Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 1/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 15 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Δημήτριος Ράικος
Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος Κουλούρη Ιωάννα
Λουρίκας Δημήτριος
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας: Αλεξάνδρα Γιαμά
Εισηγητές: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Παναγιώτα Μπαράκου, Αθανάσιος Καϊμακάμης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγητές, καθώς και οι: - Κούμπης Γεώργιος και Αγγλετοπούλου Καλλιόπη, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παπαγεωργίου Θεόδωρος, Φραντζέσκος Απόστολος και Βλέτσης Γεώργιος, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι εισηγητές και οι εκπρόσωποι των φορέων εξέθεσαν τις απόψεις τους επί του θέματος και αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας του Συμβουλίου.
Σχετ: Το από 23.12.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 23/12/2014 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 5426, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης των ΥπουργώνΔιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το από 23.12.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 23.12.2014 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 5426, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιουργείται Μητρώο Αξιολογητών για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.:
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο της Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : “Μητρώο Αξιολογητών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .”
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
1.2. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους − πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.5. Της παρ. 12 του άρθρου 195 και των άρθρων 199 και 201 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.6. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος…… και λοιπές διατάξεις»
1.7. Του άρθρου 37 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Γνωμοδοτικό Συμβούκλιο».
1.8. Του άρθρου 27 του ν. 3731/2018 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών»
1.9. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.10. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.11. Του Π.Δ. 119/2013, (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14. Του Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ Α΄240) «Διορισμός Υπουργών»
1.15. Της με αριθμό 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2944) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .»
1.16. Της υπ’ αριθμ. …………/2014 Γνωμοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
1.17. Το υπ’ αριθμ. ………….. έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΚΑΕ – εκτίμηση ποσού).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στο ΕΣΗΔΗΣ του άρθρου 134 έως και επόμενα του ν. 4281/2014 δημιουργείται και τηρείται Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαïκής Ένωσης , που διαθέτουν τα προσόντα του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής (άρθρα 6 και 14 Π.Δ. 50/2001) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Πληροφορικής , των Τηλεπικοινωνιών ή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής και δεν έχουν παραπεμφθεί ή καταδικαστεί για αδικήματα όπως προβλέπεται ειδικότερα κατωτέρω.
3. Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα για τους αξιολογητές ΤΠΕ θεωρούνται :
 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στις Τεχνολογίες, Πληροφορικής και Επικοινωνίες (ΤΠΕ)
 Προηγούμενη συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση ή διοίκηση έργων ΤΠΕ πληροφορικής με εμπειρία σε ένα από τα παρακάτω ή και συνδυασμό αυτών :
-Αρχιτεκτονική Πληροφορικών Συστημάτων
-Εξειδικευμένες Εφαρμογές -Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
-Τεχνολογίες Αιχμής
-Σύγχρονες Τεχνολογίες ( web)
4. Oι υποψήφιοι προς εγγραφή θα πρέπει :
4.1.Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
4.2.Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
4.3.Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή ,υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση , πλαστογραφία , δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος , συκοφαντική δυσφήμηση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
4.4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία (ή νόμιμα να έχουν απαλλαγεί απ΄ αυτήν).
5. Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται οποτεδήποτε στην αρμόδια Διεύθυνση ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κρίνονται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος , από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
6. Οι αιτούντες υποβάλλουν , ως επαρκή απόδειξη, ότι διαθέτουν τα από τις παραγράφους 2 και 3 προβλεπόμενα προσόντα (υποχρεωτικά- επιθυμητά , εφόσον υπάρχουν) της παρούσας και ότι δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 4 ομοίως της παρούσας)
α) τίτλους σπουδών
β) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου , ισοδύναμου πιστοποιητικού, (προκειμένου περί πολίτη άλλου κράτους μέλους της ΕΕ)
γ) αποδεικτικό επιπέδου ξένης γλώσσας
δ) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στους συγκεκριμένους τομείς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 , ως ισχύει.
Οι επιλεγέντες προς εγγραφή στο Μητρώο της παρούσης , μετά από σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας του ΕΣΗΔΗΣ, υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας, ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης της ιδιότητάς τους ως αξιολογητές με τυχόν συμφέροντα των επιχειρήσεων , τις προτάσεις-προσφορές των οποίων ενδέχεται να κληθούν να αξιολογήσουν και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της δήλωσης που υπογράφουν . Σε περίπτωση που κληρωθούν να αξιολογήσουν προσφορές για τις οποίες συντρέχουν στοιχεία που αντίκεινται στην ως άνω δήλωση υποχρεούνται να αρνηθούν να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη προσφορά.
7. Οι επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών στους διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από αναθέτουσες αρχές , κατά την έννοια των άρθρων 18 και 19 του ν. 4281/2014 συγκροτούνται αποκλειστικά από μέλη του Μητρώου . Στην περίπτωση διαγωνισμών με προϋπολογισμό ίσο ή άνω των χρηματικών ορίων του Κανονισμού 1336/2013/ΕΕ της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L335/17/14-12-2013 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στην «τροποποίηση Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ , 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», ως ισχύει, τα επιλεγόμενα μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών ή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και συναφή τίτλο σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής . Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος του κυρίου του έργου και της αναθέτουσας αρχής. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από εγγεγραμμένους στο Μητρώο που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αυτοματοποιημένο και διαφανή τρόπο .
8. Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο.
8.1 Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μητρώο ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία : Εγγραφή στον υπερσύνδεσμο : http://promitheus .gov.gr για το θεματικό Μητρώο Αξιολογητών.
8.2. Ο αιτών θα πρέπει να έχει διαθέσιμη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ΑΦΜ (ο συνδυασμός των δύο βεβαιώνει την μοναδικότητα της εγγραφής) . Σε περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου, αιτείται την εγγραφή του συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και τακτοποιείται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
8.3 Η εγγραφή του αιτούντος γίνεται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει την ηλεκτρονική αποδοχή των αποφάσεων πρόσκλησης
8.4 Η δυνατότητα εγγραφής είναι διαρκής . Με αυτήν καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία του αιτούντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
8.5 Στη συνέχεια αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιέχει τα συνθηματικά εισόδου του αιτούντος. Με χρήση αυτών ο αιτών μπορεί να ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά στοιχεία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Αξιολογητών.
8.6. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται περιοδικά από αρμόδια επιτροπή η οποία ελέγχει την -κατά δήλωση των αιτούντων- συμφωνία των αιτήσεων με τις προϋποθέσεις αποδοχής και εισηγείται κατάλληλα στους υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , ώστε να εκδοθούν οι δέουσες αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων.
9. Λόγους διαγραφής από το Μητρώο συνιστούν :
α) Η άρνηση συμμετοχής σε Επιτροπή Αξιολόγησης χωρίς σπουδαίο λόγο.
β) Η παραπομπή ή η καταδίκη για αδίκημα το οποίο συνιστά κώλυμα για την εγγραφή στο Μητρώο, ή σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του μέλους. Σε περίπτωση αθωωτικής απόφασης θεμελιώνεται δικαίωμα επανεγγραφής στο Μητρώο.
γ) Η έκδοση τριών δικαστικών αποφάσεων των αρμόδιων πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκε ως μη νόμιμο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο συμμετείχε με θετική ψήφο το οικείο μέλος.
δ) Η υποβολή αίτησης διαγραφής από τον εγγεγραμμένο. Η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι μπορεί να ζητούν την προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 37 ν. 3979/2011.
10. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αξιολογητές – μέλη των επιτροπών αξιολόγησης αμείβονται για την παρεχόμενη από αυτούς εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η παρούσα ισχύει από 01.03.2015
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΙV. Συναφείς διατάξεις
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
Άρθρο 83 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
Άρθρο 172
Κανονισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
1. α) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίdδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών».
β) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων».
γ) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Εργων».
2. Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η δε έκδοση τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Με τα ανωτέρω διατάγματα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθμίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος.
Ειδικότερα, οι Κανονισμοί ρυθμίζουν ιδίως:
[...] (12) τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην ανάθεση των συμβάσεων
Άρθρο 195
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
1. Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου διακρίνονται σε όργανα με γνωμοδοτική αρμοδιότητα («γνωμοδοτικά όργανα») και όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα («αποφαινόμενα όργανα»).
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή των αρμοδίων οργάνων διοικήσεως αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, σύμφωνα με τις ιδρυτικές και καταστατικές τους διατάξεις, κατά περίπτωση, μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα όργανα αυτών.
3. Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις ή διοικητικές πράξεις διατηρούν τις αρμοδιότητες τους και ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.
4. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των αποφαινόμενων οργάνων της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα ασκούνται σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους.
5. Τα γνωμοδοτικά όργανα εισηγούνται προς τα αποφαινόμενα όργανα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους προκειμένου τα τελευταία να αποφασίσουν σχετικά. Τα αποφαινόμενα όργανα μπορούν να είναι είτε μονομελή είτε συλλογικά.
6. Ως γνωμοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται επιτροπή για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά, η επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής τωνπροσφερόντων ή υποψηφίων, ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές και διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, στο πλαίσιο διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου ή διαπραγμάτευσης, εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία ανάθεσης, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης, τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 6 συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα για συγκεκριμένη σύμβαση, ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από κεντρικές αρχές προμηθειών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, οι αντίστοιχες επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση τους.
8. Με τις ίδιες αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αφορώντων στις διαδικασίες ανάθεσης.
9. Ως γνωμοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης δύναται να είναι ή συλλογικά όργανα κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ή και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, που ορίζονται με απόφαση της/του. Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
10. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α` 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.
11. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 5 κατ` ελάχιστον. Με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων του άρθρου 172 και τους Κανονισμούς Εκτέλεσης Συμβάσεων του άρθρου 178 μπορούν να προσδιορίζονται ειδικότερα τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτικά όργανα, οι επιμέρους αρμοδιότητες τους και το έργο τους, η σύνθεση, ο αριθμός και τα ειδικότερα προσόντα των μελών τους, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους μέσω ορισμού ή κλήρωσης, η αναπλήρωση ή αντικατάσταση των μελών τους, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους, συμπληρωματικά με τις κείμενες διατάξεις, και να προβλεφθεί η υποβοήθηση του έργου τους από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
12. Δημιουργείται και τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι α-ξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας τους. Οι αξιολογητές κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα ή/και την ειδικότητα τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 196
Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 201, μεριμνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου.
2. Η κατάρτιση και πιστοποίηση γίνονται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 και ειδικών επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το πιστοποιημένο προσωπικό εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.), το οποίο τηρείται από το ΙΝ.ΕΠ. και διασυνδέεται με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η επαρκής λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του.
4. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως:
α) την οργάνωση, το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης των προγραμμάτων κατάρτισης,
β) τους ειδικότερους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης,
γ) τον ορισμό των διδασκόντων και εκπαιδευτών και την αμοιβή αυτών,
δ) τη σύσταση του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.,
ε) τον φορέα τήρησης του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.,
στ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,
ζ) τους τρόπους και ειδικότερους όρους υποστήριξης των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων από μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που έχει σχέση με την κατάρτιση και την πιστοποίηση των υπαλλήλων και τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ..
Άρθρο 199
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου:
[...](5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120).
[...]Γ.Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β` αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. 2.[...]
Ν. 4155/2013 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις).
Άρθρο 6Α
1. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι αξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα η/και την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1(Α5) ΤΟΥ ΑΡΘ. 199 ΤΟΥ Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/08.08.2014.
Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 65 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
N. 3979/11 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 37 - Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Η παρ. 4 του άρθρου 30 του π.δ. 770/1975 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του π.δ. 796/1980 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του π.δ. 1166/1981 (Α΄286), αντικαθίσταται ως εξής:
«4)To Τεχνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί:
α) για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των προτύπων διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει των ΤΠΕ που παράγουν, προμηθεύονται ή χρησιμοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα,
β) για τη δημιουργία και προμήθεια υποδομών και ΤΠΕ για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς του δημόσιου τομέα,
γ) για τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν την κοινή χρήση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,
δ) για την εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Π.Δ. 50/2-3-01 (ΦΕΚ 39 Α΄): Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 6 - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».
Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός από υποψηφίους με πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των θέσεων.
Άρθρο 14
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα:
Πληροφορικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Βιομηχανικής Πληροφορικής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Διαχείρισης Πληροφοριών
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκρισή του από το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των θέσεων- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α'
Στα προσόντα διορισμού κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των άρθρων 12, 13, 14, 15 και 16 του Π.Δ. 50/ 2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προστίθεται και το πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 2683/1999)
N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
Άρθρο 21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων
1.Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργσίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 (Α'247).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.
Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα μέλη και τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.
Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κ.λπ., ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη συλλογικών οργάνων.
«Ειδικά για έργα που αξιολογούνται για να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και του ΠΑΑ, όπου η αμοιβή των αξιολογητών χρηματοδοτείται από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, το ως άνω συνολικό μηνιαίο όριο αποζημίωσης για τους εγγεγραμμένους σε μητρώο αξιολογητών λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, για το διάστημα μέχρι 31.12.2015, ορίζεται σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των διενεργούμενων αξιολογήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ποσού για την εφαρμογή του ορίου της παραγράφου 4.»
(Με το άρθρο 51 του Ν. 4278/14, ΦΕΚ-157 Α/4-8-14, ορίζεται ότι :“Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), δύναται να χορηγείται στο καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ειδική πρόσθετη αμοιβή για κάθε ημέρα κατάδυσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της εν λόγω αμοιβής, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις”).
4. Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
5.Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4.
«Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, ανά διοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4».
6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εμπίπτουν και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α' 28).
Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 20 Υπουργός Οικονομικών
[άρθρα 4(6) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών είναι αρμόδιος για την άσκηση της γενικής διαχείρισης των οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, για το γενικό συντονισμό και για την εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...]
ιβ. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του προϋπολογισμού φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
V. Σχετικά με την εξουσιοδοτική διάταξη των προτεινομένων ρυθμίσεων:
Αναφορικά με την εξουσιοδοτική διάταξη βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης του Μητρώου Αξιολογητών επισημαίνονται τα κάτωθι:
Α) Με το άρθρο 195 ν. 4281/2014 ορίζονται τα όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 195 του Ν. 4281/2014, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι “Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό (σ.σ. Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων), οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.”
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (“Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπου και ορίζεται ότι εκκινεί από 01.03.2015, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις αυτού. Στο ως άνω μέρος Β' του νόμου συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 195, για το οποίο, καθώς δεν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, ισχύει η γενική έναρξη ισχύος του μέρους Β΄ του ως άνω νόμου, ήτοι η 01.03.2015. Επομένως, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 195 παρ. 12, 199 και 201 παρ. 1 του ν. 4281/2014, είναι σαφές ότι η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της μνημονευμένης στο προοίμιο αυτής νομοθετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
Με τη διάταξη του άρθρου 43 του Συντάγματος καθιερώνεται ο θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, ο οποίος επιτρέπει, εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και σε άλλα όργανα της διοίκησης να εκδίδουν πράξεις για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικής αρμοδιότητας, οι βάσει της αρμοδιότητας αυτής θεσπιζόμενοι κανόνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης.
Εν προκειμένω, κατά το χρόνο υποβολής του σχεδίου της προτεινόμενης κανονιστικής ρύθμισης δεν έχει εκκινήσει η ισχύς της εξουσιοδοτικής διάταξης και, επομένως, η επικαλούμενη στο προοίμιο εξουσιοδοτική αυτή διάταξη δεν παρέχει εξουσιοδότηση ούτε αποτελεί νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της προτεινόμενης Κ.Υ.Α.
Β) Αντιστοίχως στο ν. 4155/2013 και άρθρο 6α είχε τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη με παρόμοιο περιεχόμενο, ωστόσο αφενός δεν γίνεται επίκληση αυτής ούτε ως αναφορά στο Προοίμιο ή το κυρίως κείμενο της εν θέματι ΚΥΑ, αφετέρου πρόκειται για διάταξη με περιορισμένη χρονική ισχύ, καθ' όσον καταργείται με την παρ. 1(Α5) του άρθρου 199 του ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α/08.08.14) από 01.03.2015.
Κατά τα οριζόμενα δε στο άρθρο 199 κεφ. Γ του ν. 4281/2014 καταργείται από 01.03.2015 κάθε νομοθετική διάταξη, η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων του ως άνω νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης.
Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του σχεδίου ΚΥΑ η ισχύς της αρχίζει από 01.03.2015, οπότε ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η διάταξη του άρθρου 6α του ν. 4155/2013 αποτελεί την εξουσιοδοτική διάταξη της ΚΥΑ, η ως άνω διάταξη δεν θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ.
VI. Επί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινομένων ρυθμίσεων
Πέραν των ανωτέρω και σε σχέση με τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της υπό κρίση ρύθμισης κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν ιδίως τα εξής δεδομένης της ανάγκης αποτελεσματικού σχεδιασμού της:
Α) Λαμβανομένου υπόψη του ότι η διαδικασία ενοποίησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με την υιοθέτηση του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι οι παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης εν προκειμένω (για άλλη περίπτωση, πρβλ. Γνώμη 13/2014 της Αρχής επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών»).
Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν ζητήματα συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων τόσο με την κείμενη νομοθεσία περί διαδικασίας συγκρότησης και σύνθεσης των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών, ιδίως τις επιμέρους διατάξεις του ν. 4281/2014 [ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 195 -Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων- και 196 -Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)-] όσο και με το υπό επεξεργασία κανονιστικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με την έκδοση των προβλεπόμενων κατ' άρθρο 172 του ν. 4281/2014 Κανονισμών Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο του ιδίου νόμου.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι, ενώ οι συγκροτηθείσες ομάδες εργασίας είναι στη διαδικασία της σύνταξης των προεδρικών διαταγμάτων αναφορικά με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διαδικασία συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην ανάθεση των συμβάσεων, η παρούσα ΚΥΑ, στο άρθρο 7 αυτής, εισάγει αυτοτελώς κανόνες συγκρότησης και σύνθεσης των επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών στους διαγωνισμούς. Κατά συνέπεια, για λόγους ενότητας και ασφάλειας δικαίου και προς αποφυγή αντιφατικών και αποσπασματικών ρυθμίσεων θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση των ως άνω προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται ενιαία τα εν λόγω ζητήματα για όλες τις αναθέτουσες αρχές.
Ενόψει αυτών, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και δεδομένης της εξουσιοδότησης που δίνεται με το άρθρο 195 παρ. 12 του ν. 4281/2014 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, των κατηγοριών – ειδικοτήτων των αξιολογητών και άλλων συναφών ζητημάτων, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί συνολικά το πλάνο υλοποίησης των ρυθμίσεων του ν. 4281/2014 για τις επιτροπές αξιολόγησης, ιδίως υπό το πρίσμα των υφιστάμενων αναγκών, των ήδη υπαρχόντων μητρώων αξιολογητών και του υπό σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 196 του ως άνω νόμου.
Β) Επιπλέον, με δεδομένη και τη σχετική ασάφεια της επικαλούμενης εξουσιοδοτικής διάταξης και την έλλειψη αιτιολόγησης που να συνοδεύει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανακύπτουν ζητήματα ασάφειας επί του περιεχομένου αυτών προεχόντως σχετικά με τα κάτωθι:
1) το πεδίο εφαρμογής, τον ορισμό των αναθετουσών αρχών-φορέων και των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες θα αφορούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την έναρξη ισχύος τους.
Συγκεκριμένα, δεν εξειδικεύεται ρητά το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, ιδίως εάν το προτεινόμενο μητρώο θα αποτελεί ένα “κλαδικό” μητρώο, τα μέλη του οποίου θα συγκροτούν τις επιτροπές αξιολόγησης για όλους τους διαγωνισμούς στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες φορείς ή θα αφορά στις επιτροπές των σχετικών διαγωνισμών που διενεργεί το οικείο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για λογαριασμό των υπηρεσιών του και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Περαιτέρω χρήζουν διευκρινίσεων οι όροι “έργων στους τομείς της Πληροφορικής” και “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”.
2) τη συσχέτιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων της ίδιας της Κ.Υ.Α. καθώς και της προτεινόμενης Κ.Υ.Α. με τις διατάξεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 7 του σχεδίου, ενώ στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται ότι “οι επιτροπές αξιολόγησης [...] συγκροτούνται αποκλειστικά από μέλη του Μητρώου”, στο τέλος της οικείας παραγράφου αναφέρεται ότι “συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος του κυρίου του έργου και της αναθέτουσας”. Επιπλέον, με βάση τα ως άνω αναφερόμενα σχετικώς με την συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης επισημαίνεται ότι η ρύθμιση θα πρέπει να εναρμονισθεί με τα αναφερόμενα στο άρθρο 195 παρ. 11 και 196 του ν. 4281/2014 (υποχρεωτική συμμετοχή ενός μέλους από το Μη.ΠΥ.Δη.Συ). Περιατέρω, είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί η διαφοροποίηση μεταξύ των όρων “κύριος του έργου” και “αναθέτουσα αρχή”, εάν τελικώς θα είναι δύο οι εκπρόσωποι αυτών και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί θα ορίζονται (λ.χ. με κλήρωση, με ορισμό από τον εκπροσωπούμενο φορέα ή άλλως).
3) το αρμόδιο όργανο και τη διαδικασία πρόσκλησης προς εγγραφή, εγγραφής, αξιολόγησης των προσόντων, επιλογής και διαγραφής από το μητρώο.
Συγκεκριμένα, ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι χωρία από την προτεινόμενη ΚΥΑ:
α) στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι “οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται στην αρμόδια διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ...” χωρίς να διευκρινίζεται το πλήρες και ορθό όνομα της αρμόδια Διεύθυνσης,
β) στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι “Οι αιτούντες υποβάλλουν, ως επαρκή απόδειξη, ότι διαθέτουν τα από τις παραγράφους 2 και 3 προβλεπόμενα προσόντα (υποχρεωτικά- επιθυμητά , εφόσον υπάρχουν) της παρούσας και ότι δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 4 ομοίως της παρούσας)” χωρίς να προκύπτει εάν τα σχετικά πιστοποιητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία (βλ. Και διατάξεις των παραγράφων 8.5 και 8.6),
γ) στο άρθρο 7 δεν εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία επιλογής των αξιολογητών από το μητρώο, πέραν από την αναφορά στην κλήρωση με αυτοματοποιημένο και διαφανή τρόπο. Με δεδομένο ότι στο Μητρώο θα εγγράφονται όλοι όσοι ανήκουν στην ευρεία ομάδα ανθρώπων που πληρούν τα κριτήρια της ΚΥΑ, η παράλειψη παροχής λεπτομερειών για το πώς θα γίνεται η επιλογή σε κάθε δεδομένο διαγωνισμό (διαφορετικών αναθετουσών αρχών εδρευουσών σε διαφορετικά μέρη) δεν παρέχει ασφάλεια για το ότι η διάταξη θα λειτουργήσει αποτελεσματικά.
δ) στο άρθρο 8.6. αναφέρεται ότι “τα στοιχεία αυτά συλλέγονται περιοδικά από αρμόδια επιτροπή η οποία ελέγχει την -κατά δήλωση των αιτούντων- συμφωνία των αιτήσεων με τις προϋποθέσεις αποδοχής και εισηγείται κατάλληλα στους υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να εκδοθούν οι δέουσες αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων”, χωρίς να αναφέρεται η διαδικασία συγκρότησης και η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής, το έργο και ο χρόνος συνεδρίασης αυτής. Συναφώς η παρ. 5 του σχεδίου επιτείνει τη σύγχυσ αναφέροντας ότι “οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται στην αρμόδια διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ [...] και κρίνονται δυο φορές κατ'έτος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου”.
ε) στο σημείο 9.δ., αναφορικά με τους λόγους διαγραφής από το Μητρώο, αναφέρεται “Η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγω - νιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι μπορεί να ζητούν την προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 37 ν. 3979/2011.” χωρίς να εξειδικεύεται εάν το εν λόγω Συμβούλιο αποφαίνεται και κατά την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο. Πλέον αυτού, σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου σχετίζονται κυρίως με θέματα υποδομών ΤΠΕ και λειτουργίας της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν φαίνεται να έχουν συνάφεια με θέματα κατάστασης προσωπικού, όπως θα είναι αυτά που θα ανακύπτουν κατά τη διαγραφή εγγεγραμμένου στο Μητρώο.
στ) αναφέρεται στο σημ. 8.3. του σχεδίου ΚΥΑ η “πρόσκληση” προς εγγραφή των μελών του Μητρώου χωρίς περαιτέρω αναφορά στο χρόνο έκδοσης και το περιεχόμενο αυτής.
4) τα θεματικά πεδία επαγγελματικής εμπειρίας των αξιολογητών και τα πρόσθετα προσόντα.
α) Δεν ορίζονται επιμέρους θεματικά πεδία επαγγελματικής εμπειρίας των αξιολογητών ούτε αυτοί χωρίζονται σε (έστω γενικές) κατηγορίες ανάλογα με αυτήν, ενώ ήδη το άρθρο 3 προβλέπεται ως “πρόσθετο προσόν” η εμπειρία και οι γνώσεις-δεξιότητες των αξιολογητών (λ.χ. στην αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων, εξειδικευμένες εφαρμογές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.α.).
β) Όπως προελέχθη, ενώ στο ως άνω άρθρο αναφέρονται τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, ωστόσο δεν περιγράφεται η βαρύτητα αυτών και ο ρόλος τους (λ.χ. αν θα συνεκτιμηθούν και με ποιο τρόπο για την εγγραφή και την επιλογή των αξιολογητών).
5) την προτεινόμενη αμοιβή των αξιολογητών.
Στο άρθρο 10 τίθεται ρύθμιση η οποία τάσσει ότι “οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αμείβονται για την παρεχόμενη από αυτούς εργασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”, ωστόσο δεν εξειδικεύονται ζητήματα της προτεινόμενης αμοιβής (ύψος αυτής, υπόχρεος για την καταβολή της κ.α.) ιδίως δε και σε σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου 21 ν. 4024/2011 περί αμοιβών των συλλογικών οργάνων σε συνδυασμό με την περ. ΙΒ του άρθρου 20 ν. 4270/2014 περί σύμπραξης του Υπουργού Οικονομικών στις σχετικές πράξεις. Με δεδομένο τόσο το πλήθος των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα κρίνονται, όσο και την ιδιότητα των μελών του Μητρώου ως ιδιωτών ή δημοσίων υπαλλήλων (μικτό Μητρώο), είναι χρήσιμο για τη λειτουργικότητα της διάταξης τα ζητήματα αυτά να έχουν διευκρινιστεί εκ των προτέρων.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Μητρώο Αξιολογητών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.γ (γγ) του ν.4013/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ράικος