Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 5/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 07 Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Δημήτριος Ράικος Μέλη: 1. Καραμανλής Ευάγγελος
2. Κουλούρη Ιωάννα
3. Λουρίκας Δημήτριος
4. Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Γραμματέας: Στέλλα Τσιάβου
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 37741/558/02.04.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 03.04.2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1492, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Θέμα: Αίτημα για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με υπ' αριθμ. πρωτ. 37741/558/02.04.2015 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 03.04.2015 και έλαβε αρ. πρωτ. Εισερχ. 1492, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήση ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014 (Α 160), αποφασίζει τη μετάθεση της έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας για την 31-12- 2015.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο ««Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήση ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας» έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήση ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους− πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
1.7. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
1.8. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.9. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος…… και λοιπές διατάξεις»
1.10. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.11. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
1.12. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.13. Του Π.Δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.14. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
1.15. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.16. Τη με αριθμ. 25288/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2015).
3. Τα σχετικά με το θέμα αιτήματα των φορέων.
4. Την ανάγκη χρονικής μετάθεσης της έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όσον αφορά τις υπηρεσίες δακοκτονίας για το έτος 2015 και μόνον, για λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην προστασία της εθνικής παραγωγής ελαιολάδου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας μετατίθεται και ορίζεται την 31-12-2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Συμπληρωματικά υπεβλήθη στην Αρχή το με αριθμ. πρωτ. 38910/562/06.04.2015 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (αρ. πρωτ. της Αρχής 1543/06.04.2015), στο οποίο διαλαμβάνονται τα ακόλουθα: “Σύμφωνα με το αριθμ. 13476/153478/03-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έναρξη Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2015», οι Περιφέρειες καλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα κατά του δάκου, διακηρύσσοντας διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες. Η δακοκτονία πραγματοποιείται είτε μέσω ψεκασμών είτε μέσω παγιδοθεσίας και ο ακριβής αριθμός των δολωματικών ψεκασμών εξαρτάται από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.
Το έργο χωρίζεται σε ομάδες όσες οι Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας και τμήματα σύμφωνα με τον αριθμό των Δημοτικών/Τοπικών Κοινότητων των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας.
Η διαδικασία του ψεκασμού γίνεται είτε με μηχανοκίνητα ψεκαστικά συγκροτήματα, ενώ για τα ελαιόδεντρα στα οποία δεν έχει πρόσβαση το ψεκαστικό μηχάνημα, ο ψεκασμός πραγματοποιείται με χειροκίνητες ψεκαστήρες.
Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Κατόπιν, θα πρέπει να χειριστούν και να πλοηγηθούν μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους.
Στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας συμμετέχουν διαχρονικά κυρίως μεμονωμένοι αγρότες από την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η δακοκτονία. Οι εν λόγω αγρότες δεν έχουν τις γνώσεις για τη χρήση ενός εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εργαλείου όπως αυτό του ΕΣΗΔΗΣ, καθόσον η διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών του εργαλείου δεν έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον, η οικονομική αξία της υπηρεσίας που θα παρέχουν είναι πολύ μικρή, ώστε να κινδυνεύουν τμήματα των προκηρυχθεισών υπηρεσιών δακοκτονίας να μείνουν άγονα.
Η καταπολέμηση του δάκου για την προστασία της ελαιοπαραγωγής είναι επιβεβλημένη, λόγω της μεγάλης οικονομικής σημασίας της παραγωγής ελαιολάδου για την τοπική και εθνική οικονομία και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η χρονική μετάθεση της έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας μόνο για το έτος 2015.
Σχετικά με το θέμα, έχουν σταλεί προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έγγραφα από τον Αν. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς την χρονική μετάθεση έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας.” Συνημμένα δε υποβλήθηκαν τα σχετικά αιτήματα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Μεσσηνίας και Β. Αιγαίου.
IV. Συναφείς διατάξεις
(I) Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β` του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 135
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012- Β` 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ` του Προσαρτήματος Α`, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` του παρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α` 138) και του ΠΗΔ.
β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.3862/2010 (Α` 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α` 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή και τρίτων χωρών
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α` και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α` 125) του ν. 3979/2011 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1 η Δεκεμβρίου 2015. […]
(ii) N. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19.03.2015) “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”
Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
V. Επί της νομιμότητας , σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Α. Με τις διατάξεις των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Μέρους Τέταρτου Κανόνες σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις του μέρους Β΄ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν. 4281/2014 (Α΄160) όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων (134-138) είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (άρθρο 201 παρ.3). Συγκεκριμένα, η ισχύς τους, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου 2014.
Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας, τις οποίες συνάπτουν οι Περιφέρειες, ως καθ’ ύλην αρμόδιες, σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. Ββ, στοιχ. 31 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν.δ. 2413/ 1953 (ΦΕΚ Α 125) και 36 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α 90) καθώς και τη ρύθμιση της με αριθμ. 123877/24.05.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 775/2005) με την οποία έχει ορισθεί η διάρκεια της δακικής περιόδου από 01 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2015 και ο ορισμός ημερομηνίας έναρξης την 31.12.2015, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας.
Με τη διάταξη του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία ωστόσο δεν μνημονεύεται στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης και δεν αναφέρεται ρητά ως εξουσιοδοτική διάταξη, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του ως άνω τίτλου ΙΙ αυτού μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής.
Β. Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω συστήματος, ούτε δε τέτοια αιτιολογία διαλαμβάνεται στο φάκελο της υπό κρίση υπουργικής απόφασης.
Οι λόγοι που δικαιολογούν την εν λόγω ρύθμιση περιλαμβάνονται στο προοίμιο της Υ.Α., όπου γίνεται λόγος για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής παραγωγής του ελαιολάδου, στο με αριθμ. πρωτ. 38910/562/06.04.2015 ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο “Στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας συμμετέχουν διαχρονικά, κυρίως μεμονωμένοι αγρότες από την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η δακοκτονία. Οι εν λόγω αγρότες δεν έχουν τις γνώσεις για τη χρήση ενός εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εργαλείου όπως αυτό του ΕΣΗΔΗΣ, καθόσον η διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών του εργαλείου δεν έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον, η οικονομική αξία της υπηρεσίας που θα παρέχουν είναι πολύ μικρή, ώστε να κινδυνεύουν τμήματα των προκηρυχθεισών υπηρεσιών δακοκτονίας να μείνουν άγονα..”, καθώς και στα συνυποβληθέντα στην Αρχή έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται σχετικά αιτήματα Περιφερειών για εξαίρεση από τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Ωστόσο, ως προς την προτεινόμενη δυνατότητα απόκλισης από τις ως άνω διαδικασίες ως προς συγκεκριμένη μόνο κατηγορία συμβάσεων υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη του ότι η διαδικασία ενοποίησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με την υιοθέτηση του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας, οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών.
Ενόψει αυτών, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και δεδομένης της εξουσιοδότησης που δίνεται με το άρθρο 136 του ν. 4281/2014 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης υποχρεωτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, ορισμένες αναθέτουσες αρχές ή/και ορισμένα στάδια της διαδικασίας, θα μπορούσε να εξεταστεί συνολικά το πλάνο υλοποίησης των ρυθμίσεων του των σχετικών με το ΕΣΗΔΗΣ υπό το πρίσμα ιδίως των αναγκών (πλήθος και φύση διαγωνισμών), των δυνατοτήτων του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), της πορείας εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και ενημέρωσης των οικονομικών φορέων, αλλά και των νέων Οδηγιών (24/2014 και 25/2014) που προβλέπουν την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών.
Σημειώνεται ότι ήδη έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Π1/2149/2014 (ΦΕΚ Β 2946 ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 13/2014 Γνώμης της Αρχής, καθώς και η υπ' αριθμ. 22015/406 (ΦΕΚ Β 330/2015) Υπουργική Απόφαση για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, η οποία εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στο υπό κρίση σχέδιο Υ.Α. δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμιση περί εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών υπηρεσιών δακοκτονίας παρότι ήδη έχουν δημοσιευθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ οι κάτωθι διακηρύξεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας: i) η υπ' αριθμ. 31750/13338 διακήρυξη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με ημερομηνία δημοσίευσης 03/04/2015 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/05/2015 με αντικείμενο διαγωνισμού: «Ανάθεση υλοποίησης του έργου: “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων”», με συνολικό προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ: 378.765,64 ευρώ και κωδικό CPV: 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες, ii) η υπ' αριθμ. 8824 διακήρυξη από την Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 5.198.989,49 (χωρίς€ ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης» και iii) η υπ' αριθμ. 39517/27.03.2015 διακήρυξη από την Περιφέρεια Κρήτης - Π.Ε Ρεθύμνου σχετικώς με την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» συνολικού προϋπολογισμού 104.312,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Κατόπιν τούτων, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου σκόπιμη θα ήταν: α) η μνεία στο προοίμιο της Υ.Α. της εξουσιοδοτικής διάταξης, β) η αναδιατύπωση του περιεχομένου της ως άνω ρύθμισης, ώστε να προτείνεται ρητά η μετάθεση και ο ορισμός ημερομηνίας έναρξης του συνόλου των διατάξεων του τίτλου ΙΙ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρα 134-138) του Ν. 42781/2014, ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες, β) η ρητή πρόβλεψη, προς άρση κάθε αβεβαιότητας και σύγχυσης στους εφαρμοστές της κανονιστικής απόφασης, για τους διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί, ή πρόκειται να προκηρυχθούν έως την έναρξη ισχύος της εν λόγω Υ.Α. μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος, με αριθμό πρωτ. 37741/558/02.04.2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. της Αρχής 1492/03.04.2015) σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήση ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας », σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις- προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 07 Απριλίου 2015
Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ράικος