Απόφαση

Αριθμός Απόφασης 6570/2019
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελένη Ασπρογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ειρήνης Μπαλοθιάρη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 30η.10.2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας: ... του …, κατοίκου … Αττικής, επί της οδού …, αριθμός …, με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αγγελικής Βαγενά.
Των καθ' ων η αίτηση πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 N. 3869/2010 και 748 παρ.3 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1. ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «...», η οποία εδρεύει στην …, οδός …. αρ. …, όπως εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου, Ιωάννας Νταυλούρου, 2. ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «...», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού … αριθμός … και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου, Ειρήνης-Μαρίας Καπτανή.
Η αιτούσα με την από 16-6-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../17-6-2014 αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη της του N.3869/2010 που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος αρχικώς η 7η-12-2020 και εν συνεχεία δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/2017 πράξης αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου, η 16η-03-2018 και μετ' αναβολής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους, τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατ' άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ με προφορική δήλωση του Πληρεξούσιου Δικηγόρου της αιτούσας και με τις έγγραφες προτάσεις της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριές της, ζητεί, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου της: α) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην υπό κρίση αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών της ως προτείνεται ή ως τροποποιηθεί ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1, 2 N.3869/2010 και να ορισθούν μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές της, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, β) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τις καθ' ων πιστώτριές και γ) να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να δικασθεί από το Δικαστήριο αυτό της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας (άρθρο 3, α περίοδος του N. 3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 1 περ. β' ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3, β' περίοδος Ν.3869/2010 και τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία του άρθρου 5 παρ. 1 Ν.3869/2010 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν.4361/2013 και εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν.4161/2013 ενόψει του χρόνου κατάθεσης του κρινόμενου δικογράφου) με τη διενέργεια απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας από τις καθ' ων. Από δε την κατ' άρθρο 13 του Ν.3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης των οφειλών της, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της (ορ. υπ' αρ. …/6-11-2018 βεβαίωση της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, ...). Εξάλλου, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.3869/2010, όπως αυτά ίσχυαν μετά την τροποποίηση τους από τον Νόμο 4161/2013 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4549/2018, τις έχουσες εφαρμογή και στις εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (14.6.2018) αιτήσεις (βλ. άρθρο 68 του Ν.4549/2018), πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ' άρθρο 7 του Ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση. Μη νόμιμο, επίσης, τυγχάνει και το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι η αιτούσα, με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών της, θα απαλλαγεί από τα χρέη της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 64 Ν.4549/2018, ΦΕΚ Α 105/14.6.2018, και, σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 68 του αυτού νόμου, εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο οφειλέτης έχει αποπερατώσει τη ρύθμιση των οφειλών του κατά την έναρξη ισχύος του, η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους και ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, με αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των οφειλών, επομένως η πιστοποίηση της απαλλαγής του οφειλέτη, συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ.1 του N. 3869/2010 και άλλωστε, εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Τέλος, μη νόμιμο είναι το αίτημα της αιτούσας να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010 κατά τη διαδικασία δικαστικής ρύθμισης οφειλών, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Σημειώνεται δε ότι προσκομίσθηκε εμπροθέσμως η από 17-6-2014 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την πληρότητα και ορθότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και για τις τυχόν μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 3869/2010 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 12 του Νόμου 4161/2013) καθώς και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 Ν.4336/2015 σε συνδυασμό με την ΥΑ 8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2208/14.10.2015). Θα πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί η υπό κρίση αίτηση και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, η κατάθεση της οποίας περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης καθώς και από όλα τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 41 ετών κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, είναι άγαμη και άτεκνη και διαμένει φιλοξενούμενη από τους γονείς της στην ως άνω στην αρχή της παρούσας διεύθυνση. Εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με σημερινές μηνιαίες αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 1.779,15 ευρώ μικτά, ενώ εκκαθαρισμένες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 1.279,79 ευρώ. Η αιτούσα προέβη σε δανεισμό το έτος 2003 προκειμένου να καλύψει καταναλωτικές και ιατρικές ανάγκες της οικογένειάς της. Το έτος 2003 εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία με μηνιαίο μισθό ποσού 2.000 ευρώ περίπου ενώ το 2007 διέκοψε την εργασία αυτή και προσελήφθη ως δημόσιος υπάλληλος στην ως άνω σημερινή εργασία της. Από το έτος 2003 οπότε και ελήφθησαν τα δάνεια μέχρι και το έτος 2011 εξυπηρετούσε η αιτούσα κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις μέσω των εισοδημάτων της, πλην όμως αφενός λόγω της μείωσης του μισθού της (ορ. προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα επίδικων ετών) αφετέρου της αύξησης των εξόδων εξαιτίας και της ανατροφής από την ίδια του ανηλίκου τέκνου, ονόματι ..., της ασθενούς (με ψυχιατρικά προβλήματα) αδελφής της, αδυνατεί να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των καθ'ων. Η αιτούσα δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, πλην του υπ' αριθμ. ... ΙΧΕ οχήματος, μάρκας DAEWOO LANOS, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, εκτιμώμενης αξίας περί τα 500 ευρώ, για το οποίο έχει προβεί στην διαδικασία κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω αδυναμίας της συντήρησης αυτού και το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση καθώς δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της αιτούσας λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ).
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της Απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Πιστωτές της αιτούσας είναι: 1. η «...» στην οποία οφείλει δυνάμει της υπ' αριθμ. ... συμβάσεως καταναλωτικού δανείου ποσό 22.687,37 ευρώ και 2. η «ΤΡΑΠΕΖΑ ... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία οφείλει δυνάμει της υπ' αριθμ. ... συμβάσεως καταναλωτικού δανείου ποσό 36.959,71 ευρώ. Ήτοι, το σύνολο των οφειλών της αιτούσας προς τις καθ' ων ανέρχεται στο ποσό των 59.647,08 ευρώ.
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας, εκτιμώνται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 1.079,79 ευρώ μηνιαίως. Για τον καθορισμό του ύφους των ευλογών δαπανών διαβίωσής της αιτούσας συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι οφειλέτες, οι οποίοι ζητούν να υπαχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης να περιορίζουν τις δαπάνες διαβίωσής τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες. Εξαιτίας ως άνω ελέχθη της μείωσης των εισοδημάτων της αιτούσας σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους διαβίωσης καθώς και την επιβολή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων στους πολίτες, η αιτούσα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Η αρνητική αυτή σχέση κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο μεταξύ της ρευστότητάς της αιτούσας και των οφειλών της, δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Παράλληλα δε οι δανειακές της υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων της με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία της αιτούσας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις καθ' ων πιστώτριές. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της.
Με βάση τα προλεχθέντα και δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας δεν έγινε δεκτό από τις καθ' ων, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4161/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4549/2018) για μηνιαίες καταβολές επί πενταετία (60 μήνες) απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριές σε σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, αρχής γενομένης από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στις πιστώτριές της αιτούσας λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών και της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ των απαιτήσεων των καθ' ων, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της. Επομένως, μετά το τέλος της πενταετίας, η αιτούσα θα έχει καταβάλει συνολικό ποσό € 12.000 (€ 200 X 60 δόσεις) και θα απομένει ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών της ύφους € 47.647,08 (€ 59.647,08 - € 12.000) για το οποίο πρέπει να επέλθει απαλλαγή της αιτούσας.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/ 2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις καθ' ων ποσού διακοσίων (€200,00) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενου μεταξύ των απαιτήσεων αυτών, οι οποίες (καταβολές) θα ξεκινήσουν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, θα έχουν διάρκεια εξήντα (60) μηνών και θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού την 27/11/2019, απάντων των διαδίκων και των Πληρεξούσιων Δικηγόρων τους.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ