Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 7/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 7η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος : Ράικος Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη : Καραμανλής Ευάγγελος Κουλούρη Ιωάννα
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Εισηγήτρια: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Μητσάκη Πολυξένη, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Καξιρή Χριστίνα, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 609/07-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 09-04-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1597, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Με το με αρ. πρωτ. 609/07-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 09-04-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 1597, διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Δημήτριου Μάρδα, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ Α' 151/06-07-1998, βλ. κατωτέρω, υπό III.α), αποφασίζει την αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (εφεξής Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) -ο οποίος είχε καταρτιστεί το έτος 2000 από το Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εγκριθεί από τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών (αριθ. 2/8879/0094/22- 03-2000 υπουργική απόφαση-Μέρος Β', ΦΕΚ Β' 412/29-03-2000)- και, αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις μισθώσεις του ως άνω Οργανισμού, την εφεξής εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι αρμοδίως διαβιβάζεται στην Αρχή το ως άνω σχέδιο υπουργικής απόφασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτριο Μάρδα, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. ε' της με αριθμ. Υ59/16-02-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 256/20-02-2015), σε αυτόν έχει ανατεθεί -μεταξύ άλλων- η αρμοδιότητα εποπτείας του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)»
«ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ¨Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους¨ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.δ.715/21.8.1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν.δ.496/17.7.1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου ∆ικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Β΄ μέρους του ν.4281/08.08.2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
8. Την αριθ. Υ59/16.02.2015 (ΦΕΚ 256 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Μάρδα.
9. Την αριθμ. 2055582/6087/0004/20.08.1998 (ΦΕΚ 156 ΝΠΔΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
11. Το αριθμ. 209/23.06.2014 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αριθμ. 212/20.10.2014 απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β΄29.03.2000) υπουργικής απόφασης Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού τους.
12. Το αριθμ. 271/06.02.2015 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με το οποίο διαβιβάστηκε εγκεκριμένο από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού σχέδιο Υπουργικής Απόφασης.
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Αποφασίζει
Την αντικατάσταση του Β΄ μέρους της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β΄) απόφασης έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ως εξής: «Για τις προμήθειες και τις μισθώσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) εφαρμόζονται, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών και περί του τρόπου ενεργείας μισθώσεων ακινήτων για την στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ»
ΙII. Συναφείς διατάξεις
(α) Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ Α' 151/06-07-1998) «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)” και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει:
«Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός
1. Συνιστάται Οργανισμός με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)” με έδρα την Αθήνα. Ο Οργανισμός έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης (ως προς τη σύνθεση και χρονική διάρκεια) του δημοσίου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. [...]
Άρθρο 2
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από α) το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο στέλεχός της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και ε) το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. [...]
[...]
Άρθρο 9
Πόροι - Διαχείριση
1. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών.
α) Τακτικοί πόροι είναι:
αα) Ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο εγγράφεται με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό με τίτλο “Επιχορήγηση Ο.Δ.ΔΗ.Χ.”.
αβ) Ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Έκτακτοι πόροι είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές του Δημοσίου, νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.
2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με τον τρόπο και από όργανα που προβλέπει Ειδικός Κανονισμός που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. [...]
5. Οι προμήθειες για τις ανάγκες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. γίνονται σύμφωνα με Ειδικό Κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού αυτού οι ανάγκες σε προμήθειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία.».
(β) Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει:
«Άρθρο 172
Κανονισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
1. α) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών».
β) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκδίδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων».
γ) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκδίδεται «Κανονισμός Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων». [...]
[...]
Άρθρο 199
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. [...] Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμνβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178: [...] Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. [...]
[...]
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. [...]».
ΙV. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Στο βαθμό που το εν λόγω σχέδιο υπουργικής απόφασης, όπως παρατέθηκε ανωτέρω (υπό II), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, με εξαίρεση τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την μίσθωση ακινήτων καθότι αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4013/2011 σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 13 του π.δ. 60/2007).
V. Πεδίο εφαρμογής
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2628/1998, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και, κατά συνέπεια, αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 του π.δ. 60/2007. Ως εκ τούτου, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας ίσης προς ή ανώτερης από τα κατώτατα χρηματικά όρια δημοσίων συμβάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.
Περαιτέρω, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών μηχανικού του πεδίου εφαρμογής του ν. 3316/2005, αυτές ανατίθενται -ανεξαρτήτως ποσού- κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3316/2005, ενώ όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, αυτές ανατίθενται -ανεξαρτήτως ποσού- κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3669/2008.
Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, με τις διατάξεις του Μέρους Β' (“ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”, άρθρα 1-5) της με αριθ. 2/8879/0094/22-03-2000 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)», που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 2628/1998, ρυθμίζονται: α) τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (άρθρα 1 έως 4) και β) τα θέματα διενέργειας μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (άρθρο 5) (βλ. αναλυτικά Παράρτημα).
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η κατάργηση του Μέρους Β' της ισχύουσας υπουργικής απόφασης- Κανονισμού σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και μίσθωσης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και η ένταξη του Οργανισμού, όσον αφορά στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών καθώς και μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του Δημοσίου.
Με τη διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2628/1998, η οποία ωστόσο δεν μνημονεύεται ρητά ως εξουσιοδοτική διάταξη στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τις ανάγκες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Στην προκειμένη περίπτωση, προηγήθηκε σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού και, στη συνέχεια, συντάχθηκε -από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών που εποπτεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο- το προς παροχή σύμφωνης γνώμης σχέδιο υπουργικής απόφασης.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2628/1998.
VI. Επί της νομιμότητας, σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Οι λόγοι που δικαιολογούν την προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνονται στο Απόσπασμα Πρακτικού της με αρ. 209/23-06-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπου ενσωματώνεται και το με αρ. πρωτ.21/11- 06-2014 Εισηγητικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή του. Στο εν λόγω Απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 5ο: «Επικαιροποίηση Απόφασης για “Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του ΟΔΔΗΧ” (ΦΕΚ 412/Β/29-3-2000)»), το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Απόσπασμα Πρακτικού της με αρ. 212/20-10-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (λόγω διόρθωσης εκ παραδρομής μνημονευόμενου λανθασμένου άρθρου), αναφέρονται τα εξής: «Ο Γενικός Διευθυντής, με την υπ' αρίθμ. 21/ΔΣ/11-06-2014 συνημμένη εισήγησή του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα παρακάτω: Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, από το 2000 έως σήμερα, όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθ. 2/8879/0094 (ΦΕΚ 412/Β/29-3-2000) Υπουργικής Απόφασης (συνημ. 1). Ωστόσο μέσα στα τελευταία 14 έτη, στη νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου, έχει ενσωματωθεί και η κοινοτική νομοθεσία. Εισηγούμαι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα εντάσσεται και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους-Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στις διατάξεις περί προμηθειών υλικών και υπηρεσιών του Δημοσίου, χωρίς εξαιρέσεις και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του άρθρου 13 της παραπάνω Απόφασης με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007 και Ν. 3978/2011). Επισημαίνεται ότι με την έγκριση αυτή, δεν θα προκληθεί καμία δαπάνη για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Γενικού Δ/ντή.».
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η αντικατάσταση του Μέρους Β' της ισχύουσας υπουργικής απόφασης-Κανονισμού σχετικά με τα ζητήματα προμηθειών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., προκειμένου ο εν λόγω Οργανισμός να ενταχθεί στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του Δημοσίου και να μην διέπεται από ειδικό καθεστώς, δεδομένων των νομοθετικών εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο.
Λαμβανομένης υπόψη της διαδικασίας ενοποίησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που υιοθετήθηκε στο Μέρος Β' του ν. 4281/2014, το οποίο θα τεθεί εντέλει σε ισχύ την 31η-12-2015 (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4320/2015, ΦΕΚ Α' 29/19-03-2015), κρίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, κατά το μέρος της που ρυθμίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (και όχι ως προς τα ζητήματα μισθώσεως ακινήτων, επί των οποίων η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα) τελεί σε αρμονία και πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις και τη λογική του ως άνω νόμου, καθότι η κατάργηση του ειδικού κανονιστικού πλαισίου προμηθειών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και η υπαγωγή του Οργανισμού στο ενιαίο, εκάστοτε ισχύον, θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων εξυπηρετεί ακριβώς το στόχο της κατά το δυνατόν ενοποίησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και της αποφυγής αποσπασματικών ή εξαιρετικών ρυθμίσεων.
Άλλωστε, με τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 από την 31η-12-2015, προβλέπεται ρητά η κατάργηση μίας σειράς επιμέρους κανονιστικών πράξεων (ιδίως Κανονισμών Προμηθειών) διαφόρων νομικών προσώπων του Δημοσίου, καθώς και η κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα δημοσίων συμβάσεων αλλά και των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης (άρθρο 199 παρ. 1 περ. Β' και Γ' του ν. 4281/2014). Συνεπώς, το πνεύμα του νέου νόμου τείνει στην κατάργηση των επιμέρους ειδικών κανονισμών προμηθειών, υπηρεσιών και έργων των διαφόρων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απόλυτα συμβατή και εναρμονισμένη με το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συναφώς επισημαίνεται ότι με τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β' και, ειδικότερα, του άρθρου 172 του ν. 4281/2014 (βλ. ανωτέρω, υπό III.β), οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα διέπονται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Τέλος, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, επισημαίνεται ότι σκόπιμη θα ήταν η μνεία στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης της συγκεκριμένης εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2628/1998 (και όχι γενικά του νόμου).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2/8879/0094/22.03.2000 (ΦΕΚ 412 Β') υπουργικής απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)», κατά το μέρος που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Η παρούσα γνώμη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Αθήνα, 07-05-2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ράικος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ