Απόφαση

Αριθμός απόφασης 6/2022
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ερατώ Κολέση, Πρόεδρο Εφετών, Γεωργία Σακάλογλου, Εφέτη και Σωτηρία Αρχάκη- Χριστοδουλίδου, Εφέτη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Γεωργία Ψάλτου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ... του …, κατοίκου Κομοτηνής, οδός ..., με ΑΦΜ ... ΔΟΥ Κομοτηνής, η οποία εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρίκα Πουρνάρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, που παραστάθηκε με δήλωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ... του …, κατοίκου Κομοτηνής, οδός ..., με ΑΦΜ ... ΔΟΥ Κομοτηνής, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Απόστολου Χατζηνέστωρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, που κατέθεσε προτάσεις.
Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης την από 20-5-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή της εναντίον του εναγομένου και ήδη εφεσιβλήτου και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Το ανωτέρω δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 4-12-2019, αφού συνεκδίκασε την ως άνω αγωγή μαζί με την από 22- 6-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή του ενάγοντος και ήδη εφεσιβλήτου εναντίον της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας, εξέδωσε την υπ' αριθμόν 6/2020 οριστική απόφασή του, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτές τις ανωτέρω αγωγές. Την παραπάνω απόφαση προσέβαλε προς το Δικαστήριο τούτο η ενάγουσα της -με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019- αγωγής με την από 3-7-2020 έφεσή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ενδίκου μέσου .../6-7-2020 και ακολούθως, με την υπ' αριθμόν …/22/7/2020 Πράξη της γραμματέως του δικαστηρίου τούτου προσδιορίστηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 5-02-2021 και γράφτηκε στο πινάκιο, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό ….
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη, από 3-7-2020 (Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ενδίκου μέσου .../6-7-2020) έφεση της ενάγουσας της -με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019- αγωγής και ήδη εκκαλούσας εναντίον της υπ' αριθμόν 6/2020 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, αντιμωλία των διαδίκων, με την οποία το ως άνω δικαστήριο, αφού συνεκδίκασε την παραπάνω αγωγή μαζί με την από 22-6-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή του ενάγοντος και ήδη εφεσιβλήτου εναντίον της εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας, έκανε αυτές εν μέρει δεκτές, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του αρμοδίου τούτου Δικαστηρίου (άρθρο 19 του ΚΠολΔ), έχει δε ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 2, 496, 511, 513 παρ. 1β', 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ, εφόσον δεν προκύπτει -ούτε οι διάδικοι επικαλούνται- επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, ενώ δεν παρήλθε χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών από την δημοσίευση της εκκαλουμένης, δεδομένου ότι η τελευταία δημοσιεύθηκε στις 12-3- 2020 και η έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στις 3-7-2020 (άρθρα 495 παρ. 1, 2, 499, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517, 518 παρ. 2, 520 παρ. 1 ΚΠολΔ). Εξάλλου, για το παραδεκτό της κατατέθηκε από την εκκαλούσα το νόμιμο παράβολο ποσού 150,00 ευρώ (βλ το υπ’ αριθμόν ... e-παράβολο), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 495 παρ. 3 περ. Αγ’ του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση και να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ίδια, ως άνω, διαδικασία.
Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, άσκησε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή της, με την οποία εξέθετε ότι με τον εναγομένο -εν διαστάσει σύζυγό της- τυγχάνουν συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο, ακινήτου, που συνιστά εξοχική κατοικία, ευρισκόμενο στην ... του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Ότι η ίδια ασκεί τη συννομή της ανωτέρω εξοχικής κατοικίας, ενώ, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τόσο η ίδια όσο και ο εν διαστάσει σύζυγός της ώστε να επιλυθούν συμβιβαστικά τα μεταξύ τους ζητήματα που αφορούν στη χρήση και εκμετάλλευση του κοινού ακινήτου τους, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει κοινή απόφασή τους, αναφορικά με τη χρήση του. Κατόπιν του ανωτέρω ιστορικού, η ενάγουσα της ως άνω αγωγής, ζητούσε να ρυθμιστεί η χρήση του περιγραφομένου στο δικόγραφο, ακινήτου των δίαδίκων και να καθοριστεί η κοινή -εκ περιτροπής- χρήση αυτού από αμφότερους, να απειληθει εναντίον του εναγόμενου χρηματική ποινή για κάθε τυχόν παραβίαση του διατακτικού της εκδοθησομένης αποφάσεως, εκ μέρους του και να καταδικαστεί αυτός στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.
Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, άσκησε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή του, με την οποία εξέθετε ότι με την εναγομένη -εν διαστάσει σύζυγό του- τυγχάνουν συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο, ακινήτου που συνιστά εξοχική κατοικία, ευρισκόμενο στην ... του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Ότι ο ίδιος ασκεί τη συννομή της ανωτέρω εξοχικής κατοικίας, ενώ, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τόσο ο ίδιος όσο και η εν διαστάσει σύζυγός του ώστε να επιλυθούν συμβιβαστικά τα μεταξύ τους ζητήματα που αφορούν στη χρήση και εκμετάλλευση του κοινού ακινήτου τους, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει κοινή απόφασή τους, αναφορικά με τη χρήση του. Κατόπιν του ανωτέρω ιστορικού, ο ενάγων, ζητούσε να ρυθμιστεί η χρήση του ανωτέρω κοινού ακινήτου των δίαδίκων, με την άσκησή της αποκλειστικά από τον ίδιο, με ταυτόχρονη καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού στην εναγομένη, ως αποζημίωση χρήσης ή ταυτόχρονη σύγχρηση αυτού από αμφότερους ή τέλος με εκ περιτροπής χρήση από αυτούς, να απειληθει εναντίον της εναγομένης χρηματική ποινή για κάθε τυχόν παραβίαση του διατακτικού της εκδοθησομένης αποφάσεως εκ μέρους της και να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.
Επί των αγωγών αυτών που συνεκδικάστηκαν κατά τη δικάσιμο της 4-12-2019, εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, η οποία δέχθηκε εν μέρει τόσο την από 20-5-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή της ενάγουσας, όσο και την από 22-6- 2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2019 αγωγή του ενάγοντος και ρύθμισε τη χρήση και διοίκηση του κοινού ακινήτου (εξοχικής κατοικίας) των διαδίκων κατά τρόπο ώστε ο ενάγων να χρησιμοποιεί το ακίνητο αποκλειστικά, καταβάλλοντας μηνιαίως προς την εναγομένη, το χρηματικό ποσό των 362,50 ευρώ για αόριστο χρόνο (ήτοι μέχρι τη λύση της κοινωνίας ή την διαφορετική κατά τα νόμιμα, ρύθμιση αυτής), ως αποδοτέα ωφέλεια και επιπλέον, ανέθεσε τη διοίκηση του επίκοινου ακινήτου κατά τα λοιπά σκέλη της στον ενάγοντα, συμψηφίζοντας μεταξύ τους τα δικαστικά έξοδα. Εναντίον της απόφασης αυτής παραπονείται ήδη με την υπό κρίση έφεσή της η ενάγουσα-εναγομένη των συνεκδικασθεισών αγωγών, για τους αναφερομένους σ' αυτήν λόγους, που ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ζητεί την παραδοχή της εφέσεώς της, την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και στη συνέχεια, την καθ' ολοκληρία παραδοχή της αγωγής της ως βάσιμης στην ουσία της και την απόρριψη της εναντίον της αγωγής, ως αβάσιμης στην ουσία της. Επικουρικά δε και για την περίπτωση που απορριφθεί η έφεσή της και η χρήση της κοινής εξοχικής κατοικίας των διαδίκων ανατεθεί αποκλειστικά στον ενάγοντα της ως άνω αγωγής, ζητεί να καθοριστεί το χρηματικό ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, ως αποζημίωση χρήσης αυτού προς την ίδια.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 790 του ΑΚ ορίζεται ότι: «αν η διοίκηση και η χρησιμοποίηση κοινού πράγματος δεν καθορίσθηκε με κοινή συμφωνία ή με πλειοψηφία (των κοινωνών), καθένας από τους κοινωνούς έχει δικαίωμα να ζητήσει να την κανονίσει το δικαστήριο με τον τρόπο που είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρει περισσότερο σε όλους τους κοινωνούς. Αν υπάρχει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει διαχειριστή». Από τη διάταξη αυτή συνάγεται με σαφήνεια ότι ο δικαστικός καθορισμός του τρόπου διοίκησης του κοινού πράγματος, ο οποίος δεν τείνει στη διάγνωση ουσιαστικού δικαιώματος αλλά αποτελεί ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, που αποβλέπει στην εξεύρεση του περισσότερο πρόσφορου και επωφελούς για όλους τους κοινωνούς, τρόπου διοίκησης και χρησιμοποίησης του κοινού πράγματος, προϋποθέτει αδυναμία συμφωνίας των κοινωνών, έστω κατά πλειοψηφία, ισχύει δε ενόσω υφίσταται η κοινωνία και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία όλων των κοινωνών (και όχι της πλειοψηφίας αυτών) ή με νέα δικαστική απόφαση επί μεταβολής των συνθηκών. Έτσι, το δικαστήριο, στο οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε κοινωνός, ανεξαρτήτως από το μέγεθος της μερίδας επικαλούμενος μεταξύ των άλλων και την έλλειψη απόφασης όλων ή της πλειοψηφίας τους (ΑΠ 1769/1998 ΕλΔνη 32, 92), κανονίζει τη διοίκηση ή χρησιμοποίηση του κοινού κατά τον τρόπο που είναι πιο πρόσφορος και συμφέρει όλους τους κοινωνούς, έχοντας και τη δυνατότητα -για την καλύτερη επιτυχία του κοινού σκοπού των κοινωνών- να διορίσει διαχειριστή, η εξουσία του οποίου, καθοριζόμενη στην απόφαση, περιλαμβάνει κάθε Πράξη διοίκησης και διαχείρισης του κοινού, που τείνει στην -προς το συμφέρον των κοινωνών- εκμετάλλευση, χρησιμοποίηση, κάρπωση και αύξηση της αξίας αυτού και επομένως και την εκμίσθωση αυτού, ως και την είσπραξη των μισθωμάτων του κοινού πράγματος που είχε εκμισθωθεί πριν από το διορισμό του διαχειριστή (ΕφΑΘ 9314/1996 ΕλλΔνη 38, 1654, ΕφΑΘ 5562/1992 ΕλλΔνη 35, 146). Κατά την άσκηση της ρυθμιστικής του αυτής παρέμβασης, το δικαστήριο δεν υπόκειται σε περιορισμούς και ενδεικτικά μόνον καθορίζεται η δυνατότητα διορισμού διαχειριστή, οφείλει όμως να μην παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Εξάλλου, ο διορισμός διαχειρίστού αποτελεί μορφή διοίκησης του κοινού αντικειμένου. Για τον ορισμό διαχειρίστού από το δικαστήριο, πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα στην αγωγή και να προσδιορίζεται το πρόσωπο αυτού, το περιεχόμενο των εξουσιών του και το θέμα της αμοιβής του και τούτο, για να κρίνει το δικαστήριο εάν ο τρόπος αυτός που προτείνεται αποτελεί την προσφορότερη μορφή διοίκησης του κοινού (Σκούρας σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΕρμΑΚ άρθρο 790 σημ. 28). Περαιτέρω, στην αγωγή πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου: α) η ύπαρξη κοινωνίας μεταξύ των διαδίκων, χωρίς να απαιτείται περιγραφή του ιστορικού της γέννησης της κοινωνίας, β) η έλλειψη απόφασης της παμψηφίας ή πλειοψηφίας, ή ότι η υπάρχουσα απόφαση είναι άκυρη ή δεν είναι πλέον κατάλληλη και πιο συμφέρουσα για τους κοινωνούς. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής και το βάρος της απόδειξης ότι δεν υπάρχει απόφαση των κοινωνών το φέρει ο ενάγων (ΑΠ 1769/88 Δνη 1991. 12, ΕφΑΘ 1662/93 Δνη 1994. 153), ο δε ισχυρισμός του εναγομένου ότι υπάρχει απόφαση της κοινωνίας αποτελεί άρνηση της βάσης της αγωγής, που μπορεί να αποδειχθεί ανταποδεικτικά από αυτόν (ΕφΑΘ 1662/1993 ΕλΔ 1994,153), γ) ισχυρισμός του ενάγοντος ότι βρίσκεται στη συννομή του κοινού πράγματος και δ) υπόδειξη από τον ενάγοντα του περισσότερο πρόσφορου και συμφέροντος, κατά την κρίση του, τρόπου διοίκησης και διαχείρισης του κοινού. Τότε μόνο είναι δυνατή η δικαστική παρέμβαση, που έχει ως σκοπό την αναπλήρωση της ελλείπουσας απόφασης των κοινωνών, όταν υπάρχει πραγματική ή νομική αδυναμία των κοινωνών να καθορίσουν την τακτική διοίκηση του κοινού (ΑΠ 1084/2005 Δνη 2007. 178, ΑΠ 825/2004 ΧριΔ 2004. 984, ΕφΛαρ 419/2013, δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»). Δυνατότητα δικαστικής παρέμβασης υπάρχει και όταν, παρά την ύπαρξη απόφασης των κοινωνών, έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και ο καθορισθείς από τους κοινωνούς τρόπος διοίκησης δεν ταιριάζει πλέον στο κοινό αντικείμενο ή έπαυσε να είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρων για τους κοινωνούς, δεν κατέστη δε δυνατή η λήψη νέας απόφασης από την πλειοψηφία (ΕφΛαρ 419/2013, Δικογραφία 2013/782, δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»). Η απόφαση που εκδίδεται είναι διαπλαστική κατά την ορθότερη άποψη (Σκούρας ο.π. άρθρο 790 σημ. 5), ενώ στην αγωγή μπορεί να σωρευθεί, εκτός από το διαπλαστικό και καταψηφιστικό αίτημα να καταδικασθούν οι κοινωνοί να συμμορφωθούν προς την απόφαση του δικαστηρίου, π.χ. να καταδικασθούν οι εναγόμενοι κοινωνοί να παραδώσουν το κατεχόμενο κοινό πράγμα (ΑΠ 825/2004, ΧρΙΔ 2004, 984, ΑΠ 1118/1995, ΕλλΔνη 1997, 589, ΕφΑΘ 2576/2003, ΕλλΔνη 2004, 1497, ΠολΠρωτΑΘ 97/2010, ΤΝΠ Νόμος). Με την απόφαση του δικαστηρίου διαπλάθεται ομόφωνη απόφαση των κοινωνών και καθορίζεται ο πλέον πρόσφορος για όλους τους κοινωνούς τρόπος ή Πράξη διοίκησης.
Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδίκοι -μεταξύ αυτών και των εγγράφων που παραδεκτώς, κατ' άρθρο 529 παρ.1 ΚΠολΔ, προσκομίζονται το πρώτον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ως κτηθέντα μεταγενέστερα της εκδόσεως της εκκαλουμένης απόφασης- για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους και οι οποίες θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα (άρθρα 444 αριθ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και τα αντίγραφα των με αριθμούς …, …, …/09-05-2018 και …/15-05-2018 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων ..., ..., ... και ..., ενώπιον της συμβολαιογράφου Κομοτηνής, ..., που προσκομίζονται μετ' επικλήσεως από τον εναγόμενο-εφεσίβλητο και τα αντίγραφα της με αριθμό …/27-03- 2018 ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα ..., ενώπιον της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, των με αριθμούς ..., ..., ..., ..., .../24-04-2018 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων ..., ..., ..., ... και ..., αντίστοιχα, ενώπιον της συμβολαιογράφου Κομοτηνής, ..., των από 18-1-2021 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων ... και ..., ενώπιον του δικηγόρου Κομοτηνής ... (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 6 ν. 4690/2020) που προσκομίζονται μετ' επικλήσεως από την ενάγουσα-εκκαλούσα, οι οποίες ελήφθησαν για να προσκομιστούν σε άλλη δίκη και λαμβάνονται εν προκειμένω υπόψιν ως δικαστικά τεκμήρια (ΑΠ 5/2020, ΑΠ 1028/2013, ΑΠ 122/2013 ΤΝΠ Νόμος), από τις με αριθμούς ..., ... και .../30-09-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ..., ... και ..., που ελήφθησαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Κομοτηνής ... και προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως με επιμέλεια της ενάγουσας-εκκαλούσας κατόπιν νομίμου κλητεύσεως του αντιδίκου της (βλ. το αντίγραφο της με αριθμό .../25-09-2019 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ροδόπης, ..., με την συνημμένη από 25-09-2019 κλήση), τις με αριθμούς ..., ..., .../30-09-2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ..., ... και ..., που ελήφθησαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Κομοτηνής ... και προσκομίζονται μετ' επικλήσεως με επιμέλεια του εναγομένου-εφεσιβλήτου κατόπιν νομίμου κλητεύσεως της αντιδίκου του (βλ. το αντίγραφο της με αριθμό .../25-09-2019 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ροδόπης, ..., με την συνημμένη από 25-09-2019 κλήση), για ορισμένες δε, γίνεται ξεχωριστή μνεία παρακάτω, δίχως ουδεμία να παραλειφθεί από την ουσιαστική εκτίμηση της υποθέσεως, από τις εκατέρωθεν ομολογίες των διαδίκων, των οποίων γίνεται ειδική αναφορά κατωτέρω, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο μεταξύ τους γάμο κατά τον θρησκευτικό τύπο στις 17 Αυγούστου 1997, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον …, που γεννήθηκε στις 11-08-1999 και την …, που γεννήθηκε στις 24-06-2005, ακόμη ανήλικη (βλ και το αντίγραφο της από 27-02-2018 βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κομοτηνής και το αντίγραφο της με αριθμό ... ληξιαρχικής Πράξης γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής). Ωστόσο η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ο μεταξύ τους γάμος έχει ήδη λυθεί, με την υπ' αριθμόν 151/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση). Κατά τη διάρκεια του γάμου τους και σύμφωνα με τα με αριθμούς: α) …/30- 10-2003 συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Κομοτηνής ... και β) …/12-05-2006 συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, της ιδίας συμβολαιογράφου, οι διάδικοι, απέκτησαν μία εξοχική οικία, στην οποία είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος. Ειδικότερα, οι διάδικοι απέκτησαν κατ' ισομοιρία, με το με αριθμό …/2003 ανωτέρω συμβόλαιο που μεταγράφηκε στον τόμο … και αριθμό …, στο Υποθηκοφυλάκείο Κομοτηνής, αιτία αγοράς, το 1/2 εξ' αδιαιρέτου ενός αγρού (ήτοι 1/4 εξ' αδιαιρέτου έκαστος) εκτάσεως 4.395,54 τ.μ., που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας του Ν. Ροδόπης και στην τοποθεσία «...» ή «...» και συνορεύει βόρεια με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και με ιδιοκτησία … και ..., ανατολικά με δημοτική έκταση, νότια με πρανές και δυτικά με ιδιοκτησία ... και με ιδιοκτησία ... και ..., το οποίο εμφαίνεται στο από 15-10-2003 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού ..., υπό στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7- Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α1.
Επί του αγρού αυτού, ανεγέρθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν …/28-12-2005 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου, οικοδομή, εμβαδού 103,60 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 500‰ επί του όλου αγρού, παρακολούθημα της οποίας αποτελεί η αποθήκη του υπογείου της ιδίας οικοδομής, εκτάσεως 55,06 τ.μ.. Ακολούθως, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν …/12-5-2006 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής άκτιστων διαιρετών χώρων, της ίδιας ανωτέρω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο … με α/α …, έλαβε έκαστος εκ των διαδίκων ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω υπό στοιχείο Α αυτοτελούς διαμερίσματος - κατοικίας, εμβαδού καθαρής επιφάνειας 103,60 τ.μ. και μικτής 103,60 τ.μ., με αναλογία στο ποσοστό συνιδιοκτησίας 500 ο/οο εξ αδιαιρέτου στο αγροτεμάχιο, που αντιστοιχεί σε 2.197,77 τ.μ., αποτελούμενο από τρία δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, w.c., εσωτερικό κλιμακοστάσιο και διάδρομο, συνορευόμενο βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και βορειοανατολικά με το υπό στοιχείο Β διαμέρισμα, ενώ παρακολούθημα του διαμερίσματος αυτού είναι η υπό στοιχείο A υπόγεια αποθήκη εμβαδού 55,06 τ.μ., η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και συνορεύει: βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και βορειοδυτικά με την υπό στοιχείο Β αποθήκη του υπογείου (παρακολούθημα έτερου υπό στοιχείου Β διαμερίσματος). Κατά την διάρκεια του εγγάμου βίου των διαδίκων, το ακίνητο αυτό χρησιμοποιούνταν από την οικογένεια ως εξοχική οικία. Όπως δε αποδεικνύεται από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες - από αμφότερα τα διάδικα μέρη- φωτογραφίες, πρόκειται για οικοδόμημα άριστης κατασκευής, το οποίο είναι προσανατολισμένο λειτουργικώς για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεδομένου ότι είναι πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτει κεντρική θέρμανση και τζάκι, ενώ είναι και πρώτο στη θάλασσα. Αποδείχθηκε επίσης ότι η μεταξύ των διαδίκων σχέση έχει κλονισθεί σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι αυτοί, έχουν εμπλακεί σε πληθώρα αστικών και ποινικών δικών με σφοδρές αντιδικίες, γεγονός που δεν επιτρέπει πλέον τη μεταξύ τους στοιχειώδη επικοινωνία, τόσο όσον αφορά την επίτευξη μια αρμονικής, από κοινού, χρήσης του κοινού τους ακινήτου, όσο και αναφορικά με την εξεύρεση μιας αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, για το ίδω ζήτημα. Καθίσταται επιτακτική συνεπώς, η ανάγκη παρέμβασης του παρόντος Δικαστηρίου προς εξεύρεση της προσήκουσας λύσης. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι από τον χρόνο διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ των διαδίκων, η ενάγουσα-εκκαλούσα, εξακολούθησε να διαμένει στην πρώην συζυγική κατοικία, ήτοι σε μια μονοκατοικία εμβαδού 277,55 τ.μ. επί της οδού ... την Κομοτηνή, η οποία ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε καθέναν από τους διαδίκους, στην οποία διαμένουν και αμφότερα τα τέκνα τους, καθώς, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 190/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) -μεταξύ άλλων- παραχωρήθηκε αποκλειστικά στην ενάγουσα-εκκαλούσα η αποκλειστική χρήση της πρώην συζυγικής στέγης και διατάχθηκε η μετοίκηση του εναγομένου-εφεσιβλήτου από αυτήν. Έτσι, ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εγκαταστάθηκε στην οικία της μητέρας του επί της οδού ..., στην Κομοτηνή, αλλά εξακολούθησε να επισκέπτεται και να διαμένει συχνά και στην ανωτέρω κοινή εξοχική κατοικία των διαδίκων, ιδίως κατά τα σαββατοκύριακα, οπότε εκεί ασκούσε και το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του …, καθώς η ενάγουσα- εκκαλούσα απέφευγε να μεταβαίνει στην εν λόγω κατοικία και τούτο, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω διαπληκτισμοί και έντονες αντιπαραθέσεις με τον πρώην σύζυγό της, οι οποίες είχαν ξεκινήσει σε χρόνο πολύ πριν τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής και επικεντρώνονταν κυρίως στο ζήτημα της ανατροφής, εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξης της ζωής του ήδη ενηλίκου τέκνου τους, …, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Asperger (του φάσματος του αυτισμού), καθώς αμφότεροι ακολουθούσαν διαφορετική φιλοσοφία ως προς την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει ο υιός τους. Μάλιστα, ο εναγόμενος-εφεσίβλητος έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και οκτώ μηνών η οποία ανεστάλη επί τριετία, για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακής απειλής κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσες εις βάρος του υιού του, …. Εξάλλου, κατά το επόμενο της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ των διαδίκων, χρονικό διάστημα, ακολούθησε σωρεία ανταλλαγής εξωδίκων μεταξύ τους δηλώσεων- απαντήσεων, αναφορικά με τη ρύθμιση της χρήσης της κοινής τους κατοικίας, γεγονός ενδεικτικό της αδυναμίας εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης εκ μέρους τους, όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Εν τέλει, η ενάγουσα-εκκαλούσα, με την από 14-06-2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε εναντίον του εναγομένου-εφεσιβλήτου, ζήτησε να ρυθμιστεί η χρήση του κοινού τους ακινήτου, ενώ και ο εναγόμενος- εφεσίβλητος, άσκησε την από 22-06-2018 αίτησή του, με το ίδιο αίτημα, αμφότερες δε οι αιτήσεις συνεκδικάστηκαν κατά τη δικάσιμο της 10-10-2018 και εκδόθηκε επ' αυτών η με αριθμό 104/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά η χρήση του ένδικου ακινήτου, ορίζοντας την εκ περιτροπής χρήση αυτής κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών, για καθέναν εκ των διαδίκων, αλλά και κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους. Κατά δε το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, αμφότεροι οι διάδικοι συμμορφώθηκαν πλήρως με το διατακτικό της, ενώ, ο εναγόμενος- εφεσίβλητος, ήταν εκείνος που διέμενε για περισσότερα χρονικά διαστήματα στην ως άνω κατοικία. Ωστόσο, μετά την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και προκειμένου να προστατεύσει την -ηλικίας 83 ετών- μητέρα του από τον κίνδυνο μετάδοσης της εν λόγω ασθένειας, ο εναγόμενος-εφεσίβλητος (ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην οικία της μητέρας του, την οποία χρησιμοποιούσε ως κυρία κατοικία του μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης όπως ήδη ανωτέρω εκτέθηκε), προέβη σε μίσθωση ενός διαμερίσματος στην Κομοτηνή, επί της οδού ..., το οποίο (κατά τους όρους του από 20-3-2020 σχετικώς συνταχθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού), θα χρησιμοποιούσε ως κύρια κατοικία του, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για όσο χρόνο διαρκεί η έξαρση της πανδημίας (βλ. σχετικό όρο του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού). Στην εν λόγω δε κατοικία, ο εναγόμενος-εφεσίβλητος εξακολουθεί να διαμένει κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι αμφότεροι οι διάδικοι τυγχάνουν εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα, η ενάγουσα- εκκαλούσα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην πόλη της Κομοτηνής, το οποίο λειτουργεί συνεχώς από την 1η Αυγούστου κάθε έτους μέχρι τις 15 Ιουνίου του επομένου έτους, ενώ ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης. Εξάλλου, ο τελευταίος, ως εργαζόμενος σε δημόσιο σχολείο της δημοτικής εκπαίδευσης, είχε ανέκαθεν περισσότερο ελεύθερο χρόνο από την πρώην σύζυγό του, που ήταν επιφορτισμένη τόσο με την φροντίδα του κοινού τους οίκου και την ανατροφή των τέκνων τους όσο και με πλείστες όσες ευθύνες απαιτεί η διεύθυνση ενός φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και συνεπώς, είχε τη δυνατότητα να ασχολείται περισσότερο με τη φροντίδα και την εν γένει συντήρηση της εξοχικής τους κατοικίας, την οποία επισκεπτόταν και κατά την διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να φροντίσει τα δέντρα και τα καλλωπιστικά φυτά της αυλής, επισκευάζοντας παράλληλα οιαδήποτε βλάβη προέκυπτε, αναλαμβάνοντας και τα σχετικά έξοδα. Την ίδια εξάλλου φροντίδα και επιμέλεια επεδείκνυε ο εναγόμενος-εφεσίβλητος και κατά τη διάρκεια της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ των διαδίκων και συνεπώς, όσα αντιθέτως υποστηρίζονται από την ενάγουσα-εκκαλούσα, ότι δηλαδή η ίδια επιμελούνταν την συντήρηση της εξοχικής τους κατοικίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν κρίνονται πειστικά, καθόσον, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία που τα επιβεβαιώνουν, είναι ol με αριθμούς ... και .../30-09-2019 ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων ..., κουμπάρας των διαδίκων και νονάς της ανήλικης κόρης τους και ..., αδερφού της ενάγουσας, που αναφέρουν πως όταν η ενάγουσα επισκέφτηκε την εξοχική κατοικία, κατόπιν της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί ρύθμισης αυτής, είχε (η εξοχική κατοικία), όπως περιγράφουν, εικόνα εγκατάλειψης και η ίδια μερίμνησε με εργάτες για την συντήρησή της, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ενώ αναιρούνται και από τις σχετικές αποδείξεις που προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από τον ενάγόμενο-εφεσίβλητο, από όπου προκύπτει ότι ο ίδιος καταβάλλει τα έξοδα των λογαριασμών κοινής ωφέλειας της εν λόγω κατοικίας. Αντιθέτως, οι ισχυρισμοί του εναγομένου-εφεσιβλήτου, ότι ο ίδιος κατοικούσε και ενασχολούνταν ως επί το πλείστον με την συντήρηση της κατοικίας, επιβεβαιώνονται και από την ένορκη βεβαίωση του ..., οικογενειακού φίλου του ίδιου, που ελήφθη με επιμέλεια του τελευταίου, όπου εκτίθεται αφενός ότι ο ίδιος είχε επωμισθεί το σύνολο της συντήρησης της εξοχικής κατοικίας, αναφέροντας ενδεικτικά, πως κατά τα έτη 2017 και 2018, ο ανωτέρω, επισκεύασε την καγκελόπορτα, είχε αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του συναγερμού, αγόρασε ξύλα για το τζάκι, προσλαμβάνοντας μάλιστα και εργάτη για να τον βοηθήσει, ενώ προσέλαβε και ηλεκτρολόγο για εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών, επισκεπτόμενος για τους σκοπούς αυτούς την κατοικία καθ' όλη την διάρκεια του έτους, αλλά και από την ένορκη βεβαίωση του ..., που ελήφθη και προσκομίζεται μετ' επικλήσεως με επιμέλεια του ίδιου διαδίκου, ο οποίος, επίσης οικογενειακός φίλος των διαδίκων, μετά λόγου γνώσεως δήλωσε πως ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, χρησιμοποιεί ουσιαστικά σαν κύρια κατοικία το επίκοινο ακίνητο, σε αντίθεση με την αντίδικό του, η οποία επισκεπτόταν αυτό, καθ' όλη την διάρκεια του εγγάμου βίου για 15 ημέρες περίπου ετησίως, μόνο κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών και σπανίως για 3 ή 4 ημέρες κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, ενώ ως ηλεκτρολόγος, ο ίδιος, πραγματοποίησε με πρωτοβουλία του ενάγοντος επισκευές στην κατοικία κατά το έτος 2019. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο εναγόμενος- εφεσίβλητος, αφιέρωνε αρκετό χρονικό διάστημα στο επίκοινο ακίνητο αποδεικνύεται και από τις με αριθμούς …, … και …/09-05- 2018 ένορκες βεβαιώσεις αφενός της μάρτυρος ..., οικογενειακής φίλης των διαδίκων, που ελήφθησαν, με επιμέλεια της ενάγουσας-εκκαλούσας, για να προσκομιστούν σε άλλη δίκη, η οποία δήλωσε ότι ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, επισκεπτόταν τακτικά το επίκοινο ακίνητο, ενόψει του ευρέος ελεύθερου χρόνου που διέθετε, εκ της απασχολήσεώς του, ως εκπαιδευτικού, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα με τα παιδιά τους, διέμενε δε εκεί πολλές φορές τα σαββατοκύριακα με την ανήλικη κόρη του και αφετέρου των ..., πατέρα της ενάγουσας και πεθερό του εναγομένου και ..., αδερφού της τελευταίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο ίδιος, από τον Σεπτέμβριο του έτους 2011 διαμένει κάθε σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία των διαδίκων, καθώς και καθ' όλη την διάρκεια των διακοπών, Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους. Τα ως άνω εξάλλου, περί διαμονής του εναγομένου - εφεσιβλήτου για μακρά χρονικά διαστήματα στο επίκοινο ακίνητο, που χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά από τον τελευταίο ως δευτερεύουσα κατοικία, επιβεβαιώνονται και από την ίδια την ενάγουσα, αφενός με την από 30-03-2018 εξώδικη δήλωσή της προς τον αντίδικό της και αφετέρου με την με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου …/01-10-2018 αγωγή ανάθεσης επιμέλειας και διατροφής και το από 15-05-2018 σημείωμα αυτής (της ενάγουσας), επί της από 28-03-2018 ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του αντιδίκου της, όπου αναφέρεται ρητά πως ο τελευταίος διαμένει, από τον Σεπτέμβριο του έτους 2011, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους στην εξοχική κατοικία (τρεις με τέσσερις ημέρες κατά την διάρκεια της εβδομάδας και το σύνολο των σχολικών αργιών και διακοπών, όπως ρητά στην εξώδικη δήλωση εκτίθεται). Με βάση όλα τα ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι πράγματι ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, τόσο κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ των διαδίκων, όσο και μετά την οριστική της διάσπαση, εξακολουθεί να επισκέπτεται και να διαμένει τόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αλλά κυρίως κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, στην επίδικη κοινή κατοικία των διαδίκων. Επιπλέον, ο τελευταίος, ασχολείται ενεργά με τη συντήρηση της εν λόγω κατοικίας, καθώς καταβάλλει τις λειτουργικές δαπάνες και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρησή της, καλύπτοντας και τα αντίστοιχα έξοδα, πλην όμως, οι παραδοχές αυτές δεν δύνανται να αποκλείσουν εντελώς την έτερη συγκυρία (ενάγουσα- εκκαλούσα) της εν λόγω κατοικίας, από το δικαίωμα χρήσης αυτής. Πολλώ δε μάλλον, καθόσον ο εναγόμενος-εφεσίβλητος, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει -ακόμη και μέσω της δικαστικής οδού- τη συμμετοχή της πρώην συζύγου του στην καταβολή των ανωτέρω δαπανών, η οποία σημειωτέον, ουδέποτε αρνήθηκε να συμβάλει σ' αυτές. Ομοίως, η ενάγουσα-εκκαλούσα, δεν επιτρέπεται να στερηθεί παντελώς της χρήσης του ίδιου ακινήτου, για τον λόγο ότι ο πρώην σύζυγός της, έχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο -λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης- έχει τη δυνατότητα να διαμένει για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στην εξοχική κατοικία, σε αντίθεση με την ίδια που διατηρεί φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένη με τη φροντίδα τόσο της ανήλικης θυγατέρας της … όσο και του ενηλίκου πλέον …, ο οποίος όμως, λόγω του ότι πάσχει από το ανωτέρω σύνδρομο, εξακολουθεί να χρήζει των περιποιήσεών της. Ωστόσο, παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμά της, η ενάγουσα-εκκαλούσα, πράγματι κατά το θέρος, μετά την έκδοση της με αριθμό 104/2019 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του ανωτέρω Δικαστηρίου που ρύθμισε προσωρινά την χρήση του κοινού ακινήτου των διαδίκων, επισκέφτηκε και χρησιμοποίησε το ακίνητο, καθ' όλο το χρόνο που η απόφαση αυτή της επέτρεπε, εκδηλώνοντας έτσι και έμπρακτα, την πρόθεση της για ακώλυτη χρήση της εν λόγω κατοικίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας, δεδομένου ότι η απόσταση της ανωτέρω κατοικίας των διαδίκων που βρίσκεται στη Μαρώνεια, με την πόλη της Κομοτηνής, είναι αμελητέα. Με βάση τα ανωτέρω, αποδείχθηκε κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι ο τρόπος που συμφέρει περισσότερο αμφότερους τους κοινωνούς, όσον αφορά τη ρύθμιση της χρήσης της εξοχικής τους κατοικίας και είναι ο πλέον πρόσφορος προς τούτο, είναι η εκ περιτροπής χρήση αυτού, δεδομένου ότι το ακίνητο φέρει τέτοια γνωρίσματα και ιδιότητες που το καθιστούν επισκέψιμο όλες τις εποχές του χρόνου. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχθηκε ότι ο προσφορότερος και λογικότερος τρόπος διοίκησης και χρησιμοποίησης του πιο πάνω ακινήτου, είναι η χρήση του κοινού πράγματος να περιέλθει εξ ολοκλήρου στον ενάγοντα-εναγόμενο-εφεσίβλητο και να επιβληθεί σε αυτόν η υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα στην αντίδικό του, για τη χρήση αυτή, εσφαλμένα εφάρμοσε τις ανωτέρω αναφερόμενες -στη μείζονα σκέψη της παρούσας- διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου και εσφαλμένα εκτίμησε το αποδεικτικό υλικό. Επομένως, αφού γίνουν δεκτοί οι συναφείς, πρώτος και δεύτερος λόγος της υπό κρίση έφεσης και μη υπάρχοντος άλλου λόγου έφεσης προς εξέταση, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και αναγκαίως και ως προς τη διάταξή της περί δικαστικών εξόδων που αφορά την από 20-5-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../20-5-2019 αγωγή, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν δικαστήριο και να δικαστεί η από 20-5-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../20-5-2019 αγωγή. Ακολούθως πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστεί η χρήση του κοινού ακινήτου, έτσι ώστε να γίνεται εφεξής εκ περιτροπής χρήση αυτού από αμφότερους και ειδικότερα από μεν την ενάγουσα, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουάριου των ετών που λήγουν σε ζυγό αριθμό, έως την 31η Ιανουάριου του αμέσως επόμενου έτους, που θα λήγει σε μονό αριθμό, από δε τον εναγόμενο κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουάριου των ετών που λήγουν σε μονό αριθμό, έως την 31η Ιανουάριου του αμέσως επόμενου έτους, που θα λήγει σε ζυγό αριθμό. Όσον αφορά εξάλλου τη διοίκηση του κοινού ακινήτου των διαδίκων η οποία -κατά τα λοιπά σκέλη της- με την εκκαλουμένη απόφαση είχε ανατεθεί στον εναγόμενο-ενάγοντα, δεν μπορεί αν ελεγχθεί από το παρόν Δικαστήριο, δίχως την υποβολή ειδικού λόγου έφεσης εκ μέρους της εκκαλούσας, δεδομένου ότι το αντικείμενο της παρούσας δίκης οριοθετείται στα πλαίσια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης (άρθρο 522 ΚΠολΔ). Εξάλλου, τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ), δεδομένου ότι ναι μεν ο μεταξύ τους γάμος έχει ήδη λυθεί, με την υπ' αριθμόν 151/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) όπως ήδη ανωτέρω εκτέθηκε, πλην όμως δεν αποδείχθηκε ότι η εν λόγω απόφαση έχει καταδικαστεί αμετάκλητη, δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου χωρεί συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων μεταξύ συζύγων, διότι αυτοί, μέχρι το χρονικό σημείο της αμετάκλητης λύσης του γάμου τους, διατηρούν την ιδιότητα του συζύγου (Β. Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ τόμος I, άρθρο 179 σημ. 6), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του σχετικού παράβολου στην εκκαλούσα (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ], όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 3-7-2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ενδίκου μέσου .../6-7-2020 έφεση εναντίον της υπ' αριθμόν 6/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση και κατ' ουσίαν.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη υπ' αριθμόν 6/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ κατ ουσίαν την από 20-5-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../20-5-2019 αγωγή.
ΔΕΧΕΤΑΙ αυτήν.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τη χρήση του αναφερομένου στο σκεπτικό της παρούσας κοινού ακινήτου-εξοχικής κατοικίας των διαδίκων, κατά τρόπον ώστε να γίνεται εφεξής εκ περιτροπής χρήση αυτού από αμφότερους και ειδικότερα από μεν την ενάγουσα, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουάριου των ετών που λήγουν σε ζυγό αριθμό, έως την 31η Ιανουάριου του αμέσως επόμενου έτους που θα λήγει σε μονό αριθμό, από δε τον εναγόμενο κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουάριου των ετών που λήγουν σε μονό αριθμό, έως την 31η Ιανουάριου του αμέσως επόμενου έτους που θα λήγει σε ζυγό αριθμό.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, πέραν των προκαταβλητέων.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στην εκκαλούσα, του προκατατεθέντος παράβολου ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).
ΚΡΙΘΗΚΕ, και αποφασίστηκε στις 13 Ιανουάριου 2022 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Κομοτηνή στις 8 Φεβρουάριου 2022, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ