Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 6/2016
ΑΔΑ: Ω6ΞΦΟΞΤΒ-4Θ1
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 31η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα (προεδρεύουσα)
2. Μέλη : Καραμανλής Ευάγγελος
Λουρίκας Δημήτριος
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Κασάπη Ευαγγελία
Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστη ο εισηγητής κ. Α. Τάττης, καθώς και η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Χ. Καξιρή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35598/10143/04.08.2016 έγγραφο του του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 05.08.2016 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3461, με το οποίο διαβιβάζεται προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, που θα συμπεριληφθεί στο σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 επί προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:
Με το από 04.08.2016 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 05.08.2016 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3461, διαβιβάζεται προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, που θα συμπεριληφθεί σε επικείμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο άρθρου 29 του σχεδίου νόμου του ανωτέρω Υπουργείου, με τίτλο “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”.
Βάσει αυτών που διαλαμβάνονται στο διαβιβαστικό έγγραφο, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση έχει αμιγώς ερμηνευτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι αποσαφηνίζει ότι δεν απαιτείται Υπουργική Απόφαση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας αφορά στην λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και στην κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της, πέραν των περιπτώσεων που ρητά προβλέπονται στο εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 (Α' 160), όπως ισχύει.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «... αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής”.
Στο βαθμό που η ανωτέρω αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, ως παρατίθεται κατωτέρω, αφορά σε ζητήματα λειτουργίας και κάλυψης των υλικοτεχνικών αναγκών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ζητήματα που είναι νοητό να απαιτήσουν τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Η υποβληθείσα στην Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:
“Άρθρο ...
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α' της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 “Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης” (Α' 160), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση της, ενέργειες για τη λειτουργία της (ανάθεση μελετών, έργων) και για την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της (πραγματοποίηση προμηθειών) με δαπάνη του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που τη διέπει, χωρίς διοικητική έγκριση.”
ΙV. Αιτιολογική Έκθεση
“Άρθρο ....
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 3029/2002 “Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης” (Α' 160), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ η εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται μόνο στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της και στην κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.
Σύμφωνα με το εδάφιο α' του άρθρου 10 παρ. 5, του ν. 3029/2002 “Η Ε.Α.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων και σε πραγματοποίηση προμηθειών, με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της ειδικότερα ρυθμίζει”, ενώ σύμφωνα με το εδάφιο β' του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 3029/2002 “η Ε.Α.Α. δύναται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτει τηρουμένων των κείμενων σχετικών διατάξεων σε αναλογιστικούς οίκους, αναλογιστικές μελέτες ειδικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος”.
Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3029/2002, διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες προέβησαν σε αντικρουόμενες ερμηνείες αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την έγκριση των δαπανών της Ε.Α.Α..
Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται αυθεντικά το εδάφιο α' της παρ. 5 του άρθρου 10, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ότι δεν απαιτείται υπουργική απόφαση για την πραγματοποίηση κάθε ενέργειας που αφορά στη λειτουργία της Ε.Α.Α. και στην κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της, πέραν των ρητά καθοριζόμενων στο εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 10.
Η ισχύς της προτεινόμενης διάταξης, λόγω του γνησίως ερμηνευτικού χαρακτήρα της ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος της ερμηνευόμενης διάταξης (ν. 3029/2002 Α' 160)”
V. Συναφείς διατάξεις
Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160/11.07.2002) “Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης”:
Άρθρο 9
Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σύσταση – λειτουργία - αρμοδιότητες
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Εθνική Αναλογιστική Αρχή (στο εξής: “Ε.Α.Α.”) και έδρα την Αθήνα.
2. Η Ε.Α.Α. έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.
[...]
Άρθρο 10
Πόροι, οικονομική διαχείριση
[...]
5. Η Ε.Α.Α. δύναται να προβαίνει ανάθεση μελετών, έργων και σε πραγματοποίηση προμηθειών με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της ειδικότερα ρυθμίζει. Ειδικότερα, η Ε.Α.Α. δύναται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτει τηρουμένων των κείμενων σχετικών διατάξεων σε αναλογιστικούς οίκους, αναλογιστικές μελέτες ειδικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει διαγωνισμό, η Ε.Α.Α. συντάσσει την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκπόνηση των εν λόγω, προκηρύσσει το διαγωνισμό, προβαίνει στην κατά νόμο παραλαβή των μελετών και τις αξιοποιεί κατάλληλα.
[...]
VI. Επί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Σε σχέση με τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της υπό κρίση νομοθετικής ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής:
Η κρινόμενη νομοθετική ρύθμιση, αποσαφηνίζοντας αποκλειστικά το ζήτημα της διοικητικής εποπτείας της Ε.Α.Α. εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας, δεν προσκρούει στο εθνικό και στο ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων.
Παρά ταύτα, η Αρχή επισημαίνει ότι η φράση “χωρίς διοικητική έγκριση” που είναι ευρύτατου περιεχομένου, σκόπιμο είναι να επαναδιατυπωθεί προκείμενου να αποσαφηνισθεί ότι η ρύθμιση καταλαμβάνει μόνο την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3029/2002 (και άρα μέσω αυτής δεν υπονοείται η κατάργηση της αρμοδιότητας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, σε ό,τι αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκ μέρους της Ε.Α.Α.).
VΙI. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων, επί της υποβληθείσας νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, η Αρχή διατυπώνει ομόφωνα σύμφωνη γνώμη επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 31.08.2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ