Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 14/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26 Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1. Καραμανλής Ευάγγελος
2. Κουλούρη Ιωάννα
3. Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Εισηγητής: Η Σχοινά, Φ. Κρουστάλη,, Μ. Σιδέρη Γ. Φράγκος, Ε. Ιατρού και Αικ Κυριαζή, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη οι εισηγητές Η. Σχοινά, Γ. Φράγκος και Μ. Σιδέρη ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Γραμματέας: Πλουμιστός Δημήτρης
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 87282/26-8-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 26-8-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. 3690, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με προτεινόμενο τίτλο «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η- .ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
Θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με τον προτεινόμενο τίτλο «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 87282/26-8-2015 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 26-8-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. 3690, διαβιβάστηκε στην Αρχή σχέδιο υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με προτεινόμενο τίτλο «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
Στην υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 330/Β’/10-3-2015, προβλέπεται ότι: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015».
Στην υπ' αριθμ. 58648/29/05/2015 (ΦΕΚ 1083/Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα “Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083/Β', σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 8/2015 Γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ορίζεται ότι: “Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015”.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014 (Α 160), σε συνδυασμό με το άρθρο 2, εδ. Α' του Π.Δ. 24/27.01.2015 “Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (Α 20), και το Π.Δ. 25/27.01.2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α' 21), αποφασίζει την περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 για όλους τους φορείς του Δημοσίου, η οποία ορίζεται την 01.12.2015.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Στο αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο ««Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδ. β, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.6. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37)».
1.7. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.8. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.9. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
1.10. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11. Την υπ’ αριθμ. 25288/06.03.2015 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2015).
1.12. Την υπ’ αριθμ. 22015/406/27.02.2015 (ΦΕΚ 330/Β') απόφαση με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».
2. Το από 26-05-2015 ενημερωτικό σημείωμα των μελών της υποομάδας εργασίας για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της παροχής υπηρεσιών και μελετών του Ν. 3316/2005 (υπ' αριθμ. 70467/891/30-06-2015 έγγραφο του γραφείου της Γενικής Διευθύντριας Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών).
3. Την υπ' αριθμ. 58648/29/05/2015 (ΦΕΚ 1083/Β') απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης”.
4. Την υπ’ αριθμ. ………… γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Την ανάγκη χρονικής μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) πλην του αρ.7 του ιδίου νόμου, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
(i) Αριθμ. 22015/406 ( ΦΕΚ Β 330/10-3-2015) “Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του N. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του N. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του N. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του N. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.7. Του N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
1.8. Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις».
1.10. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.11. Του Π.δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.12. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.13. Του Π.δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.14. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.15. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.16. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης που διαβιβάσθηκε την 22.01.2015 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ) του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τριάντα ημερών από την περιέλευση του σχεδίου υπουργικής απόφασης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται
η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ), εδάφιο 2 του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), πως ισχύει.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
(ii) Αριθμ. 58648/29/05/2015 ( ΦΕΚ Β' 1083 / 09-06 -2015) “Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους − πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός καιβελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
1.7. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
1.8. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β', σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις»
1.10 Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (άρθρο 37).
1.11. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ - βερνητικά όργανα».
1.12. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.13 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.14. Του Π.Δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.15. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
1.16. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.17. Της υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 κοινής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 105).
1.18. Την υπ' αριθμ. 22015/406/27.02.2015 απόφαση με θέμα : «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων», (ΦΕΚ Β΄ 330).
2. Την υπ’ αριθμ. 8/2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
(iii) Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/22-02-2005) “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”
Αρθρο 1
Έννοιες - Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:
1. «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Οι δημόσιες συμβάσεις του νόμου αυτού διακρίνονται σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών.
2. α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα Αρχή με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
β) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύμβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου.
Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συμβάσεις:
αα) Για τη σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας.
ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25.
γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου [...].”.
(iv) Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β` του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 135
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω - νιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012- Β` 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ` του Προσαρτήματος Α`, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` του παρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α` 138) και του ΠΗΔ.
β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.3862/2010 (Α` 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α` 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή και τρίτων χωρών
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α` και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α` 125) του ν. 3979/2011 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1 η Δεκεμβρίου 2015. […]
(v) N . 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19.03.2015) “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”
Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
(vi) N. 4336/2015 ( ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”
Άρθρο 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ελλάδα - Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ 2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις
Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρμοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον επτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέδιο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).
• Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).
• Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητικών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).
• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.
• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.
V. Επί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Α. Με τις διατάξεις των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” του Μέρους Τέταρτου Κανόνες σχετικά με τις “Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις” του μέρους Β΄ “Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” του Ν. 4281/2014 (Α΄160) όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, με την παρ. 3 του άρθρου 201 προβλέφθηκε η έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων (134-138) να είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 . Συγκεκριμένα, η ισχύς τους, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα, την 1η Οκτωβρίου 2015, ενώ, ως προς τα έργα, η ισχύς του ορίστηκε αρχικά όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Με την υπ’ αριθμ. 22015/406/2015 (ΦΕΚ 330 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ ως προς τα έργα και τις μελέτες παρατάθηκε περαιτέρω ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015».
Με την υπ' αριθμ. 58648/29/05/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1083, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 8/2015 Γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η χρονική μετάθεση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις μελέτες επεκτάθηκε και στις συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/2005, ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015».
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 για όλους τους φορείς του Δημοσίου, η οποία ορίζεται την 01.12.2015.
Με τη διάταξη του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του ως άνω τίτλου ΙΙ αυτού μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014.
Β. Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω συστήματος, ούτε δε τέτοια αιτιολογία διαλαμβάνεται στο φάκελο της υπό κρίση υπουργικής απόφασης.
Εντούτοις, με δεδομένο ότι η ισχύουσα έως σήμερα διαδικασία ανάθεσης των μελετών και παροχής των συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 παρουσιάζει κάποιες διαφορές με τη διαδικασία που αποτυπώνεται στη ροή του ΕΣΗΔΗΣ και για λόγους ενιαίας, με αυτή των δημόσιων συμβάσεων για την ανάθεση της εκτέλεσης έργων, ρύθμισης, θεωρούμε ότι συντρέχουν οι λόγοι για την περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, μέχρι την 01.12.2015.
Γ. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών.
Ενόψει αυτών, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και δεδομένης της εξουσιοδότησης που δίνεται με το άρθρο 136 του ν. 4281/2014 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης υποχρεωτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων, ορισμένες αναθέτουσες αρχές ή/και ορισμένα στάδια της διαδικασίας, θα μπορούσε να εξεταστεί συνολικά το πλάνο υλοποίησης των ρυθμίσεων του ν. 4281/2014 υπό το πρίσμα ιδίως των αναγκών (πλήθος και φύση διαγωνισμών), των δυνατοτήτων του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), της πορείας εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και ενημέρωσης των οικονομικών φορέων, αλλά και των νέων Οδηγιών (24/2014 και 25/2014) που προβλέπουν την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον, είναι αναγκαία η διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ενόψει της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος για την ανάθεση μελετών, τόσο για τεχνικά θέματα (παραμετροποίηση συστήματος), όσο και για κανονιστικά (Υ.Α τεχνικών λεπτομερειών, Πρότυπο Τεύχος.) Επισημαίνεται εδώ ότι, η σταδιακή υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και ειδικότερα οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του από τις διάφορες κατηγορίες φορέων του δημοσίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ν.4281/2014, αποτελούν ρητή υποχρέωση στο Μνημόνιο Συνεργασίας και στις Αιρεσιμότητες του (νέου) ΕΣΠΑ, γεγονός το οποίο φαίνεται να μην έχει ληφθεί υπόψη και στην αρχική Υπουργική Απόφαση (αριθ. 22015/406/27.02.2015) για την μετάθεση της υποχρεωτικής χρήσης για μελέτες και έργα. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το εδ. 2.4.2., παράγραφος Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕ 94 Α'), επαναλαμβάνεται η υποχρέωση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν το συμφωνηθέν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement).
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στο υπό κρίση σχέδιο Υ.Α. δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμισης περί εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παριχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2015, ημερομηνία από την οποία είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58648/29/05/2015 (ΦΕΚ 1083/Β') υπουργική απόφαση και έως την έκδοση της υπό κρίση ΥΑ.
Κατόπιν τούτων για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου, σκόπιμη θα ήταν: α) η αναδιατύπωση του τίτλου της ως άνω ρύθμισης ως εξής: “ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005” β) η αναφορά στα “έχοντας υπόψη” των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του ν.4281/2014 και γ) η ρητή πρόβλεψη, προς άρση κάθε αβεβαιότητας και σύγχυσης στους εφαρμοστές της κανονιστικής απόφασης, για τους διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί, ή πρόκειται να προκηρυχθούν έως την έναρξη ισχύος της εν λόγω Υ.Α., μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων, επί του υποβληθέντος, με αριθμό πρωτ. 87282/26-8-2015 (αρ.πρωτ. Εισερχ. 3690/26-8-2015) σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τον προτεινόμενο τίτλο:“Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005”, η Αρχή παρέχει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις- προτεινόμενες βελτιώσεις .
Αθήνα, 26/8/2015
Θεωρήθηκε
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα