Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 624/2022
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αθηνά Κυτρίδου, Αναπληρώτρια Κτηματολογική Εφέτη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και από τον Γραμματέα Αθανάσιο Ιασωνίδη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο παραστάθηκε δια της Μαγδαληνής Καρυπίδου, δικαστικής πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α.Μ. 440), που κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1).... του ...., κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Νομού Ημαθίας και 2) υπό εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «....Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Το ενάγον και ήδη εκκαλούν άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας την από 25.09.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..../ΤΜ/2017 αγωγή του, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή δυνάμει της υπ' αριθ..../ΤΜ/2018 απόφασης του άνω Δικαστηρίου. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται το ενάγον με την έφεσή του, που κατατέθηκε στις 02 Σεπτεμβρίου 2020 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ...../ΕΦ/2020. Αντίγραφο αυτής κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, έλαβε γενικό αριθμό κατάθεσης..../2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ..../2020, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του εκκαλούντος αναφέρθηκε στις προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Από την υπ' αριθ....../29.09.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βέροιας .... και από την υπ' αριθ. ..../28.09.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθήνας.... που το εκκαλούν προσκομίζει και επικαλείται, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (27.09.2021) επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους εφεσίβλητους. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και επομένως πρέπει να δικασθούν ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 271 παρ. 1 και 524 παρ. 1 και 4 εδ. α' ΚΠολΔ).
Η κρινόμενη έφεση του εκκαλούντος κατά της υπ' αριθ. 282/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που δίκασε επί αγωγής του, ερήμην των εναγομένων, κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε νόμιμα, παραδεκτά και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 499, 511, 513 παρ. 1 περ. β', 516 παρ. 1 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ) από το πρωτοδίκως εν μέρει ηττηθέν ενάγον, με την κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του εκδόσαντος την απόφαση Δικαστηρίου πριν την πάροδο της καταχρηστικής διετούς προθεσμίας από τη δημοσίευσή της στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, δοθέντος ότι δεν γίνεται επίκληση, ούτε άλλωστε προκύπτει από τη δικογραφία πως έλαβε χώρα επίδοσή της. Επομένως, ενόψει του ότι το εκκαλούν δεν υποχρεούται στην καταβολή του κατ' άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ παράβολου (άρθρο 11 του κ.δ. της 26.06/10.07.1944 "περί κώδικος των νόμων περί δικών του δημοσίου"), η έφεση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την εφαρμοσθείσα και πρωτοδίκως τακτική διαδικασία, από το παρόν Δικαστήριο, που είναι αρμόδιο (άρθρο 19 εδ. α' ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. γ' του ν. 2664/1998 η αγωγή περί διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, που προβλέπεται στην παρ. 2 στοιχ. α' του ίδιου άρθρου, απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος, στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων, ενώ σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα που αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή αυτή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού, μεταξύ των οποίων δημιουργείται δεσμός αναγκαίας ομοδικίας, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 περ. γ' ΚΠολΔ, καθόσον ο νόμος και η παραπάνω διάταξη, προβλέπει την υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίησή τους, που επιβάλλεται από τη γενική αρχή του κτηματολογίου να προστατεύσει αυτούς που έχουν συναλλαχθεί καλόπιστα με τον αρχικό δικαιούχο και πλήττονται από την αιτούμενη διαδικαστική πράξη. Στην ως άνω έννοια της ειδικής διαδοχής εντάσσεται τόσο η παράγωγη μεταφορική όσο και η δημιουργική διαδοχή, περιλαμβάνεται δηλαδή και η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου. Από τα παραπάνω και ενόψει του γεγονότος ότι η εγκυρότητα των μεταγενέστερων εγγραφών εξαρτάται από την εγκυρότητα της αρχικής εγγραφής, σαφώς προκύπτει ότι στην περίπτωση της εν λόγω αγωγής είναι υποχρεωτική η συνεναγωγή τόσο του αρχικά εγγεγραμμένου ως κυρίου του ακινήτου αλλά και όλων εκείνων, οι οποίοι απέκτησαν από αυτόν δικαίωμα και οι οποίοι ωφελούνται ή βλάπτονται από τη σχετική εγγραφή καθώς και του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του εμπράγματου -πλην της κυριότητας- δικαιώματος (ΕφΠατρ 226/2012 ΝΟΜΟΣ - βλ. και Γ. Μαγουλά, Κτηματολογικές Εγγραφές, Η διόρθωση των ανακριβών εγγραφών, Ε' έκδ., σελ. 42-44).
Στην προκειμένη περίπτωση, το εκκαλούν άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας την υπ' αριθ. έκθεσης κατάθεσης ...../ΤΜ/2017 αγωγή του, που έστρεφε -μεταξύ άλλων και- κατά των εδώ εφεσιβλήτων. Εξέθετε σε αυτή ότι είναι κύριο του υπ' αριθ. 354 δημόσιου κτήματος, που αποτελεί κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα και άρα κοινής χρήσης πράγμα. Ότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής του επιδίκου, τμήμα αυτού εμβαδού 903,15 τ.μ. καταχωρήθηκε εσφαλμένα στα βιβλία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ως τμήμα του με ΚΑΕΚ ..... γεωτεμαχίου, ανήκοντος κατά κυριότητα στον πρώτο εφεσίβλητο - εναγόμενο. Ότι σε βάρος του ακινήτου αυτού και του πρώτου εφεσιβλήτου και υπέρ της δεύτερης εφεσίβλητης - εναγομένης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας έχει καταχωρηθεί υποθήκη. Ότι οι αρχικές εγγραφές είναι ανακριβείς και προσβάλλουν το εμπράγματο δικαίωμα του ενάγοντος. Με βάση αυτά, επικαλούμενο το προφανές έννομο συμφέρον του, ζητούσε να αναγνωρισθεί κύριο του επιδίκου τμήματος του ακινήτου και να διαταχθεί η διόρθωση των εσφαλμένων εγγραφών, ώστε το τμήμα αυτό να αποτελέσει τμήμα του ανήκοντος σε αυτό δημοσίου κτήματος και συνακόλουθα να διαταχθεί η "εξάλειψη της εγγραφείσας υποθήκης" επί του επίδικου τμήματος. Το πρωτοδίκως δικάσαν Δικαστήριο με την εκκαλουμένη υπ' αριθ. 282/2018 απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή καθ' ο μέρος της αφορούσε τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής ως προς το δικαίωμα κυριότητας του ενάγοντος και την απέρριψε καθ' ο μέρος της αφορούσε την εξάλειψη της εγγραφείσας υποθήκης, αποφαινόμενο ότι αρμόδιο ήταν το Ειρηνοδικείο Βέροιας. Κατά της απόφασης αυτής και ως προς το βλαπτικό για αυτό σκέλος της παραπονείται το εκκαλούν με την κρινόμενη έφεσή του για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.
Υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο η αγωγή, που παραδεκτώς ασκήθηκε κατ' αμφοτέρων των εναγομένων, ενόψει του συνδέοντος αυτούς δεσμού της αναγκαστικής ομοδικίας (άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολΔ - υποχρεωτική εκ του νόμου παθητική εναγωγή), αρμοδίως εισήχθη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ως αγωγή στηριζόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 στοιχ. α' και γ' του ν. 2664/1998, με αντικείμενο τη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων αρχικών εγγραφών. Ωστόσο, η εναγωγή της υπέρ ης η εγγραφείσα υποθήκη ως ειδικής διαδόχου του αναγραφόμενου στις αρχικές εγγραφές δικαιούχου (και προσβάλλοντος το δικαίωμα του ενάγοντος), όπως εκτέθηκε και στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη, τίθεται από τις άνω διατάξεις ως στοιχείο του παραδεκτού της αγωγής, μη συνδεόμενο όμως με αίτημα, όπως εν προκειμένω, περί εξάλειψης της υποθήκης, για την οποία προβλέπονται ειδικώς οι προϋποθέσεις στα άρθρα 1324 επ. ΑΚ. Συνεπώς, ως προς το αίτημα αυτό η αγωγή είναι για αυτόν τον λόγο απορριπτέα ως νομικά αβάσιμη. Επομένως, αφού αντικατασταθεί η αιτιολογία της εκκαλουμένης απόφασης με την ανωτέρω, δοθέντος ότι δεν χειροτερεύει η θέση του εκκαλούντος (άρθρα 522, 534 και 536 ΚΠολΔ), η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί (ΑΠ 805/2003 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 340/2005 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1523/2003 Αρμ 2003.1269, ΕφΘεσ 2485/2001 Δίκη 2002.147). Τέλος, πρέπει να οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τους εφεσίβλητους που δεν έλαβαν μέρος στη δίκη (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ). Διάταξη για τα δικαστικά έξοδα δεν θα περιληφθεί στην παρούσα λόγω της ερημοδικίας των δικαιούμενων αυτά εφεσιβλήτων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εφεσιβλήτων.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑ τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης...../ΕΦ/2020 έφεση κατά της υπ' αριθ. 282/ΤΜ/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 21 Μαρτίου 2022.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ