Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ: 21/2022
ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ: .../2020
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αμαλία Καραμήτρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... του..., κατοίκου Πατρών, (περιοχή Βελβίτσι), με ΑΦΜ: ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Παρασκευοπούλου του Δ.Σ Πατρών, που κατέθεσε σημείωμα.
ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... του... κατοίκου Πατρών (οδός ...), που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Πατρών Ανδρέα Παπακωνσταντινόπουλου, του Δ.Σ Πατρών, που κατέθεσε σημείωμα.
Η ΑΙΤΟΥΣΑ άσκησε εναντίον του καθ’ ου την από 4.9.2020 (αρ. εκθ. κατ. .../2020) αίτηση, που απευθύνεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 18-11-2020 και μετά την αναστολή λειτουργία των δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 29-9-2021 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως μετά την εκφώνηση της αιτήσεως από τη σειρά που ήταν γραμμένη στο έκθεμα οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ προκύπτει ότι, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να ζητήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Με την παραπάνω διάταξη προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών, που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Τέτοια αγαθά είναι μεταξύ άλλων τα σωματικά αγαθά, τα ψυχικά, η τιμή κάθε ανθρώπου, η ελευθερία, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα ακώλυτης ανάπτυξης κάθε ανθρώπινης ενέργειας, η σφαίρα του απορρήτου και το άσυλο της κατοικίας (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, τόμος πρώτος, σελ. 100 και επ., κάτω από το άρθρο 57). Η κατά τα προαναφερόμενα παρεχόμενη προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας περιλαμβάνει θετικώς μεν τη δυνατότητα του ατόμου να μετέρχεται όλες τις εξουσίες που περικλείονται στο άνω δικαίωμα και να απολαμβάνει όλων των αγαθών που το δικαίωμα αυτό του διασφαλίζει, αρνητικώς δε τη δυνατότητα του ατόμου να αποκρούει κάθε παράνομη προσβολή του εν λόγω δικαιώματος και β) η προσβολή να είναι παράνομη. Τέτοια, δηλαδή παράνομη, είναι η προσβολή, η οποία γίνεται χωρίς δικαίωμα, όταν δηλαδή η επέμβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο, ή γίνεται μεν κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο είναι από άποψη έννομης τάξης μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν στην άσκησή του καταχρηστική, κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ (βλ. ΕφΑΘ 6720/2000 ΕλλΔνη 43. Σελ. 1495). Ενόψει της σύγκρουσης των προστατευόμενων αγαθών προς τα προστατευόμενα αγαθά της προσωπικότητας άλλων ή προς το συμφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να σταθμίζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συγκρινόμενα έννομα αγαθά και συμφέροντα για τη διακρίβωση της ύπαρξης προσβολής του δικαιώματος επί της προσωπικότητας και ο παράνομος χαρακτήρας της (ΕφΛαρ 446/2012, ΤΝΓΊ ΔΣΑ). Η προστασία του ως άνω δικαιώματος επί της προσωπικότητας, επιτυγχάνεται και με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (πρβλ. ΑΠ (Ολ.) 812/1980, Αρχ. Ν. ΛΒ’, σελ. 17, βλ. ΑΠ 259/1971, ΝοΒ. 19, σελ. 853), εφόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, στοιχεία, τα οποία θεωρούνται, ότι υφίστανται, στην περίπτωση επανειλημμένης προσβολής της, καθόσον η προστασία της επιβάλλεται να είναι διαρκής. Η αξίωση, που απορρέει από την προσβολή του δικαιώματος αυτού συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην άρση της τελευταίας και στην παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής, με την επιβολή οποιουδήποτε πρόσφορου ασφαλιστικού μέτρου. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της τελευταίας διατάξεως του άρθρου 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση, με εξαίρεση μόνο τη διάταξη του άρθρου 728 του ίδιου παραπάνω Κώδικα. Σκοπός δηλαδή των ασφαλιστικών μέτρων είναι να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η επίδικη σχέση και όχι να ματαιωθεί ο πρακτικός σκοπός της κύριας δίκης στην οποία και μόνο θα κριθεί οριστικά η έννομη σχέση (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. τρίτη (1980), σελ. 50).
Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη προσβολή της προσωπικότητάς της εκ μέρους του καθ’ ου κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, καθώς και ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, ζητεί κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της αίτησης α) την προσωρινή άρση και παράλειψη κάθε παρενοχλητικής, εξυβριστικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς του καθ' ου σε βάρος της, είτε διά ζώσης, είτε τηλεφωνικά, β) να του απαγορευθεί να προσεγγίζει την ίδια και την οικία της σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων, γ) να εξεταστεί από ψυχίατρο στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης, δ) να απειληθεί εναντίον του καθ’ ου προσωπική κράτηση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης, που θα εκδοθεί και τέλος να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική της δαπάνη.
Μ’ αυτό το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτά και αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 683 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 , 5 παρ. 1 και 2 του Συντ., 57 ΑΚ, 68, 176, 189 τταρ. 1, 191 παρ. 2, 731,732, 947 παρ.1 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον καθ’ ου, διότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης των ασφαλιστικών μέτρων δεν είναι δυνατή η έκδοση μη οριστικής απόφασης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της αιτούσας ... και του μάρτυρα του καθ'ου..., που δόθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όλα τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους έγγραφα, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, όλα όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι γνωρίστηκαν το έτος 2014 στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα του συνδυασμού, στον οποίο συμμετείχαν ως υποψήφιοι σύμβουλοι ενόψει των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Πατρέων. Συνδέθηκαν ερωτικά μέχρι τον Μάιο 2020, οπότε και η αιτούσα ζήτησε να διακόψουν την σχέση τους. Ο καθ'ου αντέδρασε θεωρώντας πως αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτήν, καθώς της είχε συμπαρασταθεί ψυχικά και οικονομικά και άρχισε να της στέλνει επανειλημμένα το καλοκαίρι 2020 υβριστικά μηνύματα, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα: «πουτάνα, καριόλα, βρωμιάρα....ξεσκίζεσαι από παντού... θα σε καταστρέψω...σιχαμένη ξεφτιλισμένη, θα σε ξεβρακώσω όπου σε πετύχω... στα σκατά και στη λάσπη είσαι...» Παράλληλα της έστελνε και απειλητικά μηνύματα με το ακόλουθο περιεχόμενο: «θα σε καταστρέψω... η υπόλοιπη ζωή σου θα είναι μαρτύριο στο υπόσχομαι...θα τα πληρώσεις αυτά που κάνεις, κοίτα μη σε βρουν σε κανένα χαντάκι κατακρεουργημένη, 150 ευρώ την ημέρα πληρώνω για το άτομο που σε παρακολουθεί. Αφού γλύτωσες χθες που σε έπιασα με τον τύπο... την επόμενη δεν θα είναι έτσι.. Μόνο μη σε πιάσω. θα μαρτυρήσεις το γάλα της μάνας σου». Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τον Ιούλιο 2020 με το αυτοκίνητό του της έφραξε τον δρόμο, ενώ επέβαινε στο δικό της και κατόπιν αφού κατέβηκε άρχισε να την απειλεί, χτυπώντας το καπό του οχήματος της. Στις 19 Αυγούστου 2020 σε τυχαία συνάντησή τους σε μπαρ στην Πάτρα της άρπαξε το κινητό από τα χέρια σπρώχνοντας την και ρίχνοντας την στο πάτωμα, με συνέπεια να υποστεί ελαφρές σωματικές βλάβες. Κατόπιν μετέβη για εξέταση στο Νοσοκομείο Πατρών, όπου διαπιστώθηκαν εκδορές αριστερού γόνατος και δεξιού βραχιονίου (βλ. την υπ’ αρ. πρωτ. .../25-8- 2020 ιατρική βεβαίωση), ενώ υπέβαλε έγκληση στις 20-8-2020 εις βάρος του καθ’ ου για τις αξιόποινες πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, απειλής κι εξύβρισης. Η παραπάνω συμπεριφορά του καθ’ ου είναι επαναλαμβανόμενη και πιθανολογήθηκε ότι προκαλεί αναστάτωση στην αιτούσα, θίγει κατάφωρα την αξιοπρέπεια και την τιμή της, προσβάλλοντας την προσωπικότητα αυτής. Η συμπεριφορά δηλαδή του καθ’ ου παρίσταται μη επιτρεπτή επέμβαση στην προσωπικότητα άλλου σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου, που επικρατούν στη χώρα μας και στο δικαιϊκό σύστημα. Επομένως, εφόσον υπάρχει επικείμενος κίνδυνος νέας προσβολής της προσωπικότητας της αιτούσας από τον καθ’ ου, ο οποίος επέδειξε την επανειλημμένη ως άνω συμπεριφορά, συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αιτούμενη προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Συνεπώς, υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό, να απειληθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ, για κάθε παράβαση της παρούσας απόφασης εκ μέρους του. Τέλος, ο καθ’ ου πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας λόγω της ήττας του στην παρούσα δίκη (άρ. 176 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τον καθ’ ου να παραλείπει την προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας στο μέλλον με εξυβριστική ή παρενοχλητική συμπεριφορά σε βάρος αυτής, είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον καθ'ου να προσεγγίζει την αιτούσα σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων όπου κι αν βρίσκεται.
ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του καθ’ ου για κάθε παράβαση των παραπάνω διατάξεων της παρούσας, χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ (300) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα.
ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής επί της ως άνω διαφοράς, δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ ου στην πληρωμή στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Πάτρα σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουαρίου 2022 με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας παρουσία της γραμματέως Γεωργίας Κωνστανταροπούλου.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ