Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 4/2016
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 8η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
2. Μέλη : Καραμανλής Ευάγγελος Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης) Σταθακόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας: Ευαγγελία Κασάπη
Εισηγήτρια: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Μητσάκη Πολυξένη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Καξιρή Χριστίνα, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1432/02-03-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1308/17-03-2016, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. - ΕΔΕΥ Α.Ε.”
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. - ΕΔΕΥ Α.Ε.”
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με αρ. πρωτ. 1432/02-03-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1308/17-03-2016, διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. - ΕΔΕΥ Α.Ε.”.
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην έγκριση του καταρτισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (εφεξής ΕΔΕΥ Α.Ε.) σχεδίου Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας, ασκώντας την αρμοδιότητα που δίδεται βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 150 παρ. 1 εδ. α' του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22-08-2011) -αν και στο προοίμιο του σχεδίου της υπουργικής απόφασης μνημονεύονται ως εξουσιοδοτικές διατάξεις τα άρθρα 151 και 152 του νόμου αυτού-, στην οποία ορίζεται ότι: «1. Η Εταιρία μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας, εντός τριμήνου από τη συγκρότηση του σε σώμα, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». Το κείμενο του ως άνω Κανονισμού παρατίθεται ως διαβιβάστηκε στην Αρχή στο συνημμένο Παράρτημα.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι ο εν λόγω Κανονισμός Προμηθειών, ως παρατίθεται κατωτέρω (βλ. συν. Παράρτημα), ρυθμίζει κατεξοχήν θέματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. Νομικό Πλαίσιο ΕΔΕΥ Α.Ε. - Πεδίο εφαρμογής του υπό εξέταση Κανονισμού
1. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. συστάθηκε, όπως προβλεπόταν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4001/2011, με προεδρικό διάταγμα, ως Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών ή τους εκπροσώπους τους. Πρόκειται για το π.δ. 14/2012 (ΦΕΚ Α' 21/13-02-2012), με το οποίο συστάθηκε η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία και καταρτίστηκε το Καταστατικό της. Ειδικότερα:
α) Ο ν. 4001/2011 (Α' 179) ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Άρθρο 145 (“Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε.”): «1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ" (ΕΔΕΥ ΑΕ) (στην αγγλική "Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA" (H.H.R.M. S.A.)), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α` 144) και τις διατάξεις του ν. 2289/1995 (Α` 27), όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α` 144), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της μίας και μόνης μετοχής υπέρ του Δημοσίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
[...]».
Άρθρο 146 (“Σκοπός”): «1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. [...]».
Άρθρο 147 (“Μετοχικό κεφάλαιο – Έσοδα – Χρηματοδότηση”) παρ. 1: «1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.».
Άρθρο 148 (“Διοίκηση της Εταιρίας”): «1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη [...] 2. Τα μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται [...] Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της Εταιρίας επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξ αυτών, με πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, [...] ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα λοιπά τέσσερα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. [...]».
Άρθρο 149 (“Οικονομικά στοιχεία”): «1. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της.
2. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από πιστοποιημένο ελεγκτικό όργανο. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ο νόμος ορίζει και υποβάλλονται δε μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής.».
β) Το άρθρο πρώτο του π.δ. 14/2012 (Α' 21) ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ Α.Ε) και στην αγγλική γλώσσα Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4001/2011 και του διατάγματος αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920. Οι δραστηριότητες της εταιρίας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Με το παρόν διάταγμα καταρτίζεται το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο έχει ως εξής: [...]».
Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Καταστατικού ορίζονται, αντιστοίχως, η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός και η διάρκεια της Εταιρείας. Τα άρθρα 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 8 (περί Διοικητικού Συμβουλίου) μεταφέρουν αυτούσιες τις προπαρατεθείσες (υπό α) διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 147 και του άρθρου 148 του ν. 4001/2011, αντίστοιχα.
2. Αξιολογώντας το πεδίο εφαρμογής του υπό κρίση σχεδίου Κανονισμού, παρατηρητέα τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 1 του σχεδίου Κανονισμού ορίζεται ρητά ότι: «Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των γενικών κανόνων, των όρων και των προϋποθέσεων σύμφωνα με τους οποίους συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών που διενεργεί η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ (εφεξής «ΕΔΕΥ ΑΕ») για την κάλυψη των αναγκών της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της.».
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 2 αυτού διαλαμβάνεται ότι: «1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση σύναψης συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η ΕΔΕΥ ΑΕ. 2. [...] 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται: α) Στις συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσοτέρων άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου. β) Στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση γης και υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. γ) στις συμβάσεις μίσθωσης και στις συμβάσεις διανομής της παραγωγής, στις οποίες προβλέπονται το στάδιο των ερευνών και το στάδιο της εκμεταλλεύσεως. Για τις συγκεκριμένες συμβάσεις εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (Ν.2289/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). δ) στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.».
Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, καταρχήν, το πεδίο εφαρμογής του υπό κρίση Κανονισμού καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις ανάθεσης μελετών, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και δεν συμπεριλαμβάνει τις συμβάσεις δημόσιων έργων (οι οποίες ωστόσο εμπεριέχονται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 εδ. α' του ν . 4001/2011).
Περαιτέρω, στο άρθρο 20 (“Εφαρμοστέο Δίκαιο”) του σχεδίου Κανονισμού αναφέρεται ότι: «Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του μέρους Β’ του Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Οι διατάξεις του οποίου αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει, β) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 134), όπως ισχύει, γ) της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005), δ) της Οδηγίας 2005/75/Ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 323), ε) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Επιπλέον, ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 που τροποποιεί διατάξεις του Ν.4281/2014.».
Αναφορικά με την προεκτεθείσα διάταξη σημειώνεται, προεχόντως, ότι οι διατάξεις του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 (Α' 160), στις οποίες βασίστηκε ο υπό κρίση Κανονισμός, τελούν σε αναστολή έναρξης ισχύος μέχρι 30-04-2016, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4368/2016 (Α' 21), με εξαίρεση συγκεκριμένα επιμέρους άρθρα για τα οποία ορίζεται άλλως. Περαιτέρω, από τη διατύπωση του τελευταίου εδαφίου του προπαρατεθέντος άρθρου προκύπτει ότι η ως άνω αναστολή έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014 μέχρι 30-04-2016 δεν ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη του εν λόγω Κανονισμού, καθότι εκεί γίνεται αναφορά μόνο στην προηγούμενη αναστολή έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014 (μέχρι 31-12-2015), η οποία είχε προβλεφθεί με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4320/2015.
IV. Γενικές παρατηρήσεις
Καταρχήν, επισημαίνεται ότι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων εκκρεμεί και είναι σε στάδιο άμεσης ολοκλήρωσης η μεταρρύθμιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό την απλούστευση και ενοποίησή του, τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών και την μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού και την πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό ενωσιακό κεκτημένο. Τούτων δοθέντων, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, ιδίως εφεξής που οι σχετικές πρωτοβουλίες είναι πλέον ώριμες, πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι η υιοθέτηση αποσπασματικών ή εξαιρετικών ρυθμίσεων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ήτοι της ομογενοποίησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και της αποφυγής της υιοθέτησης αποσπασματικών και περιπτωσιολογικών ανά φορέα ρυθμίσεων, κινείται κατεξοχήν και η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος ως Κεντρικής Τράπεζας και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94, “Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”). Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο Γ, σημείο 2.4.2. (“Δημόσιες Συμβάσεις”) της επισυναπτόμενης στην ανωτέρω Σύμβαση “Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων” ρητώς διαλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- ότι: «Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25)».
Σημειώνεται, συναφώς, ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την συνολική αναμόρφωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, η οποία ολοκληρώνει το έργο της τον τρέχοντα μήνα, και η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Βουλή το προσεχές διάστημα. Συνεπώς, εφόσον επίκειται άμεσα η υιοθέτηση ενός ενιαίου και απλουστευμένου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, οι διατάξεις του υπό κρίση σχεδίου Κανονισμού καθίστανται εκ προοιμίου ρυθμίσεις περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Όλως συμπληρωματικώς, επισημαίνεται ότι και η ψήφιση του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση, αυτήν της απλοποίησης και της ενοποίησης του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, με το ν. 4281/2014, όπως ισχύει, καταργείται από την έναρξη ισχύος των διατάξεών του (βλ. σχετ. άρθρο 93 ν. 4368/2016, που παρατείνει την αναστολή έναρξης ισχύος μέχρι 30- 04-2016) κάθε διάταξη, η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4281/2014). Τούτου δοθέντος, οι διατάξεις του υπό κρίση σχεδίου Κανονισμού καθίστανται, και υπό το πρίσμα του ν. 4281/2014 που αναμένεται να επαναληφθεί στο σημείο αυτό και στο νέο ενιαίο νόμο, ρυθμίσεις περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο υπό κρίση Κανονισμός δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την επικείμενη ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη των νέων Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (η οποία θα συμπεριληφθεί στην ως άνω αναμενόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού). Δεν τίθεται σε κανένα άρθρο αυτού σχετική πρόβλεψη ή αναφορά στη νέα δέσμη Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, με τις οποίες θα πρέπει ο εν θέματι Κανονισμός να είναι συμβατός, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του ενωσιακού δικαίου δημοσίων συμβάσεων προς μία ενιαία και συνολική ρυθμιστική προσέγγιση.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων, η Αρχή ομόφωνα διατυπώνει επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. - ΕΔΕΥ Α.Ε.”, αρνητική γνώμη επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Αθήνα , 8 Απριλίου 2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα