Απόφαση

Αριθμός 2284/2021
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Οκτωβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Ε. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Κυριλλόπουλος, Ηλ. Μάζος, Σύμβουλοι, Ο. Νικολαράκου, Δ. Μαυροπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Φ. Παπαδοπούλου.
Για να δικάσει την από 19 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση:
της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «... Ο.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα (...), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αχιλλέα Παπουτσάκη (Α.Μ. 1008 Δ.Σ. Πατρών), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος δήλωσε την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε «... Α.Ε.»,
κατά του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Νιρβάνα 68 και Κουρτίδου), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Αικατερίνη Παπαδοπούλου (Α.Μ. 7370 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τη διόρισε με πληρεξούσιο και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.
Στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Αντωνία-Ευανθία Βασιλοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. .../27.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) σχετικά με τη βεβαίωση οφειλών ειδικής εισφοράς κρέατος του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 και β) ο σχετικώς συνταχθείς υπ’ αριθ. .../23.12.2015 χρηματικός κατάλογος του ίδιου ως άνω Οργανισμού για βεβαίωση οφειλών υποχρέων ειδικής εισφοράς στο κρέας, στον οποίο ενεγράφη για ποσό οφειλής 10.251,01 ευρώ.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ο. Νικολαράκου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσης εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό .../2019).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, καθ’ ο μέρος παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1120/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, ζητείται η ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. .../24.9.2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) σχετικά με τη βεβαίωση οφειλών ειδικής εισφοράς κρέατος του ν. 3698/2008 και β) του σχετικώς συνταχθέντος υπ’ αριθμ. .../2015 χρηματικού καταλόγου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για βεβαίωση οφειλών υποχρέων ειδικής εισφοράς στο κρέας, στον οποίο ενεγράφη η αιτούσα εταιρεία για ποσό οφειλής 10.251,01 ευρώ.
3. Επειδή, υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων παρεμβαίνει, με κατάθεση σχετικού δικογράφου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Επειδή, σύμφωνα με κατατεθείσα στο ακροατήριο γραπτή δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρεία «... Ο.Ε.» έχει ήδη μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «... Α.Ε.».
5. Επειδή, με το άρθρο 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48) συνεστήθη το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος» (ΕΛ.Ο.Γ.). Με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), η παράγραφος 1 του ως άνω άρθρου 94 του ν. 2127/1993 αντικαταστάθηκε ως εξής: «Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία "Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος" (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3698/2008 προστέθηκε στους σκοπούς του Οργανισμού, οι οποίοι καθορίζονταν στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) και 17 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255), «η διενέργεια ισοζυγίων κρέατος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προέλευση και το είδος του παραγόμενου και διακινούμενου κρέατος» (περ. η), ενώ με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 11 του ν. 3698/2008 ορίσθηκε ότι «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα παραστατικά διακίνησης και πώλησης του κρέατος οποιασδήποτε προέλευσης, οι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, οι υποχρεώσεις των εμπόρων λιανικής πώλησης κρέατος (κρεοπωλεία, σούπερ - μάρκετ), οι διενεργούμενοι έλεγχοι και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος των παραβατών, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργεια των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος». Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 προβλέφθηκε η επιβολή υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. ειδικής εισφοράς 0,2% «στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου», προκειμένου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, «να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που προκύπτουν από την ανάθεση στον Οργανισμό αυτόν της νέας αρμοδιότητας για τη διενέργεια ισοζυγίων κρέατος», ενώ με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». Κατ’ επίκληση, μεταξύ άλλων, των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 3 και 12 παρ. 2 του ν. 3698/2008, εξεδόθη αρχικώς η υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βοείου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος» (Β΄ 631). Με το άρθρο 1 της εν λόγω κ.υ.α. ρυθμίσθηκαν τα σχετικά με την υποχρέωση τήρησης μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, ενώ με το άρθρο 5 ορίσθηκαν τα ακόλουθα ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς στο κρέας: «1. Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 είναι: α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, που προέρχεται από ζώα τα οποία εσφάγησαν στην Ελλάδα (όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων). β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως οι αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ επιχειρήσεις). γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρίτων Χωρών (όπως οι αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ επιχειρήσεις). 2. Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 καταβάλλεται υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. από τους υπόχρεους της ανωτέρω παραγράφου, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου αγοράς του κρέατος και κατατίθεται στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ... 3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής εισφοράς από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο διάθεσης των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και βεβαιώνεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη ...». Οι ρυθμίσεις αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 312898/28.7.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών της υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφασης …» (Β΄ 1577). Εν συνεχεία, με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προβλέφθηκε ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, μεταξύ άλλων, «συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία “Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός - "ΔΗΜΗΤΡΑ"”, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: αα) “Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)”, ββ) “Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) - "ΔΗΜΗΤΡΑ"”, γγ) ο “Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.) με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο “Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)”» (περ. δ). Ακολούθησε η σύσταση του Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» με την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2284) κατ’ επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της ανωτέρω κ.υ.α. ορίσθηκε ότι «1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ”, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. ... 4. Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται στον ιδρυόμενο Οργανισμό». Με το δε άρθρο 10 αυτής [το οποίο αναριθμήθηκε σε 8, κατόπιν της καταργήσεως των αρχικών άρθρων 7 και 8 με το άρθρο 45 περ. α της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 919/131869/20.10.2014 περί Οργανισμού του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Β΄ 2889)] ορίσθηκε ότι «1. … 15. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται … ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), νοείται ο συνιστώμενος Οργανισμός. 16 … 19. Οι εισφορές που καταβάλλονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στον συνιστώμενο Οργανισμό». Μετά τη σύσταση του νέου Οργανισμού εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 412/8932/23.1.2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση-καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος» (Β΄ 149), με την οποία ετέθησαν εκ νέου ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος και την επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας, αντίστοιχες με εκείνες των προαναφερθεισών κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 282441/2009 και 312898/2009 (που καταργήθηκαν με το άρθρο 12 της νεότερης κ.υ.α.), με την πρόβλεψη ότι η ειδική εισφορά καταβάλλεται υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 10 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 412/8932/23.1.2012 ορίσθηκαν τα εξής: «1. Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3698/2008: α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, που προέρχονται από ζώα τα οποία εσφάγησαν στην Ελλάδα (όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων). β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρίτων Χωρών. δ) Οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά ζώων για πάχυνση - σφαγή με σκοπό την εμπορία κρέατος και όχι την αναπαραγωγή. 2. Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 καταβάλλεται υπέρ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ από τους υπόχρεους της ανωτέρω παραγράφου, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου αγοράς του κρέατος και κατατίθεται στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ... Όσον αφορά την καταβολή της ειδικής εισφοράς στους ανωτέρω λογαριασμούς, γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα από τις αγορές του κρέατος του προηγούμενου μήνα συγχρόνως με την αποστολή του “Μηνιαίου Ισοζυγίου”. 3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής εισφοράς από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο έκδοσης των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας και βεβαιώνεται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη. Η παρακράτηση του ποσού του 10% που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και απόδοσης, βαρύνει τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς. Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, τα οποία εξάγονται σε Κοινοτική ή Τρίτη Χώρα ...» Εξ άλλου, τα ζητήματα της ειδικής εισφοράς στο κρέας ρυθμίσθηκαν εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 176/13383/6.2.2017 κοινή απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 418/14.2.2017), με την οποία επανελήφθησαν οι ίδιες βασικές ρυθμίσεις.
6. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. .../4.4.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκε η βεβαίωση οφειλών εισφοράς κρέατος του ν. 3698/2008, συνολικού ποσού 662.571 ευρώ, εις βάρος των πρώτων αγοραστών κρέατος, οι οποίοι στις 31.12.2013 ώφειλαν περισσότερα από 400 ευρώ, εφ’ όσον δεν εξοφλούσαν τη σχετική υποχρέωσή τους μέχρι τις 30.5.2014. Κατόπιν αυτού, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. .../20.5.2014 πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία απευθύνεται προς την αιτούσα και στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής: «Γνωστοποίηση απόφασης για βεβαίωση εισφορών κρέατος στο Δημόσιο Ταμείο. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ.αριθμ. .../4.4.2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίστηκε η εις βάρος σας βεβαίωση στο δημόσιο ταμείο, του χρηματικού ποσού των 10.251,01 ευρώ, λόγω καθυστέρησης καταβολής της προβλεπόμενης από το νόμο εισφοράς. Το παραπάνω ποσό υπολογίστηκε βάσει των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας στις 31.12.2013, οι οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία που εγκαίρως αποστείλατε στην υπηρεσία μας και περιλαμβάνει εισφορά κρέατος μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη καταθέσεις εισφοράς έως και τον προηγούμενο μήνα ... Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω ποσό θα βεβαιωθεί εις βάρος σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν φροντίσετε για την καταβολή του το αργότερο μέχρι τις 30.6.2014 ...». Επίσης, μετά την πάροδο ενός περίπου έτους, απευθύνθηκε στην αιτούσα το υπ’ αριθμ. .../9.6.2015 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υπενθύμιση της ανωτέρω οφειλής της από την ειδική εισφορά στο κρέας. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπ’ αριθμ. 39/Συν.66η/24.9.2015 πράξη του αποφάσισε να προβεί στη βεβαίωση των οφειλών από την ειδική εισφορά κρέατος που δεν είχαν εξοφληθεί, ύψους 436.628,48 ευρώ, προκειμένου να εισπραχθούν τα σχετικά ποσά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τον σκοπό αυτό συνέταξε τον υπ’ αριθμ. .../2015 χρηματικό κατάλογο, στον οποίο περιελήφθη και η οφειλή της αιτούσης, ύψους 10.251,01 ευρώ. Ο χρηματικός αυτός κατάλογος συνοδευόμενος και από την αντίστοιχη τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης οφειλών απεστάλη προς βεβαίωση στην αρμόδια Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών. Κατόπιν αυτών εξεδόθη η υπ’ αριθμ. .../19.1.2016 πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών. Κατά της ως άνω πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως του χρέους, καθώς και κατά της προμνησθείσης υπ’ αριθμ. .../24.9.2015 πράξεως του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (εκ παραδρομής στο δικόγραφο η πράξη μνημονεύεται με ημερομηνία εκδόσεως 27.9.2015) και του υπ’ αριθμ. .../2015 χρηματικού καταλόγου, η αιτούσα εταιρεία άσκησε ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Το εν λόγω δικαστήριο με την 1120/2019 απόφασή του έκρινε ότι το ασκηθέν ένδικο βοήθημα, καθ’ ο μέρος εστρέφετο κατά της υπ’ αριθμ. .../24.9.2015 πράξεως του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και κατά του συνταχθέντος από τον Οργανισμό χρηματικού καταλόγου, είχε τον χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως και έπρεπε να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι αρμοδίως εισήχθη ενώπιόν του ως ανακοπή το ένδικό βοήθημα καθ’ ο μέρος εστρέφετο κατά της υπ’ αριθμ. .../19.1.2016 πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως του Προϊσταμένου της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών, κατά το μέρος, όμως, αυτό ανέστειλε την πρόοδο της δίκης μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 8/2019 αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας «Αρμοδιότητες Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Β´ 2933), στο Β´ Τμήμα του Δικαστηρίου υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για «τους φόρους, δασμούς, εισφορές, τέλη και συναφή δικαιώματα του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (περ. α). Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ανωτέρω αποφάσεως της Ολομελείας, υπάγονται ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων. Εξ άλλου, στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3900/2010 (Α´ 213), ορίζεται ότι: «Όταν ένα τμήμα κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτός με πράξη του επιλύει το ζήτημα της αρμοδιότητας δεσμευτικά και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα».
8. Επειδή, οι διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επιβολής ειδικής εισφοράς στο κρέας υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 ή από την εφαρμογή των συναφών διατάξεων περί επιβολής εισφοράς στο γάλα (άρθρ. 94 παρ. 7 ν. 2127/1993, 13 ν. 3698/2008), υπήχθησαν μέχρι τούδε προς εκδίκαση ενώπιον του Δ´ και όχι του Β´ Τμήματος του Δικαστηρίου (βλ. ΣτΕ 969-972/2020 και ΣτΕ 2763/2020, 4442-4444/2015), εν όψει του ότι αφορούσαν εισφορά υπέρ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 1679/2014 και 2626/2017). Ωστόσο, με τις 745-9/2020 και 855/2020 αποφάσεις του Δ´ Τμήματος κρίθηκε ότι οικονομική επιβάρυνση διατιθέμενη, υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, υπέρ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου χάριν της εξυπηρετήσεως του καθοριζόμενου στις οικείες διατάξεις σκοπού δημοσίου συμφέροντος, έχει τον χαρακτήρα δημοσίου εσόδου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α της υπ’ αριθμ. 8/2019 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο δε Πρόεδρος του Δικαστηρίου, στον οποίο παραπέμφθηκε το ζήτημα του καθορισμού του αρμοδίου Τμήματος, με πράξεις του καθόρισε ως αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων το Β´ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ήδη έχουν εκδοθεί οι 1542-3, 1545-7/2021 αποφάσεις του Β΄ Τμήματος). Εν όψει των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι και η ένδικη διαφορά, η οποία ανεφύη από την προσβολή πράξεων σχετικών με τη βεβαίωση οφειλών εισφοράς κρέατος του ν. 3698/2008, αφορά οικονομική επιβάρυνση, η οποία επιβάλλεται υπέρ του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χάριν της εξυπηρετήσεως σκοπού δημοσίου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού από την ανάθεση σε αυτόν της αρμοδιότητας για τη διενέργεια ισοζυγίων κρέατος και, ως εκ τούτου, έχει επίσης τον χαρακτήρα δημοσίου εσόδου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α της υπ’ αριθμ. 8/2019 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς είναι το Β´ Τμήμα του Δικαστηρίου.
9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα απέχει να αποφανθεί επί της υποθέσεως και παραπέμπει το ζήτημα του καθορισμού του αρμόδιου για την εκδίκαση της ένδικης διαφοράς σχηματισμού στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την παρατεθείσα στην έβδομη σκέψη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 6 του π.δ. 18/1989.
Διά ταύτα
Απέχει να αποφανθεί.
Παραπέμπει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα του καθορισμού του αρμόδιου για την εκδίκαση της ένδικης διαφοράς Τμήματος, κατά το σκεπτικό.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2021
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας
Ε. Αντωνόπουλος Φ. Παπαδοπούλου
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2021.
Η Πρόεδρος του Δ´ Τμήματος Η Γραμματέας
Μ. Καραμανώφ Φ. Παπαδοπούλου