Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 8/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. ββ’ του ν. 4013/2011)
Στην Αθήνα σήμερα, την 14η Μαϊου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος Κουλούρη Ιωάννα Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή
Εισηγητές: Αθανάσιος Πανταζής, ΕΕΠ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και Ηρακλεία Σχοινά, νομικός, ΕΕΠ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 49694/08-5-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 08-5-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2038, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης».
Θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 330/Β’/10-3-2015 με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 49694/08-5-2015 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 08-5-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2038, διαβιβάζεται σχέδιο τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης».
Στην υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 330/Β’/10-3-2015 προβλέπεται ότι: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015». Με την προτεινόμενη τροποποίηση της εν λόγω Απόφασης, ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014 (Α 160), σε συνδυασμό με το άρθρο 2, εδ. Α' του Π.Δ. 24/27.01.2015 “Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (Α 20), και το Π.Δ. 25/27.01.2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α' 21), αποφασίζει την επέκταση της μετάθεσης της έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ και όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) για την 01.07.2015.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυ - νάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο τροποποίησης της υπ' αριθ. 22015/406/2015 Υπουργικής Απόφαση, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υπο - περ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα ««Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήση ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας» έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους− πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
1.7. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
1.8. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδ. β, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος…… και λοιπές διατάξεις»
1.10. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37)».
1.11. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.12. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
1.13. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.14. Του Π.Δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.15. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
1.16. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.17. Της υπ’ αριθμ. 25288/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2015).
1.18. Την υπ’ αριθμ. 22015/406/17.02.2015 απόφαση με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ Β’ 330).
2. Την υπ’ αριθμ. …………./2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η υπ’ αριθμ. 22015/406/27.02.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 330) τροποποιείται ως εξής :
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνηση για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
( i ) Αριθμ. 22015/406 ( ΦΕΚ Β 330/10-3-2015) “Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του N. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του N. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του N. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του N. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.7. Του N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
1.8. Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις».
1.10. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.11. Του Π.δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.12. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.13. Του Π.δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.14. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.15. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.16. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης που διαβιβάσθηκε την 22.01.2015 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ) του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τριάντα ημερών από την περιέλευση του σχεδίου υπουργικής απόφασης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται
η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ), εδάφιο 2 του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), πως ισχύει.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
(ii) Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/22-02-2005) “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”
Αρθρο 1
Έννοιες - Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:
1. «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Οι δημόσιες συμβάσεις του νόμου αυτού διακρίνονται σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών.
2. α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα Αρχή με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
β) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύμβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου.
Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συμβάσεις:
αα) Για τη σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας.
ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25.
γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου [...].”.
Αρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής - Κατηγορίες μελετών
1. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετών της παραγράφου 2, που εμπίπτουν καθ' ύλην στο «Παράρτημα IIΑ» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο «Παράρτημα XVIIA» της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. Για τις ανωτέρω συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών νόμος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο προς αυτές.
2. Οι μελέτες ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων, ανάλογα με το αντικείμενο τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
(1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
(2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
(3) Οικονομικές μελέτες.
(4) Κοινωνικές μελέτες.
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
(8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
(11) Μελέτες λιμενικών έργων.
(12) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
(14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
(15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
(16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
(17) Χημικές μελέτες και έρευνες.
(18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
(19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
(20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
(21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
(22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
(23)Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
(24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
(26) Αλιευτικές μελέτες.
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες.
(28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας και η αντιστοιχία του με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο μητρώο του άρθρου 39. Με την ίδια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα που προκαλούν οι τροποποιήσεις των κατηγοριών, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στις εκκρεμείς συμβάσεις.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνεται εν όλω ή εν μέρει το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και σε δημόσιες συμβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Παραρτήματος XVII της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Με όμοιο διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να προστίθενται κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών στις κατηγορίες της παραγράφου 2 και ρυθμίζονται τα ζητήματα που προκαλεί η σχετική προσθήκη, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στις εκκρεμείς συμβάσεις.
(iii) Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β` του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 135
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω - νιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012- Β` 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ` του Προσαρτήματος Α`, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` του παρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α` 138) και του ΠΗΔ.
β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.3862/2010 (Α` 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α` 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή και τρίτων χωρών
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α` και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α` 125) του ν. 3979/2011 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1 η Δεκεμβρίου 2015. […]
(iv) N. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19.03.2015) “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”
Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Α. Με τις διατάξεις των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Μέρους Τέταρτου Κανόνες σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις του μέρους Β΄ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν. 4281/2014 (Α΄160) όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων (134-138) για το ΕΣΗΔΗΣ είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (άρθρο 201 παρ.3). Συγκεκρι - μένα, η ισχύς τους αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα, την 1η Δεκεμβρίου 2015, ενώ, ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Με την αρ. 22015/406/2015 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 330) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προβλέπεται ότι: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015». Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η επέκταση της μετάθεσης της ημερομηνίας της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ και στις συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42) την 01.7.2015, επομένως προτείνεται ρύθμιση όμοια με αυτή των δημόσιων συμβάσεων μελετών του ν. 3316/2005.
Με τη διάταξη του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του ως άνω τίτλου ΙΙ αυτού μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014.
Επειδή, όμως, η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει κατά περιεχόμενο πλήρως την από 27- 02-2015 Υπουργική Απόφαση περί μετάθεσης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για μελέτες και έργα εισάγοντας αυτοτελή κανονιστική ρύθμιση με την προσθήκη και των “συναφών υπηρεσιών”, θεωρούμε ότι παρέλκει η αναφορά του εδαφίου “Η υπ'αριθμ. 22015/406/27.02.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 330) τροποποιείται ως εξής:”
Β. Ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης, η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω Συστήματος, ούτε δε τέτοια αιτιολογία διαλαμβάνεται στο φάκελο της υπό κρίση υπουργικής απόφασης.
Οι λόγοι που δικαιολογούν την εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνονται στο προοίμιο του σχεδίου τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης, ωστόσο, στο πλαίσιο αιτήματος για γνώμη επί άλλου περιεχομένου ΥΑ, υποβλήθηκε στην Αρχή (αρ. πρωτ. εισερχ. 277/22-1-2015) το υπ' αρ. πρωτ. 7567/22-01-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών με θέμα: «Μετάθεση της Υποχρεωτικής Χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Έργων», επί του οποίου η Αρχή απέστειλε το με αρ. πρωτ. 277/04-02-2015 έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχ. στο Υπουργείο 14054/05-02-2015). Το ενημερωτικό σημείωμα της ΓΓΕ διαλάμβανε τα εξής:
«Για τις συμβάσεις Μελετών και Δημοσίων Έργων το ισχύον νομικό πλαίσιο παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το λοιπό πλαίσιο για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό η ΓΓΕ είναι σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, που είναι αρμόδιος φορέας για τις συμβάσεις αυτές, προκειμένου να γίνει εφικτή η διενέργεια των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχει συγκροτηθεί κοινή Ομάδα Εργασίας με αρμοδίους υπαλλήλους της ΓΓΕ και της ΓΓΔΕ, προκειμένου να προσδιορισθούν αφενός οι τεχνικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα και αφετέρου οι ανάγκες νομοθετικών παρεμβάσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή τεχνικά και νομικά η διενέργεια διαγωνισμών Μελετών και διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, μέσω του συστήματος.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην τρέχουσα χρονική περίοδο προκηρύσσονται μέσω του συστήματος συμβάσεις υπηρεσιών, αλλά όχι συμβάσεις μελετών και Δημοσίων Έργων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στους φορείς που προτίθενται άμεσα να προκηρύξουν σχετικούς διαγωνισμούς και δεν μπορούν, αφού οι μεν φορείς της Κεντρικής Διοίκησης είναι υποχρεωμένοι από 1/7/2014 και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από 1/10/2014 να διενεργούν τις σχετικές διαδικασίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Το ίδιο συμβαίνει και για τους διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων όπου οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένοι από 1/1/2015 να διενεργούν τις σχετικές διαδικασίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Λόγω των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας και την υλοποίηση των όσων αυτή θα προτείνει θα πρέπει με σχετική Υπουργική Απόφαση, να μετατεθεί η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και για τις συμβάσεις Μελετών από 1/7/15 και για τις συμβάσεις Δημοσίων Έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης από την 1/12/2015.
Με την ανωτέρω μετάθεση θα δοθεί επιπρόσθετα και ο απαραίτητος χρόνος για την εκπαίδευση των χρηστών και τον έλεγχο του συστήματος με πιλοτικές εφαρμογές πραγματικών δεδομένων από προγενέστερες διαγωνιστικές διαδικασίες. […]».
Με δεδομένο ότι οι “συναφείς υπηρεσίες”, όπως προσδιορίζονται στο ν. 3316/2005, ανατίθενται σήμερα με την ίδια διαδικασία με εκείνη που ακολουθείται για τις μελέτες, καθώς και ότι η ισχύουσα σήμερα διαδικασία ανάθεσης των μελετών παρουσιάζει κάποιες διαφορές με τη διαδικασία που αποτυπώνεται στη ροή του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούμε ότι συντρέχουν οι λόγοι για τη μετάθεση έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 μέχρι 01.07.2015 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Γ. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του ότι η διαδικασία ενοποίησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με την υιοθέτηση του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί: 1) η υπ' αριθμ. Π1/2149/2014 (ΦΕΚ Β 2946/03-11-2014 ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 13/2014 Γνώμης της Αρχής και 2) η υπ' αριθμ. 40563/2015 (ΦΕΚ Β 590/15-4-2015 ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 5/2015 Γνώμης της Αρχής.
Ενόψει αυτών, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και δεδομένης της εξουσιοδότησης που δίνεται με το άρθρο 136 του ν. 4281/2014 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης υποχρεωτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, ορισμένες αναθέτουσες αρχές ή/και ορισμένα στάδια της διαδικασίας, θα μπορούσε να εξεταστεί συνολικά το πλάνο υλοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων του ν. 4281/2014 υπό το πρίσμα ιδίως των αναγκών (πλήθος και φύση διαγωνισμών), των δυνατοτήτων του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), της πορείας εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και ενημέρωσης των οικονομικών φορέων, αλλά και των νέων Οδηγιών (24/2014 και 25/2014) που προβλέπουν την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών. Επισημαίνεται εδώ ότι, η σταδιακή υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και ειδικότερα οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του από τις διάφορες κατηγορίες φορέων του δημοσίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ν.4281/2014, αποτελούν ρητή υποχρέωση και στις Αιρεσιμότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Επομένως, θα πρέπει ήδη να έχουν εκκινήσει και δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαδικασία ανάθεσης του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων και όχι ορισμένων μόνο κατηγοριών αυτών με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, είναι κρίσιμη η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ώστε να εξεταστεί η κατάλληλη παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ -εφόσον και όπου χρειάζεται- για να υποδεχθεί διαγωνισμούς και για αυτά τα είδη, ή και άλλες λύσεις, που δεν θα εκφεύγουν από το στόχο της παρακολούθησης των διαδικασιών μέσω ενός ενιαίου Συστήματος, εντός των προθεσμιών. Σε αυτό θα διευκολύνει η διαδικασία ενοποίησης της νομοθεσίας ανάθεσης έργων, προμηθειών και μελετών, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και στοχεύει στην εξομάλυνση των διαφορετικών μέχρι σήμερα ρυθμίσεων για τα τρία είδη συμβάσεων, κάτι που βρίσκει έδαφος εφαρμογής και στις “συναφείς υπηρεσίες” που μας απασχολούν εν προκειμένω.
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων, επί του υποβληθέντος, με αριθμό πρωτ. 49694/08-5-2015 (αρ.πρωτ. εισερχ. 2038/08-5-2015) σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης” σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. 22015/406/27.02.2015) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ Β 330/10-3-2015), η ΕΑΑΔΗΣΥ ομόφωνα αποφασίζει την παροχή σύμφωνης γνώμης.
Αθήνα, 14-5-2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Ράικος Δημήτριος