Απόφαση

Αριθμός 630/2022
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συγκροτούμενο από τους Δικαστές Αναστασία Κυριαζή, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσούλα Παπαδοπούλου- Εισηγήτρια, Αθηνά Κυτρίδου, Εφέτες και τη Γραμματέα Χριστίνα Παραστατίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα, για τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ηλίας Αμαξόπουλος (Α.Μ. 271 Δ.Σ.Σερρών).
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) .... του... και 2) ... του ....κατοίκων Βαμβακόφυτου Σερρών, οι οποίες δεν παραστάθηκαν.
Ο απών με την με αριθμό κατάθεσης..../2019 αίτησή του, ασκηθείσα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζητεί τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνουν δεκτές.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 126 παρ. 1α ΚΠολΔ, η επίδοση γίνεται προσωπικά σε εκείνον, στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο, και κατ' άρθρο 128 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 «Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συνοίκους του, που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοί του». Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «Σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα μέλη οικογένειάς τους που συνοικούν μαζί τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το υπηρετικό και υπαλληλικό προσωπικό τους, όχι όμως οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος ή δωματίου της ίδιας κατοικίας». Τέλος, κατ' άρθρο 139 παρ. 1 δ’ ΚΠολΔ, όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν δεν βρεθεί ο παραλήπτης στην κατοικία του, επιτρέπεται η παράδοση του προς επίδοση εγγράφου σε άλλα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν, τα οποία, μεταξύ άλλων, πρέπει είναι ενήλικα, γεγονός το οποίο πρέπει να βεβαιώνεται στην έκθεση επίδοσης. Έτσι, για το κύρος της επίδοσης δεν αρκεί η βεβαίωση του επιμελητή στην έκθεση ότι αυτός που παρέλαβε το έγγραφο είναι σύνοικος εκείνου προς τον οποίο η επίδοση, αλλά πρέπει να βεβαιώνεται ότι αυτός στον οποίο επέδωσε, εκτός από σύνοικος είναι και ενήλικος, αν δε τούτο δεν συμβαίνει η επίδοση είναι άκυρη (ΑΠ 939/2018 δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, οι καθ’ ων η αίτηση δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο αιτών Δήμος Σερρών, ο οποίος επέσπευσε τη συζήτηση, προς απόδειξη της κλήτευσης των απολειπομένων καθ’ ων η αίτηση για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης για τον απευθείας καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, με υπόχρεους καταβολής τις καθ' ων η, αίτηση, ως ιδιοκτήτριες του βαρυνόμενου ακινήτου, λόγω μετατροπής σε χρήμα, εισφοράς σε γη, κατά την αρχική δικάσιμο της 19ης Οκτωβρίου 2020, κατά την οποία οι τελευταίες δεν παραστάθηκαν και αναβλήθηκε η υπόθεση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, προσκομίζει τις υπ’ αριθμ. .... Β/22.1.2020 και....Β/22.1.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης ..... Στις εκθέσεις αυτές σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία έγιναν οι επιδόσεις βεβαιώνονται τα ακόλουθα: α) με την υπ' αριθμ.... Β/22.1.2020 έκθεση επίδοσης που αφορά την πρώτη των καθ' ων η αίτηση «Αφού ήρθα στο σπίτι της που βρίσκεται στο χωριό Βαμβακόφυτο Σερρών, δεν βρήκα την ίδια ....., αλλά τον σύνοικο γιό της, ονομαζόμενο, όπως μου δήλωσε,...., του έδωσα στα χέρια του το ρηθέν», β) με την υπ' αριθμ...../22.1.2020 έκθεση επίδοσης που αφορά τη δεύτερη των καθ' ων η αίτηση «Αφού ήρθα στο σπίτι της που βρίσκεται στο χωριό Βαμβακόφυτο Σερρών, δεν βρήκα την ίδια ...., αλλά την σύνοικο κόρη της, ονομαζόμενη, όπως μου δήλωσε, ...., της έδωσα στα χέρια της το ρηθέν». Όμως δεν αναφέρεται στις ως άνω εκθέσεις αν οι παραλαβόντες την αίτηση σύνοικοι, . ...και... αντίστοιχα, στους οποίους έγινε και η κλήτευση των απολειπομένων καθ' ων η αίτηση, ήταν εκτός από σύνοικοι και ενήλικοι. Έτσι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δεν αποδεικνύεται νόμιμη κλήτευση των απολειπόμενων καθ' ων η αίτηση και γι' αυτό πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ..../2019 αίτησης.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 3 Φεβρουάριου 2022 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις ΖΤ Μαρτίου 2022, χωρίς να παρίστανται ο αιτών και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ