Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 10/2016
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 15 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Δημήτριος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Εισηγήτριες: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Μαρία Μανδράκη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγήτριες Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και Μαρία Μανδράκη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου καθώς και η Κωνσταντίνα Λιώση και Παναγιώτης Σπάθαρης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 125393/523/28.11.2016 έγγραφο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 28.11.2016 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 5846, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως το τελευταίο επικαιροποιήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 132835/55/13.12.2016 (αριθμ. πρωτ. Αρχής 6191/14.12.2016) διαβιβαστικό έγγραφο.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών αγαθών & γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16 ».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με τα με αριθμό πρωτ. 125393/523/28.11.2016 και 132835/55/13.12.2016 έγγραφα του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή την 28.11.2016 και 14.12.2016 και έλαβαν αρ. πρωτ. εισερχ. 5846 και 6191 αντίστοιχα, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών αγαθών & γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στον καθορισμό των ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) με αντικείμενο προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω , περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών αγαθών & γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16)».
Θέμα: «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.2 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.3 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.5 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις,», όπως ισχύει
1.6 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
1.7 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.8 Του Π.Δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.9 Του Π.Δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12 Την υπ´ αριθμ. 25288/06.03.2015 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 105).
2. Το άρθρο 41 παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
3. Τα καταχωρημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στοιχεία συμβάσεων των ετών 2014 -2015
4. Την υπ’ αριθμ. ……………… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες που παρέχει η ΓΔΔΣΠ ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, των παρ. 5, 8, 9 περ. β του αρ. 2 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147), που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ιδίου νόμου και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΔΔΣΠ Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΔΔΣΠ δύναται να αποτελούν συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γεωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών συμφώνα με το άρθρο 14 του ν.4270/14 :
 αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές.
 υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές.
 παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης.
 παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης.
 παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο αγορών και προϋπολογισμό.
 χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης.
 χαρακτηρίζονται ως ομοειδή ή συμπληρωματικά.
 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΓΔΔΣΠ, θα αποτελέσουν επιμέρους προμήθειες/γενικές υπηρεσίες και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα «Αγαθών & Υπηρεσιών» της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών/γενικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΔΔΣΠ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/16.
3. Με την επιφύλαξη της παρ 1 του άρθρου 7 της παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΓΔΔΣΠ για την κάλυψη των αναγκών τους σε προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου γ’ της παρ. 3 του αρ. 41 ν. 4412/2016
Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που:
 έχουν προηγουμένως με σχετική πράξη χαρακτηρισθεί απόρρητες ή εμπιστευτικές, ή επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της χώρας.
 η σύναψη και εκτέλεση τους πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.
 προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού.
 προορίζονται για την περίθαλψη και αποκατάσταση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες, τρομοκρατικά χτυπήματα ή γεγονότα ανωτέρας βίας γενικότερα.
 προορίζονται για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αφορούν προμήθειες και επισκευές για πολεμικά είδη, όπως όπλα, τυποποιημένο οπλισμό, πλοία, λέμβους και γενικά ναυπηγήματα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα μάχης, ειδικά οχήματα και τυποποιημένα τροχοφόρα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, υλικά οχύρωσης, διαβιβάσεων, ναρκαλιείας, κατασκευής μέσων άμυνας, λιμανιών, οικοδομήσιμα ή κοινόχρηστα υλικά μηχανικού, εξαρτήματα και ανταλλακτικά τούτων, ως και εργαλεία συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας τους.
 αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 5A
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου β’ της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016
Από τις κατ΄ έτος κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται ετησίως από τη ΓΔΔΣΠ, δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 δύναται να εξαιρούνται προμήθειες και γενικές υπηρεσίες:
α) που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣΠ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
β) που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) που αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών
δ) που έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
1. Η ΓΔΔΣΠ παρέχει την τεχνική υποδομή και υποστήριξη (ΕΣΗΔΗΣ) στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του ν. 4412/16.
2. Η ΓΔΔΣΠ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων, σε Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές.
Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
i. συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων.
ii. προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Έως την ομαδοποίηση από την ΓΔΔΣΠ των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις.
2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές ανάγκες τους.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A/A
ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
1
0913
Πετρέλαιο και αποστάγματα - Πετρέλαιο θέρμανσης
09135100-5
2
0921
Λιπαντικά παρασκευάσματα
09210000-4
3
1533
Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά
15330000-0
4
1541
Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη
15410000-5
5
1543
Βρώσιμα Λίπη
15430000-1
6
1551
Γάλα και κρέμα γάλακτος
15510000-6
7
1553
Βούτυρο
15530000-2
8
1561
Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
15610000-7
9
1582
Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρημένα είδη
ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15820000-2
10
1583
Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15830000-5
11
1584
Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
15840000-8
12
1585
Προϊόντα ζυμαρικών
15850000-1
13
1586
Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15860000-4
14
1587
Καρυκεύματα και αρτύματα
15870000-7
15
1588
Ειδικά προϊόντα διατροφής
15880000-0
16
1589
Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή
15890000-3
17
1822
Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία
18220000-7
18
1823
Διάφορα είδη ρουχισμού
18230000-0
19
1831
Εσώρουχα
18310000-5
20
1833
Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα
18330000-1
21
1841
Ειδικά ενδύματα
18410000-6
22
1842
Εξαρτήματα ρουχισμού
18410000-6
23
1844
Καπέλα και καλύμματα κεφαλής
18440000-5
24
1881
Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών
υποδημάτων
18810000-0
25
1883
Προστατευτικά υποδήματα
18830000-6
26
1893
Σάκοι και τσάντες
18930000-7
27
1964
Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από
πολυαιθυλένιο
19640000-4
28
3012
Φωτοαντιγραφικές συσκευές και μηχανήματα όφσετ
30120000-6
29
3019
Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες
30190000-7
30
3021
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
30210000-4
31
3023
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30230000-0
32
3151
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης
31510000-4
33
3152
Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
31520000-7
33
3152
Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
31520000-7
34
3153
Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού
31530000-0
35
3411
Επιβατικά αυτοκίνητα
34110000-1
36
3414
Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34140000-0
37
3432
Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34320000-6
38
3433
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά
φορτηγά και αυτοκίνητα
34330000-9
39
3435
Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως
34350000-5
40
3911
Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
39110000-6
41
3912
Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες
39120000-9
42
3913
Έπιπλα γραφείων
39130000-2
43
3915
Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
39150000-8
44
3916
Σχολικά έπιπλα
39160000-1
45
3971
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
39710000-2
46
3983
Προϊόντα καθαρισμού
39830000-9
47
4251
Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης
42512000-8
42512100-9
42512200-0
42512300-1
42512400-2
42512500-3
48
4461
Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση
44610000-9
49
4816
Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών
48160000-7
50
4821
Πακέτα λογισμικού δικτύωσης
48210000-3
51
4831
Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων
48310000-4
52
4833
Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού και παραγωγικότητας
48330000-0
53
4861
Συστήματα βάσεων δεδομένων
48610000-7
54
4873
Πακέτα λογισμικού ασφαλείας
48730000-4
55
4876
Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς
48760000-3
56
4882
Εξυπηρετητές
48820000-2
57
4892
Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου
48920000-3
58
5011
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
50110000-9
59
5031
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου
50310000-1
60
5032
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ
50320000-4
61
5073
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων
50730000-1
62
5532
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
55320000-9
63
6351
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς
υπηρεσίες
63510000-7
64
6411
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
64110000-0
65
6412
Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων
64120000-3
66
7221
Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72210000-0
67
7225
Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης
72250000-2
68
7226
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
72260000-5
69
7231
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
72310000-1
70
7241
Υπηρεσίες παρόχου
72410000-7
71
7921
Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79210000-9
72
7934
Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79340000-9
73
7955
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και
εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
79550000-4
74
7971
Υπηρεσίες ασφάλειας
79710000-4
75
7981
Υπηρεσίες εκτύπωσης
79810000-5
76
7995
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79950000-8
77
7998
Υπηρεσίες συνδρομών
79980000-7
78
9091
Υπηρεσίες καθαρισμού
90910000-9
IV. Συναφείς διατάξεις
Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3- 11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α ' και β ', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.
[...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
(β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ “ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφω-νίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
(Με την παρ. 2 του άρθρου 379 (Έναρξη ισχύος) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297”).
(Με την παρ. 11 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22,
β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασμό των ανωτέρω μέσων”).
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ПК) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α ' και β ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
(Με τις παρ.6,7 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι :“6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”).
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητας τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147) προβαίνει στον καθορισμό των ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αντικείμενο προμήθειες και γενικές υπηρεσίες. Ειδικότερα στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στο αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της υποβληθείσας ΥΑ, στους όρους ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΔΔΣΠ ως ΕΚΑΑ καθώς και στις κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης, όπως αυτές παρατίθενται στο επισυναπτόμενο “Παράρτημα Αγαθών και Υπηρεσιών”. Επίσης η υποβληθείσα ΥΑ περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων, τις επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχονται από τη ΓΔΔΣΠ και λοιπές ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική), επισημαίνεται ότι μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής (σημ. 2) .
Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται τα κάτωθι:
Α. Από τη διατύπωση της εξουσιοδοτικής διάταξης προκύπτει σαφώς ότι οι ρυθμίσεις που θα τεθούν με την εν λόγω ΥΑ αφορούν σε κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ. Επίσης και από τις ρυθμίσεις της ΥΑ προκύπτει καταρχήν η υποχρεωτικότητα προσφυγής στη ΓΔΔΣΠ για τις κατηγορίες των ειδών που παρατίθενται στο Παράρτημα (βλ. σχετικώς άρθρο 4 παρ. 3 και 7 παρ. 1).
Ωστόσο, από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω σημεία της ΥΑ συνάγεται ότι η υποχρεωτική προσφυγή στην ΕΚΑΑ των αναθετουσών αρχών, για την κάλυψη των αναγκών τους, θα εκκινήσει με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρο 41 του ν. 4412/2016, με την οποία θα καθορίζονται τόσο οι συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων - προερχόμενες από τις κατηγορίες του Παραρτήματος της υπό κρίση ΥΑ και ομαδοποιούμενες με τα κριτήρια που ήδη τίθενται από αυτήν- που συνάπτονται υποχρεωτικά από τη ΓΓΔΣΠ, όσο και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται καθώς και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Επισημαίνεται ότι η τελευταία θα εκδίδεται κατ' έτος λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στοιχεία της αγοράς και τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών κατά τον τρέχοντα χρόνο έκδοσής της.
Κατόπιν τούτων για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου σκόπιμη θα ήταν η αναδιατύπωση του περιεχομένου των ως άνω ρυθμίσεων (άρθρο 7 παρ. 1) ώστε να προβλέπεται ρητά ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στη ΓΔΔΣΠ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρο 41 του ν. 4412/2016 προς άρση κάθε αβεβαιότητας και πιθανής σύγχυσης στους εφαρμοστές της εν λόγω κανονιστικής απόφασης.
Β. Σχετικώς με τις προτεινόμενες ως εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων (άρθρο 5 της ΥΑ) αναφέρεται ότι προτεινόμενες εξαιρέσεις των περιπτώσεων 1 και 2 προκύπτουν ευθέως από τον νόμο, ήτοι την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 και επαναλαμβάνονται και στο εν λόγω άρθρο. (Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.). Επομένως η αναφορά τους στο εξεταζόμενο άρθρο παρέλκει.
Επίσης εξαιρούνται ρητά, στο σημ. 5 του άρθρου 5 του σχεδίου ΥΑ, συμβάσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας και αφορούν προμήθειες και επισκευές για πολεμικά και άλλα είδη, ενώ τα CPV αυτών δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στο υποβληθέν Παράρτημα, οπότε παρέλκει και η επιπλέον εξαίρεσή τους στο οικείο άρθρο.
Γ. Στο υπό εξέταση σχέδιο έχει συμπεριληφθεί το άρθρο 5Α στο οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις για “κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016”. Καταρχάς διαπιστώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν σε εξαιρέσεις συμβάσεων από τις κατ΄ έτος κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαισίου ή δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται ετησίως από τη ΓΔΔΣΠ, οι οποίες καθορίζονται ρητά, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 με άλλη υπουργική απόφαση. Τούτων δοθέντων επισημαίνεται ότι δεν δύναται να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης της παρούσας ΥΑ ζητήματα που ανήκουν (δυνάμει άλλης εξουσιοδοτικής διάταξης) στο πεδίο εφαρμογής άλλης υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης, ούτε να τίθενται στο εν λόγω άρθρο ζητήματα υπεξουσιοδότησης.
Συναφώς επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες εν προκειμένω εξαιρέσεις δύναται να ενσωματωθούν στο άρθρο 5 της υπό εξέταση ΥΑ, διότι συνέχονται νοηματικά (λ.χ. κατεπείγουσες ανάγκες αναθετουσών αρχών συνέχονται με ζητήματα ανωτέρας βίας που προβλέπεται στο σημ. 4 του άρθρου 5 του σχεδίου).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών αγαθών & γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16 », σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.γ (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις- προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης