ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕφΑθ 2469/2019 Υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας για την προσκόμιση Πρακτικού του ΔΣ ΑΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) - Επίπληξη σε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΑΕ ως υπευθύνου - Εύλογος χρόνος έκδοσης της απόφασης από την Ε.Κ.

Αριθμός:
2469
Έτος:
2019
Δικαστήριο:
Τόπος:
Τμήμα Δικαστηρίου:
Σύνθεση:
Φύση/Είδος:
Ημ. Δημοσίευσης:
12/06/2019
Μέσο Δημοσίευσης:
ΤΝΠ QUALEX
Αρ. Λέξεων:
2087
Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Περίληψη

Απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος του προσφεύγοντος, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ΑΕ, η κύρωση της επίπληξης, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής πρακτικού της συνεδρίασης του ΔΣ, περί εκλογής ενός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εις αντικατάσταση ενός αποβιώσαντος ανεξάρτητου, εντός της προθεσμίας των 20 ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, αλλά 4 έτη περίπου μετά. Αρχή της εύλογης προθεσμίας, η οποία εκτιμάται κάθε φορά σε συνάρτηση προς τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως (in concreto). Στην προκειμένη περίπτωση ουδόλως αποδεικνύεται ότι ο διαδραμών χρόνος έθιξε τα δικαιώματα άμυνας του προσφεύγοντος. Δέσμια αρμοδιότητα της ΕΚ ως προς την επιβολή κύρωσης. Όλα τα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη, είναι υπεύθυνα για την τήρηση των υποχρεώσεων που θέτει ο ν. 3016/02. Υποχρέωση υποβολής του πρακτικού του ΔΣ προς την ΕΚ και δεν αρκεί η απλή ενημέρωση. Κριτήρια για το είδος της ποινής. Ορθώς η ΕΚ καταλόγισε την ποινή της επίπληξης. Απόρριψη της προσφυγής.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Απόφαση

Αριθμός απόφασης: 2469/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 16ο ΤΡΙMEΛΕΣ
Αποτελούμενο από τους Ευαγγελία Βαβουγυιού, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Χαράλαμπο Πέππα-Εισηγητή, Ευστράτιο Βαρβαρίδη, Εφέτες Δ.Δ. και γραμματέα την Παναγιώτα Πανουργιά, δικαστική υπάλληλο
συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Απριλίου 2019 για να δικάσει την από 29-8-2018 (.../30-8-2018) προσφυγή,
του ..., κατοίκου … Θεσσαλονίκης, …. (…), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Παπαχρήστου, σύμφωνα με την από 21-3-2019 δήλωση προς τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 133 παρ.2 Κ.Δ.Δ.,
κατά: του ν.π.δ.δ. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου), εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αλεξάνδρου Γιαννουλάκη, σύμφωνα με την από 25-2-2019 δήλωση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 133 παρ.2 Κ.Δ.Δ..
Το Δικαστήριο, μελέτησε τη δικογραφία
σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για το παραδεκτό της οποίας κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αριθ. … e-παράβολο) ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση, της .../6.3.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος του προσφεύγοντος η κύρωση της επίπληξης κατά το άρθρο 10 του ν.3016/2002, λόγω παράβασης του άρθρου 4 παρ.3 του ν.3016/2002. Περαιτέρω, παραδεκτώς, κατ’ άρθρο 131 του Κ.Δ.Δ., ασκήθηκαν και οι από 12-2- 2019 πρόσθετοι λόγοι.
2. Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002(ΦΕΚ 110/17.05.2002) το οποίο εντάσσεται στο κεφάλαιο Α΄ «Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα”: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων…..». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου: “…Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η εταιρία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού η εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε ή εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου νόμου: «1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου, έχουν τυχόν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες αυτού, επίπληξη ή πρόστιμο από τρεις χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. 2. Το κύρος των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θίγεται εάν η σύνθεση του δεν είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος».
3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προέκυψαν τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της εποπτείας που διενεργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Ε.Κ.») σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 (περί Εταιρικής Διακυβέρνησης) και, συγκεκριμένα, την υποβολή προς την υπηρεσία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής «Γ.Σ.») ή του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.»), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), στο Δ.Σ. της οποίας ο προσφεύγων συμμετείχε ως μη εκτελεστικό μέλος κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, προέκυψε ότι η Εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Ημερήσιο Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 18.4.2011 γνωστοποίησε ότι “… το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την τελευταία συνεδρίασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και ορίσθηκε νέο μέλος ο κ. ... ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, ως εκπρόσωπος της ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος ...». Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση καθώς και σύμφωνα με το πρακτικό της από 11.4.2011 συνεδρίασης Δ.Σ., το οποίο υπέβαλε η Εταιρεία στην Ε.Κ., κατόπιν τηλεφωνικής οχλήσεως αυτής, με την υπ΄ αρ. πρωτ. Ε.Κ. .../8.5.2015 επιστολή της, το Δ.Σ. της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα καθώς εξελέγη ένα νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού που απεβίωσε. Εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω πρακτικού της από 11.4.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., περί εκλογής ενός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εις αντικατάσταση ενός αποβιώσαντος ανεξάρτητου, ήτοι εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3016/2002, αλλά τέσσερα (4) έτη περίπου μετά, ήτοι εκπρόθεσμα, κατόπιν τηλεφωνικής οχλήσεως, η Ε. Κ. με την υπ’ αριθμ. …/16.5.2017 επιστολή της κάλεσε τον προσφεύγοντα να διατυπώσει τις απόψεις του και τις τυχόν αντιρρήσεις του για την ως άνω καθυστέρηση, προσκομίζοντας κάθε σχετικό έγγραφο. Ο προσφεύγων εξέθεσε τις απόψεις του με την από 25.5.2017 επιστολή στην οποία ανέφερε ότι “…Το όλο θέμα…είναι αντικείμενο που εμπίπτει στην καθημερινή άσκηση λειτουργίας του Λιμένος ως αρμοδιότητα του management της εταιρείας. Προσωπικά ήμουν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση (11.04.2011) απουσίαζα λόγω κωλύματος και έγκαιρα είχα ενημερώσει προς τούτο τον Πρόεδρο του Δ.Σ….». Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας με την από 22.5.2017 (αρ. πρωτ. ΟΛΠ …) επιστολή του (αρ. πρωτ. Ε.Κ. …/23.5.2017) υποστήριξε στην Ε.Κ. ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. …/19.04.2011 έγγραφό της η Εταιρεία είχε ενημερώσει με τηλεομοιοτυπία σχετικά με τη μεταβολή στη σύνθεση του Δ.Σ. Βάσει των ανωτέρω, η Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέραν του ότι τέτοιο έγγραφο (…/2017) δεν ανευρέθηκε ως εισερχόμενο στο πρωτόκολλό της, δεν αρκούσε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002, η απλή ενημέρωση προκειμένου να καταστούν γνωστά με πληρότητα και ακρίβεια τα γεγονότα και οι αποφάσεις που έλαβαν χώρα στην υπό κρίση συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αλλά ήταν υποχρεωτική η υποβολή του πρακτικού του Δ.Σ., ώστε η αρμόδια υπηρεσία να μορφώσει άποψη και μετά να κρίνει βάσιμα εάν τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3016/2002. Τελικά, η Ε.Κ. έκρινε ότι στοιχειοθετείται εις βάρος του προσφεύγοντος, ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, η παράβαση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002 στο πρόσωπό του, αναφορικά με τη μη υποβολή από την Εταιρεία, εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του πρακτικού της από 11.4.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., περί εκλογής ενός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εις αντικατάσταση ενός αποβιώσαντος ανεξάρτητου, ήτοι εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3. του Ν. 3016/2002. Για το λόγο αυτό επέβαλε στον προσφεύγοντα επίπληξη κατά το άρθρο 10 του ν.3016/2002. Για την ως άνω ποινή ελήφθη υπόψιν ότι εις βάρος του προσφεύγοντος δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις του Ν. 3016/2002, ούτε κυρώσεις κατά το παρελθόν για τέλεση παραβάσεων της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Επίσης, συνεκτιμήθηκαν η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση αυτής στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης. Ήδη, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι: α) η Ε.Κ. παραβίασε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι από το χρόνο τέλεσης της παράβασης (11-4-2011) μέχρι το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης (6-3-2018) παρήλθαν επτά έτη, ήτοι η Ε.Κ. υπερέβη τον εύλογο χρόνο της πενταετίας, εντός της οποίας όφειλε να εκδώσει την απόφαση, β) η εκπρόθεσμη υποβολή του συγκεκριμένου εγγράφου δε δικαιολογεί την επιβολή της επίπληξης διότι η Ε.Κ. είχε ενημερωθεί με το αποσταλέν fax καθώς και από τη σχετική ενημέρωση στην οποία προέβη η εταιρεία μέσω του Ημερησίου Δελτίου Τιμών και γ) η αποστολή του πρακτικού δεν ενέπιπτε στα καθήκοντά του αλλά σ’ εκείνα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, όπως τούτο οριζόταν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας (ΦΕΚ Β .../25-2-2003).
4. Επειδή, καταρχάς, από την εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη δεν θεσπίζεται συγκεκριμένη αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να ασκήσει την αρμοδιότητά της να επιβάλει πρόστιμο σε περίπτωση διαπιστώσεως της παραβάσεως της μη τηρήσεως της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης εκλογής ή αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ. Πέραν αυτού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιλαμβανόμενη, κατά το χρόνο ισχύος του προαναφερόμενου νόμου (3016/2002), παραβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, οφείλει να τηρεί κατά την έκδοση της απόφασής της την αρχή της εύλογης προθεσμίας, η οποία (εύλογη προθεσμία) εκτιμάται κάθε φορά σε συνάρτηση προς τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως (in concreto). Η μη τήρηση ωστόσο, της αρχής αυτής ασκεί επιρροή επί του κύρους της διοικητικής διαδικασίας και της σχετικής αποφάσεως, μόνον όταν αποδεικνύεται ότι η παρέλευση υπερβολικού χρόνου είχε επίπτωση στην ικανότητα των επιχειρήσεων να αμυνθούν αποτελεσματικά (ΣτΕ 1976/2015, 2922/2017). Στην προκειμένη όμως περίπτωση ουδόλως αποδεικνύεται ότι ο διαδραμών χρόνος έθιξε τα δικαιώματα άμυνας του προσφεύγοντος. Ειδικότερα, ο προσφεύγων δεν αναφέρεται σε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που απώλεσε και τη σημασία του στην έκβαση της δίκης. Κατόπιν αυτών, συνεκτιμωμένου και του μεγάλου αριθμού εποπτευομένων εταιρειών και υποθέσεων από την Ε.Κ., πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός ισχυρισμός ως αβάσιμος.
5. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν και ιδίως ότι: 1) από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η Ε.Κ. κατά την αξιολόγηση της παράβασης διαθέτει μεν διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή επιβολής επίπληξης ή χρηματικού προστίμου, δέσμια όμως αρμοδιότητα ως προς την επιβολή κύρωσης , 2) όλα τα μέλη του Δ. Σ., εκτελεστικά και μη, είναι υπεύθυνα για την τήρηση των υποχρεώσεων που θέτει ο ν. 3016/2002, 3) η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”, δεν υπέβαλλε εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της από 11.4.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., περί εκλογής ενός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εις αντικατάσταση ενός αποβιώσαντος ανεξάρτητου, ήτοι εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002, αλλά τέσσερα (4) έτη περίπου εκπρόθεσμα και μάλιστα κατόπιν τηλεφωνικής οχλήσεως, 4) κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο προσφεύγων συμμετείχε ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και 5) στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002 ορίζεται ρητά η υποχρέωση υποβολής του πρακτικού του Δ.Σ. προς την Ε.Κ. και δεν αρκεί η απλή ενημέρωση, προκειμένου να καταστούν γνωστά με πληρότητα και ακρίβεια τα γεγονότα και οι αποφάσεις που έλαβαν χώρα στην υπό κρίση συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε η Ε.Κ. να ελέγξει και μετά να κρίνει βάσιμα εάν τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3016/2002, το Δικαστήριο κρίνει ότι η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» παρέβη τις ως άνω διατάξεις και, συνεπώς, ο προσφεύγων, υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3016/2002, υπέπεσε στην αποδιδόμενη παράβαση και, συνεπώς, ορθώς η Ε.Κ. του καταλόγισε την ποινή της επίπληξης, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή και το δικόγραφο προσθέτων λόγων πρέπει να απορριφθούν, να περιέλθει το καταβληθέν παράβολο στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.) και να καταδικαστεί ο προσφεύγων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύψους διακοσίων πενήντα έξι (256) ευρώ (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
-Απορρίπτει την προσφυγή και το δικόγραφο προσθέτων λόγων.
-Διατάσσει την περιέλευση του κατατεθέντος παραβόλου στο Ελληνικό Δημόσιο.
-Υποχρεώνει τον προσφεύγοντα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ποσού διακοσίων πενήντα έξι (256) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια επ’ ακροατηρίου συνεδρίαση, στις 12 Ιουνίου 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα