Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 13/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26 Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1. Καραμανλής Ευάγγελος
2. Κουλούρη Ιωάννα
3. Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Γραμματέας: Πλουμιστός Δημήτρης
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη οι εισηγητές Η. Σχοινά, Γ. Φράγκος και Μ. Σιδέρη ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Εξέταση αιτήματος διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τον προτεινόμενο τίτλο “Μετάθεση Ημερομηνίας Έναρξης Υποχρεωτικής Χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για Διαγωνισμούς Μεταφοράς Μαθητών”
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 86684/24.08.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, το οποίο υπεβλήθη στην Αρχή στις 24.08.2015 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3662, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του ως άνω Υπουργείου, με προτεινόμενο τίτλο “Μετάθεση Ημερομηνίας Έναρξης Υποχρεωτικής Χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για Διαγωνισμούς Μεταφοράς Μαθητών”
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 86684/24.08.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, διαβιβάστηκε στην Αρχή σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με προτεινόμενο τίτλο “Μετάθεση Ημερομηνίας Έναρξης Υποχρεωτικής Χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για Διαγωνισμούς Μεταφοράς Μαθητών”.
Με το εν λόγω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός, κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014, ως ισχύει (ΦΕΚ Α' 160), αποφασίζει “να μεταθέσει και να ορίσει ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Τέταρτου του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014 (άρθρα 134-138) την 31-12-2015 για διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επανόδου αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές”.
Επισημαίνεται ότι, συμπληρωματικώς με το διαβιβασθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, υπεβλήθη στην Αρχή και ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (αριθμ. πρωτ. 14166/26.05.2015), στο οποίο και διατυπώνεται η επιχειρηματολογία για της αναγκαιότητα μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τους διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (το ενημερωτικό σημείωμα αυτό συνοδεύεται από σχετικά υπομνήματα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί & Αγοραίων).
Η υποβληθείσα στην Αρχή εν λόγω ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πολυσχιδές ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, καθώς πλήθος τυπικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων ρυθμίζουν το ζήτημα (εγείροντας, ενίοτε, και τον κίνδυνο σύγκρουσης των ρυθμίσεων αυτών με το ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων). Επισημαίνεται ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει ήδη ασκήσει τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα επί των κανονιστικών αυτών πρωτοβουλιών (βλέπε Γνώμες 6/2013, 3/2014, 13/2014 και 4/2015 της Αρχής).
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
III. Το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
Το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, επί του οποίου και ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α´ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
1.6. Του β´ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.7. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α´ 194) «Γενικές διατάξεις για την δημιουργία συστήματος …. Και λοιπές διατάξεις.
1.8. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37).
1.9. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.10. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.11. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.12. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄21) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών κα Υφυπουργών».
1.13. Την υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄105).
2. Τα υπ´ αριθ. 14166/26-5-2015, 19202/24-6-2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπ´ αριθ. 196500/16-07-2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Την υπ’ αριθμ. …………… γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Την ανάγκη μετάθεσης ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μεταθέτουμε και ορίζουμε ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Τέταρτου του Μέρους Β´ του Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) την 31-12-2015 για διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επανόδου αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ”
IV. Σχετικές διατάξεις
(I) Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”:
“ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β` του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 135
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω - νιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012- Β` 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ` του Προσαρτήματος Α`, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` του παρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α` 138) και του ΠΗΔ.
β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.3862/2010 (Α` 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α` 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή και τρίτων χωρών
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α` και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α` 125) του ν. 3979/2011 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1 η Δεκεμβρίου 2015. […]”
(ii) N. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19.03.2015) “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”
“ Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
(iii) Υπουργική Απόφαση Π1/2149/03.11.2014 (ΦΕΚ Β' 2946/03.11.2014) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών”
“Μεταθέτουμε και ορίζουμε ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Τετάρτου του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) την 30-06-2015 για διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α' 147) σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α' 194)”
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων
Α. Με τις διατάξεις των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” του Μέρους Τέταρτου “Κανόνες σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις του μέρους Β΄ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” του Ν. 4281/2014 (Α΄160) όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων (134-138) είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (άρθρο 201 παρ. 3). Συγκεκριμένα, η ισχύς τους, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου 2014.
Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν και αντίστροφα, τις οποίες συνάπτουν οι Περιφέρειες ως καθ' ύλην αρμόδιες, σύμφωνα με το Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α' 206). Το κανονιστικό πλαίσιο των διαγωνισμών υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών συγκεκριμενοποιείται, πρωτίστως, με την υπ' αριθμ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) ΚΥΑ, με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 49 του Ν. 4274/2014, του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 και του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 4320/2015.
Συναφώς επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθμ. Π1/2149/03.11.2014 (ΦΕΚ Β' 2946/03.11.2014) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο “Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών”, η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Τετάρτου του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) είχε μετατεθεί για την 30.06.2015, για διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές.
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για την 31.12.2015.
Με την διάταξη του β' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία μνημονεύεται μεν στο προοίμιο του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του ως άνω τίτλου ΙΙ αυτού, μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή σε ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του β' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να μνημονεύεται ρητά ως τέτοια στο προοίμιο αυτής.
Β. Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο και η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω συστήματος, ούτε τέτοια αιτιολογία διαλαμβάνεται στο φάκελλο της υπό κρίση υπουργικής απόφασης.
Οι λόγοι που θεμελιώνουν την εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνονται στο προοίμιο του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, ωστόσο, παρατίθενται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (αριθμ. πρωτ. 14166/26.05.2015). Στο έγγραφο αυτό γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην “μη ετοιμότητα και την δυσκολία των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διαδικασίας των διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση”. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται:
- αφενός μεν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των διεθνών διαγωνισμών για υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών καταλήγουν να κηρύσσονται άγονοι (γεγονός που προκύπτει και από τον σημαντικό αριθμό αιτημάτων που υποβάλλονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης),
- αφετέρου δε ότι η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται μέσω της πρακτικής της συχνότατης εισαγωγής ειδι - κών και αποσπασματικών νομοθετικών ρυθμίσεων, μέθοδος η οποία έχει προκαλέσει τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαπίστωση πιθανής παραβίασης του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, εικάζεται ότι η χρονική μετάθεση της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι το τέλος του 2015, θα μειώσει την πιθανότητα να προκύψει ένας σημαντικός αριθμός άγονων διαγωνισμών τουλάχιστον για το τρέχον σχολικό έτος.
Ως προς τη προτεινόμενη με το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης δυνατότητα απόκλισης από τις διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προς συγκεκριμένη μόνο κατηγορία συμβάσεων υπηρεσιών (εν προκειμένω μεταφορά μαθητών), επισημαίνεται ότι, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας, οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό διοικητικών διαδικασιών.
Εν όψει αυτών, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και δεδομένης της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το άρθρο 136 του Ν. 4281/2014 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης υποχρεωτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, ορισμένες αναθέτουσες αρχές ή/και ορισμένα στάδια της διαδικασίας, θα μπορούσε να εξετασθεί συνολικά το πλάνο υλοποίησης των ρυθμίσεων των σχετικών με το ΕΣΗΔΗΣ υπό το πρίσμα ιδίως των αναγκών (πλήθος και φύση διαγωνισμών), των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού συστήματος, της πορείας εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και ενημέρωσης των οικονομικών φορέων, αλλά και των νέων Οδηγιών (24/2014 και 25/2014) που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειωθεί (προς επίρρωση της αποσπασματικότητας της μέχρι σήμερα αξιοποίησης της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης) ότι έχουν ήδη εκδοθεί η υπ' αριθμ. Π1/2149/2014 (ΦΕΚ Β 2946) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 13/2014 Γνώμης της Αρχής, η υπ' αριθμ. 22015/406 (ΦΕΚ Β 330/2015) Υπουργική Απόφαση για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, η οποία εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, καθώς και η υπ' αριθμ. 40563/2014 (ΦΕΚ Β 590) Υπουργική Απόφαση για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 5/2015 Γνώμη της Αρχής.
Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι η ανάγκη ενδυνάμωσης του ενοποιημένου και απλουστευμένου χαρακτήρα του κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων τονίζεται και στον πρόσφατο Ν. 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, στο εδάφιο 2.4.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του οποίου ορίζεται ότι “Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων [...] Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25) [...]”.
Γ. Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στο υπό κρίση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμιση περί πιθανών εκκρεμών (στο ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνιστικών διαδικασιών για υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών μέχρι την θέση σε ισχύ της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης.
Κατόπιν τούτου, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου, σκόπιμη θα ήταν η εισαγωγή ρητής πρόβλεψης μεταβατικού χαρακτήρα για τους διαγωνισμούς που τυχόν έχουν ήδη προκηρυχθεί, ή πρόκειται να προκηρυχθούν μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως την έναρξη ισχύος της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, προς άρση κάθε αβεβαιότητας και σύγχυσης στους εφαρμοστές της κανονιστικής απόφασης.
VI. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων επί των διατάξεων του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η Αρχή παρέχει σύμφωνη γνώμη επί των υπό εξέταση ρυθμίσεων.
Αθήνα, 26/8/2015
Θεωρήθηκε
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα