Απόφαση

Αριθμός 1933/2021
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαΐου 2021, με την εξής σύνθεση: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ιφ. Αργυράκη, Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Τρ. Βαρουφάκη, Σπ. Καρύδα, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Α. Γεωργακόπουλος.
Για να δικάσει την από 23 Ιανουαρίου 2018 αίτηση:
της ... του …, κατοίκου … (…), η οποία κατέθεσε δήλωση, υπογεγραμμένη από την ίδια ως δικηγόρο (Α.Μ. 405 Δ.Σ. Ιωαννίνων), σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,
κατά των: 1. Δήμου Ιωαννιτών, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Φρίξο Γεραλή (Α.Μ. 25728), που τον διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής και 2. Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τη Χριστίνα Γιωτοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,
και κατά του παρεμβαίνοντος ... του …, κατοίκου … (…), ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρο (Α.Μ. 153 Δ.Σ. Ιωαννίνων).
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. .../24.11.2017 απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων (Γ΄ ...), 2. το υπ’ αριθμ. …/9.6.2017 πρακτικό-απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), 3. η υπ’ αριθμ. 45624/6505/12.7.2016 προκήρυξη του Δήμου Ιωαννιτών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Ο πληρεξούσιος του καθ’ ου Δήμου και ο παρεμβαίνων ως δικηγόρος δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ιφ. Αργυράκη.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (e-παράβολο …).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της .../24.11.2017 απόφασης του Δημάρχου Ιωαννίνων (Γ΄ ...), με την οποία προσλήφθηκε ο δικηγόρος ... με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία στο Δήμο Ιωαννιτών κατά παράλειψη της αιτούσας, β) της …/2017 απόφασης-πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) για την επιλογή και την πρόσληψη του ανωτέρω και γ) της 45624/16505/ 12.7.2016 Προκήρυξης του Δημάρχου Ιωαννίνων για την πλήρωση της θέσης αυτής, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης.
3. Επειδή, μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου, διότι με αυτήν ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια της επιλογής δικηγόρου, σε αυτήν δε ενσωματώθηκε η αναφερθείσα απόφαση-πρακτικό και η προκήρυξη που έχασαν τον εκτελεστό χαρακτήρα τους και απαραδέκτως προσβάλλονται αυτοτελώς. Κατά της απόφασης αυτής παραδεκτώς προβάλλονται κατ’ αρχήν, λόγοι ακυρώσεως, που αφορούν πλημμέλειες προηγουμένων πράξεων της σύνθετης διοικητικής ενέργειας, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τελική αυτή πράξη. (ΣτΕ 1256/2020 7μ. σκ. 4, 722/2020 σκ. 3, 733/2020 σκ. 3, 739/2020 σκ. 3, 490/2019 σκ. 2 πρβλ. ΣτΕ 2244/2019 σκ. 3, 2376/2018 σκ. 3 κ.ά).
4. Επειδή, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι κύριος, παθητικώς νομιμοποιούμενος διάδικος, δεδομένου ότι με την κρινόμενη αίτηση προσβάλλεται έστω και απαραδέκτως, η .../2017 απόφαση-πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, δηλαδή πράξη συλλογικού οργάνου της Διοίκησης το οποίο υπάγεται στον εποπτεύοντα τον οικείο Ο.Τ.Α ως άνω Υπουργό (ΣτΕ 722/2020,951/2017, κ.ά).
5. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης προσληφθείς με αυτήν δικηγόρος ....
6. Επειδή, στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) ορίζονται τα εξής: “1. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται,... Ειδικότερα για τους έμμισθους δικηγόρους: α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων... β) ... γ) ... δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α) ..., β) ..., γ) ..., δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης... στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. ζ) Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες... ι) Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι άκυρες...”.
7. Επειδή, με την 45624/6505/12.7.2016 προκήρυξη του Δημάρχου Ιωαννίνων προκηρύχθηκε η πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, στο Δήμο Ιωαννιτών, με αντικείμενο απασχόλησης τη νομική υποστήριξη του Δήμου. Στην προκήρυξη ορίστηκε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου, νόμιμα αναγνωρισμένου, πτυχίου άλλης χώρας, να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον, τρία (3) έτη στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ιδίως σε χειρισμό υποθέσεων δημοσίων συμβάσεων, υποθέσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον δικαστηρίων, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, ορίστηκε ότι κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και η επαγγελματική του πείρα, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου νομικών σπουδών στους τομείς δημοσίου και διοικητικού δικαίου και η άριστη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής), ενώ θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση και η προοπτική εξέλιξης του κάθε υποψηφίου. Επί των κριτηρίων δε αξιολόγησης καθορίσθηκαν συντελεστές βαρύτητας, λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), ως εξής: Προσωπικότητα: 10, Νομική επιστημονική κατάρτιση: 7, Μεταπτυχιακός τίτλος νομικών σπουδών στους ως άνω αναφερόμενους τομείς δικαίου: 6, Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στους ως άνω τομείς δικαίου: 7, Επαγγελματική και δικαστική εμπειρία: 10, Εξειδίκευση σε αντικείμενα δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων Ο.Τ.Α.: 15, Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής γερμανικής): 5, Οικογενειακή κατάσταση: 3 και Προοπτική εξέλιξης: 6. Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω αντικείμενα, βαθμολογείται μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών και σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών ή διδακτορικού, βαθμολογείται μόνο ένας εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι σε περίπτωση άριστης γνώσης μίας των προαναφερθέντων ξένων γλωσσών, βαθμολογείται μία εξ αυτών. Τέλος, με την προκήρυξη ορίστηκε ως προϋπόθεση οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και οι υποψήφιοι να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. Για την πλήρωση της επίδικης θέσης, κρίθηκαν παραδεκτές οι αιτήσεις έντεκα υποψηφίων (βλ. το 1/3.2.2017 πρακτικό της Επιτροπής), μεταξύ αυτών της αιτούσας και του παρεμβαίνοντος. Ακολούθως, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ατομικών συνεντεύξεων (βλ. 2/16.2.2017 και 3/28.2.2017 πρακτικά), η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων με το πρακτικό 9/9.6.2017 στο οποίο παρέθεσε τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της κατά τη βαθμολόγησή τους ανά κριτήριο αξιολόγησης. Η αιτούσα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον οικείο πίνακα κατάταξης με συνολική βαθμολογία 45,70 μονάδες ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε ο προσληφθείς στην εν λόγω θέση και ήδη παρεμβαίνων με βαθμολογία 48,70 μονάδες.
8. Επειδή, προβάλλεται ότι με την ένδικη προκήρυξη, μη νόμιμα και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, βαθμολογείται (στον πίνακα συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων) μόνο η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στους τομείς δημόσιο και διοικητικό δίκαιο ενώ θεσπίζεται ιδιαιτέρως υψηλός συντελεστής βαρύτητας (15) στο κριτήριο της εξειδίκευσης σε δημόσιες συμβάσεις και υποθέσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στο κριτήριο της επαγγελματικής δικαστηριακής εμπειρίας (10) σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια του νόμου.
9. Επειδή, όπως έχει κριθεί, μόνη η συμμετοχή της αιτούσας στην επίδικη διαδικασία, χωρίς να συμπεριλάβει επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα των όρων της προκήρυξης, δεν της στερεί το έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει με την αίτηση ακυρώσεως τη νομιμότητα των όρων αυτής (ΣτΕ 548/2019, 1065/2016, 3234/2015, 4850/2013, 1625/2011). Συνεπώς, παραδεκτώς, κατ’ αρχήν, προβάλλεται ο ανωτέρω λόγος από την αιτούσα και είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της παρεμβαίνουσας. Ο λόγος όμως αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι με τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων παρεσχέθη στη Διοίκηση εξουσιοδότηση να ορίζει το περιεχόμενο και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες της και, συνεπώς, νομίμως εν προκειμένω η Διοίκηση προέβη, κατά τα προεκτεθέντα (σκέψη 7), με την ένδικη προκήρυξη τόσο στην εξειδίκευση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών όσο και σε διαφοροποίηση των εν λόγω συντελεστών, χωρίς να προκύπτει ότι υπερέβη τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας. Περαιτέρω, άλλωστε, αμφισβήτηση της ουσιαστικής της κρίσης για τη θέσπιση αυξημένου συντελεστή βαρύτητας σε κάποιο από τα κριτήρια επιλογής, ή ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής (μεταπτυχιακός τίτλος, εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς δικαίου, που κρίνεται από τη Διοίκηση ως συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης), εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου και, επομένως, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα (ΣτΕ 2054/2020).
10. Επειδή, όπως έχει κριθεί, η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 43 παρ. 2 περ. ζ΄ εδ. β΄ του Κώδικα Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή “Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων”, είναι ενδεικτική και συνιστά έντονη υπόδειξη προς τη Διοίκηση να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία σε σύντομο και, πάντως, εύλογο χρόνο (πρβ. ΣτΕ 1630/2020 σκ. 6). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η ανωτέρω Επιτροπή, αφού εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων (βλ. πρακτικά 1/12.9.2016, 2/7.10.2016 και 3/24.10.2016) και δέχθηκε ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα έντεκα υποψήφιοι (πρακτικό 1/3.2.2017), τους οποίους κάλεσε σε ατομική συνέντευξη (πρακτικά 2/16.2.2017 και 3/28.2.2017), με το πρακτικό 9/9.6.2017 προέβη στην κατάταξη τους. Με τα δεδομένα αυτά, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ατομικών συνεντεύξεων (28.2.2017) μέχρι την έκδοση του πρακτικού με το οποίο η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, κατατάσσοντας τους υποψηφίους (9.6.2017), δεν θεωρείται ότι υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο και τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα (πρβ. ΣτΕ 1630/2020 σκ. 6).
11. Επειδή, προβάλλεται ότι πάσχει η αιτιολογία του πρακτικού της Επιτροπής, με την οποία αξιολογήθηκαν η αιτούσα και ο παρεμβαίνων ως προς τα κριτήρια: i) της νομικής επιστημονικής κατάρτισης, ιι) της επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας και της εξειδίκευσης σε αντικείμενα δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων Ο.Τ.Α και iii) της προοπτικής εξέλιξης.
12. Επειδή, ειδικότερα, προβάλλεται ότι στο κριτήριο της νομικής επιστημονικής κατάρτισης, τα μέλη της Επιτροπής ..., ..., ... και ..., με πλημμελή αιτιολογία βαθμολόγησαν τον παρεμβαίνοντα με υψηλότερο βαθμό (7-6) έναντι της αιτούσας (5,5-5) στηρίζοντας την κρίση τους στο ότι ο παρεμβαίνων διαθέτει πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις ΟΤΑ, χωρίς, ο μεν πρώτος να λάβει υπόψη του ότι η αιτούσα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, έχει διδακτική εμπειρία σε σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, και υπερέχει του παρεμβαίνοντος διότι έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου (Λίαν Καλώς), ο οποίος έχει βαθμό πτυχίου (Καλώς), και δεν έχει παρακολουθήσεις σεμινάρια, οι δε άλλοι, διότι αφενός -οι δύο πρώτοι- εξέλαβαν εσφαλμένως ότι η αιτούσα διετέλεσε συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννίνων για το διάστημα από 27.5.2011 έως 31.12.2011 και όχι έως 31.12.2012 και, αφετέρου, διότι κατά τη βαθμολόγηση του παρεμβαίνοντος δεν έλαβαν υπόψη τον βαθμό του πτυχίου του, ότι δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και ότι δεν γνωρίζει ξένη γλώσσα, αλλά στηρίχθηκαν στη γενικότερη δικαστηριακή εμπειρία του και την μακρόχρονη εμπειρία του σε υποθέσεις Ο.Τ.Α., χωρίς αναφορά στην ποιότητα και επάρκεια των δικογράφων του.
13. Επειδή, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο πρακτικό, για τη βαθμολόγηση της αιτούσας και του παρεμβαίνοντας στο κριτήριο της νομικής επιστημονικής κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας επτά (7), το μέλος της Επιτροπής, ... έλαβε υπόψη το βαθμό πτυχίου (Λίαν Καλώς) της αιτούσας και του παρεμβαίνοντος (Καλώς), τις “εξαιρετικές σπουδές” της αιτούσας, την έλλειψη παρακολούθησης επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων από τον παρεμβαίνοντα και την δικαστική τους εμπειρία. Έκρινε δε ότι η “πλούσια εμπειρία [του παρεμβαίνοντος] στο χειρισμό υποθέσεων Ο.Τ.Α” επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της νομικής επιστημονικής του κατάρτισης και διαφοροποιεί υπέρ αυτού τη βαθμολογία. Το μέλος της Επιτροπής, ..., έλαβε υπόψη ότι η αιτούσα έχει επαγγελματική εμπειρία έντεκα ετών (από 30-05-2005), διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο Εμπορικό Δίκαιο, δίπλωμα παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ, με εμπειρία στη διδασκαλία στο δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων (ένα εξάμηνο, ποινικό και εργατικό δίκαιο), έχει διδάξει 4 εξάμηνα στις Σχολές Αστυνομίας Κόνιτσας (αστικό, ποινικό δίκαιο) και ένα τρίμηνο στο κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Κόνιτσας (ουσιαστικό ποινικό δίκαιο),ότι από την 27-05-2011 μέχρι την 31-12-2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννίνων, έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση γαλλικής και αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ και την βαθμολόγησε με βαθμό έξι (6) [...] έναντι του παρεμβαίνοντος τον οποίο βαθμολόγησε με βαθμό επτά (7), αφού έλαβε υπόψη ότι έχει επαγγελματική εμπειρία είκοσι οκτώ (28) ετών (από 01-12-1988) και αποδεικνύει ότι έχει χειρισθεί υποθέσεις Ο.Τ.Α, ότι δεν γνωρίζει ξένη γλώσσα και δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Έκρινε δε ότι η πληθώρα και η ποικίλη φύση των υποθέσεων με τις οποίες ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί επί 28 έτη, του έδωσαν τη δυνατότητα να εμβαθύνει στα γνωστικά πεδία της νομικής επιστήμης και να εμπλουτίσει ικανοποιητικά την επιστημονική του κατάρτιση. Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής ... και ... (βλ. σελ. 87-89 του Πρακτικού), έλαβαν υπόψη τα ίδια ως άνω στοιχεία σε σχέση με την αιτούσα και τον παρεμβαίνοντα και βαθμολόγησαν με μεγαλύτερη βαθμολογία τον παρεμβαίνοντα με την ίδια ως άνω αιτιολογία.
14. Επειδή, τα ανωτέρω μέλη της της Επιτροπής, διαμόρφωσαν την κρίση τους αφού έλαβαν υπόψη τους φακέλους των υποψηφίων που περιέχουν τους τίτλους σπουδών τους και, ειδικότερα, της αιτούσας και του παρεμβαίνοντος, στην δε προσβαλλόμενη απόφαση-πρακτικό μνημονεύουν αναλυτικά για κάθε υποψήφιο τα στοιχεία επί των οποίων ερείδεται η κρίση τους. Ειδικότερα, ελήφθη υπόψη ο βαθμός του πτυχίου της αιτούσας και του παρεμβαίνοντος, οι μεταπτυχιακές σπουδές της, η εμπειρία της και η παρακολούθηση σεμιναρίων. Στήριξαν δε την κρίση τους περί υπεροχής του παρεμβαίνοντος στην πλούσια εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Ο.Τ.Α. και στη μακροχρόνια άσκηση της δικηγορίας. Επομένως, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως, κατά το σκέλος με το οποίο προβάλλεται ότι δεν συνεκτιμήθηκαν τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας της αιτούσας κατά την αξιολόγησή της, είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, η δε μη ειδική αναφορά στη διδακτική της εμπειρία από ένα μέλος της Επιτροπής αλλά στην εν γένει εμπειρία της, δεν κλονίζει την αιτιολογία του προσβαλλόμενου πρακτικού. Εξάλλου, ο λόγος αυτός ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος κατά το σκέλος, που πλήττει την ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής. Ειδικότερα δε, κατά το μέρος που προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο υψηλότερος βαθμός των τίτλων σπουδών της αιτούσας έναντι του παρεμβαίνοντος και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος αποδεικνύουν υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος διότι πλήττει την ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή ουσιαστική κρίση της Διοίκησης ως προς το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων των υποψηφίων (ΣτΕ 106/2018 σκ. 11, 2069/2015 σκ. 14, 2986/2014 σκ. 12, 642/2010 σκ. 10, 2104/2000 σκ. 8, 2009/1999 σκ. 7). Τέλος, η ανακριβής αναγραφή στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής της διάρκειας απασχόλησης της αιτούσας ως συνεργάτιδας του Δημάρχου Ιωαννίνων (βλ. την …/27.5.2011 σύμβαση εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών και την …/9.4.2014 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου, έχει γίνει λόγω προφανούς παραδρομής, όπως και η ίδια η Διοίκηση αναγνωρίζει στο έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/4.2.2019 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών). Η παραδρομή, όμως, αυτή δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή, εφόσον δεν μεταβάλλει τον συνολικό χρόνο δικηγορίας της αιτούσας (11 έτη) που ελήφθη υπόψη από τα συγκεκριμένα μέλη της Επιτροπής (πρβλ. ΣτΕ 3425/2015 σκ. 10, 1466/2003 σκ. 6), ενώ, σε κάθε περίπτωση, από το υποβληθέν με την αίτηση υποψηφιότητας της αιτούσας βιογραφικό σημείωμα, το οποίο ελήφθη υπόψη από την Επιτροπή, προκύπτει η διάρκεια της συνεργασίας της αυτής (ΣτΕ 106/2018 σκ. 14, 2156/2014 σκ. 13).
15. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι κατά παράβαση του ενιαίου μέτρου κρίσης βαθμολογήθηκε για την κατοχή του μεταπτυχιακού της τίτλου με μικρότερη βαθμολογία έναντι των συνυποψηφίων της ..., ... και ..., από την Πρόεδρο της Επιτροπής και τα μέλη ..., ... και ..., από δε το μέλος ... δεν έλαβε κανένα βαθμό, ενώ βαθμολογήθηκε η .... Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως προβαλλόμενος χωρίς έννομο συμφέρον διότι αφορά υποψηφίους που κατέλαβαν την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση κατά την αξιολογική κατάταξη (πρβλ ΣτΕ 2376/2018 σκ. 17, 3267/2011 σκ. 10, 1251/2005 σκ.11).
16. Επειδή, προβάλλεται ότι στα κριτήρια της επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας (συντελεστής 10) και της εξειδίκευσης σε αντικείμενα δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων Ο.Τ.Α (συντελεστής 15), τα μέλη της Επιτροπής, ..., ... και ... με πλημμελή αιτιολογία βαθμολόγησαν την αιτούσα στο μεν πρώτο κριτήριο με έξι (6) έναντι του παρεμβαίνοντος, τον οποίο βαθμολόγησαν με δέκα (10), στο δε δεύτερο κριτήριο με πέντε (5) το πρώτο ως άνω μέλος και με επτά (7) τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής έναντι του παρεμβαίνοντος, τον οποίο όλοι βαθμολόγησαν με δεκαπέντε (15). Ειδικότερα, η αιτούσα προβάλλει ότι τα ανωτέρω δύο πρώτα μέλη εσφαλμένα υπολαμβάνουν ότι διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης από 27.5.2011 έως 31.12.2011 και όχι ως 21.12.2012, ενώ και τα τρία αυτά μέλη της Επιτροπής δεν αναφέρουν τον αριθμό των προσκομισθέντων παραστάσεων και των υποθέσεων ΟΤΑ που χειρίστηκε και δεν λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εμπειρία της (βλ. όπως, ιδίως, την από 10.12.2014 αγωγή κατά του Δήμου Πωγωνίου, τη σύμβαση εργασίας ως επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννιτών και την συστατική επιστολή του τελευταίου). Επίσης, προβάλλεται ότι η αιτιολογία της βαθμολόγησης του παρεμβαίνοντος πάσχει, διότι λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις των δημαρχιακών και οικονομικών επιτροπών των ΟΤΑ, με τις οποίες ανατέθηκαν σ’ αυτόν υποθέσεις, χωρίς να συνδέονται με δικόγραφα και αποφάσεις, ενώ περαιτέρω δεν γίνεται μνεία στην ποιότητα και επάρκεια των δικογράφων.
17. Επειδή, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο πρακτικό, το μέλος της Επιτροπής ... αιτιολόγησε την βαθμολογία της στο κριτήριο της επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας αναφέροντας, μεταξύ άλλων, για μεν την αιτούσα ότι έχει τα εξής: «επαγγελματική εμπειρία έντεκα ετών, προσκομίζει δικόγραφα και γνωμοδοτήσεις αποδεικνύοντας ότι κατά το παραπάνω διάστημα έχει χειρισθεί υποθέσεις κυρίως αστικού δικαίου, εργατικές διαφορές, απαλλοτριώσεις, διαταγές πληρωμής και ανακοπές, αυτοκινητικά και υποθέσεις οικογενειακού και ποινικού δικαίου, υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και υποθέσεις πολιτών κατά ΟΤΑ (αστικής φύσεως). Επίσης, μικρότερο αριθμό υποθέσεων δημοσίου δικαίου, για λογαριασμό ιδιωτών κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών και Δ.Ο.Υ. Από την 27-05-2011 μέχρι την 31-12-2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Ιωαννιτών, ...”, για δε τον παρεμβαίνοντα ότι: «έχει επαγγελματική εμπειρία είκοσι οκτώ (28) ετών, σχεδόν εξ ολοκλήρου δικαστηριακή. Προσκομίζει λίστα γραμματίων του Δ.Σ. Ιωαννίνων από τα οποία προκύπτει ότι έχει παρασταθεί σε εκατοντάδες υποθέσεις (περισσότερες από 400) αστικής και διοικητικής φύσεως, με εντολείς ιδιώτες. Από τη βεβαίωση του Δημάρχου Πωγωνίου αποδεικνύει ότι έχει χειρισθεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του δήμου και του πρώην δήμου Καλπακίου από το 1998 μέχρι το 2006. Επίσης από τη βεβαίωση του πρώην δημάρχου Παμβώτιδας προκύπτει ότι χειρισθεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του τότε δήμου από το 2007 μέχρι το 2010. Προσκομίζει 70 αποφάσεις Δ.Σ. και οικονομικών επιτροπών για την ανάθεση σε αυτόν υποθέσεων ΟΤΑ. Από το σύνολο δε των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων που προσκομίζει και των αποφάσεων των Επιτροπών των ως άνω ΟΤΑ, αποδεικνύει ότι έχει ασχοληθεί με πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων αστικού δικαίου (νομή, πρωτόκολλα αποβολής, κυριότητα, εργατικές διαφορές, πώληση, μισθωτικές διαφορές, απαλλοτριώσεις), υποθέσεις δημοσίου δικαίου για τους παραπάνω δήμους (υπαλληλικές, πολεοδομικές διαφορές και υποστήριξη προστίμων), καθώς και ότι έχει γνωμοδοτήσει για τους προαναφερόμενους ΟΤΑ για ανταλλαγή ακινήτων, εργατικές και ενοχικές διαφορές. Ειδικότερα από τις προσκομιζόμενες αποφάσεις δημαρχιακής επιτροπής του δήμου Παμβώτιδας, προκύπτει η ενασχόλησή του με θέματα απαλλοτρίωσης του πρώην δήμου Παμβώτιδος (πράξη εφαρμογής, προσδιορισμός τιμής μονάδας), ενώ από τη βεβαίωση του τότε δημάρχου Μαστοροχωρίων, προκύπτει η ενασχόληση με υποθέσεις διοικητικής φύσεως υποθέσεις για λογαριασμό του δήμου. Από ικανό αριθμό αποφάσεων και δικογράφων προκύπτει η ενασχόληση με υποθέσεις κατά ΟΤΑ προς υποστήριξη συμβασιούχων (...). Επίσης προσκομίζει (12) δώδεκα γνωμοδοτήσεις προς ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 2007 μέχρι 2015. Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται η πολύ μεγάλη επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία του υποψηφίου, καθόλη τη διάρκεια της δικηγορικής του δραστηριότητας, σχεδόν σε όλους τους τομείς του δικαίου, με αποτέλεσμα να κρίνω ότι υπερτερεί όλων των υπολοίπων υποψηφίων ...». Το μέλος της Επιτροπής, ..., αιτιολόγησε την αξιολόγηση του στο ίδιο ως άνω κριτήριο αναφέροντας, μεταξύ άλλων, για την αιτούσα οτι: «διαθέτει επαγγελματική εμπειρία έντεκα ετών... Από τα προσκομιζόμενα δικόγραφα (279) και γνωμοδοτήσεις αποδεικνύει ότι έχει χειρισθεί υποθέσεις κυρίως αστικού δικαίου, εργατικές διαφορές, απαλλοτριώσεις, διαταγές πληρωμής και ανακοπές, αυτοκινητικά και οικογενειακές υποθέσεις, ποινικό, υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και υποθέσεις πολιτών κατά ΟΤΑ (αστικής φύσεως). Επίσης, μικρότερο αριθμό υποθέσεων δημοσίου δικαίου, για λογαριασμό ιδιωτών κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών και Δ.Ο.Υ. Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα ενδεικτικά από την υποψηφία δεν προκύπτει ιδιαίτερη ενασχόληση με χειρισμό υποθέσεως στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας των δικαστηρίων. Από την 27-05-2011 μέχρι την 31-12-2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Ιωαννιτών. Η θητεία ως επιστημονικός συνεργάτης Δημάρχου θέση επί θητεία κατ επιλογή πολιτικού προσώπου δεν της παρείχε δυνατότητα νομικών γνωμοδοτήσεων ούτε παράστασης σε δικαστήρια, συνεπώς δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ως ειδικό προσόν... Από τα ανωτέρω προκύπτει επαρκής εμπειρία 11 ετών με ενασχόληση και χειρισμό δικαστικών υποθέσεων σε επαρκή έκταση» και για τον παρεμβαίνοντα ότι: «Έναντι όλων των υποψηφίων υπερτερεί στο πεδίο της επαγγελματικής δικαστηριακής εμπειρίας, ...διότι έχει μακροχρόνια εμπειρία 28 ετών σε γενική δικηγορία, αλλά και την μεγαλύτερη από όλους χρονικά εμπειρία σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων ΟΤΑ, απασχολούμενος συστηματικά και επί μακρό χρόνο με υποθέσεις ΟΤΑ και δημοσίου – διοικητικού δικαίου σε τρεις Δήμους... Εγγράφηκε στο ΔΣΙ το έτος 1988 και έχει προαχθεί σε δικηγόρο διορισμένο στο Εφετείο Ιωαννίνων. Απασχολείται συστηματικά με υποθέσεις ΟΤΑ και δη δημοσίων συμβάσεων δημοσίου από το έτος 1998. Από τα ενδεικτικά δικόγραφα, τις βεβαιώσεις Δημάρχων Πωγωνίου, Καλπακίου, Παμβώτιδος Νομού Ιωαννίνων, τα γραμμάτια είσπραξης και όσα προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη, συνάγεται ότι έχει χειρισθεί εκατοντάδες (περισσότερες από 400) υποθέσεις διοικητικής φύσεως, όπως εκτέλεση έργων, συμβάσεις δημόσιων προμηθειών, επιβολής προστίμων, πολεοδομικών υποθέσεων, μισθώσεις δημοτικών ακινήτων, θέματα δημοτικών υπαλλήλων, θέματα εμπραγμάτου δικαίου, καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων, πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, οργάνωσης υπηρεσιών, απαλλοτριώσεων). Επίσης έχει ασχοληθεί με υποθέσεις αστικής φύσεως, ενοχικό, κληρονομικό, οικογενειακό, εμπορικό, εργατικό, αδικοπραξίες. Προσκομίζει ενδεικτικά 70 δικαστικές αποφάσεις σχετικές με υποθέσεις ΟΤΑ, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι ανέλαβε το χειρισμό και τη διεκπεραίωση τους. Προσκομίζει 70 αποφάσεις Δ.Σ. και δημαρχιακών (νυν οικονομικών επιτροπών). Επίσης από την προφορική συνέντευξη προέκυψε η ενασχόλησή του σε θέματα πράξη εφαρμογής, υποθέσεις δημοπρασιών σε ΝΠΔΔ (σύμβαση Δ. Παμβώτιδας για απορρίμματα με ιδιώτη). Απασχολήθηκε ως εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Πωγωνίου, Δήμου Παμβώτιδος και Δήμου Καλπακίου....». Τέλος, το μέλος της Επιτροπής, ..., αιτιολόγησε την αξιολόγηση της στο ίδιο κριτήριο αναφέροντας, μεταξύ άλλων, για την αιτούσα «Γεννημένη το έτος 1981,... είναι εγγεγραμμένη από 30.5.2005 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και από 14.1.2010 και μέχρι την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας είναι Δικηγόρος παρ’ εφέταις με έδρα τα Ιωάννινα, με ακριβώς ένδεκα έτη προϋπηρεσίας. Έχει προσφέρει υπηρεσίες ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος ως επιστημονική συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννιτών από 27.5.2011 μέχρι το 31.12.2012. Προσκομίζει λίστα με τα γραμμάτια προείσπραξης του ΔΣΙ από τα οποία προκύπτει ότι από το 2008 έχει παρασταθεί σε πολλές δικαστικές υποθέσεις Από τα δικόγραφα και τις γνωμοδοτήσεις που προσκομίζει αποδεικνύεται ότι η υποψήφια από το 2008 έχει χειριστεί υποθέσεις αστικού Δικαίου (κληρονομικό δίκαιο, εμπράγματο, μισθώσεις, ενοχικό (απαιτήσεις του Δήμου από ιδιώτες), εργατικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρίσεις δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ή πράξη εφαρμογής, καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, εμπορικό (έκδοση διαταγών πληρωμής και ανακοπές), τροχαία, οικογενειακό, εκουσίας δικαιοδοσίας για διόρθωση ή σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων, ποινικό δίκαιο, υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Έχει εκπροσωπήσει και παρασταθεί και για λογαριασμό πολιτών κατά ΟΤΑ και πάλι κυρίως για υποθέσεις αστικής φύσεως. Προσκομίζει σχετικά λιγότερες υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου με δικόγραφα και αποφάσεις, που αφορούν παραστάσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή Επιτροπών ή συλλογικών οργάνων φορέων του Δημοσίου για λογαριασμό ιδιωτών κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, Δ.Ο.Υ. για αντικείμενα είτε δικαίου αλλοδαπών, είτε υποθέσεων ΙΚΑ, είτε φορολογικού δικαίου, είτε ενοχικών αποζημιώσεων. Να σημειωθεί δε ότι ικανό μέρος των προσκομιζόμενων δικογράφων αφορά υποθέσεις συγγενών της πρώτου βαθμού. Έχει βεβαίωση από το ... ότι της ανατέθηκε η εκπροσώπηση του Ν.Π. στην αγωγή κατά …» και για τον παρεμβαίνοντα «Υπερτερεί όμως όλων ο [παρεμβαίνων]. Γεννημένος το έτος 1961, ... Είναι εγγεγραμμένος από 1.12.1988 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και από 13.1.1993 ασκεί στα Ιωάννινα το δικηγορικό λειτούργημα δυνάμενος να παρασταθεί στα Εφετεία όλης της χώρας. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 28 ετών (εγγραφή 1.12.1988). Προσκομίζει λίστα των γραμματίων του Δ.Σ.Ι. από τα οποία προκύπτει ότι από το 2008 έχει παρασταθεί σε εκατοντάδες δικαστικές υποθέσεις (περισσότερες από 400) αστικής φύσεως αλλά και διοικητικής, ότι έχει μεγάλη ιδιωτική πελατεία. Προσκομίζει τουλάχιστον 70 αποφάσεις σχετικές με υποθέσεις ΟΤΑ διαφόρων θεμάτων. Από τη βεβαίωση του Δημάρχου Πωγωνίου αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου Πωγωνίου και του πρώην Δήμου Καλπακίου από το 1998 έως 2006. Από τη βεβαίωση του τέως Δημάρχου Μαστοροχωρίων, αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου από 1.1.2003 έως 31.12.2010. Από τη βεβαίωση του τέως Δημάρχου Παμβώτιδας, αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου από το 2007 έως το 2010. Προσκομίζει τουλάχιστον 70 αποφάσεις Δ.Σ. και επιτροπών για την ανάθεση υποθέσεων ΟΤΑ. Από το σύνολο των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων αλλά και από τις αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών των παραπάνω ΟΤΑ και του Δήμου Ιωαννιτών που προσκομίζει ο υποψήφιος έχει εμπειρία σε υποθέσεις που κατά κόρον αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ Α βαθμού (όπως νομή, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, κυριότητα, απαιτήσεις από τιμολόγια, εργατικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος), ότι έχει ασχοληθεί με υποθέσεις δημοσίου δικαίου για τους παραπάνω Δήμους για υπαλληλικές διαφορές, πολεοδομικές διαφορές και υποστήριξη προστίμων, ότι έχει γνωμοδοτήσει προς τους παραπάνω Δήμους για ανταλλαγή ακινήτων, εργατικές διαφορές, θέματα κώδικα δήμων και Κοινοτήτων, άσκηση ενδίκων μέσων ή όχι για εμπράγματες διαφορές, για ενοχικές διαφορές. Πρόκειται για έναν Δικηγόρο με τεράστια επαγγελματική εμπειρία, καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια, σταθερούς πελάτες και συνεχείς συνεργασίες, ... (10)». Εξάλλου, στο κριτήριο της εξειδίκευσης σε αντικείμενα δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων Ο.Τ.Α., τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής αιτιολόγησαν την κρίση τους αναφέροντας τα ακόλουθα: H ..., αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η αιτούσα “δεν αποδεικνύει την ιδιαίτερη εξειδίκευσή της σε θέματα ΟΤΑ και δημοσίων συμβάσεων... και ότι από την 27-05-2011 μέχρι την 31-12-2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Ιωαννιτών δεν της δίδει το έναντι των άλλων υποψηφίων προβάδισμα, ότι έχει δηλ. την απαραίτητη εξειδίκευση όπως άλλωστε ο φορέας πρόσληψης του έμμισθου δικηγόρου απαιτεί. Για το λόγο αυτό κρίνω ότι πρέπει να βαθμολογηθεί με πέντε (5)» και ότι «Ο [παρεμβαίνων]... έχει επαγγελματική εμπειρία είκοσι οκτώ (28) ετών, σχεδόν εξ ολοκλήρου δικαστηριακή. Από τη λίστα γραμματίων του Δ.Σ. Ιωαννίνων, των δικογράφων και αποφάσεων που προσκομίζει προκύπτει ότι έχει παρασταθεί σε εκατοντάδες υποθέσεις (περισσότερες από 400) αστικής και διοικητικής φύσεως, με εντολείς ιδιώτες και ΟΤΑ (Δήμος Καλπακίου, δήμος Παμβώτιδος, Δήμος Μαστοροχωρίων). Από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του Δημάρχου Πωγωνίου αποδεικνύει ότι έχει χειρισθεί κατ’ αποκοπή πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων του δήμου και του πρώην δήμου Καλπακίου, από το 1998 μέχρι το 2006. Επίσης από τη βεβαίωση του πρώην δημάρχου Παμβώτιδας προκύπτει ότι χειρισθεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του τότε δήμου από το 2007 μέχρι το 2010. Προσκομίζει 70 αποφάσεις Δ.Σ. και οικονομικών επιτροπών για την ανάθεση σε αυτόν υποθέσεων ΟΤΑ. ... Από τις προσκομιζόμενες αποφάσεις δημαρχιακής του δήμου Παμβώτιδας, προκύπτει η ενασχόλησή του με θέματα απαλλοτρίωσης του πρώην δήμου Παμβώτιδος (πράξη εφαρμογής, προσδιορισμός τιμής μονάδας), ενώ από τη βεβαίωση του τότε δημάρχου Μαστοροχωρίων, προκύπτει η ενασχόληση με υποθέσεις διοικητικής φύσεως υποθέσεις για λογαριασμό του δήμου. Από ικανό αριθμό αποφάσεων και δικογράφων προκύπτει η ενασχόληση με υποθέσεις κατά ΟΤΑ προς υποστήριξη συμβασιούχων (...). Επίσης προσκομίζει (12) δώδεκα γνωμοδοτήσεις προς ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 2007 μέχρι 2015. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπερτερεί των υπολοίπων υποψηφίων, αφού αποδεικνύεται η εξειδίκευσή του σε υποθέσεις κυρίως ΟΤΑ και δημοσίων συμβάσεων...». Το μέλος της Επιτροπής, ..., αναφέρει, σχετικώς ότι η αιτούσα «έχει ασχοληθεί από τα έτη 2010-2011, με υποθέσεις ΟΤΑ, όχι όμως και ειδικά με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, και όχι σε τόση μεγάλη έκταση και διάρκεια. Από την 27-05-2011 μέχρι την 31-12-2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Ιωαννιτών. Η θητεία ως επιστημονικός συνεργάτης Δημάρχου, ... δεν της παρείχε δυνατότητα νομικών γνωμοδοτήσεων ούτε παράστασης σε δικαστήρια, ούτε παροχής υπηρεσιών σε νομική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννίνων» και σημειώνει για τον παρεμβαίνοντα ότι «... Απασχολείται συστηματικά με υποθέσεις ΟΤΑ και δη δημοσίων συμβάσεων δημοσίου από το έτος 1998. Από τα ενδεικτικά δικόγραφα, τις βεβαιώσεις Δημάρχων Πωγωνίου, Καλπακίου, Παμβώτιδος Νομού Ιωαννίνων, τα γραμμάτια είσπραξης, και όσα προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη, συνάγεται ότι έχει χειρισθεί εκατοντάδες (περισσότερες από 400) υποθέσεις διοικητικής φύσεως, όπως εκτέλεση έργων, συμβάσεις δημόσιων προμηθειών, επιβολής προστίμων, πολεοδομικών υποθέσεων, μισθώσεις δημοτικών ακινήτων, θέματα δημοτικών υπαλλήλων, θέματα εμπραγμάτου δικαίου, καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων, πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, οργάνωσης υπηρεσιών, απαλλοτριώσεων. ... Προσκομίζει ενδεικτικά 70 δικαστικές αποφάσεις σχετικές με υποθέσεις ΟΤΑ, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι ανέλαβε το χειρισμό και τη διεκπεραίωση τους. Προσκομίζει 70 αποφάσεις Δ.Σ. και δημαρχιακών (νυν οικονομικών επιτροπών). Επίσης από την προφορική συνέντευξη προέκυψε η ενασχόλησή του σε θέματα πράξη εφαρμογής, υποθέσεις δημοπρασιών σε ΝΠΔΔ (σύμβαση Δ. Παμβώτιδας για απορρίμματα με ιδιώτη). Απασχολήθηκε ως εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Πωγωνίου, Δήμου Παμβώτιδος και Δήμου Καλπακίου...». Τέλος, το μέλος της Επιτροπής, ..., αναφέρει ότι η αιτούσα «Προσκομίζει σχετικά λιγότερες υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου με δικόγραφα και αποφάσεις, που αφορούν παραστάσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή Επιτροπών ή συλλογικών οργάνων φορέων του Δημοσίου για λογαριασμό ιδιωτών κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, Δ.Ο.Υ. για αντικείμενα είτε δικαίου αλλοδαπών, είτε υποθέσεων ΙΚΑ, είτε φορολογικού δικαίου, είτε ενοχικών αποζημιώσεων. Έχει βεβαίωση από το ... ότι της ανατέθηκε η εκπροσώπηση του Ν.Π. στην αγωγή κατά …. Εξ όλων των παραπάνω αποδεικνύεται ότι η υποψήφια έχει ασχοληθεί με το γνωστικό αντικείμενο σοβαρά αλλά όχι στον βαθμό της εξειδίκευσης» και σημειώνει για τον παρεμβαίνοντα ότι «Υπερτερεί όμως όλων ο [παρεμβαίνων] Προσκομίζει τουλάχιστον 70 αποφάσεις σχετικές με υποθέσεις ΟΤΑ διαφόρων νομικών ζητημάτων θεμάτων, δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και υποθέσεων ΟΤΑ, όπως προέκυψε από την προσωπική του συνέντευξη, κατά την οποία τόνισε ότι διαχειρίστηκε τη δημόσια σύμβαση με τα απορρίμματα του Δήμου Παμβώτιδας. Από τη βεβαίωση του Δημάρχου Πωγωνίου αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου Πωγωνίου και του πρώην Δήμου Καλπακίου από το 1998 έως 2006. Από τη βεβαίωση του τέως Δημάρχου Μαστοροχωρίων, αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου από 1.1.2003 έως 31.12.2010. Από τη βεβαίωση του τέως Δημάρχου Παμβώτιδας, αποδεικνύεται ότι έχει χειριστεί κατ’ αποκοπή υποθέσεις του Δήμου από το 2007 έως το 2010. Προσκομίζει τουλάχιστον 70 αποφάσεις Δ.Σ. και επιτροπών για την ανάθεση υποθέσεων ΟΤΑ.... Πρόκειται για Δικηγόρο που από την πρώτη στιγμή της καριέρας του ασχολήθηκε επιστημονικά και σχεδόν αποκλειστικά με το γνωστικό αντικείμενο και δη αυτό των υποθέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Δικαίου, ως δικηγόρος με αποκλειστική σχεδόν συνεργασία με τρεις Δήμους του Νομού Ιωαννίνων, με συνεχή και σταθερή συνεργασία, που του έχουν δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα δημοσίου και η δικαίου, είτε δικαστηριακώς είτε συμβουλευτικώς,...».
18. Επειδή, από το παρατεθέν περιεχόμενο του πρακτικού προκύπτει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση της αιτούσας και του παρεμβαίνοντος στο επίμαχο κριτήριο διαμόρφωσαν την κρίση τους αφού έλαβαν υπόψη -και αναφέρουν αναλυτικά για κάθε υποψήφιο- τα στοιχεία για την απόδειξη τόσο της εν γένει δικαστηριακής τους εμπειρίας όσο και της εξειδικευμένης εμπειρία τους στα αντικείμενα των δημοσίων συμβάσεων και των υποθέσεων Ο.Τ.Α. Συνεπώς, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως με τον οποίο η αιτούσα προβάλλει ότι από την απόφαση της Επιτροπής δεν προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της, ήτοι ο αριθμός των παραστάσεων είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ο ίδιος λόγος κατά το μέρος που αμφισβητείται η εκτίμηση και αξιολόγηση της βαρύτητας των στοιχείων αυτών, που αποτυπώθηκε στον βαθμό που έλαβαν η αιτούσα και ο επιλεγείς στο κριτήριο αυτό, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι πλήττει ευθέως την ορθότητα της ακυρωτικώς ανέλεγκτης ουσιαστικής κρίσης της Διοίκησης (ΣτΕ 2054/2020 σκ. 14 και πρβλ. ΣτΕ 106/2018 σκ. 13, 2069/2015 σκ. 14, 2986/2014 σκ. 12 κ.ά.). Τέλος, η ανακριβής αναγραφή στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής της διάρκειας απασχόλησης της αιτούσας ως συνεργάτιδας του Δημάρχου Ιωαννίνων (βλ. 19947 /27.5.2011 σύμβαση εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών και την .../ 9.4.2014 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου), δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή, (βλ. ανωτέρω σκ. 14).
19. Επειδή, τέλος, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο η αιτούσα αμφισβητεί τη βαθμολογία της στο κριτήριο της προοπτικής εξέλιξης, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής. Και τούτο διότι στην προκήρυξη για το κριτήριο αυτό ορίστηκε συντελεστής βαρύτητας έξι (6) και η αιτούσα, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο πρακτικό, υπερτερεί έναντι του παρεμβαίνοντος καθόσον έλαβε συνολική βαθμολογία από την πενταμελή επιτροπή 25 βαθμούς, ενώ ο επιλεγείς παρεμβαίνων 24 βαθμούς. Ενόψει δε της συνολικής βαθμολογίας της αιτούσας (228,50) έναντι της βαθμολογίας του επιλεγέντος (242,50), ακόμη κι αν αυξανόταν η βαθμολογία της αιτούσας σας κατά 5 βαθμούς, αν δηλαδή ελάμβανε το σύνολο των 30 μονάδων για το κριτήριο αυτό (5x6), δεν θα μεταβαλλόταν η σειρά κατάταξής τους. (ΣτΕ 733, 722, 2055/2020).
20. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.
Διά ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Δέχεται την παρέμβαση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, του Δήμου Ιωαννιτών και του παρεμβαίνοντος, που ανέρχεται για καθένα από αυτούς σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2021
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Γ. Τσιμέκας Α. Γεωργακόπουλος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2021.
Ο Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Η Γραμματέας
Π. Ευστρατίου Κ. Γκιώκα