Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ 17/2015
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 26η Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
2. Μέλη : Καραμανλής Ευάγγελος Κουλούρη Ιωάννα
Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας: Πλουμιστός Δημήτρης
Εισηγήτριες: Μητσάκη Πολυξένη – Σιδέρη Μαριλένα, Νομικοί - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγήτριες Μητσάκη Πολυξένη και Σιδέρη Μαριλένα, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Καξιρή Χριστίνα, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.»
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 117003/17-11-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 17η-11-2015 και έλαβε αριθ. πρωτ. 5116, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.»
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το με αριθ. πρωτ. 117003/17-11-2015 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.», το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 17η-11-2015 και έλαβε αριθ. πρωτ. 5116, διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.».
Στην με αριθμ. 22015/406/27-02-2015 (ΦΕΚ Β' 330/10-03-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων», προβλεπόταν ότι: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.».
Με την με αριθμ. 58648/29-05-2015 (ΦΕΚ Β' 1083/09-06-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης.», η οποία εκδόθηκε κατόπιν παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής (Γνώμη 8/14-05-2015), τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα (με αριθμ. 22015/406/27-02-2015) υπουργική απόφαση, ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.».
Με την με αριθμ. 90947/07-09-2015 (ΦΕΚ Β' 2021/17-09-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.», η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της Αρχής (Γνώμη 14/26-08-2015), προβλέφθηκαν τα ακόλουθα: «Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01.12.2015.».
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α' του π.δ. 24/2015, σε συνδυασμό με άρθρο 2 παρ. 1 εδ. Β' του π.δ. 70/2015 περί μετονομασίας του εν θέματι Υπουργείου, καθώς και το π.δ. 73/2015 περί διορισμού των Υπουργών), αποφασίζει, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 136 παρ. 1 εδάφιο β' του ν. 4281/2014 (Α 160), την περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τόσο για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, όσο και για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, για την 30.04.2017.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω (υπό III), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων» έχει ως εξής:
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου, καθώς και των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
1.6. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37).
1.7. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.8. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.9. Του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
1.11 Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α´ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12. Την υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄105).
2. Τις Αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθμ. 22015/406/27.02.2015 (ΦΕΚ 330/Β´) Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».
2.2. Την υπ´ αριθμ. 58648/29.05.2015 (ΦΕΚ 1083/Β´) Απόφαση «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης».
2.3. Την υπ´ αριθμ. 90947/07.09.2015 (ΦΕΚ 2021/Β´) Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2015».
3. Την υπ’ αριθμ. /2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Την ανάγκη χρονικής μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄42) καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται στις δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30.04.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ».
IV. Συναφείς διατάξεις
(i) Αριθμ. 22015/406/27-02-2015 ( ΦΕΚ Β' 330/10- 0 3-2015) «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων.»
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του N. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του N. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του N. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του N. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.7. Του N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
1.8. Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις».
1.10. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.11. Του Π.δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.12. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.13. Του Π.δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.14. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.15. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.16. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης που διαβιβάσθηκε την 22.01.2015 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ) του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τριάντα ημερών από την περιέλευση του σχεδίου υπουργικής απόφασης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται
η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 γ(γγ), εδάφιο 2 του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), πως ισχύει.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»
(ii) Αριθμ. 58648/29-05-2015 ( ΦΕΚ Β' 1083 / 09-06 -2015) «Τροποποίηση της 22015/406/2015 Απόφασης.»
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους − πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός καιβελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
1.7. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
1.8. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β', σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος και λοιπές διατάξεις»
1.10 Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (άρθρο 37).
1.11. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.12. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.13 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.14. Του Π.Δ. 22/2015 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».
1.15. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
1.16. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.17. Της υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 κοινής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 105).
1.18. Την υπ' αριθμ. 22015/406/27.02.2015 απόφαση με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων», (ΦΕΚ Β΄ 330).
2. Την υπ’ αριθμ. 8/2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Την ανάγκη μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) και εκτέλεσης έργων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»
(iii) Αριθμ. 90947/07-09-2015 ( ΦΕΚ Β' 2021 /1 7-09 -2015) «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.»
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου, καθώς και των άρθρων 134-138 του Τίτλου II Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
1.6. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37).
1.7. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.8. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.9. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.10. Του Π.δ. 63/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) « Διορισμός της Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος, Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Πρωθυπουργού».
1.11 Του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12. Την υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).
1.13. Την υπ’ αριθμ. 22015/406/27.02.2015 (ΦΕΚ 330/Β΄) απόφαση με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».
2. Το από 26-05-2015 ενημερωτικό σημείωμα των μελών της υποομάδας εργασίας για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της παροχής υπηρεσιών και μελετών του Ν. 3316/2005 (υπ’ αριθμ. 70467/891/30- 06-2015 έγγραφο του γραφείου της Γενικής Διευθύντριας Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών).
3. Την υπ’ αριθμ. 58648/29/05/2015 (ΦΕΚ 1083/Β΄) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 22015/406/2015 απόφασης».
4. Την υπ’ αριθμ. 14/2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Την ανάγκη χρονικής μετάθεσης έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ»
(iv) Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α ' 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
«ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β` του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 135
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 136
Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012- Β` 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ` του Προσαρτήματος Α`, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` του παρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α` 138) και του ΠΗΔ.
β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.3862/2010 (Α` 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
3. Με το π.δ. 25/2014 (Α` 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας.
Άρθρο 137
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:
α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών
γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή και τρίτων χωρών
ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 138
Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α` και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β` αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α` 125) του ν. 3979/2011 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 1301).
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Επίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
[...]
Άρθρο 201
Έναρξη ισχύος
3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015. […]».
(v) N . 4320/2015 (ΦΕΚ A ' 29/19-03-2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
«Άρθρο 37
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»».
(vi) N. 4336/2015 ( ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»
«Άρθρο 3
[...]
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ελλάδα - Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ
[...]
2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις
Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρμοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέδιο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).
• Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).
• Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητικών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).
• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.
• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017.
Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.».
V. Επί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Α. Με τις διατάξεις των άρθρων 134-138 του Τίτλου ΙΙ “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” του Μέρους Τέταρτου “Κανόνες σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις” του Μέρους Β΄ “Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Η έναρξη ισχύος του μέρους Β' του ν. 4281/2014 (“Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”) καθορίζεται στο άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, με την παρ. 3 του άρθρου 201 προβλέφθηκε η έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων (134-138) να είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014. Συγκεκριμένα, η ισχύς τους, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα, την 1η Οκτωβρίου 2015, ενώ, ως προς τα έργα, η ισχύς του ορίστηκε αρχικά όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Με την με αριθμ. 22015/406/2015 (ΦΕΚ 330 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ ως προς τα έργα και τις μελέτες παρατάθηκε περαιτέρω ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015».
Με την με αριθμ. 58648/29/05/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1083, σε συνέχεια της με αριθμ. 8/2015 Γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η χρονική μετάθεση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις μελέτες επεκτάθηκε και στις συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/2005, ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42) την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015».
Περαιτέρω, με την με αριθμ. 90947/07-09-2015 (ΦΕΚ Β' 2021/17-09-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.», η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της Αρχής (Γνώμη 14/26-08-2015), προβλέφθηκαν τα ακόλουθα: «Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01.12.2015.».
Με την υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται η περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τόσο για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, όσο και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, από 01η-12-2015 για την 30η-04-2017. Με τη διάταξη του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο του σχεδίου υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του ως άνω τίτλου ΙΙ αυτού μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014.
Η υπό κρίση ρύθμιση προτείνεται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) και η Αρχή δεν υπεισέρχεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση της παρούσας γνώμης, σε θέματα σκοπιμότητας ή κρίσης περί της λειτουργικότητας του ως άνω συστήματος, ούτε δε τέτοια αιτιολογία διαλαμβάνεται στο φάκελο ή στο προοίμιο της υπό κρίση υπουργικής απόφασης.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών – κανονιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή εξαιρετικές ρυθμίσεις, ιδίως σε θέματα που αποτελούν κομβικές θεσμικές επιλογές της Πολιτείας οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, διαμορφώθηκε το νέο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (με ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) από την οικεία Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, στο οποίο προβλέπεται ως ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως προς τους διαγωνισμούς μελετών και έργων, η 30η/4/2017. Σημειώνεται δε ότι, κατά το άρθρο 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναβάλουν την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέχρι τις 18/10/2018.
Επισημαίνεται δε ότι η υποχρεωτική και ενιαία χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (e-procurement) για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων έως την 30η/4/2017 μνημονεύεται ρητά και στο Σχέδιο Δράσης που έχει καταρτισθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του υποκεφ. 2.4.2. της Παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας), στο οποίο αναφέρεται επιπρόσθετα ως προθεσμία ολοκλήρωσης των τεχνικών παραμετροποιήσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών η 30η-09-2016.
Σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να έχουν ήδη εκκινήσει και δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων και όχι ορισμένων μόνο κατηγοριών αυτών. Άλλωστε, η αρχική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4155/2013) για την υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως προς τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων προέβλεπε ως ημερομηνία έναρξης την 1η/7/2014, ενώ για τις μελέτες δεν είχε καταρχήν τεθεί αντίστοιχη εξαιρετική ρύθμιση. Στη συνέχεια, με το άρθρο πρώτο του ν. 4254/2014, η προαναφερθείσα ημερομηνία ως προς τις συμβάσεις έργων μετατέθηκε για την 1η/1/2015 και, περαιτέρω, με το ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 3), η ημερομηνία αυτή παρέμεινε η ίδια (1η/1/2015) ως προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ενώ ως προς το σύνολο του δημοσίου τομέα, μετατέθηκε εκ νέου για την 1/12/2015. Με την με αριθ. 22015/406/2015 Υ.Α., η υποχρέωση χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως προς τα έργα και τις μελέτες παρατάθηκε περαιτέρω ως εξής: «Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015». Με την με αριθμ. 58648/29/05/2015 Υ.Α., η χρονική μετάθεση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις μελέτες επεκτάθηκε και στις συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/2005. Αντίστοιχα, με την με αριθμ. 90947/07-09-2015 Υ.Α., μετατέθηκε η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και για τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, για την 1η/12/2015.
Όπως επισημαίνεται, εξάλλου, στις Γνώμες 8/2015 και 14/2015 της Αρχής, «Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, είναι κρίσιμη η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ώστε να εξεταστεί η κατάλληλη παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ – εφόσον και όπου χρειάζεται – για να υποδεχθεί διαγωνισμούς και για αυτά τα είδη, ή και άλλες λύσεις, που δεν θα εκφεύγουν από το στόχο της παρακολούθησης των διαδικασιών μέσω ενός ενιαίου Συστήματος, εντός των προθεσμιών. [...]».
Κατόπιν των ανωτέρω επισημάνσεων, η Αρχή ομόφωνα διατυπώνει επί του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.», σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα