Απόφαση

Αριθμός 1245/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές, Δήμητρα Κοκοτίνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρετή Παπαδιά, Πελαγία Ακάσογλου, Δήμητρα Ζώη και Ιωάννα Μαργέλλου-Μπουλταδάκη, αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του, την 20η Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1) Λ. Α. του Α.,2) Θ. Α. του Χ., 3) Θ. Κ. του Δ., 4) Θ. Τ. του Χ., κατοίκων Θεσσαλονίκης που παραστάθηκαν οι με α/α 2ος και 3ος δια και οι με α/α 1ος και 4ος των αναιρεσειόντων μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Πολυτίμης Τασίκα, που κατέθεσε προτάσεις.
Της αναιρεσίβλητης: αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία "ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αναστάσιου Ταρπινίδη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 21-12-2015 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν η 17138/2017 οριστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, η 175/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας, ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 28-3-2019 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Εισηγητής ορίσθηκε η αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά. Η πληρεξούσια των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στα δικαστικά έξοδα.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. O κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 6/2019, ΟλΑΠ 4/2018, ΟλΑΠ 4/2005). Με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α` 141) προστέθηκε άρθρο 1Β στο ν. 2362/1995 (Α` 247) περί Δημοσίου Λογιστικού, με το οποίο, ορίσθηκαν τα εξής: "1. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση και τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314). 2. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (...) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 3. Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός .. και .. . 4. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές...”. Εξάλλου, με το άρθρο 50 παρ. 1εδ. α` του ν. 3943/2011 (Α` 66) προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του άνω νόμου 2362/1995 τελευταίο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο " Αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους ΟΚΑ προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι φορείς που περιλαμβάνονται στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης καθορίζονται κατ` αρχήν από το νόμο. Για την κατάταξη, όμως, ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται προηγούμενη κρίση σχετικά με τη συνδρομή των τασσόμενων στις οικείες διατάξεις κριτηρίων. Δηλαδή, προκειμένου να υπαχθεί ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζεται αν το εν λόγω πρόσωπο ελέγχεται και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από την Κεντρική Διοίκηση (Ολ ΣΤΕ 3404/2014, ΑΠ 113/2017, ΣΤΕ 2497/2013,ΟΛ.ΕΣυν.192/2000).
Ο ν. 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016”, στην παράγραφο Γ’, υποπαράγραφο Γ του άρθρου πρώτου αυτού, υπό τον τίτλο "Μισθολογικές Διατάξεις του Δημοσίου Τομέα”, περ. 1 και 12, ορίζει, αντίστοιχα, τα εξής: "1 Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013" και "12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1-1-2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιριών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). [...]. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2”. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προς εφαρμογή του εγκριθέντος με το ν. 4046/2012 δεύτερου Μνημονίου Συνεννόησης, ο νομοθέτης, αφού διαπίστωσε ότι η οικονομική ύφεση συνεχίζεται και ότι η Χώρα εξακολουθεί να έχει συνεχή προβλήματα με τη φορολογική "συμμόρφωση”, την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Κράτος και την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποφάσισε να λάβει και πάλι, μεταξύ άλλων, ως άμεσο μέτρο στο πλαίσιο αυτό για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, με την επίμαχη διάταξη της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του εν λόγω ν. 4093/2012 την ένταξη από 1-1-2013 του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο που είχε θεσπιστεί με το ν.4024/2011.Το μέτρο αυτό αποτελεί τμήμα ευρύτερου, ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής "Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016" και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας που αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών της Χώρας όσο και τη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής κατάστασης δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών που συνιστούν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμενους να δικαιολογήσουν κατ' αρχήν τη λήψη μέτρων ρύθμισης μισθολογικών δαπανών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι συνδέεται με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και τα αναφερόμενα στην περ.12 της παραγράφου Γ’, υποπαράγραφο Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 νομικά πρόσωπα λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και λόγω ακριβώς της ουσιαστικής ένταξής τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και του σκοπού τους, είναι δυνατή, με ειδική νομοθετική πρόβλεψη, η υπαγωγή τους σε καθεστώς μισθολογικών μέτρων που αποσκοπούν στην αναμόρφωση του συστήματος οικονομικών απολαβών του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. (Ολ.ΑΠ1/2021). Στις ρυθμίσεις των ανωτέρω διατάξεων υπάγεται και νπιδ που έχει συσταθεί για επίτευξη δημόσιου σκοπού, ελέγχεται αυτό από το δημόσιο με την άσκηση επιρροής επί της διοικήσεώς του με συμμετοχή στην πλειοψηφία της διοίκησής οργάνων αυτού και τελεί σε καθεστώς έντονης εξάρτησης από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) και νπιδ του ευρύτερου δημοσίου τομέα και από τα οποία χρηματοδοτείται. (πρβλΟλ.5/2022)
2. Από την προσβαλλόμενη απόφαση, παραδεκτώς επισκοπούμενη (ΚΠολΔ561 αρ.2), προκύπτει ότι το Εφετείο δέχθηκε ανελέγκτως τα ακόλουθα: Ότι δυνάμει του από 30-12-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξ. αριθμ. .../30-12-1998, συστάθηκε μεταξύ α) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.), β) του Δήμου Σταυρούπολης, γ) του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), δ) του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Κ.Μ.Σ.Τ.) και ε) του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ.Κ.Ο.Θ) η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Μονή Λαζαριστών. Ότι ακολούθως στις 10-2-2011 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας (νομίμως καταχωρημένου στα ως άνω βιβλία εταιρειών με αριθμ. .../22-2-2011) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί Δήμων και Κοινοτήτων "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" και υπεισήλθε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε όλα τα εκ του εταιρικού σκοπού δικαιώματα και υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Παύλου Μελά. Ότι κατά το άρθρο 3 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας ο σκοπός της είναι πνευματικός, καλλιτεχνικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και σε καμμία περίπτωση κερδοσκοπικός. Ειδικότερα σκοποί της είναι: 1)Η συνολική λειτουργία, συντήρηση και επιμέλεια του κτηρίου της Μονής Λαζαριστών. 2) Η διατήρηση του ως άνω κτηρίου ως ζωντανού κυττάρου της εν γένει πολιτιστικής και πνευματικής ζωής της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή της εταιρείας στην πολιτιστική, καλλιτεχνική και πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης, της χώρας και της Ευρώπης. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της τέχνης και της καλλιτεχνίας. 3)0 συντονισμός των δραστηριοτήτων των χρηστών του ως άνω κτηρίου, οι οποίοι για το σκοπό αυτό θα θέτουν έγκαιρα στα αρμόδια όργανα της εταιρίας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του Συγκροτήματος της μονής Λαζαριστών. 4) Η μέσω των πόρων αυτής κάλυψη των κοινοχρήστων δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και επιμέλειας του κτηρίου... και 5) Η εκμετάλλευση χώρων του κτηρίου. Ότι κατά το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω καταστατικού, στην εταιρεία συμμετέχουν οι εξής πέντε φορείς: 1) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Ο Δήμος Παύλου Μελά, 3) Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 4) Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και 5) Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως ιδιοκτήτης του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ως διάδοχος των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης επί του κτηρίου), εισφέρουν στην εταιρεία τη χρήση του όλου κτιρίου. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου ως άνω Καταστατικού πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι: α) οι συνδρομές των μελών της, β) τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων του κτηρίου, γ) τυχόν χορηγίες τρίτων και δ) τυχόν επιχορηγήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτού, τη διοίκηση της εταιρείας, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της και τη διαχείριση των συμφερόντων και της περιουσίας της έχει το Δ. Σ., το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, ήτοι από τον εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., από τον εκάστοτε Δήμαρχο Παύλου Μελά, ως Διαχειριστή της εταιρείας, τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ο.Σ.-Κ.Ο.Θ.. Ότι κατά το άρθρο 12 &4 του ίδιου ως άνω Καταστατικού, οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να εισφέρουν στην εταιρεία κατ' έτος ο καθένας τα εξής ποσά: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 60.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 17,39%, ο Δήμος Παύλου Μελά 60.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 17,39%, το Κ.Θ.Β.Ε. 130.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 37,68 %, το Κ.Μ.Σ.Τ. 90.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 26,09 % και το Ε.Τ.Ο.Σ.-Κ.Ο.Θ. 50.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,45 % . Ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ως άνω Καταστατικού η ανωτέρω εταιρεία και οι εταίροι αυτής αποδέχονται την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού επί των δραστηριοτήτων και αποφάσεων αυτών σε σχέση με τους σκοπούς του παρόντος. Ότι οι ενάγοντες, δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσελήφθησαν από την εναγομένη ο πρώτος και δεύτερος την 1-9-1999 ως εργάτης -συντηρητής κτιρίου και ως ηλεκτροτεχνίτης αντίστοιχα, η τρίτη στις 2-7-2000 ως καθαρίστρια και ο τέταρτος στις 10-11-1999 ως ηλεκτροτεχνίτης... Ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας τους συμφωνήθηκε να καθορίζονται για τον πρώτο και την τρίτη από τις εκάστοτε ισχύουσες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών -Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα”, και για τον δεύτερο και τον τέταρτο από τις εκάστοτε ισχύουσες ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., που καθορίζουν "τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών (καταστημάτων -οικοδομών-πλοίων κλπ)”. Ότι η εναγομένη, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, αποτελεί μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία επιχορηγείται όπως προαναφέρθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Παύλου Μελά, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ανήκοντα στον δημόσια τομέα με εισφορές τους κατά ποσοστό 34,78 % ετησίως. Ότι και τα έτερα μέλη που απαρτίζουν την εναγομένη την επιχορηγούν με χρήματα, που λαμβάνουν, ως επί το πλείστον από κρατικές επιχορηγήσεις, δοθέντος ότι αυτές (οι κρατικές επιχορηγήσεις) είναι η κύρια πηγή εσόδων τους (βλ. προσκομιζόμενους ισολογισμούς του Κ.Θ.Β.Ε. και του Κ.Μ.Σ.Τ.). Ιδίως όσον αφορά το Κ.Θ.Β.Ε., που επιβαρύνεται και με την μεγαλύτερη ετήσια εισφορά 37,68 %, αυτό επιβαρύνει, με τη σειρά του, τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού αντλεί πόρους, κατά κύριο λόγο, από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού Ότι συνεπώς η εναγομένη χρηματοδοτείται έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 %, ενόψει μάλιστα του ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από τις εισφορές των μελών της, ενώ τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των χώρων, τη διαχείριση φεστιβάλ κ.λ.π. αντιστοιχούν στο 1/6 περίπου και λιγότερο του προϋπολογισμού της (βλ. προσκομιζόμενους προϋπολογισμούς ετών 2009 -2017). Ότι, εξάλλου, η εναγομένη δεν χαρακτηρίζεται από "πλήρη διοικητική αυτονομία”, διότι ναι μεν το Δημόσιο δεν διορίζει απευθείας τα μέλη του Δ.Σ., αλλά το πράττει έμμεσα, αφού εκτός από τους αιρετούς Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο του Δήμου Παύλου Μελά, στο Διοικητικό της Συμβούλιο, μετέχουν ,όπως αναφέρθηκε ήδη, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.. ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 3 του Ν.2773/1994), ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ.. ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΟΣΚΟΘ. Ότι από τα προαναφερόμενα η εναγομένη εμπίπτει στη ρύθμιση του ν.4093/2012 καθόσον επιχορηγείται τακτικά από πόρους των άνω φορέων των ΟΤΑ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της. Ότι η εναγομένη, υποχρεώθηκε να μειώσει τις αποδοχές του προσωπικού της, συμμορφούμενη στις επιταγές του Ν.3833/2010, δοθέντος ότι ανήκει σε φορείς που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 05/12679/21-4-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 2/39172/0022/20-7-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ ήδη από το έτος 2013, εφαρμόζει τις σχετικές ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου (υποπαρ. 1 και 12 της παρ.Γ’ του Ν. 4093/2012), για τον υπολογισμό των καταβαλλομένων αποδοχών των εργαζομένων της, μεταξύ των οποίων και οι ενάγοντες. Με βάση τα περιστατικά αυτά το Εφετείο δέχθηκε την έφεση της εναγομένης, εξαφάνισε την εκεί εκκαλουμένη που είχε κρίνει ότι η εναγομένη δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ αρ.1 και 12, της παραγράφου Γ’ του Ν. 4093/2012, δίκασε εκ νέου την αγωγή και απέρριψε αυτή. Με τις ανωτέρω παραδοχές το δικαστήριο της ουσίας ορθώς ερμήνευσε και προσηκόντως εφάρμοσε τις ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω στον αρ.1 της παρούσας. Τούτο διότι η ανωτέρω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει συσταθεί από τα ανωτέρω νπδδ και νπιδ που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό αφού επιδιώκει την προστασία και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της λειτουργίας και συντήρησης του ιστορικού κτηρίου της Μονής Λαζαριστών και την προώθηση του πολιτισμού, εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού το Δημόσιο εξασφαλίζει τον έλεγχο αυτής αφού η διοίκηση, ήτοι τα 3/5 των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, είναι διορισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού πρόσωπα και συγκεκριμένα οι εκάστοτε πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νπιδ μελών του που ορίζονται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, χρηματοδοτείται από τα ανωτέρω μέλη της κατά ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της και συγκεκριμένα κατά 34,78% από την Περιφέρεια και το Δήμο και από τα λοιπά μέλη της νπιδ που αντλούν πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπό τα διαλαμβανόμενα η αναιρεσίβλητη εταιρεία ναι μεν έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, δεν αποτελεί ωστόσο αυτόνομο νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, αλλά πρόκειται για ετεροκαθοριζόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, παρέχει δημόσιο σκοπό και τελεί σε καθεστώς έντονης εξάρτησης από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου και Περιφέρειας), και των νπιδ στα οποία ανήκει Επομένως, η αναιρεσίβλητη εταιρεία υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου πρώτου, παραγράφου Γ, υποπαραγράφου Γ περ.1 και 12 του ν. 4093/2012. και ο πρώτος λόγος της αιτήσεως, από τον αρ.1 του άρθρου 559ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ` ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδείξεις που προσκομίσθηκαν. Στην προκείμενη περίπτωση με τον δεύτερο λόγο της αιτήσεως, από τον αριθμό 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του το επικληθέν και προσκομισθέν από τους αναιρεσείοντες στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με αρ. πρωτ.150/2010 έγγραφο της αναιρεσίβλητης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το οποίο αυτή αιτείτο γνωμοδότηση περί του αν η ίδια εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των περί μειώσεως των αποδοχών διατάξεων του ν.3833/2010, στο οποίο αναφέρεται ότι η αναιρεσίβλητη δεν επιχορηγείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδεικνύει κατά τους ισχυρισμούς τους, τον συναφή ουσιώδη ισχυρισμό τους και της ως εκ τούτου μη υπαγωγής στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου πρώτου παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ αρ..1 και 12 του ν.4093/2012. Ο λόγος αυτός είναι προεχόντως απαράδεκτος ως ερειδόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Τούτο διότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν διαλαμβάνει παραδοχές περί άμεσης χρηματοδότησης της αναιρεσίβλητης από τον Κρατικό προϋπολογισμό αλλά από εισφορές των μελών της, μεταξύ των οποίων και των νπιδ που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξάλλου προβάλλεται και αλυσιτελώς διότι με βάση τις παραδοχές της, το αποδεικτικό πόρισμα αυτής θεμελιώνεται επαρκώς στα γενόμενα ανελέγκτως δεκτά περί του ότι η αναιρεσίβλητη εταιρεία ανήκει στο δημόσιο τομέα αφού συστάθηκε από νπδδ και νπιδ που ανήκουν με βάση τα κριτήρια του σκοπού σύστασης και της χρηματοδότησής τους, στο Δημόσιο τομέα, επιδιώκει δημόσιο σκοπό και ελέγχεται από το Δημόσιο .
4. Με τις σκέψεις αυτές, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων επειδή η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. (ΚΠολΔ 179).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 28-3-2019 αίτηση περί αναιρέσεως της 175/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
.- Και Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2021.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 7 Ιουλίου 2022.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ