Απόφαση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1347/2022
ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Θ’
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Μαΐου 2022, με την εξής σύνθεση: Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, που άσκησε καθήκοντα Προέδρου δυνάμει της υπ' αριθ. 7/2022 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Αλεξάνδρα Μπαρλά και Άρτεμις Κυπριανού, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Χαρίκλεια Τσαπακίδου, δικαστική υπάλληλος.
Για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως, με χρονολογία καταθέσεως 31.1.2022 (αρ. καταχ. ΑΚ …/31.1.2022),
του …, κατοίκου … (οδός …, αριθ. …), ο οποίος παραστάθηκε με τον δικηγόρο Γεώργιο Λιανό, που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολέττα Μπελίτση, που κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 6 του π.δ/τος 18/1989, περί μη εμφανίσεώς της.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α. η υπ' αριθ. …/16.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και β. η υπ' αριθ. …/25.11.2021 απόφαση του ίδιου οργάνου.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης από την εισηγήτρια, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Άρτεμι Κυπριανού.
Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. … κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ακύρωση: α. της υπ' αριθ. …/16.9.2021 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία απορρίφθηκε το υπ' αριθ. …/5.8.2021 αίτημα του αιτούντος να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 9 του ν. 2725/1999 (Α' 121), περί αυτοδίκαιης έκπτωσης του … από το αξίωμα του Αντιπροέδρου και την θέση του μέλους του … και να κηρυχθούν έκπτωτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του … και β. της υπ' αριθ. …/25.11.2021 απόφασης του ίδιου οργάνου, με την οποία απορρίφθηκε η υπ' αριθ. …/15.11.2021 αίτηση θεραπείας του αιτούντος κατά της ως άνω πράξης.
3. Επειδή, η επί της αιτήσεως θεραπείας εκδιδόμενη πράξη έχει εκτελεστό χαρακτήρα εφόσον εκδοθεί ύστερα από νέα έρευνα επί του πραγματικού της υπόθεσης και όχι όταν έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα, δηλώνουσα εμμονή της Διοίκησης στην προσβληθείσα με την αίτηση θεραπείας απόφαση (ΣτΕ 806/2019, 1774/2017, 1024/2016, 5016/2012, 3259/2011). Με την δεύτερη προσβαλλόμενη υπ' αριθ. … απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απορρίφθηκε η υπ' αριθ. …/15.11.2021 αίτηση θεραπείας του αιτούντος κατά της υπ' αριθ. …/16.9.2021 απόφασης του ίδιου οργάνου, με την ίδια αιτιολογία με την προσβληθείσα πράξη και χωρίς νέα έρευνα του πραγματικού της υπόθεσης. Επομένως, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη στερείται εκτελεστότητας και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη αίτηση ασκείται απαραδέκτως κατά το μέρος αυτό.
4. Επειδή, στο άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί» του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), με το οποίο έγινε συνολική αναμόρφωση των περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού διατάξεων, θεσπίζεται σειρά κωλυμάτων που αφορούν είτε (α) γενικά στα μέλη των αθλητικών σωματείων, είτε (β) στην υπ' αυτών άσκηση καθηκόντων μέλους διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής. Ειδικότερα, στο άρθρο 3 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4726/2020 (Α' 181/18.9.2020), ορίζεται ότι: «1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) ... β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος ... γ) ... 9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις».
5. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, νομίμως εκλεγέν μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, το οποίο παραπέμπεται στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του αθλητικού σωματείου, καθώς και από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή -σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία- από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στην μεν πρώτη περίπτωση, στον χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως, κατ' αρχήν, εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου απέκτησε το κώλυμα και στην δεύτερη περίπτωση, στον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω διοικητικό συμβούλιο (ΣτΕ 2837-2838/2001).
6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ' αριθ. …/29.7.2021 αναφορά του αιτούντος, υπό την ιδιότητα του εφόρου κολύμβησης και μέλους του …, τέθηκε υπ' όψιν του … ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του εν λόγω … … κώλυμα εκπροσώπησης του φορέα, κατ' άρθρο 3 του ν. 2725/1999 και, για τον λόγο αυτό, έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος από την ιδιότητα του μέλους και την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Η καταγγελία αυτή διαβιβάστηκε από τον … στον καταγγελλόμενο, ο οποίος εξήγησε, ενώπιον της από 31.7.2021 συνέλευσης του Δ.Σ. του …, ότι δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του, για λόγους δε ευθιξίας και σεβασμού προς την ιστορία και λειτουργία του …, υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή του τόσο από μέλος του … όσο και από την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. Εν συνεχεία, ο αιτών υπέβαλε ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την υπ' αριθ. …/5.8.2021 καταγγελία σχετικά με το κώλυμα που συνέτρεχε στο πρόσωπο του ανωτέρω, υποστηρίζοντας ότι εκκρεμεί σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων για την τέλεση κακουργήματος από το έτος 2014 και ότι εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση το έτος 2019, κατά της οποίας ασκήθηκε από τον πρωτοδίκως καταδικασθέντα έφεση, η οποία ακόμη δεν έχει εκδικαστεί. Βάσει αυτών, ο αιτών ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 2725/1999, στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης του προαναφερομένου από την ιδιότητα του μέλους του … και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., καθώς και έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του …, διότι, αν και γνώριζαν το κώλυμα, δεν προέβησαν στις δέουσες ενέργειες για την έκπτωση του εν λόγω προσώπου. Εξάλλου, σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η Εισαγγελία Εφετών Κρήτης την ενημέρωσε ότι κατά του προαναφερομένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, με το υπ' αριθ. … βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων, για την πράξη της ζωοκλοπής από δύο ή περισσότερους δράστες κατ' εξακολούθηση, η οποία συνιστά κακούργημα λόγω της από κοινού τέλεσής της από δύο ή περισσότερα άτομα, υπαγόμενη στην διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 2 περ. α' του ειδικού ποινικού ν. 1300/1982 (Α' 129) και εκδόθηκε η … καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση που εκκρεμεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης. Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε η υπ' αριθ. …/16.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία ενημερώθηκε ο αιτών ότι ο … παραιτήθηκε, καθώς και ότι εξαιρέθηκε από τους εκλογικούς καταλόγους και δεν ψήφισε στις αρχαιρεσίες της 6.8.2021. Κατά της πράξης αυτής, με την οποία εκδηλώθηκε άρνηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 9 του ν. 2725/1999, περί αυτοδίκαιης έκπτωσης του ανωτέρω από μέλος του … και από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και να κηρύξει έκπτωτα από το αξίωμά τους τα μέλη του Δ.Σ. του …, ο αιτών άσκησε την υπ' αριθ. …/15.11.2021 αίτηση θεραπείας, ζητώντας την έκπτωση του ως άνω προσώπου, καθώς και την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. λόγω της μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης του … εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την γνώση του κωλύματος από αυτά, με βάση την εισερχόμενη αναφορά που υπέβαλε προς τον … στις 29.7.2021. Η εν λόγω αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. …/25.11.2021 απόφαση του ίδιου οργάνου, με την ίδια αιτιολογία και χωρίς νέα έρευνα της υπόθεσης.
7. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το επ' αυτής υπόμνημα, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη άρνηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρά την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη έκπτωση του … από την ιδιότητα του μέλους και την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του … αναδρομικά από τότε που κατέστη αμετάκλητο το παραπεμπτικό βούλευμα, καθώς και για την κήρυξη έκπτωτων από το αξίωμά τους όλων των μελών του Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνώση του εν λόγω κωλύματος από αυτά, είναι μη νόμιμη διότι αντίκειται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 9 του ν. 2725/1999.
8. Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κατά του … έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα με το υπ' αριθ. … αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων και έχει εκδοθεί η … καταδικαστική απόφαση κατά της οποίας εκκρεμεί έφεση, παρά δε το κώλυμα αυτό, το εν λόγω πρόσωπο παρέμεινε ως μέλος του … και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του … Το Δ.Σ. του ως άνω …, όμως, δεν προέβη στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί της αυτοδίκαιης έκπτωσης του ανωτέρω, ούτε και μετά την υπ' αριθ. …/29.7.2021 αναφορά του αιτούντος, με την οποία έλαβε γνώση του υφιστάμενου κωλύματος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Υπό τα δεδομένα αυτά, μη νομίμως, απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος για την έκδοση πράξης περί διαπίστωσης της αυτοδίκαιης έκπτωσης του … από την ιδιότητα του μέλους του … και την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., αναδρομικά από τον χρόνο που κατέστη αμετάκλητο το … παραπεμπτικό βούλευμα, καθώς και έκπτωσης, με την ίδια πράξη, από το αξίωμά τους των υπαίτιων, για την μη έκδοση της εν λόγω πράξης, μελών του Δ.Σ. του …, αναδρομικά από τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω Δ.Σ. (ΣτΕ 2837-2838/2001). Εξάλλου, δεν ασκεί επιρροή, εν προκειμένω, η υποβολή παραίτησης εκ μέρους του … από την θέση του Αντιπροέδρου και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του …, εφόσον η παραλειφθείσα πράξη, ως διαπιστωτική, ανατρέχει στο αυτοδικαίως επελθόν αποτέλεσμα της έκπτωσης του ανωτέρω, το οποίο ανάγεται, κατά τα εκτεθέντα σε προηγουμένη σκέψη, στον χρόνο συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπό του (ΣτΕ 2837-2838/2001), είναι δε απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την έκθεση απόψεων της Διοίκησης λόγος, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι, μετά την παραίτηση του ως άνω προσώπου, δεν υπάρχει πλέον κώλυμα, για την άρση του οποίου να πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη έκπτωσης.
9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, να ακυρωθεί η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Διοίκηση για την έκδοση της, κατ' άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 2725/1999, προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης. Τέλος, πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα το παράβολο που καταβλήθηκε, κατ’ άρθρο 36 παρ. 4 εδάφ. α’ του π.δ/τος 18/1989 και να επιβληθούν σε βάρος του Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, ποσού 491 ευρώ (235 ευρώ για σύνταξη δικογράφου + 256 ευρώ για παράσταση), κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 εδάφ. α’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), που εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 702/1977 (Α’ 268).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.
Ακυρώνει την υπ' αριθ. …/16.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για την έκδοση της, κατ' άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 2725/1999, προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης, κατά τα εκτεθέντα στο αιτιολογικό.
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.
Επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου την δικαστική δαπάνη του αιτούντος, ποσού τετρακοσίων ενενήντα ενός (491) ευρώ.
Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 19.5.2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23.6.2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ