Απόφαση

Αριθμός 1243/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
B1’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές, Δήμητρα Κοκοτίνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρετή Παπαδιά, Πελαγία Ακάσογλου, Δήμητρα Ζώη και Ιωάννα Μαργέλλου-Μπουλταδάκη, αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του, την 6η Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Γ. Γ. του Λ., κατοίκου ... Αττικής, που παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Πήττα, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Της αναιρεσίβλητης: Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία “…” ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “…” και “…..”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην …. Αττικής και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Ληξουριώτη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 28-11-2014 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν η 993/2016 οριστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, η 2941/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας, ζητεί ο αναιρεσείων με την από 14-10-2019 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Εισηγητής ορίσθηκε η αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στα δικαστικά έξοδα.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Ο ν. 3899/2010 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας" (ΦΕΚ Α 212/17.12.2010) στο άρθρο 11 αυτού υπό τον υπέρτιτλο "Αναπροσαρμογή αποδοχών στην ……... και τις εταιρείες του Ομίλου της ορίζει ότι: 1. Οι συνολικές πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις, πρόσθετες ενισχύσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και οι με οποιαδήποτε άλλη ονομασία και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση, απόφαση Διοίκησης, διάταξη Οργανισμού ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία ή έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια οριζόμενες, που καταβάλλονται στους εργαζόμενους στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανήκει κατά ποσοστό πάνω του 51% στο Ελληνικό Δημόσιο, μειώνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό των 1.800 ευρώ. Το επίδομα (έξοδα) "περιποίησης πελατείας" καταργείται και το ποσό της ενίσχυσης χαμηλόμισθων παραμένει και καταβάλλεται κατά τα ισχύοντα στους εργαζόμενους με συνολικές μηνιαίες αποδοχές μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ και μόνο κατά το αναλογούν μηνιαίο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού (1.500 ευρώ). Το κατά μήνα ποσό, που προκύπτει από την παραπάνω μείωση των αποδοχών, παρακρατείται κατά μήνα από το συνολικό ποσό μηνιαίας μισθοδοσίας των εργαζομένων και θεωρείται ότι βαρύνει αναλογικά τα ποσά των κάθε φύσεως και ονομασίας αποδοχών, επιδομάτων αποζημιώσεων, πρόσθετων ενισχύσεων και αμοιβών γενικά, με εξαίρεση το βασικό μισθό και τα επιδόματα πολυετίας, βαθμού, επιστημονικό και οικογενειακής κατάστασης (γάμου και τέκνων). 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρμογή και επί των εταιρειών μετοχικού ενδιαφέροντος της ..., στις οποίες η Τράπεζα κατέχει από μόνη της ή από κοινού με άλλες θυγατρικές της, ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου τους μεγαλύτερο του 50%. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξυπηρετούν λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, που συνδέεται ιδίως με το πρόγραμμα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της ως άνω κρατικής Τράπεζας και του Ομίλου της, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημοσίων οικονομικών εν γένει και κατισχύει κάθε αντίθετης ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου ή οργανισμού έχοντος ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη συμβατική ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή απόφασης Διοίκησης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή πρακτικών συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού αναφέρεται ότι: "Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των ΔΕΚΟ, επηρεάζουν άµεσα βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, όπως το έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος, την απασχόληση, τις επενδύσεις και το ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης... Στο πλαίσιο αυτό, η εξυγίανση και ανάπτυξη των ΔΕΚΟ αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος που στοχεύει στη συγκράτηση των δαπανών, στην ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Χαρακτηριστικά µεγέθη των περισσότερων ΔΕΚΟ καταδεικνύουν ότι τα συνολικά έσοδά τους µειώνονται συνεχώς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο καθαρός δανεισµός τους.. υπερβαίνει τα ετήσια έσοδα. Από την άλλη πλευρά, ο µέσος µισθός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τοµέα και κατά 44,1% µεγαλύτερος του δηµοσίου. .. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ρυθµίσεις για την αναπροσαρµογή των αποδοχών στην ... και τις εταιρείες του Οµίλου της..¨" "Η ..., ιδίως λόγω διαρθρωτικών προβληµάτων, της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας που ανέκυψε από το 2008 και της ανάγκης διενέργειας υψηλών προβλέψεων, από τη χρήση 2009 εµφανίζει υψηλά ζηµιογόνα αποτελέσµατα. Επίσης, µε βάση τόσο το σηµερινό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τα αποτελέσµατα του τελευταίου stress test, είναι επιτακτική ανάγκη γενναίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ώστε να θωρακιστεί και να επιτύχει τους αναγκαίους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας..... Οι ρυθµίσεις που προτείνονται σκοπούν στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, που συνδέεται ιδίως µε την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη βιωσιµότητα της ... και του Οµίλου της και υλοποιούν µέρος του σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και του Οµίλου της γενικότερα, καθώς και της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της. Οι παρούσες ρυθµίσεις προχωρούν σε περικοπή των λειτουργικών δαπανών της ... και του Οµίλου της, µέσω µείωσης των μικτών μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων”. Κατά την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 11 του ν.3899/2010 και το με βάση την οικεία αιτιολογική έκθεση σκοπό θέσπισης της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, που συνδέεται ιδίως με την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιμότητα της Αγροτικής Τράπεζας και του Ομίλου της στα πλαίσια του σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Τράπεζας η αναπροσαρμογή των αποδοχών του προσωπικού τους δεν εξυπηρετούσε μόνο ελάφρυνση του μισθολογικού κόστους της Τράπεζας και των εταιρειών του ομίλου της αλλά κυρίως την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών προς τις αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες. Η ανωτέρω, με βάση την επίμαχη διάταξη αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων δεν τίθεται υπό την αίρεση της παραμονής της Τράπεζας και του Ομίλου της στον δημόσιο τομέα αλλά η θεσπιζόμενη αναπροσαρμογή ισχύει και εάν οι εταιρείες αυτές στη συνέχεια ιδιωτικοποιούνταν και συνέχιζαν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Αντίθετη ερμηνεία, ότι δηλαδή η ανωτέρω αναπροσαρμογή ορίζεται μόνον για την περίοδο που η Αγροτική ανήκε στο δημόσιο τομέα και αίρεται σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης αυτής και των εταιρειών του ομίλου της αναιρείται και από το σκοπό θέσπισής της που, μεταξύ άλλων, είναι και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας αυτών.
2. Ο ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ Α` 226/27-10-2011), ορίζει στο άρθρο 31 αυτού υπό τον υπέρτιτλο " Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα "ότι : 1. α) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α` 212), με εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 3864/2010 (Α` 119) και άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α` 152), εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους... β) Το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβής προσωπικού εφαρμόζεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β` του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: "αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." (ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού. ββ) το Δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/ 2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών." 3. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά τη ν 31.12.2009. Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, μικρότερο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο το όριο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ κατά μήνα.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 31 του ν.4024/2011 επήλθαν περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων στην ..., μεταξύ των οποίων και του αναιρεσείοντος. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, με βάση και την αιτιολογική έκθεση, βρίσκουν αιτιολογικό έρεισμα στην έκτακτη και πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση που αντιμετώπισε η Χώρα, ,σκοπός του νομοθέτη ήταν να αντιμετωπίσει την οξεία δημοσιονομική κρίση και να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά, κατά τρόπο μόνιμο, η λήψη των ανωτέρω ρυθμίσεων εντάσσεται στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ώστε, όπως επί λέξει αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, "να διαφυλαχθεί η υπόσταση και η προοπτική της χώρας”. Με τις ανωτέρω διατάξεις των ν.3899/2010 και 4024/2011 καταργήθηκαν οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος τους ρυθμίσεις που ήταν αντίθετες στα οριζόμενα από αυτές και η επαναφορά στο μισθολογικό καθεστώς στο προ της έναρξης της ισχύος των διατάξεων αυτών προϋποθέτει νέα κανονιστική διάταξη για την επαναφορά.
5. Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 παρ.1 εδ. α του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνο, αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή εάν εφαρμοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και εάν εφαρμοσθεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερμηνεία του κανόνα δικαίου, δηλαδή όταν το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σε αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε ως κακή εφαρμογή, ήτοι εσφαλμένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης που καταλήγει σε εσφαλμένο συμπέρασμα με τη μορφή του διατακτικού. (ΟλΑΠ 1/2016, ΟλΑΠ 2/2013, ΟλΑΠ 7/2006).
6. Στην προκειμένη περίπτωση από τα διαδικαστικά έγγραφα, παραδεκτώς επισκοπούμενα, προκύπτει η ακόλουθη διαδικαστική πορεία της υπόθεσης: Ο ενάγων, με την από 28-11-2014 με αριθμό κατάθεσης …/10-12-2014 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχυρίσθηκε ότι προσλήφθηκε από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία “... Α.Ε.Γ.Α." στις 20-9-1982, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, και απασχολήθηκε έκτοτε ως υπάλληλος αυτής, εξελιχθείς στο βαθμό του Διευθυντή από 20-6-2006 μέχρι την 31-7-2014, οπότε και αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος. Ότι η εναγομένη, ενώ οι μετοχές της μεταβιβάσθηκαν από 27-7-2012 στον όμιλο της ... και αποσυνδέθηκε έκτοτε από την Αγροτική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, παρανόμως έκτοτε συνέχισε να του καταβάλει και μετά την ημερομηνία αυτή μέχρι και την αποχώρησή του τις αποδοχές του έτσι όπως είχαν μειωθεί δυνάμει των Ν. 3899/2010 (άρθρο 11) και 4024/2011 (άρθρο 31) στο ποσό των 5.415,06 ευρώ μηνιαίως και ότι από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι την αποχώρησή του (31-7-2014) θα έπρεπε να του καταβάλει μηνιαίες αποδοχές ύψους 6.836,31 ευρώ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν τον Δεκέμβριο του 2010.πριν την μείωση που επέφεραν οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ζήτησε δε, μετά νόμιμη μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη οφείλει να του καταβάλει νομιμοτόκως τα κάτωθι ποσά: α) το ποσό των 43.585,98 ευρώ για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 31-7-2014,διαφορά για αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας του έτους 2014,διαφορά αναλογίας δώρου Χριστουγέννων 2014 και διαφορά για επίδομα ισολογισμού έτους 2012 β) το ποσό των 45.802,92 ευρώ για διαφορά αποζημίωσης λόγω αποχώρησης με τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος κατ' άρθρο 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955,επικουρικά το ποσό των 21.948,75 ευρώ και γ)το ποσό των 38.800,12 ευρώ για διαφορά αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας που εδικαιούτο με βάση το ομαδικό ασφαλιστήριο. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την 993/2016 απόφασή του δέχθηκε εν μέρει την αγωγή για το ποσό των 104.334,85 ευρώ νομιμοτόκως κατά τις εκεί διακρίσεις. Ύστερα από άσκηση έφεσης κατ' αυτής της εναγομένης εκδόθηκε η εδώ αναιρεσιβαλλομένη απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η έφεση, εξαφανίστηκε η εκεί εκκαλουμένη, δικάστηκε εκ νέου η αγωγή και απορρίφθηκε αυτή στο σύνολό της ως μη νόμιμη. Με τους λόγους της αιτήσεως, πρώτο, δεύτερο και τρίτο (κατά το 2ο σκέλος του), από τον αρ.1 του άρθρου 559ΚΠολΔ αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11παρ.1 του ν.3899/2010 και 31 του ν.4024/2011 με επίκληση ότι στο ρυθμιστικό πεδίο των ανωτέρω διατάξεων δεν υπάγεται το προσωπικό της ... από τις 27.07.2012, οπότε μεταβιβάστηκε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της στην ... και έχει αποσυνδεθεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 1 του ν.3429/2005.
Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο με την κρίση του ότι οι αιτούμενες με την αγωγή διαφορές αποδοχών και επιδομάτων για το από τις 27-7-2012 και εντεύθεν χρονικό διάστημα, οπότε η ... αποσυνδέθηκε από τον δημόσιο τομέα, καθώς και αποζημίωσης αποχώρησης προδιοριζόμενες με βάση τις μηνιαίες αποδοχές όπως είχαν διαμορφωθεί κατά μήνα Δεκέμβριο του 2010, πριν τη μείωση που επέφεραν οι ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 11 του ν.3899/2010 και 31 του ν.4024/2011, είναι μη νόμιμες, δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και υπαγωγή αυτές, τις οποίες αντιθέτως ορθώς ερμήνευσε και προσηκόντως εφάρμοσε. Τούτο διότι οι επελθούσες περικοπές στις αποδοχές του αναιρεσείοντος κατ'εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3899/2010 δεν τέθηκαν υπό τον όρο της παραμονής της Αγροτικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της στο δημόσιο τομέα, ώστε σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής τους να αίρεται η ανωτέρω νομοθετική παρέμβαση, με τις διατάξεις αυτές εξορθολογίστηκαν οι αμοιβές του προσωπικού της κρατικής Τράπεζας και των εταιρειών του ομίλου της προς εξυπηρέτηση λόγου δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενου ιδίως με το πρόγραμμα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσής τους αλλά και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, στα πλαίσια των μέτρων εξυγίανσης επήλθε και η επικαλούμενη μεταβίβαση των μετοχών της εργοδότριας εταιρείας στην ... και η λειτουργία της στον ιδιωτικό τομέα, η δε διατήρηση των ανωτέρω περικοπών είναι συμβατή με τον ανωτέρω επιδιωκόμενο σκοπό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της, και ακόμη η επαναφορά των αποδοχών στο ύψος πριν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής προϋπέθετε νέα κανονιστική ρύθμιση που δεν υφίσταται.. Η υποστηριζόμενη από τον αναιρεσείοντα εκδοχή, ότι η ανωτέρω αναπροσαρμογή ορίζεται μόνον για την περίοδο που η Αγροτική ανήκε στο δημόσιο τομέα και αίρεται σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης αυτής και των εταιρειών του ομίλου της, δεν συνάγεται από τη διάταξη αυτή, αναιρείται δε και από το σκοπό θέσπισής της που, μεταξύ άλλων, είναι και η στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Περαιτέρω, οι επίμαχες αξιώσεις λόγω της επικαλούμενης μείωσης των αποδοχών του αναιρεσείοντος κατά τη διάταξη του άρθρου 31 του ν.4024/2011, ρύθμιση που εντάσσεται στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας με την οποία επήλθαν μειώσεις στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την εφαρμογή ανώτατου ορίου μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών του προσωπικού τους, δεν είναι νόμιμες. Tούτο διότι με την ανωτέρω διάταξη επήλθαν μειώσεις στις αποδοχές του αναιρεσείοντος, από την έναρξη ισχύος της καταργήθηκαν αντίθετες προϋφιστάμενες ρυθμίσεις, από όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας ή ατομικής συμφωνίας που καθόριζαν αποδοχές και πρόσθετες απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που ορίζονται στη διάταξη αυτή και ως εκ τούτου για την επαναφορά της μισθολογικής κατάστασης του αναιρεσείοντος στο προ της έναρξης της ισχύος της ανωτέρω διάταξης ύψος απαιτείται να ορίζεται αυτό από νεότερη κανονιστική διάταξη, συνθήκη που στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει Επομένως, οι λόγοι της αιτήσεως πρώτος και δεύτερος, από τον αρ. 1 του άρθρου 559ΚΠολΔ, και ο τρίτος κατά το δεύτερο μέρος του, ενιαίως κρινόμενοι, είναι αβάσιμοι.
7. Με τον τρίτο λόγω της αιτήσεως (κατά το πρώτο σκέλος) αποδίδεται η από τον αρ.1 του άρθρου 559ΚΠολΔ αναιρετική πλημμέλεια, με επίκληση ότι η προσβαλλομένη εσφαλμένα εφάρμοσε τις διατάξεις του πδ 178/2002 και του π.δ. 578/1988, που δεν ήταν εφαρμοστέες. Ειδικότερα ο αναιρεσείων με το λόγο αυτό, στον οποίο ενσωματώνει την ακόλουθη σκέψη της προσβαλομένης, ότι: "με την με αριθμό Συν. 46/27-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 2208/27-7-2012) ανακλήθηκε η άδεια της ..., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3601/2007, τέθηκε αυτή σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3601/2007 και ορίσθηκε ειδικός εκκαθαριστής, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. Ακολούθως, όσον αφορά την επιλεγείσα λύση εξυγίανσης, δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 4/27-7-2012 (ΦΕΚ Β 2209/27-7-2012), κρίθηκε ως πρόσφορο μέτρο η συνέχιση των τραπεζικών εργασιών της ΑΤΕ και η εξασφάλιση του συνόλου των καταθέσεων με την ενσωμάτωση τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Έτσι επιλέχθηκε η ενσωμάτωση με μεταβίβαση των επιλεγμένων υγιών περιουσιακών στοιχείων της “…” στην “….”, μεταξύ των οποίων και της θυγατρικής εταιρείας του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος “….” (εναγόμενη), η οποία έκτοτε κατέστη θυγατρική της ... ΑΕ, στην οποία μεταβιβάσθηκαν στις 27-7-2012 στο σύνολο τους οι κατά 100% ανήκουσες στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μετοχές αυτής. Με την εν λόγω μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εναγομένης ..., μεταβιβάσθηκε στην ... η συνολική ιδιοκτησία επί της εναγομένης ..., στο πλαίσιο δε αυτής της μεταβίβασης, μεταβιβάσθηκαν ως είχαν κατά την ημερομηνία αυτή όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλες οι σχετικές έννομες σχέσεις αυτής με τρίτους, άρα και οι διαμορφωμένες κατά το χρόνο της μεταβίβασης σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της, το ύψος και η εν γένει κατάσταση των αμοιβών του οποίου λήφθηκε υπόψη για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην ..., όλα δε τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το ύψος των αμοιβών του προσωπικού της εναγομένης ..., όπως αυτές (αμοιβές) είχαν διαμορφωθεί κατ' εφαρμογή των Ν. 3899/2010 και 4024/2011, απαγορευόταν να μετατραπούν λόγω του ίδιου του περιστατικού της μεταβίβασης, διότι τα αλλοιωμένα περιουσιακά στοιχεία θα διαφοροποιούνταν σε σχέση με αυτά που είχαν αποτιμηθεί από τους ελεγκτές πριν την έκδοση της απόφασης της μεταβίβασης και έτσι θα υπονομευόταν ο νομοθετικός στόχος της εξυγίανσης της μεταβιβασθείσας επιχείρισης. Κατόπιν των ανωτέρω η εναγομένη νομίμως εξακολούθησε από 27-7-2012 και εντεύθεν την καταβολή στους εργαζομένους της - και στον ενάγοντα - τις αμοιβές τους, όπως το ύψος αυτών είχε διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 του Ν. 3899/2010 και 31 του Ν. 4024/2011, και συνεπώς οι ένδικες αξιώσεις κρίνονται απορριπτέες ως μη νόμιμες”, μέμφεται την προσβαλλομένη για εσφαλμένη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Όμως, από την προσβαλλόμενη απόφαση δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η εξαγορά της ... αποτελεί μεταβίβαση επιχείρησης κατά το π.δ 178/2002 ,αφού αντίθετα αναφέρεται στο ληφθέν από την απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 4/27-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2209/27-7-2012), εξυγιαντικό μέτρο της εντολής μεταβίβασης των μετοχών της στην ... (ν.3601/2007 άρθρα 63Β,63Δ και 68), και συνεπώς ο λόγος, κατά το μέρος αυτό, ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης και είναι απαράδεκτος, ενώ τα λοιπά αναφερόμενα εκεί συνιστούν επιχειρήματα προς επίρρωση του ότι η μεταβίβαση των μετοχών της ... στην ... δεν συνεπάγεται επαναφορά της μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της στο καθεστώς πριν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 του ν.3899/2010 και 31 του ν.4024/2010 διότι θα ανέτρεπε το σκοπό εξυγίανσης της ....
8. Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού και γι` αυτό προϋποθέτει κρίση επί της ουσίας και διατύπωση αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν η έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντίφαση των αιτιολογιών αναφέρονται στη σκέψη της απόφασης με την οποία η αγωγή κρίθηκε νόμιμη, στηριζόμενη σε ορισμένες διατάξεις ή μη νόμιμη Ολ.ΑΠ 3/1997, ΑΠ 76/2019, ΑΠ 1482/2019). Στην προκείμενη περίπτωση με τον τέταρτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως από τον αρ.19 του άρθρου 559ΚΠολΔ προβάλλεται η αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης βάσης, επειδή υπό τα διαλαμβανόμενα στην αγωγή ότι η εργοδότρια εταιρεία από τις 27-7-2012 αποσυνδέθηκε από τον δημόσιο τομέα και συνέχισε τη λειτουργία της στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία και η προσβαλλόμενη υιοθετεί, έκρινε ως μη νόμιμες τις επίμαχες αξιώσεις χωρίς να αιτιολογεί την κρίση της για το κρίσιμο ζήτημα της εξακολούθησης της ισχύος των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 11 του ν.3899/2010 και 31 του ν.4092/2011 στο προσωπικό της εργοδότριας αναιρεσίβλητης. Η με το ανωτέρω πραγματικό αποδιδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση αναιρετική πλημμέλεια, που αναφέρεται στη σκέψη της απόφασης με την οποία κρίθηκε μη νόμιμη η αγωγή, μείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν ιδρύει τον επικαλούμενο λόγο από τον αρ.19 του άρθρου 559ΚΠολΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη. Επομένως ο τέταρτος λόγος της αιτήσεως είναι απαράδεκτος..
9. Με τις σκέψεις αυτές και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, που κατέθεσε προτάσεις, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημα της τελευταίας (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ.2).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 14-10-2019 αίτηση περί αναιρέσεως της 2941/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
-Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στην πληρωμή χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Iουνίου 2021.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 7 Ιουλίου 2022.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ