθετουσών αρχών στις οποίες ενδεχόμενα ανήκουν οργανικές μονάδες με τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ασκούν καθήκοντα αναθέτουσας αρχής).
Περαιτέρω, η υποχρέωση ανάρτησης του πίνακα του Παραρτήματος Ι υπό κρίση Υ.Α. στην ιστοσελίδα της α/α, η οποία αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου, επισημαίνεται ότι θα επιφέρει πρόσθετο διοικητικό βάρος χωρίς συγκεκριμένη σκοπιμότητα, δεδομένου ότι τα προς ανάρτηση στοιχεία ήδη θα υπάρχουν στην πλατφόρμα του Μη.Μ.Ε.Δ.
4) Άρθρο 4
Στο εν λόγω άρθρο τίθενται τα κριτήρια επιλογής των μελών των επιτροπών βάσει συγκεκριμένων προσόντων που καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Υ.Α, σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη αξία των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων.
Δεδομένου ότι το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 θέτει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των μελών των επιτροπών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβάσεων, όπως συγκρότηση των επιτροπών όταν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι έως 1.000.000€ χωρίς ΦΠΑ από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ μετά από κλήρωση (περ. Α της παρ. 8 του άρθρου 221), τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. πρέπει να συμβαδίζουν με τα τιθέμενα στο νόμο κριτήρια.
Επομένως για τον σχεδιασμό των “φίλτρων” επιλογής των προς κλήρωση υπαλλήλων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και τα κριτήρια επιλογής των σχετικών παραγράφων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι, σε αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο, κατά τη διατύπωση της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, η εφαρμογή του γίνεται υπό τις επιφυλάξεις και τις προϋποθέσεις του νόμου (παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016).
5) Άρθρο 5
Όσον αφορά την “επιχειρησιακή λογική” της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΗΜΕΔ δεν προκύπτει εάν έχει ληφθεί υπόψη ότι έχει ήδη αναπτυχθεί και λειτουργεί στη Γ.Γ.Υ. το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δυνάμει της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466 Υπουργικής Απόφασης (Β-900/17-03-2017) με την οποία ήδη προβλέπεται ότι “Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας”.
Επομένως σκόπιμο θα ήταν διευκρινιστεί εάν οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Κ.Η.Σ.Κ. (αναθέτουσες αρχές-χρήστες - ήδη εγγεγραμμένοι τεχνικοί υπάλληλοι) χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου στο Μη.Μ.Ε.Δ.
Περαιτέρω, στο σημείο 5.2.(γ).2, δεν καθίσταται κατανοητή η σκοπιμότητα της προηγούμενης ανάρτησης των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Κυρίου του Έργου και του Υπ. Υποδομών, ως προϋπόθεση για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή θέτει επιπρόσθετο διοικητικό βάρος.
Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τον ορισμό διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής υπαλλήλων (σημείο 5.4) για τη διεξαγωγή της κλήρωσης, η σκοπιμότητα για την ύπαρξη της οποίας σε κάθε περίπτωση δεν καθίσταται προφανής, λαμβανομένου υπόψη ότι το σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής κλήρωσης των υπαλλήλων θα έπρεπε να συνοδεύεται από εχέγγυα διαφάνειας και αμεροληψίας, ανεξαρτήτως της μεσολάβησης φυσικών προσώπων (πέραν του χρήστη της αναθέτουσας αρχής) ή επιτροπών.
6) Άρθρα 7 και 8
Αναφορικά με τις προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7 διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα έγκαιρης (εντός μηνός) συγκέντρωσης, επιβεβαίωσης και καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ως άνω υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών πιθανώς να αφορούν σε προϋπηρεσία που απέκτησε ο υπάλληλος σε άλλη αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι τα μη ανακοινώσιμα στοιχεία, σε συνδυασμό με την καταγραφή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι.
Πέραν τούτου επισημαίνεται ότι, η πρόβλεψη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του υπό κρίση άρθρου, δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ιδίως ως προς την υποβολή εκθέσεων και ενημερώσεων που αφορούν στη μη τελεσφόρηση των διαγωνισμών, καθώς και στην Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται να συλλέγονται έγγραφα/εκθέσεις από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, τα οποία ενδεχομένως θα τυγχάνουν επεξεργασίας προκειμένου να προκύψει ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε οι πληροφορίες αυτές να καταστούν χρηστικές για στατιστικούς ή άλλους λόγους. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι τα περισσότερα στοιχεία των υπό σύνταξη εκθέσεων υπάρχουν ήδη σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μπορούν δε να παραχθούν από το ηλεκτρονικό σύστημα του Μη.Μ.Ε.Δ.
Ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθούν ρυθμίσεις, οι οποίες θα αφορούν στην ενημέρωση της ως άνω Υπηρεσίας σχετικά με ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του μητρώου, όπως πιθανές δυσλειτουργίες, μη ορθή ή παράλειψη καταχώρισης, χρήση των “φίλτρων” ή σύνταξη του “καταλόγου” με βάση την οποία διενεργείται η ηλεκτρονική κλήρωση, προς το σκοπό της βελτίωσης των διαδικασιών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και αναφορικά με την περιγραφή των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας στο άρθρο 8, τα οποία περισσότερο φαίνεται να προσιδιάζουν με καθήκοντα αναθετουσών αρχών, καθώς οι τελευταίες είναι αυτές που φέρουν και την ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών.
7) Άρθρο 10
Το εν λόγω άρθρο οριοθετεί την έναρξη της λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της Υ.Α στην ΕτΚ.
Διευκρινίζεται επίσης στην παρ. 3 και το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας στις περιπτώσεις που έχουν συγκροτηθεί ήδη επιτροπές σε ετήσια βάση, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η θητεία τους, σε κάθε δε περίπτωση ισχύει και εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου ορθώς γίνεται παραπομπή στην παρ. 10 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, ωστόσο υπάρχει σχετική αναφορά και στο άρθρο 221 του ίδιου νόμου, το οποίο ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δέον, συνεπώς, για λόγους σαφήνειας να εξετασθεί η σκοπιμότητα αναφοράς του άρθρου 221 στο συγκεκριμένο σημείο.
Τέλος η Αρχή, όσον αφορά τη σύνθεση και συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, εκφράζει τον προβληματισμό της καθώς η σχετικά άμεση εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης δύναται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στις αναθέτουσες αρχές, ως προς την οργάνωση και την κατανομή των καθηκόντων στο προσωπικό τους και, ενδεχομένως να εγείρει και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης