Απόφαση

Αριθμός αποφάσεως 2834/2021
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
13° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Φίλιππο Μανώλαρο, Πρόεδρο Εφετών, Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου, Εφέτη, Βασίλειο Πορτοκάλλη, Εφέτη - Εισηγητή και από την Γραμματέα Νίκη Σανιδά.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Φεβρουάριου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της καλούσας - εκκαλούσας ... του …, κατοίκου …, με ΑΦΜ …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αναστάσιου Καντιάνη (Α.Μ Δ.Σ.Α 22147).
Της καθ’ής η κλήση - εφεσίβλητης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «... Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στην …, νομίμως εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ …, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αδάμ Μαγριπλή (Α.Μ Δ.Σ.Α 10513).
Του καθ’ού η κλήση ... του …, πρώην κατοίκου … Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ …, ο οποίος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη άσκησε σε βάρος της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας καθώς και κατά του καθ’ού η κλήση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 12/10/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2009 αγωγή, με την οποία ζητούσε τα αναφερόμενα σε αυτή. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συζήτησε την ως άνω αγωγή στις 22/9/2011, αντιμωλία των διαδίκων και με την υπ’αριθ. 1575/2012 οριστική απόφασή του, δέχθηκε, κατά πλειοψηφία, την αγωγή. Κατά της προαναφερόμενης αποφάσεως η εναγομένη άσκησε την από 4/7/2012 έφεση της, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης: α) ένδικου μέσου .../2012 και β) δικογράφου .../2012, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθ. 5761/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως λόγω μη κλήτευσης του .... Ήδη η εκκαλούσα επαναφέρει την ως άνω έφεση προς συζήτηση, με την από 22/3/2019 κλήση της, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2019, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 22/3/2019 κλήση της εκκαλούσας, νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η από 4/7/2012 έφεση της, ύστερα από την έκδοση της υπ’αριθ. 5761/2014 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως λόγω μη κλήτευσης του .... Περαιτέρω, από την υπ’αριθ. .../29-10-2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ..., που προσκομίζει και επικαλείται η εκκαλούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, επειδή ο καθ’ού η κλήση ..., αναγκαίος ομόδικος της εκκαλούσας, τυγχάνει αγνώστου διαμονής, ενώ περίληψη του ως άνω δικογράφου με τα απαραίτητα κατ’άρθρο 135 παρ.1 εδαφ.β ΚΠολΔ στοιχεία δημοσιεύθηκε στα υπ’αριθ. .../21-11-2019 και .../21-11-2019 φύλλα των εφημερίδων «...» και «...», αντίστοιχα. Ο καθ’ού η κλήση, όμως, δεν εμφανίσθηκε στην δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από σειρά του πινακίου και συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην.
Η κρινόμενη από 4/7/2012 έφεση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης: α) ένδικου μέσου .../2012 και β) δικογράφου .../2012, η οποία στρέφεται κατά της υπ’αριθ. 1575/2012 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε, κατά την τακτική διαδικασία, επί της από 12/10/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2009 αγωγής της ενάγουσας και ήδη, εφεσίβλητης κατά της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας καθώς και κατά του καθ’ού η κλήση, η οποία συζητήθηκε αντιμωλία των διαδίκων (εφόσον ο απών πρώτος εναγόμενος και ήδη καθ’ού η κλήση, θεωρήθηκε ως κατ’αντιμωλίαν δικαζόμενος, αναγκαστικός ομόδικος της παρούσας δεύτερης εναγομένης), αρμοδίως και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 19 ΚΠολΔ) και έχει ασκηθεί νομότυπα, με κατάθεσή της στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (άρθρα 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ.1 εδ. β', 516, 517, 520 ΚΠολΔ) και εμπρόθεσμα, στις 4/7/2012, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης στην εκκαλούσα, που έλαβε χώρα στις 20/6/2012 (βλ. την υπ’αριθ. .../20-6-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς ...) (άρθρο 518 παρ. 1 ΚΠολΔ), έχει, δε, κατατεθεί και το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση της εφέσεως (άρθρο 495 περ. 3Α ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει η έφεση να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρο 532 ΚΠολΔ) και να εξεταστεί, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της, κατά την τακτική διαδικασία, που εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση (533 ΚΠολΔ).
Με την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει, ότι με την υπ’αριθ. .../24-11-2004 σύμβαση πίστωσης, που συνήφθη στο … Αττικής, χορήγησε στον καθ’ού η κλήση πίστωση, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Ότι προς εξυπηρέτηση της ως άνω πιστώσεως ανοίχθηκε ο υπ’αριθ. ... τραπεζικός λογαριασμός. Ότι με την από 30/4/2007 εξώδικη καταγγελία, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στον καθ’ού η κλήση, στις 8/5/2007, η ενάγουσα κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση και ο ανωτέρω τραπεζικός λογαριασμός έκλεισε οριστικά, εμφανίζοντας χρεωστικό υπόλοιπο 26.604,63 ευρώ. Ότι με βάση την ανωτέρω απαίτηση και κατόπιν αιτήσεως της ενάγουσας, εκδόθηκε η υπ’αριθ. .../2007 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε ο καθ’ού η κλήση να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό, νομιμοτόκως. Ότι ο τελευταίος, προκειμένου να ματαιώσει την ικανοποίηση της ανωτέρω απαιτήσεως, μεταβίβασε, λόγω δωρεάς προς την εκκαλούσα, αδελφή του, δυνάμει του υπ’αριθ. .../1-4-2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το 1/2 εξ αδιαιρέτου του περιγραφομένου στην αγωγή ακινήτου, αντικειμενικής αξίας, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, ποσού 16.092,72 ευρώ και κατά την άσκηση της αγωγής, ποσού 18.688,32 ευρώ, ενώ δεν διαθέτει άλλη εμφανή περιουσία, ελεύθερη βαρών, από την οποία η ενάγουσα θα μπορούσε να ικανοποιήσει την απαίτηση της, η οποία, πλέον, ανέρχεται σε ποσό 26.944,63 ευρώ. Με το περιεχόμενο αυτό, η ενάγουσα ζητεί να διαρρηχθεί ολικά η ως άνω απαλλοτριωτική δικαιοπραξία, ως καταδολιευτική και να καταδικασθεί ο πρώτος εναγόμενος και ήδη καθ’ού η κλήση στην δικαστική της δαπάνη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’αριθ. 1575/2012 απόφαση του, έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την αγωγή και διέταξε την διάρρηξη της επίδικης απαλλοτρίωσης, μειοψηφούντος του εισηγητή δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, επειδή δεν προέκυψε ότι από την ως άνω απαλλοτριωτική αδικοπραξία επήλθε μείωση στην εμφανή περιουσία του πρώτου εναγομένου. Ήδη, με την κρινόμενη έφεση της, η εκκαλούσα προσβάλλει την ανωτέρω απόφαση και παραπονείται για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανισθεί αυτή και να απορριφθεί η αγωγή.
Με τον πρώτο λόγο της εφέσεως της, η εκκαλούσα παραπονείται, ότι εσφαλμένα η εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος προέβη στην επίδικη απαλλοτρίωση με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της ενάγουσας, αφού με αυτή μειώθηκε η περιουσία του, ενώ θα έπρεπε να δεχθεί, όπως και ο μειοψηφών πρωτοδίκως δικαστής, ότι οι ταυτόχρονες συμβάσεις δωρεών μεταξύ της ιδίας και του αδελφού της, πρώτου εναγομένου, ουσιαστικά αποτελούν ανταλλαγή μεριδίων των δωρηθέντων διαμερισμάτων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η περιουσία του εναγομένου κατόπιν της επίδικης απαλλοτρίωσης, όχι μόνο να μην μειωθεί, αλλά τουναντίον να αυξηθεί έστω και για λίγο. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, κατά την δικάσιμο στις 22/9/2011, οι οποίες περιέχονται στα, ταυτάριθμα με την υπ’αριθ. 1575/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, της υπ’αριθ. …/19-7-2011 ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, την οποία προσκομίζει η εκκαλούσα και η οποία ελήφθη κατόπιν νομίμου κλητεύσεως της εφεσίβλητης (βλ. την υπ’αριθ. .../6-7-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ...) καθώς και από όλα τα έγγραφα, που επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι και τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά κατωτέρω, χωρίς, όμως, να έχει παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της ένδικης διαφοράς (ΑΠ 1628/2003, ΕλλΔνη 2004/723), σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, πλήρως, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’αριθ. .../24-11-2004 σύμβαση πίστωσης, που συνήφθη στο … Αττικής, η ενάγουσα χορήγησε στον καθ’ού η κλήση πίστωση, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Προς εξυπηρέτηση της ως άνω πιστώσεως ανοίχθηκε ο υπ’αριθ. ... τραπεζικός λογαριασμός. Στη συνέχεια με την από 30/4/2007 εξώδικη καταγγελία, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στον καθ’ού η κλήση, στις 8/5/2007, η ενάγουσα κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση και ο ανωτέρω τραπεζικός λογαριασμός έκλεισε οριστικά, εμφανίζοντας χρεωστικό υπόλοιπο 26.604,63 ευρώ. Με βάση την ανωτέρω απαίτηση και κατόπιν αιτήσεως της ενάγουσας, εκδόθηκε η υπ’αριθ. .../8-10-2007 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε ο καθ’ού η κλήση να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό, νομιμοτόκως, στη συνέχεια, δε, στις 19/10/2007 του κοινοποιήθηκε επιταγή προς πληρωμή, κάτωθι αντιγράφου από πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής, με την οποία καλείται να καταβάλει στην ενάγουσα ποσό 26.944,64 ευρώ, πλέον τόκων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στις 26/11/2003 απεβίωσε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στην Αθήνα, η … χήρα ..., το γένος … και ..., μητέρα του καθ'ού η κλήση και της εκκαλούσας, η οποία δεν κατέλειπε διαθήκη. Έτσι οι ανωτέρω, ως οι μόνοι εγγύτεροι συγγενείς της, κληρονόμησαν, εξ ημισείας, τα παρακάτω ακίνητα: 1) τα 5/8 εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχεία Δέλτα Τρία (Δ-3) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), επιφάνειας 46,60 τετραγωνικών μέτρων, του ισογείου ορόφου μίας οικοδομής που είναι κτισμένη σε οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στην θέση «Κοπανάς», του Δήμου Βύρωνα Αττικής και στην διασταύρωση των οδών ... και ... αριθ. ..., 2) το 1/4 εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχεία Γιώτα Δύο Άλφα (Ι.2 α), οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), επιφάνειας 51,50 τετραγωνικών μέτρων, του πρώτου τμήματος του ισογείου ορόφου μίας πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, στην θέση «Προφήτης Ηλίας ή Γούβα ή Παγκράτι», και επί των οδών ... αριθ. ... και ... αριθ. ..., 3) δυο αγροτεμάχια εμφαινόμενα με τους αριθμούς έξι (6) και επτά (7) στο από Φεβρουάριου 1969 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού ... που προσαρτάται στο υπ’αριθ. .../1969 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., τα οποία βρίσκονται στην θέση «ΓΕΡΑΚΑ - ΤΣΙΧΝΑ» του Δήμου Γέρακα Αττικής, έχουν έκταση, κατά τίτλο κτήσης, το μεν υπ’αριθμόν έξι (6) αγροτεμάχιο μέτρα τετραγωνικά 231,37, το δε υπ' αριθ. επτά (7) αγροτεμάχιο μέτρα τετραγωνικά 236,67, ήτοι συνολικά μέτρα τετραγωνικά 468,04 και 4) ένα αγροτεμάχιο, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Άνω Λιοσίων Αττικής, στη συμβολή των οδών ... και ..., εκτάσεως 132,48 τετραγωνικών μέτρων. Κατόπιν τούτου, οι εναγόμενοι, προέβησαν στην συμβολαιογραφική αποδοχή της κληρονομιάς δυνάμει της υπ' αριθ. …/23-08-2004 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα. Έτσι, με βάση την ανωτέρω πράξη αποδοχής κληρονομιάς, σε συνδυασμό και με τις υπ' αριθ. .../1983 και .../1984 πράξεις αποδοχής κληρονομιάς των ιδίων ως άνω, που έλαβαν χώρα ενώπιον της συμβολαιογράφου Βύρωνα ... και είχαν ως αντικείμενο την κληρονομιά του θανόντος πατέρα τους, ... του … και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν, μεταξύ των άλλων και τα υπολειπόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, από τα προπεριγραφόμενα ακίνητα, έκαστος των εναγομένων κατέστη κύριος των παρακάτω ακινήτων: 1) του 1/2 εξ αδιαιρέτου, της ως άνω υπό στοιχεία Δ - 3 οριζόντιας ιδιοκτησίας, ισογείου ορόφου, επιφάνειας 46,60 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού ...,στον Βύρωνα Αττικής, 2) του 1/2 εξ αδιαιρέτου, της ως άνω υπό στοιχεία Ι.2α οριζόντιας ιδιοκτησίας, ισογείου ορόφου, επιφάνειας 51,50 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού ... στο Παγκράτι Αθηνών, 3) του 1/2 εξ αδιαιρέτου, των ως άνω υπ’ αριθ. έξι (6) και επτά (7) αγροτεμαχίων, συνολικής εκτάσεως 468,04 τετραγωνικών μέτρων, στην θέση «ΓΕΡΑΚΑ - ΤΣΙΧΝΑ» του Δήμου Γέρακα Αττικής και 4) του 1/2 εξ αδιαιρέτου, του ως άνω αγροτεμαχίου, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Άνω Λιοσίων Αττικής, στη συμβολή των οδών ..., εκτάσεως 132,48 τετραγωνικών μέτρων. Στη συνέχεια, την 1/4/2005, ήτοι περίπου 4 μήνες μετά την σύναψη της ως άνω σύμβασης πίστωσης και περίπου 2,5 έτη πριν την έκδοση της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, ο καθ’ού η κλήση συμφώνησε με την εκκαλούσα αδελφή του στη σύναψη δυο συμβάσεων δωρεών, όπου στην μεν πρώτη δωρητής θα ήταν ο πρώτος και δωρεοδόχος η δεύτερη, ενώ στην δεύτερη το αντίθετο, ήτοι δωρήτρια θα ήταν η δεύτερη και δωρεοδόχος ο πρώτος. Ο λόγος που επιλέχθηκε η τυπική μορφή των αμοιβαίων δωρεών και όχι η σύμβαση ανταλλαγής, είναι η αποφυγή της φορολογικής επιβάρυνσης των συμβαλλομένων, δεδομένου ότι η σύμβαση ανταλλαγής φορολογείται επαχθέστερα από τις συμβάσεις δωρεάς εν ζωή, για τις οποίες ισχύει το αφορολόγητο για ακίνητα αξίας μέχρι 15.000 ευρώ (άρθρα 29, 44 Ν/2961/2001, ως ίσχυε κατά τον χρόνο των μεταβιβάσεων). Ειδικότερα, δυνάμει του υπ’αριθ. .../1-4-2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., ο ... συμφώνησε και μεταβίβασε λόγω δωρεάς στην αδελφή του ..., το 1/2 εξ αδιαιρέτου της ως άνω υπ’αριθ.2 και υπό στοιχεία Ι.2α οριζόντιας ιδιοκτησίας, ισογείου ορόφου, επιφάνειας 51,50 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού ... στο Παγκράτι Αθηνών, αντικειμενικής αξίας 16.092,72 ευρώ, ενώ δυνάμει του υπ’αριθ. …/1-4-2005 συμβολαίου της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου η ... συμφώνησε και μεταβίβασε λόγω δωρεάς στον ..., το 1/2 εξ αδιαιρέτου της ως άνω υπ’αριθ.1 και υπό στοιχεία Δ-3 οριζόντιας ιδιοκτησίας, ισογείου ορόφου, επιφάνειας 46,60 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού ..., στον Βύρωνα Αττικής, αντικειμενικής αξίας 16.239,17 ευρώ. Ωστόσο και με βάση τα εκτεθέντα, προκύπτει ότι, από τις ανωτέρω δωρεές, που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ανταλλαγή μεριδίων των ως άνω ακινήτων (κατ’ερμηνεία των συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ), η περιουσία του καθ’ού η κλήση όχι μόνον δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε έστω και κατά το ποσό των 146,45 ευρώ δεδομένου ότι η αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού που απέκτησε ήταν μεγαλύτερης αξίας από αυτό που απώλεσε. Επιπλέον, απέκτησε την άμεση απόλυτη και καθολική εξουσία επί της ως άνω υπό στοιχεία Δ-3 οριζόντιας ιδιοκτησίας στο Βύρωνα Αττικής, με αποτέλεσμα η εκμετάλλευσή του από τους δανειστές του να είναι ευχερέστερη σε σχέση με την προηγούμενη νομική κατάσταση, όπου είχε στην κυριότητα του 1/2 εξ αδιαιρέτου δύο ξεχωριστών ακινήτων αφού η ύπαρξη αναγκαστικής κοινωνίας, στα ανωτέρω ακίνητα, με την εκκαλούσα αδελφή του, μείωνε κατά πολύ την περιουσιακή τους αξία. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, εσφαλμένα έκρινε ότι από την ως άνω απαλλοτριωτική δικαιοπραξία επήλθε μείωση στην εμφανή περιουσία του πρώτου εναγομένου και καθ’ού η κλήση, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διάρρηξη της (άρθρο 939 ΑΚ). Κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα ο ως άνω λόγος έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός, σύμφωνα και με την ορθή γνώμη της μειοψηφίας στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων εφέσεως, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, και αφού κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, να εξετασθεί στην ουσία της και να απορριφθεί η αγωγή. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί το σύνολο των δικαστικών εξόδων της εκκαλούσας, σε βάρος της εφεσίβλητης και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας λόγω της ήττας της (άρθρα 176,183 και 191 § 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και να διαταχθεί η επιστροφή του παράβολου της έφεσης στην εκκαλούσα λόγω της νίκης της (άρθρο 495 παρ.3 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην του καθ’ού η κλήση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται τυπικά και κατ’ουσίαν την έφεση.
Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’αριθ. 1575/2012 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 12/10/2009 αγωγής.
Απορρίπτει την αγωγή.
Επιβάλλει σε βάρος της εφεσίβλητης τα δικαστικά έξοδα της εκκαλούσας, τα οποία ορίζει, για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Και
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου για την άσκηση της έφεσης στον καταθέσαντα τούτο.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε, στην Αθήνα, στις 15/4/2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 11/6/2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ