Απόφαση

Αριθμός Απόφασης 4608/2021
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 3°
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαγδαληνή Φαχουρίδου, Προεδρεύουσα Εφέτη, που όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ελένη Καρρά.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΑΑΔΟΣ ... Α.Ε» που εδρεύει στο ... Ρόδου, ΑΦΜ: ... και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... Α.Ε» που εδρεύει στη Ρόδο, ..., ΑΦΜ: ... και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ... του …, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός ..., ΑΦΜ: ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο του δικηγόρο, Κωνσταντίνο Κάπο, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ.
Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος άσκησε την από 8-5-2020 αγωγή του, κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, η οποία κατατέθηκε στην γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2020. Επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 263/2021 οριστική απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, αντιμωλία των διαδίκων, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή. Κατ’ αυτής παραπονούνται οι ως άνω ηττηθείσες εναγόμενες και ήδη εκκαλούσες με την από 6-5-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. [ΕΚΕΜ: .../2021] έφεσή τους, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εκκαλούντων και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσίβλητου που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά παρέδωσε στην αρμόδια Γραμματέα της έδρας την από 3-9-2021 δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ προκατέθεσαν τις έγγραφες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη από 6-5-2021 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης, .../2021 έφεση κατά της με αριθμό 263/2021 οριστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε την από 8-5-2020 αγωγή, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών-εργατικών διαφορών (άρθρ. 591, 614 παρ. 3 ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, (άρθρα 495 παρ.1 και 2, 500, 511, 513 παρ.1 περ. β’ εδ. α’, 516 παρ.1, 517 εδ. α’ και 518 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.), δεδομένου ότι η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στον αντίκλητο δικηγόρο των εκκαλουσών εταιριών στις 6-4-2021, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. .../6-4-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..., ενώ η έφεσή τους κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 6-5-2021. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρα 532, 591 παρ. 1 εδάφ. α’ Κ.Πολ.Δ.) και να εξεταστεί περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1, 591 παρ. 1 εδάφ. α’ Κ.Πολ.Δ.).
Με την από 8-5-2020 (Αριθμός κατάθεσης δικογράφου: …/2020) αγωγή του, στρεφομένης κατά των αντιδικούν του και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο ενάγων εκθέτει ότι τυγχάνει πιλότος και ότι προσελήφθηκε στις 27-7-2016 από την πρώτη εναγόμενη ξενοδοχειακή εταιρία με σύμβαση εργασίας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου για να εργασθεί ως χειριστής αεροσκάφους της ιδιοκτησίας της, έναντι μηνιαίων αποδοχών 4.170 ευρώ (μικτά). Ότι παρότι πρόσφερε προσηκόντως τις υπηρεσίες του η πρώτη εναγόμενη δεν του κατέβαλε τις δεδουλευμένες αποδοχές του χρονικού διαστήματος από τις 27-7-2016 έως την 30-6-2017 μέχρι την άσκηση της αγωγής, παρά τις οχλήσεις του. Οτι με την από 30-4-2019 γνωστοποίηση ουσιωδών όρων εργασίας ενημερώθηκε ότι από τις 1-5-2019 μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη δεύτερη εναγόμενη ξενοδοχειακή εταιρία, η σύμβαση εργασίας του, σύμφωνα με το ΠΔ 178/2002 η οποία έτσι κατέστη από το χρόνο εκείνο εργοδότρια του και υπόχρεη καταβολής των ως άνω δεδουλευμένων αποδοχών του, σωρευτικά με την πρώτη εναγόμενη, λόγω μεταβίβασης αιτία πώλησης από την πρώτη στη δεύτερη εναγόμενη του αεροσκάφους και της ξενοδοχειακής μονάδας που αυτό εξυπηρετούσε. Ότι περαιτέρω η δεύτερη εναγόμενη του οφείλει τις δεδουλευμένες αποδοχές μηνός Μαίου 2019, καθώς και το δώρο Χριστουγέννων 2019, ενώ αμφότερες, του οφείλουν το δώρο εορτών Χριστουγέννων έτους 2016, το δώρο εορτών Πάσχα έτους 2017, το επίδομα άδειας έτους 2016 και το επίδομα άδειας έτους 2019, εν τέλει δε στις 31-5-2019 υπέβαλε την παραίτηση του. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε με βάση τις διατάξεις από τη σύμβαση εργασίας, άλλως και σε περίπτωση που κριθεί άκυρη η σύμβαση εργασίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού: α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να του καταβάλουν έκαστη εις ολόκληρο, το ποσό των 45.870 ευρώ ως μηνιαίες δεδουλευμένες αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 27-7-2016 έως την 30-6-2017, το ποσό των 2.798,27 ευρώ ως δώρο Χριστουγέννων και προσαύξηση άδειας 2016, το ποσό των 2.085 ευρώ ως δώρο Πάσχα 2017, το ποσό των 2.085 ευρώ ως επίδομα άδειας 2016 και το ποσό των 2.085 ευρώ ως επίδομα άδειας 2019, ήτοι συνολικά το ποσό των 54.923,27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη απαιτητό και με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, β) να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη να καταβάλει το ποσό των 4.170 ευρώ ως δεδουλευμένες αποδοχές μηνός Μαίου 2019 και το ποσό των 566,97 ευρώ ως αναλογία δώρου Χριστουγέννων έτους 2019, ήτοι συνολικά το ποσό των 4.736,97 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που κατέστη απαιτητό έκαστο ποσό και με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και τέλος να καταδικασθούν οι εναγόμενες στη δικαστική του δαπάνη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με τη με αριθμό 263/2021 οριστική του απόφαση δέχθηκε την αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, υποχρέωσε τις εναγόμενες, έκαστη εις ολόκληρο, να καταβάλουν στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 54.923,27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη απαιτητό και με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, επιπλέον τη δεύτερη εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 4.736,97 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 1-6-2019 και με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, απέρριψε το παρεπόμενο αίτημα της αγωγής να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, διότι δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχουν οι προς τούτο λόγοι και τέλος επέβαλε σε βάρος των εναγομένων τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος που όρισε σε 2000 ευρώ. Κατά της εν λόγω Απόφασης παραπονούνται, οι εναγομένες με την κρινόμενη έφεσή τους, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε στη συνέχεια, να απορριφθεί η, σε βάρος τους αγωγή ως προς όλα της τα αιτήματα.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα, με την εκκαλουμένη απόφαση, πρακτικά συνέδριάσεως αυτού, τις υπ’ αριθμ. …/10-9-2020 και …/18-9-2020 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, με επιμέλεια του ενάγοντος, νομότυπα με εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων του (βλ. τις υπ’ αριθμ. .../19-5-2020 και .../19-5-2020 αντίστοιχα εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου ...), την υπ’ αριθμ. …/18-9-2020 ένορκη βεβαίωση που δόθηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών ..., με επιμέλεια των εναγομένων, νομότυπα, με εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος (βλ. την υπ’ αριθμ. .../15-9-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ..., καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς έμμεση απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρο 336 παρ. 339 και 395 ΚΠολΔ), [σε μερικά από τα οποία (έγγραφα) γίνεται παρακάτω ειδική μνεία, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα, κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης], αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγόμενη ξενοδοχειακή εταιρία έχει στην κυριότητα της το αεροσκάφος με αριθμό νηολογίου ... τύπου CE550 BRAVO. Το ως άνω αεροσκάφος είχε αποκτήσει αιτία αγοράς ο ..., ιδιοκτήτης και ιδρυτής του Ομίλου … στον οποίο ανήκουν οι δύο εναγόμενες ξενοδοχειακές εταιρίες, προκειμένου να επισκέπτεται με άνεση τα ξενοδοχεία του Ομίλου ανά την Ελλάδα, που ανέρχονταν περί τα είκοσι (20) και ήταν εγκατεστημένα στην Αθήνα, τη Λαμία, τη Ρόδο, την Κω, την Κρήτη, την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του. Για τη λειτουργία του αεροσκάφους απαιτείται η παρουσία και παροχή υπηρεσιών από δύο άτομα, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Από το Νοέμβριο του 2009 κυβερνήτης του ως άνω αεροσκάφους είναι ο ..., ενώ συγκυβερνήτης μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του έτους 2016 ήταν ο ..., ο οποίος αποχώρησε τον Ιούλιο του 2016. Ο ... την εποχή εκείνη ήταν βαριά άρρωστος με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πολλές πτήσεις του αεροσκάφους, τελικώς δε απεβίωσε στις 28-8-2016. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο διάδοχος του, ..., Διευθύνων Σύμβουλος της πρώτης εναγόμενης, λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του εν λόγω αεροσκάφους, αναζήτησε πιλότο ως συγκυβερνήτη για έκτακτες πτήσεις αυτού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας. Στα πλαίσια αυτά προσέλαβε τον ενάγοντα ο οποίος απασχολήθηκε με σύμβαση έργου κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2016 έως και το Μάιο του 2017, όταν τούτο απαιτήθηκε για τις ανάγκες της πρώτης εναγόμενης και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων κατά τις συγκεκριμένες ημεροχρονολογίες, 24-7-2016, 25-7-2016, 4-8-2016, 5-8-2016, 4-9- 2016, 15-10-2016, 16-10-2016 κ.λ.π όπως τούτο προκύπτει από την επίσημη μετάφραση από το απόσπασμα του Αρχείου πτήσεων του αεροσκάφους για το ανωτέρω χρονικό διάστημα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι εναγόμενες, αλλά και από την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ..., ο οποίος κατέθεσε έχοντας ιδία γνώση και αντίληψη, όντας κυβερνήτης του αεροσκάφους κατά την ένδικη περίοδο. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε στις 27-7-2016 από την πρώτη εναγόμενη για να εργασθεί ως πιλότος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μικτές αποδοχές 4.170 ευρώ μηνιαίως, πλην τούτο ουδόλως αποδείχθηκε. Εξάλλου, αντίκεται στην κοινή λογική μία εταιρία να προσλαμβάνει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και να απασχολεί σε καθημερινή βάση έναν πιλότο έναντι ενός υψηλού μηνιαίου μισθού, όταν πρόκειται να απασχοληθεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Αντίθετη κρίση δεν συνάγεται από τις καταθέσεις, τόσο του μάρτυρα απόδειξης που κατέθεσε ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που κατέθεσε όσα γνωρίζει λόγω της φιλικής του σχέσης με τον ενάγοντα, ούτε και των μαρτύρων απόδειξης ... και ..., φίλων του ενάγοντα, οι οποίες (καταθέσεις) περιλαμβάνονται στις υπ’ αριθμ. …/10-9-2020 και …/18-9-2020 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, οι οποίοι προς απόδειξη του αγωγικού ισχυρισμού περί απασχόλησης του ενάγοντος κατά το ένδικο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο 2016 έως και το Μάιο του 2017 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καταθέτουν ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα «έβλεπαν τον ενάγοντα σχεδόν κάθημερινά ή στα γραφεία του ξενοδοχειακού ομίλου … στο ξενοδοχείο ... πλησίον του αεροδρομίου ή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο VIP πτήσεων αεροπορίας», πλην όμως τούτο δεν αρκεί να οδηγήσει το Δικαστήριο σε δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα του ως άνω ισχυρισμού. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το καλοκαίρι του 2017 ο ... αποφάσισε να αναθέσει τη μίσθωση και διαχείριση του ανωτέρω αεροσκάφους στην εταιρία “... Α.Ε” με σκοπό την εκμίσθωση του κυρίως σε τουρίστες, περιορίζοντας σημαντικά την προσωπική χρήση του αεροσκάφους από την οικογένεια …. Έτσι στις 1-7- 2017 προσέλαβε τον ενάγοντα ως συγκυβερνήτη του αεροσκάφους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με καθεστώς πενθήμερης απασχόλησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ωράριο από 12.00 μμ έως 20.00 μμ, έναντι μηνιαίων αποδοχών 1100 ευρώ, σχετική δε ανάρτηση του Εντύπου 3-Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης πραγματοποιήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (βλ. το από 1-7-2017 Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης και την από 30-6-2017 δήλωση ατομικών στοιχείων του ενάγοντα). Μάλιστα, κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 2019 η πρώτη εναγόμενη εκπαίδευσε τον ενάγοντα στην εταιρία «... Inc” στο Ηνωμένο Βασίλειο της Αγγλίας, με συνολικό κόστος 9.450 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου Αγγλίας, πλέον κόστους αεροπορικών εισιτηρίων και εξόδων διαμονής και διατροφής του. Στις 30-4-2019 γνωστοποιήθηκε στον ενάγοντα ότι από τις 1-5-2019 μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη δεύτερη εναγόμενη ξενοδοχειακή εταιρία, η σύμβαση εργασίας του, σύμφοινα με το ΠΔ 178/2002, λόγω μεταβίβασης αιτία πώλησης από την πρώτη στη δεύτερη εναγόμενη του αεροσκάφους και της ξενοδοχειακής μονάδας που αυτό εξυπηρετούσε και έτσι η δεύτερη εναγόμενη κατέστη πλέον εργοδότρια του. Τελικώς, στις 1-7-2019 ο ενάγων αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων απασχολήθηκε στην πρώτη εναγόμενη κατά το διάστημα από τον Ιούλιο του 2016 έως και το Μάιο του 2017 με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οπότε το αντίστοιχο αγωγικό κονδύλιο της επιδίκασης ποσού 45.870 ευρώ, ως οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (4.170 ευρώ X 11 μήνες) τυγχάνει απορριπτέο ως ουσία αβάσιμο, ως προς την κύρια βάση της αγωγής, ως προς δε την επικουρική βάση αυτής, που ερείδεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, τυγχάνει απορριπτέο λόγω αοριστίας, δοθέντος ότι ο ενάγων προέβη σε απλή επίκληση στο αγωγικό δικόγραφο, της τυχόν ακυρότητας της συναφθείσης μεταξύ αυτού και των εναγόμενων συμβάσεως εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του ότι η επικουρικώς σωρευθείσα βάση, (άρθρο 219 ΚΠολΔ) θα εξετασθεί μόνον εάν η κυρία βάση απορριφθεί ένεκα της ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας (ΟλΑΠ 22/2003 ΕλλΔνη 2003-1261, ΑΠ 305/2010, ΑΠ 456/2010 ΝΟΜΟΣ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1082/1980, δώρα εορτών καταβάλλονται ολόκληρα εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε χωρίς διακοπή καθ' όλη τη χρονική περίοδο που ορίζεται για κάθε περίπτωση που είναι για το δώρο Πάσχα από 1 Ιανουάριου μέχρι 30 Απριλίου και για το δώρο Χριστουγέννων από 1η Μαΐου μέχρι 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Περαιτέρω, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, ενώ το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, υπολογίζονται δε αμφότερα βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10η Δεκεμβρίου 1 και την. 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, αντίστοιχα (ΑΠ 1241/2007 ΔΕΕ 2008.1159, ΕφΑΘ 702/2008 ΕλλΔνη 2008.555). Εάν όμως διήρκεσε η εργασιακή σχέση μικρότερο χρονικό διάστημα, μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρθηκαν, τότε καταβάλλεται σαν δώρο Χριστουγέννων ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 19ημερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεως και σαν δώρο Πάσχα ποσό ίσο με το 1/5 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8ημερο χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσεως. Για κάθε χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημύρου αντίστοιχα δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. Όσον αφορά τα κεφάλαια της πρωτόδικης Απόφασης σχετικά με την επιδίκαση των αγωγικών κονδυλίων των Δώρων Χριστουγέννων ετών 2016, 2019 Δώρου Πάσχα 2017 καθώς και επιδομάτων αδείας ετών 2016 και 2019 τα οποία μεταβιβάζονται, κατ'άρθρ. 522 Κ.Πολ.Δ στο παρόν Δικαστήριο, εφόσον από την επισκόπηση του δικογράφου της έφεσης προκύπτει ότι ψέγεται η εκκαλουμένη απόφαση στο σύνολο της για κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ενώ αίτημα της κρινόμενης έφεσης είναι η απόρριψη της ένδικης αγωγής στο σύνολο της, λεκτέα τα εξής: Για το έτος 2016 δεν οφείλεται στον ενάγοντα Δώρο Χριστουγέννων καθώς και επίδομα άδειας εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2016 έως και το Μάιο του 2017 συνδεόταν με τις εναγόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οπότε δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για το έτος 2017 οφείλεται στον ενάγοντα για δώρο Χριστουγέννων το ποσό των 870 ευρώ (1100 ευρώ Χ2/25Χ9,5 δεκαεννιαήμερα, πλέον προσαύξηση 0,04166 για την αναλογία επιδόματος αδείας), ενώ για επίδομα αδείας 2019 το ποσό των 550 (1100:2) ευρώ, διότι κάθε μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας λύεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη του και μετά, αλλά προτού λάβει την κανονική του άδεια, δικαιούται να λάβει ολόκληρο το επίδομα αδείας, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης του κατά το έτος αυτό. Επομένως η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς την πρώτη εναγόμενη, ως ουσία αβάσιμη, ενώ η δεύτερη εναγόμενη ως νέα εργοδότρια οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα: ι) για δεδουλευμένες αποδοχές Μαίου 2019 το ποσό των 1100 ευρώ, ιι) για αναλογία επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2019 το ποσό των 870 ευρώ και ιιι) για επίδομα αδείας 2019 το ποσό των 550 ευρώ ήτοι συνολικά το ποσό των 2520 (1100+870+550) ευρώ, με το νόμιμο τόκο όσον αφορά το επίδομα εορτών Χριστουγέννων από την επομένη της 31-12-2019, για το οποίο οφείλεται, όσον αφορά το επίδομα αδείας από την 1η-1-2020 και όσον αφορά τις αποδοχές Μαίου 2019 από 1-6-2019. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, έσφαλε η εκκαλουμένη που δέχθηκε την αγωγή ως νόμω και ουσία βάσιμη και υποχρέωσε τις εναγόμενες, έκαστη εις ολόκληρον, στην καταβολή ποσού 54.923,27 ευρώ, επιπρόσθετα δε τη δεύτερη εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 4.736,97 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 1 Ιουνίου 2019. Επομένως, η υπό κρίση έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη, κατ’ αποδοχή των λόγων της. Στη συνέχεια, αφού κρατηθεί και δικασθεί η κατ’ ουσία η από 8-5-2020 αγωγή, να απορριφθεί ως προς την πρώτη εναγόμενη ως ουσία αβάσιμη, και να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς τη δεύτερη εναγόμενη, να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 2520 ευρώ, με το νόμιμο τόκο κατά τις διακρίσεις στο σκεπτικό. Η δε δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολό της λόγω της ιδιαίτερα δυσχερούς ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (ΚΠολΔ 179, 183).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και στην ουσία της την από 6-5-2021 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης, .../2021 έφεση κατά της με αριθμό 263/2021 οριστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών-εργατικών διαφορών, αντιμωλία των διαδίκων.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη απόφαση.
ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει στην ουσία της την από 8-5-2020 αγωγή.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως προς την πρώτη εναγόμενη.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ως άνω αγωγή ως προς τη δεύτερη εναγόμενη.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2520) ευρώ με το νόμιμο τόκο κατά τις διακρίσεις στο σκεπτικό.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολο της τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας.
ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 10 Νοεμβρίου 2021, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ