Απόφαση

Αριθμός 1264/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α1’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρήστο Τζανερρίκο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα - Εισηγήτρια, Χρήστο Κατσιάνη, Ασημίνα Υφαντή και Κανέλλα Τζαβέλλα - Δημαρά, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1) Ν. Κ. του Γ., κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Βασιλείου Χειρδάρη, που ανακάλεσε την από 18/2/2022 δήλωση για παράσταση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και παραστάθηκε στο ακροατήριο, Γ. Β. και Δ. Β., και κατέθεσε προτάσεις, 2) Δ. Κ. του Ν., 3) Ε. Κ. του Ν., 4) Α. συζύγου Ν. Κ., το γένος ..., 5) Γ. Κ. του Ν., 6) Ε. Κ. του Ν., κατοίκων ..., 7) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “...” που εδρεύει στο ... Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και Βασίλειο Χειρδάρη, που ανακάλεσε την από 18/2/2022 δήλωση για παράσταση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και παραστάθηκε στο ακροατήριο και Γεωργία Βούλγαρη και κατέθεσαν προτάσεις.
Της αναιρεσιβλήτου: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “....” και το διακριτικό τίτλο “....”, που εδρεύει στην …..και εκπροσωπείται νόμιμα, ως διαδόχου της αρχικά εναγομένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “....” και το διακριτικό τίτλο “....”, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Καστρήσιο και δεν κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 3/3/2010 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 1054/2017 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 1244/2020 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 26/10/2020 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι των αναιρεσειόντων ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως και την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη και ο πληρεξούσιος της αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπό κρίση από 26-10-2020 (.../26-10-2020) αίτηση αναίρεσης, με την οποία προσβάλλεται η, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία εκδοθείσα, 1244/2020 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (552, 553, 556, 558, 564, 566 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ), είναι παραδεκτή (άρθρο 577 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα) και πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων αυτής, κατ' άρθρο 577 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297 και 298 του Α.Κ., επί αδικοπραξίας, αξίωση για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης έχει μόνον ο αμέσως ζημιωθείς από την πράξη ή την παράλειψη, όχι δε ο εμμέσως ζημιωθείς τρίτος (Ολ.Α.Π. 18/2004). Ως έμμεσα ζημιωθείς θεωρείται εκείνος, που ζημιώθηκε, εξαιτίας, όχι καθεαυτού του ζημιογόνου γεγονότος, αλλά εξαιτίας της ζημίας που προκάλεσε το ζημιογόνο γεγονός στον αμέσως ζημιωθέντα (Α.Π. 413/2020, Α.Π. 1180/2019, Α.Π. 656/2016) Έτσι, σε περίπτωση που η αδικοπραξία στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της εταιρείας, την αξίωση προς αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, έχει μόνον το αμέσως ζημιωθέν νομικό πρόσωπο και όχι οι κατ' ιδίαν εταίροι ή μέτοχοι τούτου, οι οποίοι υφίστανται και αυτοί ζημία, ως εταίροι ή μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή ως εμμέσως ζημιωθέντες, εκτός αν η συμπεριφορά του αδικοπρακτούντος, αυτοτελώς θεωρουμένη, συνιστά και ως προς αυτούς αδικοπραξία είτε αυτοτελή λόγο υποχρέωσης για αποζημίωση (Α.Π. 1802/2014). Περαιτέρω, σύμφωνα με την αρχή της πρόσφορης αιτιότητας που κρατεί στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, αποζημιώνεται η ζημία, εάν συνδέεται και στην έκταση που συνδέεται με πρόσφορη αιτιώδη σχέση προς τη ζημιογόνο πράξη του υπαιτίου, η οποία υφίσταται, όταν η τελευταία (ζημιογόνος πράξη) δεν συνέβαλε, απλώς, ως αναγκαίος όρος στο επιζήμιο αποτέλεσμα, αλλά, κατά το χρόνο και υπό τους όρους, που αυτή έλαβε χώρα, ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και χωρίς τη μεσολάβηση έκτακτων περιστατικών, να επιφέρει τη συγκεκριμένη ζημία (Α.Π. 1284/2019, Α.Π. 295/2017, Α.Π. 512/2016). Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., που στόχο έχει τη διασφάλιση του συζητητικού συστήματος (άρθρο 106 του Κ.Πολ.Δ.), αλλά και της αρχής της ακροάσεως όλων των διαδίκων (άρθρο 110 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα), ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, διαμορφώνοντας το διατακτικό της αποφάσεώς του (Ολ.Α.Π. 13/1995, Α.Π. 83/2021, Α.Π. 180/2011, Α.Π. 352/1979). Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγματα" θεωρούνται οι πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο και άρα στηρίζουν το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης (Ολ.Α.Π. 25/2003, Ολ.Α.Π. 3/1997, Ολ.Α.Π. 11/1996, Α.Π. 194/2021) και όχι οι ισχυρισμοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή μη έχοντα αυτοτέλεια επιχειρήματα, νομικά ή πραγματικά, τα οποία αντλούνται από το νόμο ή την εκτίμηση των αποδείξεων (Ολ. Α.Π. 3/1997, Α.Π. 565/2021, Α.Π. 1/2019, Α.Π. 933/2018). Ο λόγος αυτός ιδρύεται και όταν, από εσφαλμένη εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής, το οποίο παραδεκτά ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (άρθρ. 561 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ), το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τα στηρίζοντα το δικαίωμα και εκτιθέμενα στην αγωγή περιστατικά (Α.Π. 1734/2019, Α.Π. 866/2017, Α.Π 38/2016). Εξάλλου, "πράγμα”, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αποτελεί και ο λόγος έφεσης, που περιέχει παράπονο κατά της εκκαλουμένης, του οποίου η λήψη υπόψη και η παραδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της, κατ' άρθρο 535 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. (Α.Π. 1333/2020, Α.Π. 518/2020, Α.Π. 398/2020). Για την ίδρυση, δηλαδή, του λόγου αυτού, πρέπει να αγνοήθηκαν λόγοι έφεσης, που αποτελούν αυτοτελείς ισχυρισμούς ή πραγματικά περιστατικά, που προτείνονται ως άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής ή της ένστασης και έχουν προταθεί με λόγο έφεσης, αλλά όχι ως επιχειρήματα, που στηρίζουν τον ίδιο ή άλλο λόγο έφεσης (Α.Π. 430/2011). Δεν στοιχειοθετείται, εξάλλου, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν ο αυτοτελής πραγματικός ισχυρισμός ή ο λόγος της έφεσης λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και απορρίφθηκε ρητά για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και εσφαλμένα (Α.Π. 69/2016, Α.Π. 725/2012), αλλά και όταν το δικαστήριο αντιμετώπισε και απέρριψε στην ουσία εκ των πραγμάτων προβληθέντα ισχυρισμό, με την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων, προς αυτά που τον συγκροτούν, τούτο δε συνάγεται από το περιεχόμενο της απόφασης (Ολ.Α.Π. 11/1996, Α.Π. 381/2021, Α.Π. 1386/2015). Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατ' ορθή εκτίμηση του νοηματικού του περιεχομένου, η αναιρετική πλημμέλεια από τον αριθμό 8β' του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., συνισταμένη στο ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τον πρώτο λόγο έφεσης των εναγόντων και ήδη αναιρεσειόντων, με τον οποίο έβαλαν κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που απέρριψε την αγωγή, ως προς τους 3ο, 4η, 5ο και 6η εξ αυτών, ελλείψει ενεργητικής αυτών νομιμοποίησης, για το λόγο ότι άσκησαν την αγωγή, όχι ως αμέσως παθόντες εκ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης-εφεσίβλητης και ήδη αναιρεσίβλητης, αλλά ως μέτοχοι της 7ης ενάγουσας-εκκαλούσας και ήδη αναιρεσείουσας, παρότι αυτοί υποστήριξαν στον ως άνω λόγο της έφεσής τους ότι άσκησαν την αγωγική αξίωσή τους εξ ιδίου δικαίου, ήτοι ως αμέσως παθόντες από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των υπαλλήλων της εναγομένης και ήδη αναιρεσίβλητης. Από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά το ενδιαφέρον τον αναιρετικό έλεγχο κεφάλαιο αυτής, προκύπτει ότι το Εφετείο, το οποίο, δέχθηκε ότι: "Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αγωγή με το προπαρατεθέν περιεχόμενο κρίνεται απορριπτέα ως προς τους τρίτο, τέταρτη, πέμπτο και έκτη των εναγόντων, οι οποίοι είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχοι της έβδομης ενάγουσας, που είναι ανώνυμη εταιρεία, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησής τους, καθώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (αγωγή), αυτοί έμμεσα μόνο, ζημιώθηκαν από την ιστορούμενη αδικοπραξία που τέλεσε η εναγομένη σε βάρος της έβδομης ενάγουσας-ανώνυμης εταιρείας, η οποία, εξαιτίας αυτής, δεν μπόρεσε να ασκήσει τη δραστηριότητά της. Σημειώνεται δε ότι τα αφηγηματικώς αναφερόμενα ως συνέπειες της τελεσθείσας σε βάρος της εταιρείας αδικοπραξίας, αντίστοιχα και σε βάρος της περιουσίας και της ψυχικής ισορροπίας των ανωτέρω εναγόντων, όπως η καταβολή εκ μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, σύναψη δανείων κλπ., πέραν του ότι αναφέρονται σε πολύ προγενέστερο χρόνο της ίδιας της συστάσεως της εταιρείας (2002), ουδόλως συνδέονται αιτιωδώς με την περιγραφόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης, ενώ κρίνονται ως αντανακλαστικές συνέπειες αυτής και γι' αυτό το λόγο δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν αξιώσεις κατά της τελευταίας ως εμμέσως ζημιωθέντες”, δεν αγνόησε, αλλά, τουναντίον, ερεύνησε και απέρριψε τις αιτιάσεις των εναγόντων-εκκαλούντων και ήδη αναιρεσειόντων κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, όπως περιέχονται στον πρώτο λόγο της έφεσής τους κατ' αυτής, επικυρώνοντας έτσι την εκκληθείσα απόφαση, η οποία είχε απορρίψει την αγωγή, ως προς τους ανωτέρω ενάγοντες, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησής τους, υιοθετώντας, έτσι, κρίση αντίθετη από την υποστηριχθείσα από τους ενάγοντες-εκκαλούντες και ήδη αναιρεσείοντες. Ενόψει των ανωτέρω και, κατά τα στην ανωτέρω νομική σκέψη εκτιθέμενα, δεν ιδρύεται η από τον αριθμό 8β' του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. αναιρετική πλημμέλεια και, συνακόλουθα, ο πρώτος λόγος της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης τυγχάνει αβάσιμος.
Κατά την έννοια του αναιρετικού λόγου από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και υπάρχει έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όταν, από τις παραδοχές της, που περιλαμβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο, που την εξέδωσε, στήριξε την κρίση του για ορισμένο ουσιώδη πραγματικό ισχυρισμό, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν εκείνου που δεν εφαρμόστηκε (Ολ.Α.Π. Ολ.Α.Π. 12/2016, Ολ.Α.Π.1/1999, Α.Π. 831/2021). Το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα (Α.Π. 233/2020, Α.Π. 608/2013). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων, ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου, που φέρεται ότι παραβιάστηκε εκ πλαγίου.
Από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης, προκύπτει ότι το Εφετείο δέχθηκε τα εξής: "Δυνάμει της με αριθμό ... πράξης της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ε. Μ.-Τ. οι ενάγοντες, πρώτος έως έκτος αυτών συνέστησαν ανώνυμη εταιρεία την έβδομη ενάγουσα με το διακριτικό τίτλο “...”, έδρα το ... Κρήτης... στο δε με αριθμό 5-5-2006 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίστηκε ο πρώτος ενάγων Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, ο τρίτος αντιπρόεδρος και οι λοιποί μέλη της. Σκοπός της ανωτέρω εταιρείας ήταν, κατά το καταστατικό της, μεταξύ άλλων, η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μηχανημάτων και βοηθητικών χώρων και η αγορά και μίσθωση κτημάτων για την πραγματοποίηση των σκοπών της (άρθρο 3 της σύστασης). Ο δεύτερος ενάγων ενόψει της επικείμενης σύστασης της ανωτέρω εταιρείας, μίσθωσε προηγουμένως ήδη την 26-09-2005, οικόπεδο ακάλυπτο εκτάσεως 8.108 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην περιοχή ... της ..., συγκυριότητας κατά ποσοστό 50% εκάστου των εκμισθωτών Α. Α. και Ι. Α., έναντι μισθώματος 3000 ευρώ μηνιαίως για 20 έτη, με σκοπό να στεγασθεί εκεί σταθμός αυτοκινήτων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπό σύσταση ακόμα εταιρείας, έβδομης ενάγουσας, συνυπέγραψε δε ως εγγυητής και ο πρώτος ενάγων. Εν συνεχεία, ο ίδιος ενάγων την 1-2-2006 (προ της συστάσεως της έβδομης ενάγουσας εταιρείας) μίσθωσε έτερο οικόπεδο εκτάσεως 4.705 τ.μ. όμορο του ανωτέρω, άρτιο και οικοδομήςιμο, κείμενο στην περιοχή ......, συγκυριότητας κατά ποσοστό 50% εκάστου των εκμισθωτών Π. Μ. και Ι. Μ., έναντι μηνιαίου μισθώματος 1500 ευρώ για 20 έτη, επίσης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπό σύσταση ακόμα εταιρείας, έβδομης εταιρείας. Οι πρώτος και δεύτερος των εναγόντων προέβησαν στη μίσθωση των ανωτέρω ακινήτων, αφού προηγουμένως, ήδη από το έτος 2003, δια των μηχανικών τους, ερεύνησαν, ως ισχυρίζονται, τη δυνατότητα νόμιμης ανέγερσης επ' αυτών οικοδομής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της μελλοντικώς συσταθείσας από αυτούς εταιρείας τους. Ειδικότερα, αναφορικά με το δεύτερο ανωτέρω ακίνητο... εφοδιάστηκαν α) με την υπ' αριθμ. ... πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου... βεβαιώνεται ότι ‘δεν υφίσταται κώλυμα επί του παρόντος για την ανέγερση οικοδομής, την μεταβίβαση ή καλλιέργεια αυτής...' και β) με την από 22-5-2003 βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομιών Λειτουργιών Δήμου ..., η εν λόγω έκταση... είναι εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και είναι άρτια και οικοδομήσιμη. Εν συνεχεία κατόπιν εντολής των α) ο πολιτικός μηχανικός Ε. Τ. εκπόνησε τον Νοέμβριο 2005 σχέδιο κατόψεως μελλοντικού καταστήματος και β) ο αρχιτέκτονας μηχανικός τους Κ. Κ. το Φεβρουάριο 2006 εκπόνησε τα σχέδια ‘για την προσθήκη ισογείου, αλλαγή χρήσης υφισταμένης αυτοκινήτων-τοπογραφικό διάγραμμα', ‘υπαίθριου πλυνητηρίου αυτοκινήτων-κατάστημα -διάγραμμα κάλυψης- άδεια ίδρυσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων' και ‘υπαίθριο πλυντήριο αυτοκινήτων-κατάστημα', τα οποία όμως δεν κατατέθηκαν σε κάποια δημόσια αρχή ούτε ελέγχθηκαν... Ο πρώτος ενάγων και προ της νόμιμης μίσθωσης, ανωτέρω, των ακινήτων προέβη ως νομέας σε διάφορες εργασίες εντός αυτών, χωρίς ταυτόχρονα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές όπως Πολεοδομία, Νομαρχία, ΔΕΗ κλπ και συγκεκριμένα: καταρχήν συμφώνησε την 10-6-2005 με τον Κ. Π. που έχει τεχνική εταιρεία... την κατεδάφιση της ισόγειας αποθήκης που βρισκόταν εντός του ακινήτου, εμβαδού 42,75 τμ και την απομάκρυνση των υλικών αυτής, ενέργειες στις οποίες προέβη αμέσως ο τελευταίος..., ενώ προέβη και σε εργασίες επιχωματώσεων, με την εκφόρτωση μπαζών σε όλη την έκταση του εν λόγω (ως ενιαίου πλέον) οικοπέδου, ήδη σε χρόνο προ του Οκτωβρίου 2005, λόγω της υψομετρικής διαφοράς αυτού με το επίπεδο της παράπλευρης εθνικής οδού... Το γεγονός δε ότι διενεργούντο εργασίες επιχωματώσεων στο εν λόγω οικόπεδο εκ μέρους των εναγόντων και όχι ξεμπαζώματος, όπως αβασίμως ισχυρίζονται στην αγωγή τους..., ακόμα και πριν την μίσθωση, καθώς κατά την κοινή πείρα η ανύψωση του εδάφους περί τα 3-5-μέτρα δεν επέρχεται σε διάστημα ενός μηνός (απαιτούνται τόνοι μπαζών και πολλά φορτηγά), αλλά σε κάθε περίπτωση με τη μίσθωση αυτού τον Σεπτέμβριο του 2005, αποδεικνύεται, πέραν των ανωτέρω και από το ότι, την 17-11-2005, έλαβε χώρα ατύχημα και πυρκαγιά, όταν ο χειριστής ... αυτοκινήτου, με ... Δ. Τ., ενώ βρισκόταν σε θέση ανάρτησης της καρότσας του φορτηγού του (προέβαινε σε εργασίες εκφόρτωσης υλικών-μπαζών) η μεταλλική καρότσα του οχήματός του ήρθε σε επαφή με τα υπερκείμενα καλώδια μεσαίας τάσης της εναγομένης που υπάρχουν εντός του κέντρου περίπου του οικοπέδου, ενόψει του ότι από τις προηγηθείσες επιχωματώσεις η απόσταση του εδάφους και των υπερκείμενων καλωδίων είχε μειωθεί από 6,5 μέτρα, που είναι η ελάχιστη προβλεπομένη, σε μόλις 3 μέτρα, με αποτέλεσμα το διοχετευθέν ηλεκτρικό ρεύμα να προκαλέσει υπερθέρμανση και ανάφλεξη του εμπρόσθιου διευθυντηρίου τροχού του οχήματος. Εκδηλώθηκε δε πυρκαγιά, με κίνδυνο τόσο για τη ζωή του οδηγού... όσο και για άλλα τυχόν πρόσωπα που ήταν πλησίον. Ο πρώτος ενάγων για τις ανωτέρω παράνομες πράξεις καταδικάστηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 2161/22-12-2011 του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, σε ποινή φυλακίσεως 8 μηνών για τις πράξεις του εμπρησμού από αμέλεια παρά υποχρέου δια παραλείψεως τελούμενη και της εκτέλεσης αυθαίρετων εργασιών (επιχωματώσεις χωρίς άδεια Πολεοδομικής υπηρεσίας). Η εναγομένη ΔΕΗ με αγωγή της στράφηκε κατά του πρώτου ενάγοντος για τις δαπάνες που υποβλήθηκε για την αποκατάσταση της σοβαρής ζημίας του δικτύου της από το εν λόγω ατύχημα και με την απόφαση υπ' αριθμ. 380/2008 του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, ο τελευταίος (πρώτος ενάγων) καταδικάστηκε να καταβάλει στην εδώ εναγομένη το συνολικό ποσό των 1980,70 ευρώ για την αιτία αυτή... Η εναγομένη εταιρεία αμέσως δε μετά το ανωτέρω ατύχημα και μετά από επιτόπιο έλεγχο συνεργείου της στο οικόπεδο την 28-11-2005, έκρινε ότι πλέον πρέπει να μετακινηθεί το δίκτυό της, εξαιτίας των χωματουργικών εργασιών που είχαν πραγματοποιηθεί σε αυτό, με αποτέλεσμα αυτό (δίκτυο) να ‘έχει βρεθεί σε επικίνδυνη θέση', προέβη δε σε αντίστοιχη μελέτη, υπολόγισε και τη δαπάνη του έργου, η οποία θα επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τον ενάγοντα στο ποσό των 6.537,63 ευρώ... τον ενημέρωσε μάλιστα σχετικά με έγγραφό της, ενώ μετέβη συνεργείο της και τοποθέτησε τους πασσάλους κατά το σχέδιο για την επερχόμενη μετακίνηση με την ολοκλήρωση της μελέτης αρχές Δεκεμβρίου 2005... απεδείχθη ότι ο ενάγων προέβη παρανόμως στις ανωτέρω επιχωματώσεις χωρίς να λάβει σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές... αλλά και χωρίς να απευθυνθεί προηγουμένως στην ίδια την εναγομένη... Κατά τις εργασίες των επιχωματώσεων αυτών ουδέποτε κλήθηκε από τον πρώτο ενάγοντα η ΔΕΗ εναγομένη να μετακινήσει τις κολώνες του δικτύου της, που ήταν εντός του οικοπέδου, ούτε καν ειδοποιήθηκε να διακόψει την παροχή ρεύματος σε αυτές, ως συνηθίζεται στην πράξη, για το λόγο αυτό εξάλλου προκλήθηκε και ατύχημα. Ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι ο ίδιος μετέβη στα γραφεία της ΔΕΗ (εναγομένης) ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2005 και υπάλληλοι αυτής τον διαβεβαίωσαν προφορικά ότι ‘θα μετακινηθούν οι στύλοι με δαπάνη της ΔΕΗ λόγω επικινδυνότητας'... και ότι λίγες ημέρες αργότερα, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα, εμφανίστηκε εργολάβος της τελευταίας, ο Π. Θ., που τοποθέτησε πασσάλους στα σημεία όπου θα μετακινούνταν αυτοί, δεν αποδεικνύεται βάσιμος και αληθινός... Σημειώνεται δε ότι στα από τέλη Φεβρουαρίου 2006 διαγράμματα κάλυψη - άδεια ίδρυσης... και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου-μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που επιμελήθηκε ο ανωτέρω μηχανικός ο τελευταίος δεν αποτυπώνει τη θέση κανενός στύλου του δικτύου της εναγομένης, ενώ είναι γνωστό ότι διέρχονται του οικοπέδου δύο γραμμές του δικτύου αυτής, μία μεσαίας και μία χαμηλής τάσεως, ο ίδιος μάλιστα ουδόλως επιμελήθηκε να μεταβεί στην εναγομένη ή στην Πολεοδομία ή γενικά στις αρμόδιες αρχές, λόγω της ειδικότητάς του, παρόλο, που, κατά δήλωση των εναγόντων, του είχε ανατεθεί το έργο έκδοσης άδειας οικοδόμησης επί του ακινήτου, αρκέστηκε απλώς στις διαβεβαιώσεις του πρώτου ενάγοντος και όταν ο τελευταίος προέβη αυθαιρέτως σε επιχωμάτωση του όλου οικοπέδου, χωρίς ούτε καν να τον συμβουλευτεί ή να έχει σχετική μελέτη ή βεβαίωση αυτού και χωρίς ποτέ να μεταβεί ο ίδιος σε αυτό (προβαίνοντας σε αυτοψία), αναπροσαρμόζει αυθαιρέτως την επιστημονική του αιτίαση, χωρίς να αιτιολογεί επαρκώς κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του και αορίστως ισχυρίζεται ότι μετά τις ενέργειες αυτές (επιχωμάτωσεις), ανεξάρτητα της νομιμότητας ή μη αυτών, είναι πλέον επιβεβλημένο για την εναγομένη να προβεί στη μετακίνηση των στύλων του δικτύου της, επιβαρυνόμενη μάλιστα και του κόστους αυτής, κρίσεις, οι οποίες στερούνται αντικειμενικότητας και δεν μπορούν να ληφθούν ως επιστημονικές τοιαύτες και συνεπώς ουδέν αποδεικνύουν. Εξάλλου, δεν αντέχει στην κοινή λογική μία υπηρεσία να αποδέχεται ‘την επικινδυνότητα', αναφορικά με τη θέση του δικτύου της, χωρίς να έχει προηγουμένως η ίδια προβεί σε αυτοψία της περιοχής, χωρίς να έχουν συνταχθεί μετρήσεις, μελέτες από το τεχνικό της τμήμα, χωρίς να έχει συμβεί κάποιο γεγονός, ατύχημα, καταγγελία κλπ και δη αμέσως μετά από το προφορικό και αόριστο αίτημα ενός πολίτη, που ούτε ο τελευταίος καταθέτει σχετικό αίτημα συνοδευόμενο με μελέτη, βεβαίωση από κάποια άλλη αρχή κλπ περί της αναγκαιότητας της μετατόπισης και χωρίς να προσκομίζει κάποια οικοδομική άδεια ή μελέτη, τοπογραφικό κλπ, παρόλα αυτά η υπηρεσία αποστέλλει αμέσως δια προφορικής εντολής εργολάβο, που δεν διαθέτει τεχνικές γνώσεις, να τοποθετήσει ‘πασσάλους’, για να μετακινηθεί το δίκτυο αυτής, χωρίς αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής και χωρίς προϋπολογισμό κόστους. Επιπλέον η εναγομένη εταιρεία δεν θα μπορούσε να πληροφορηθεί μόνη δια των υπηρεσιών της την αναγκαιότητα μετακίνησης του δικτύου της για τους εξής λόγους: το ότι το οικόπεδο είχε μισθωθεί από τους ενάγοντες, ότι επίκειτο η ανάπτυξη εταιρείας-εκμεταλλεύσεως πρατηρίου βενζίνης, ότι αν και χαρακτηρίζεται ‘γεωργικό’, δεν υφίσταται κώλυμα για την ανέγερση οικοδομής σε αυτό, για το ότι, εν τω μεταξύ, είχαν γίνει εργασίες επιχωματώσεων στο ανωτέρω ακίνητο, στις οποίες προέβη ο ίδιος ο πρώτος ενάγων, αυθαίρετα και χωρίς εκ μέρους του σχετική μελέτη, κατά τα ανωτέρω, ώστε να μεταβληθεί η απόσταση των ηλεκτροφόρων καλωδίων του δικτύου της από το έδαφος..., παρά μόνον εάν είχε ειδοποιηθεί σχετικά είτε από τους ενάγοντες, με σχετική τους αίτηση που θα είχαν καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μελέτες, βεβαιώσεις κλπ, είτε από κάποια έτερη αρχή, όπως αστυνομία, Πολεοδομία κλπ, ενόψει κάποιου συμβάντος που αφορούσε το δίκτυό της, είτε αν είχε γίνει κάποια καταγγελία, ενώ σε καμία περίπτωση η ενημέρωσή της δεν θα μπορούσε να ήταν προφορική, η ίδια δεν κάνει περιπολίες, ούτε αυτοψίες άνευ κάποιου σπουδαίου λόγου. Σημειώνεται δε ότι η μετατόπιση του δικτύου της εναγομένης δεν αποτελεί συνήθη και απλή διαδικασία, πρέπει να κρίνεται απολύτως αναγκαίο, απαιτείται ειδική προς τούτο και εμπεριστατωμένη μελέτη, καθώς το κόστος είναι πάντα μεγάλο και δεν μπορεί να επιβαρύνεται αυθαίρετα ούτε η ίδια ούτε κάποιος πολίτης ή το Δημόσιο, ενόψει του κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών που η τελευταία παρέχει. Συνακόλουθα όλων των ανωτέρω, λόγω ακριβώς της προηγούμενης διαμόρφωσης του οικοπέδου από τον ενάγοντα δια αυθαιρέτων επιχωματώσεων, κατέστη επικίνδυνη η θέση του δικτύου της ΔΕΗ, αναφορικά με τα όρια ασφαλείας των καλωδίων από το έδαφος και όχι από ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων της, για τη μετακίνηση του οποίου απαιτείτο πλέον μελέτη μετατόπισης (παραλλαγή δικτύου), στην οποία προέβη άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και για όσο χρόνο αυτή διατηρούταν, η δε δαπάνη θα επιβάρυνε αποκλειστικά τον πρώτο ενάγοντα. Εν συνεχεία όμως... η ΔΕΗ δεν προχώρησε στην υλοποίηση του ανωτέρω με αριθμ. ... κατασκευαστικού σχεδίου μετατόπισης του δικτύου της, καθώς από έλεγχο που διενήργησε συνεργείο της, μετά το προπεριγραφέν ατύχημα, κατά το οποίο είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση μεγάλου αριθμού καταναλωτών στην περιοχή και δη αρχές 2006, διαπιστώθηκε ότι είχαν απομακρυνθεί οι επιχωματώσεις κάτω από το δίκτυό της στο εν λόγω σημείο του ακινήτου και είχε αποκατασταθεί η απόσταση ασφαλείας αυτού από το έδαφος, ως εκ τούτου επανατροφοδοτήθηκε το δίκτυο και λειτουργούσε κανονικά. Ταυτόχρονα, η εναγομένη ενημέρωσε εγγράφως τον πρώτο ενάγοντα, απαντώντας σε σχετική από 14-2-2007 αίτησή του, ότι σε περίπτωση που θα εκδοθεί οικοδομική άδεια για το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν ικανοποιούνταν οι αποστάσεις ασφαλείας του δικτύου της από το υπό ανέγερση κτήριο, τότε θα προβεί στη μετακίνηση του δικτύου της με δικές της δαπάνες...
Συνεπώς, οι ενάγοντες είχαν ενημερωθεί ήδη τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2006 ότι για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ και δη με δικές της δαπάνες, απαιτούνταν η έκδοση οικοδομικής άδειας από την οποία να προκύπτουν τα προφανή, ήτοι η θέση του κτηρίου, οι αποστάσεις του δικτύου της από αυτό, η αναγκαιότητα της μετατόπισης των στύλων, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο παραλλαγής αυτού για το πόσοι στύλοι θα μετακινηθούν, σε ποιο σημείο του οικοπέδου θα τοποθετηθούν κλπ., ώστε μπορούσαν ευχερώς και δη άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, καταθέτοντας τις σχετικές μελέτες για το υπό ανέγερση κτήριο, που άλλωστε είχαν εκπονήσει κατά τα ανωτέρω. Η έκδοση επομένως της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομία για την ανέγερση κτηρίου εντός του οικοπέδου των εναγόντων αποτελούσε προϋπόθεση για τη μετακίνηση του δικτύου της εναγομένης για την ασφάλεια αυτού... και μόνο τότε θα επιμελούταν αυτή με δικές της δαπάνες, ως ήτο λογικό και αναμενόμενο, ενόψει του ότι θα ενεργούσε κατ' απαίτηση δημόσια αρχής, μετά τον έλεγχο αυτής για την δυνατότητα νομίμου ανεγέρσεως κτηρίου στο εν λόγω οικόπεδο και την ασφάλεια αυτού. Το αντίθετο δεν δικαιολογείται από τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συνήθειες των συναλλαγών, δηλαδή να εκτελεί έργα μετατόπισης του δικτύου της η εναγομένη και δη με δαπάνες της, χωρίς νόμιμη αιτία, αυθαιρέτως ή προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν πολίτη, που με δικές του προηγούμενες παράνομες ενέργειες προκάλεσε βλάβη σε αυτό ή έθεσε τούτου σε επικίνδυνη, για τον ίδιο ή και άλλους θέση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα... Εξάλλου, προ των παρανόμων αυτών ενεργειών των εναγόντων, ουδέποτε είχε δημιουργηθεί πρόβλημα με το δίκτυο της εναγομένης, είχε δε εκδοθεί οικοδομική άδεια ήδη από το 2000 για την ανέγερση της αποθήκης, εμβαδού 47 τμ, ενώ και οι ενάγοντες είχαν κατόπιν αιτήσεώς τους, ήδη από το Μάρτιο 2006, λάβει έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων και προσωρινή άδεια λειτουργίας υπαίθριου πλυντηρίου αυτοκινήτων κλπ., χωρίς να γίνει ποτέ λόγος για μετακίνηση του δικτύου της εναγομένης... Σημειώνεται τέλος ότι το ξεμπάζωμα του χώρου ήταν ευχερές για την αποκατάσταση των ορίων ασφαλείας του δικτύου της εναγομένης (μόνη η διακοπή ρεύματος αρκούσε), ώστε σε περίπτωση που λάμβανε χώρα (όπως εν προκειμένω έγινε στη συνέχεια) και δεν συνέτρεχε έτερος λόγος που επέβαλε αυτό, η μετατόπιση του δικτύου, ακόμη και στην περίπτωση που είχε εκπονηθεί σχετικό σχέδιο, δεν ήταν σε κάθε περίπτωση αναγκαία, η δε μη εκτέλεση αυτής δεν συνιστά υπαίτια παράλειψη της εναγομένης. Περαιτέρω, η μη έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση κτηρίου εντός των ανωτέρω οικοπέδων που είχαν μισθώσει οι ενάγοντες και η εξ αυτού του λόγου αδυναμία εν τέλει λειτουργίας της επιχείρησής τους, με αποτέλεσμα τη ζημία τους, ουδόλως οφείλεται στην άρνηση της εναγομένης... να μετατοπίσει το δίκτυό της και στην αυθαίρετη -κατά τους ίδιους- απαίτησή της να προσκομίσουν οικοδομική άδεια ως προϋπόθεση για τις δικές της ενέργειες μετατόπισης αυτού... Όπως αποδείχθηκε και δεν αρνούνται ειδικά οι ενάγοντες, οι ίδιοι (κυρίως ο πρώτος για λογαριασμό και των λοιπών) προέβησαν σε αυθαίρετη επιχωμάτωση του όλου οικοπέδου τους άνευ αδείας και μελέτη και δη στη δυτική πλευρά του οικοπέδου ου συνορεύει με την επαρχιακή οδό ..., προκειμένου να φέρουν αυτό στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο, ήδη από το έτος 2005, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων της υπό σύσταση επιχείρησής τους επί του οικοπέδου, εξάλλου έλαβαν και την με αριθμό 3177/13-1-2006 απόφαση για την προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεών τους της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης... Επίσης συνέχισαν την παράνομη επιχωμάτωση (μπάζωμα) και στην απέναντι ανατολική πλευρά του οικοπέδου... το Μάρτιο 2006 και εντεύθεν, όπως αυτό προκύπτει από πλήθος εγγράφων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες προέβησαν σε αυτοψίες την 20-3-2006, την 27-7-2006 και την 18-10-2006. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι οι παράνομες εργασίες επιχωματώσεων στην όχθη πλέον του ποταμού είχαν ανέλθει σε ύψος 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να κριθεί αυτό επικίνδυνο για πλημμύρες και με σχετικά έγγραφά τους, που κοινοποιήθηκαν στον πρώτο ενάγοντα, τον καλούσαν όπως απομακρύνει τα μπάζα, ελευθερώνοντας την κοίτη όσον και την πλημμυρική περιοχή του ανωτέρω ποταμού, σε αντίθετη περίπτωση απειλούνταν με κυρώσεις, ως προβλέποντο στο ν. 1650/1986... Οι επιχωματώσεις αυτές (στην κοίτη του ποταμού) διενεργήθηκαν σε χρόνο, μετά το ανωτέρω συμβάν του ατυχήματος με το φορτηγό (Νοέμβριο 2005)... Ο προϊστάμενος δε του ... και Κρήτης-Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής ..., κατόπιν των ανωτέρω, με το υπ' αριθμ. πρωτ. …/13-4-2006 έγγραφό του προς τον ενάγοντα, ζήτησε την άμεση διακοπή των εργασιών, κατ' άρθρ. 116 του πδ 1073/1981, μέχρις αποκαταστάσεως όλων των σχετικών μέτρων ασφαλείας..., ενώ διευκρινίστηκε ότι η συνέχιση των εργασιών επιτρέπεται μετά την έγγραφη έγκριση της εναγομένης... Η δε Δ/ντρια του τμήματος Υδραυλικών-Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ηρακλείου ζήτησε με έγγραφό της... από τον πρώτο ενάγοντα, αφενός μεν να προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας, που να ορίζεται προσωρινή οριογραμμή του ποταμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κτηριοδομικού κανονισμού... και αφετέρου κατ' ελάχιστον να ξεμπαζωθεί η οριζόμενη από το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό λωρίδα πλάτους 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή, για την οποία δεν μπορεί να χορηγηθεί οικοδομική άδεια επιχωματώσεων... Οι ενάγοντες όμως για μακρό χρονικό διάστημα δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των ανωτέρω υπηρεσιών... Ο ισχυρισμός τους ότι δεν μπορούσαν να προβούν σε εργασίες απομάκρυνσης των επιχωματώσεων... από το οικόπεδο... δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ούτε αυτό μπορεί να συναχθεί από το σχετικό έγγραφο με αριθμ. …/13-4-2006 της ανωτέρω υπηρεσίας..., ενόψει του ότι εργασίες χωματουργικές προφανώς μπορούσαν να γίνουν για αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού κλπ, εφόσον τηρηθούν τα σχετικά μέτρα ασφαλείας από τους ίδιους, είτε αιτούμενοι προς τη ΔΕΗ να διακόψει την παροχή ρεύματος σε στύλους που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις εργασίες, η οποία εν συνεχεία θα έδινε και σχετική έγγραφη έγκριση για την συνέχιση αυτών, είτε αιτούμενοι την μετατόπιση του δικτύου της σε έτερο σημείο που θα υπεδείκνυαν, αναλόγως των εργασιών, στις οποίες επιθυμούσαν να προβούν..., προσκομίζοντας προφανώς συγκεκριμένη μελέτη, τοπογραφικό, βεβαίωση μηχανικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη δαπάνη της μεταφοράς... Ο πρώτος ενάγων, παρόλες τις ανωτέρω επισημάνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ουδέν έπαρξε προς άρση των προβλημάτων αυτών, αλλά αντίθετα επανήλθε με την από 16-8-2006 αίτησή του και ζήτησε από την εναγομένη να μετατοπίσει τους στύλους του δικτύου της..., χωρίς να προσδιορίζει ποιους ακριβώς ή να προσκομίζει κάποια μελέτη, βεβαίωση μηχανικού ή άλλο, ισχυριζόμενος ‘ότι τον υποχρέωνε η Υπηρεσία της Πολεοδομίας να ξεμπαζώσει τι ακίνητο γύρω από την όχθη του ρέματος για να του υπογραφεί η άδεια της οικοδομής’... Το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύεται αληθές, καθώς δεν προσκομίζεται κανένα έγγραφο από την Πολεοδομική Υπηρεσία που να αναφέρει ότι είναι αναγκαία η μετατόπιση των στύλων της εναγομένης για την εν συνεχεία έκδοση από την ίδια Πολεοδομικής άδειας ή άδειας επιχωμάτωσης, αλλά ούτε και έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, που να απορρίπτει την έκδοση οικοδομικής άδειας ακριβώς για το λόγο της μη μετατόπισης των στύλων αυτών. Συνακόλουθα όλων των ανωτέρω... δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί των εναγόντων ότι η μη έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανοικοδόμηση ακινήτου εντός του οικοπέδου που μίσθωσαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτής οφειλόταν αποκλειστικά σε ενέργειες και παραλείψεις της εναγομένης, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι προϋπόθεση για την έκδοση αυτής ήταν η προηγούμενη μετακίνηση του δικτύου της ΔΕΗ, ενώ το γεγονός ότι πράγματι σε κάποια στιγμή και το δη το 2005 το δίκτυο αυτής δεν πληρούσε βασικούς κανόνες ασφαλείας και αποστάσεων και ήταν επικίνδυνο για ανθρώπους και ακίνητα, καθώς η απόσταση ασφαλείας των ηλεκτροφόρων καλωδίων του δικτύου της από το έδαφος ήταν μικρότερη της ενδεδειγμένης, οφείλεται αποκλειστικά σε προηγούμενες παράνομες ενέργειες των εναγόντων...". Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο απέρριψε κατ' ουσία τους λόγους της έφεσης των εναγόντων και ήδη αναιρεσειόντων καθώς και τους πρόσθετους λόγους αυτής, επικυρώνοντας την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με την οποία είχε απορριφθεί η αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Συγκεκριμένα, το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε: Ότι οι έξι πρώτοι των εναγόντων-εκκαλούντων και ήδη αναιρεσειόντων συνέστησαν την έβδομη εξ αυτών, ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, πλυντηρίου, λιπαντηρίου αυτοκινήτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Ότι, ήδη, προ της συστάσεως της ως άνω εταιρείας, προέβησαν σε μίσθωση δύο όμορων ακινήτων, για τη στέγαση της επιχείρησής τους και δια των μηχανικών τους, ερεύνησαν τη δυνατότητα νόμιμης ανέγερσης οικοδομής επί των ανωτέρω οικοπέδων, χωρίς, όμως, τα σχετικά σχέδια να κατατεθούν στην αρμόδια Πολεοδομική ή άλλη αρχή, ενώ, δια του πρώτου εξ αυτών, προέβησαν σε διάφορες εργασίες εντός των μισθωθέντων οικοπέδων, αυθαίρετα, ήτοι, χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε άδεια και δη, σε εργασίες επιχωματώσεων των οικοπέδων, με αποτέλεσμα, λόγω της υπερύψωσης του εδάφους, η απόσταση τούτου από τα υπερκείμενα ηλεκτρικά καλώδια να μειωθεί ιδιαίτερα και, εντεύθεν, να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Ότι, ενόψει των ανωτέρω αυθαίρετων χωματουργικών εργασιών (επιχωματώσεων), η εναγομένη-εφεσίβλητη, μετά από αυτοψία, έκρινε ότι έπρεπε να μετακινήσει το δίκτυό της, προκειμένου να αποφευχθεί άλλο ατύχημα και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση της περιοχής, πλην όμως, εντέλει, δεν προέβη στη μετακίνηση αυτή, καθόσον, με εντολή των αρμόδιων αρχών και υπό την απειλή κυρώσεων, απομακρύνθηκαν οι επιχωματώσεις από τους ενάγοντες-εκκαλούντες και ήδη αναιρεσείοντες και αποκαταστάθηκε η απόσταση ασφαλείας του εδάφους από το δίκτυο της εναγομένης. Ότι, μετά την αποκατάσταση της στάθμης του εδάφους, με την άρση των επιχωματώσεων, δεν συνέτρεχε έκτακτος λόγος μετατόπισης των στύλων του δικτύου της εναγομένης και ήδη αναιρεσίβλητης. Ότι για τη μετατόπιση αυτή, δεν αρκεί απλή αίτηση, την οποία υπέβαλαν οι ενάγοντες-εκκαλούντες και ήδη αναιρεσείοντες, αλλά απαιτείται κατάθεση μελέτης και βεβαίωσης αρμόδιας αρχής για την αναγκαιότητα της μετατόπισης του δικτύου ηλεκτροδότησης, οικοδομικής άδειας, τοπογραφικού διαγράμματος κ.λ.π., πλην όμως, οι ενάγοντες-εκκαλούντες δεν υπέβαλαν τέτοια έγγραφα στην εναγομένη-εφεσίβλητη, με συνέπεια αυτή να μην προβεί στην υπ' αυτών αιτούμενη μετατόπιση και, συνεπώς, η μη έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του ακινήτου, που στέγαζε την επιχειρηματική δραστηριότητα της έβδομης εξ αυτών, δεν οφειλόταν σε ενέργειες και παραλείψεις της εναγομένης-εφεσίβλητης και ήδη αναιρεσίβλητης, αλλά, σε παράλειψη των ιδίων (εναγόντων-εκκαλούντων και ήδη αναιρεσειόντων) να προβούν στις δέουσες ενέργειες και, εντεύθεν, δεν θεμελιώνεται αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης-εφεσίβλητης και ήδη αναιρεσίβλητης, υπό την έννοια ότι η μη έκδοση της επίμαχης οικοδομικής άδειας δεν οφείλεται σε παράλειψη της υπ' αυτής οφειλόμενης ενέργειας, αλλά σε παραλείψεις των ιδίων των εναγόντων-εκκαλούντων και ήδη αναιρεσειόντων.
Οι αναιρεσείοντες προσάπτουν στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση την από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. αναιρετική πλημμέλεια και συγκεκριμένα: α) με το πρώτο και τρίτο σκέλος του τέταρτου λόγου της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης, αντίστοιχα, ανεπαρκείς αιτιολογίες σχετικά με το λόγο, συνεπεία του οποίου, αυτοί δεν κατέθεσαν τις ήδη έτοιμες μελέτες στην αρμόδια Πολεοδομική αρχή και αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά με το ζήτημα της μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ, β) στο δεύτερο σκέλος του πέμπτου λόγου και στο δεύτερο σκέλος του έκτου λόγου ανεπαρκείς αιτιολογίες σχετικά με την αναγκαιότητα της μετατόπισης του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και γ) στον όγδοο λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης, αντιφατικές αιτιολογίες, σχετικά με το χρόνο άρσης των επιχωματώσεων από αυτούς. Οι ανωτέρω αιτιάσεις είναι απαράδεκτες, προεχόντως, λόγω αοριστίας του αναιρετηρίου, καθόσον δεν αναφέρεται και μάλιστα, ενάριθμα, η διάταξη του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που φέρεται ότι παραβιάστηκε εκ πλαγίου, ώστε να καθίσταται δυνατός ο αναιρετικός έλεγχος της ακολουθίας της δικανικής κρίσης, ως προς την εφαρμογή τούτου (κανόνα δικαίου), για ζήτημα που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή, αν τα περιστατικά, που το Εφετείο, ανελέγκτως, δέχθηκε ως αποδειχθέντα και παρατίθενται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού της αναιρεσιβαλλομένης, καλύπτουν ή όχι όλα τα στοιχεία του πραγματικού του (κανόνα δικαίου), για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας, ενώ, επιπροσθέτως, διότι, υπό το πρόσχημα της ανωτέρω αναιρετικής πλημμέλειας, κατ' ουσίαν, βάλλεται η εκτίμηση των αποδείξεων καθώς και η ανάλυση, στάθμιση και αξιολόγηση του σαφούς και αιτιολογημένου πορίσματος, που έχει εξαχθεί από αυτές, κρίση, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικώς (άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.). Σε κάθε περίπτωση, οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος είναι ούτως ή άλλως αβάσιμες, καθόσον, όπως προεκτίθεται, στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παρατίθενται με πληρότητα και σαφήνεια όλα τα πραγματικά περιστατικά, που απαιτούνται, για τη θεμελίωση του αποδεικτικού πορίσματος.
Με τους, ομοίου περιεχομένου, τρίτο λόγο, τρίτο σκέλος του τέταρτου λόγου, πρώτο σκέλος του πέμπτου λόγου καθώς και έβδομο λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. αναιρετική πλημμέλεια, συνισταμένη στο ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη ισχυρισμούς που δεν προτάθηκαν και συγκεκριμένα ότι αφενός μεν για τη μετακίνηση του δικτύου της αναιρεσίβλητης απαιτήθηκε, ως προϋπόθεση, η έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ οι αναιρεσείοντες ισχυρίστηκαν ότι η μετατόπιση αυτή ζητήθηκε, προκειμένου να διενεργηθούν εργασίες ‘ξεμπαζώματος’ του οικοπέδου, αφετέρου δε, δέχθηκε ότι για τις χωματουργικές εργασίες (στις οποίες περιλαμβάνεται και το ‘ξεμπάζωμα’) δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Οι αιτιάσεις αυτές δεν θεμελιώνουν τον ανωτέρω αναιρετικό λόγο, που, συνακόλουθα, κρίνεται απαράδεκτος, καθόσον τα υπό των αναιρεσειόντων ως άνω επικαλούμενα δεν αποτελούν ‘πράγματα’, υπό την έννοια, που παρατίθεται στην ανωτέρω νομική σκέψη, δηλαδή, αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς, περιστατικά που προέκυψαν από τις αποδείξεις πρόσχημα, την επίκληση του υπόψη αναιρετικού λόγου βάλλεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων. Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 εδ. γ` του Κ.Πολ.Δ., συντρέχει λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 335, 338 έως 340 και 346 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λάβει υπόψη του όλα τα έγκυρα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν νόμιμα από τους διαδίκους, είτε για άμεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιμων γεγονότων ή λυσιτελών ισχυρισμών είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη επίκλησή τους από τον διάδικο (Α.Π. 381/2021, Α.Π. 1864/2017, Α.Π. 1614/2017). Δεν θεμελιώνεται ο λόγος αυτός, αν προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προσκομίστηκαν με επίκληση. Αρκεί γι' αυτό η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού μέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολόγησης του καθενός, εφόσον από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει αναμφίβολα η λήψη υπόψη του αποδεικτικού μέσου. Δεν αναιρείται η λήψη των επίδικων αποδεικτικών μέσων από τη μη ειδική αναφορά τους, μολονότι στην απόφαση μνημονεύονται ιδιαίτερα ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, επειδή θεωρήθηκαν μεγαλύτερης σημασίας, κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (Α.Π. 1025/2019, Α.Π. 45/2019, Α.Π. 455/2014, Α.Π. 569/2011, Α.Π. 390/2010, Α.Π. 798/2010). Στην προκειμένη περίπτωση, με το δεύτερο λόγο και το δεύτερο σκέλος του τέταρτου λόγου της αίτησης αναίρεσης αποδίδεται στην προσβαλλομένη η ανωτέρω αναιρετική πλημμέλεια, συνισταμένη στο ότι το Εφετείο, για τη διαμόρφωση της δικανικής του κρίσης, δεν έλαβε υπόψη τα κάτωθι νομίμως επικληθέντα και προσκομισθέντα από τους αναιρεσείοντες έγγραφα, ήτοι 1) το …/13-4-2006 έγγραφο του τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής ... του Κέντρο ... του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 2) την από 16-8-2006 αίτηση της έβδομης εξ αυτών προς τη ΔΕΗ, η οποία έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου …/17-8-2006, 3) Την από 14-2-2007 αίτηση της έβδομης εξ αυτών προς τη ΔΕΗ, με αριθμό πρωτοκόλλου 00650, 4) την από 26-3-2007 δήλωση του πρώτου εξ αυτών προς τη ΔΕΗ ..., η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 001352, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, 5) το …/25-7-2006 έγγραφο του ... της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ηρακλείου, 6) το …/19-10-2006 έγγραφο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας, 7) το .../26-2-2007 έγγραφο της ΔΕΗ, 8) τον …/16-5-2006 φάκελο που κατέθεσαν οι αναιρεσείοντες στην Πολεοδομία Ηρακλείου και 9) το από 31-1-2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου .... Οι λόγοι αυτοί είναι αβάσιμοι, δεδομένου ότι από τη γενική βεβαίωση στο προοίμιο της ελάσσονος προτάσεως της αναιρεσιβαλλομένης ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως παραλειφθέντα, σε συνδυασμό και με το όλο περιεχόμενο αυτής, καθίσταται αναμφίβολο ότι τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε μετά των λοιπών, μνημονεύοντας, μάλιστα, ρητώς, ορισμένα από αυτά, ανεξάρτητα από την αποδεικτική βαρύτητα ή αξιοπιστία που προσέδωσε σε καθένα από αυτά, κρίση, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικώς, ως αναγόμενη στην εκτίμηση των αποδείξεων.
Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει ν' απορριφθεί, να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο, ενόψει της ήττας των αναιρεσειόντων (άρθρο 495 παρ. 3 Β περ.δ' του Κ.Πολ.Δ.) και να καταδικαστούν αυτοί στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, που κατέθεσε προτάσεις, κατά παραδοχή του νόμιμου και βάσιμου αιτήματός της (άρθρ. 106, 176, 183 και 191 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.), όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 26-10-2020 (.../26-10-2020) αίτηση των: 1) Ν. Κ. του Γ., 2) Δ. Κ. του Ν., 3) Ε. Κ. του Ν., 4) Α. συζ. Ν. Κ., 5) Γ. Κ. του Ν., 6) Ε. Κ. του Ν. και 7) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “...” για αναίρεση της 1244/2020 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου, που κατέθεσαν οι αναιρεσείοντες.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 04 Μαΐου 2022.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 7 Ιουλίου 2022.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ