Απόφαση

Αριθμός 21/2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Απριλίου 2022, με την εξής σύνθεση: Ευαγγελία Νίκα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Ιφιγένεια Αργυράκη, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.
Για να δικάσει την από 27 Φεβρουαρίου 2018 Αίτηση:
του ... του …, κατοίκου … (…), ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ... Δ.Σ. Πειραιά),
κατά των: 1. Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τη Σταυρούλα Ντούση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μιλτιάδη-Παναγιώτη Κλαπαδάκη (Α.Μ. 4081 Δ.Σ. Πειραιά), που τον διόρισε με πράξη του ο Δήμαρχος,
και κατά της παρεμβαίνουσας ... του …, κατοίκου … (…), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αντώνιο Ρουπακιώτη (Α.Μ. 2639), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών ως δικηγόρος επιδιώκει να ακυρωθούν: α. η υπ’ αριθμ. .../10.1.2018 απόφαση του Δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, β. η υπ’ αριθμ. 59701/9.11.2016 προκήρυξη του ιδίου ως άνω Δημάρχου, γ. το υπ’ αριθμ. …/2017 πρακτικό αξιολογήσεως της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Τρισεύγενης Βαρουφάκη.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αιτούντα ως δικηγόρο, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του καθού Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (…/23.2.2018).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση α) της 59701/9.11.2016 προκήρυξης του Δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, κατά το μέρος που αφορά την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, β) της …/2017 (8η συνεδρίαση/13.10.2017) απόφασης (πρακτικού) της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, με την οποία επελέγη για την πλήρωση της παραπάνω θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, η ..., ενώ ο αιτών κατετάγη δεύτερος και γ) της …/10.1.2018 απόφασης του υπογράφοντος, με εντολή του ίδιου ως άνω Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με την οποία προσλήφθηκε η ανωτέρω επιλεγείσα στην επίμαχη θέση του εν λόγω Δήμου.
3. Επειδή, ως μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη με την υπό κρίση αίτηση πρέπει να θεωρηθεί η ανωτέρω απόφαση …/10.1.2018, περί προσλήψεως της ..., με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια της διαδικασίας επιλογής δικηγόρου στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στην πράξη δε αυτή έχουν ενσωματωθεί οι ανωτέρω συμπροσβαλλόμενες πράξεις της εν λόγω διαδικασίας (προκήρυξη και πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013), οι οποίες απαραδέκτως προσβάλλονται αυτοτελώς (ΣτΕ 793/2022, 2096, 2097/2021 επτ., κ.ά.).
4. Επειδή, κύριοι διάδικοι της δίκης είναι, αφενός μεν, ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εφόσον ζητείται ακύρωση πράξης οργάνου του, αφετέρου δε, ο Υπουργός Εσωτερικών, διότι προσβάλλεται -έστω και απαραδέκτως- η 8/2017 απόφαση (πρακτικό) της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, η οποία αποτελεί συλλογικό όργανο της Διοίκησης υπαγόμενο στον εποπτεύοντα τον οικείο Δήμο Υπουργό Εσωτερικών (ΣτΕ 299/2021, 106/2018, κ.ά.).
5. Επειδή παραδεκτώς παρεμβαίνει στη δίκη η επιλεγείσα στην επίδικη θέση ..., η οποία ζητεί την απόρριψη της αιτήσεως.
6. Επειδή, o ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων, Α΄ 208) ορίζει στο άρθρο 31 ότι «1. Η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αναστέλλεται: α) […], στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόμου ή του κανονισμού της Βουλής. 2. Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήματος του δικηγόρου συμπίπτει με το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων»· στο άρθρο 42 ότι «1. Έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο» και στο άρθρο 43 (όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο της προκηρύξεως της επίδικης θέσεως, μετά την τροποποίηση των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού με την παρ. 7 του άρθρου 60 του ν. ...0/2016, Α΄ 37/7.3.2016) ότι «1. [...] 2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται [...] Ειδικότερα για τους εμμίσθους δικηγόρους: α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων [...] β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου […] γ) [...] δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α) [...], β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα και δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης. ε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την Αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα». Εξάλλου, στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Α΄ 143), όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, οριζόταν ότι «1. Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών […]. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί [...] 7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄)». Περαιτέρω, στο άρθρο 165 του ίδιου ως άνω νόμου 3584/2007 ορίζεται ότι «1. Στους Δήμους, τα ιδρύματά τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής […] (Όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007, Α΄ 263) και στο άρθρο 167 αυτού ότι «Για το διορισμό στις θέσεις των άρθρων 161 έως και 165 του παρόντος μέρους ισχύουν τα προσόντα και τα κωλύματα των άρθρων 11 έως και 17, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις». Τα κωλύματα των άρθρων αυτών (11 έως και 17) σχετίζονται με την ιθαγένεια, την ηλικία, την υγεία, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, τυχόν ποινική καταδίκη, δικαστική συμπαράσταση καθώς και την απόλυση των υποψηφίων για διορισμό υπαλλήλων από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.
7. Επειδή, οι προεκτεθείσες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της σχετικής προκήρυξης αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο τη Διοίκηση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής, όσο και τους υποψηφίους, προσδιορίζουν δε επακριβώς τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων. Εξάλλου, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της σαφήνειας και της χρηστής διοίκησης, όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό του. Με βάση τις αρχές αυτές, οι οποίες διέπουν τη σχετική διαδικασία επιλογής των καταλληλοτέρων, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μόνο τα ρητώς αξιούμενα από τις διατάξεις και την προκήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη προσόντος ή ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή ή την επιλογή στην οικεία διαδικασία (βλ. ΣτΕ 1711/2022, 750, 751, 1168/2021, 1470, 2062/2019).
8. Επειδή, περαιτέρω, με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αναφέρεται και στην οικεία αιτιολογική έκθεση, «προβλέπεται μια δικαιοκρατική και ανοικτή σε όλους τους δικηγόρους διαδικασία» επιλογής για την πρόσληψή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, ύστερα από προκήρυξη, η δε Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε συγκριτική ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα, με βάση τα καθοριζόμενα από τις εν λόγω διατάξεις κριτήρια. Ειδικότερα, στο πρακτικό της Επιτροπής πρέπει να εκτίθενται τα κριτήρια του νόμου (προσωπικότητα, επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, επαγγελματική πείρα και επάρκεια και γνώση ξένων γλωσσών) και τα πραγματικά δεδομένα των υποψηφίων που οδήγησαν, κατά συνεκτίμηση της σπουδαιότητάς τους, στην κρίση περί της επιλογής του πλέον κατάλληλου για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, συνεκτιμωμένης της οικογενειακής κατάστασης και της πρόβλεψης εξέλιξής τους (βλ. ΣτΕ 299/2021). Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 2096/2021 επτ.), κατά την έννοια της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων, η θέσπιση με την προκήρυξη συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι με την καθιέρωσή τους η διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου δικηγόρου καθίσταται διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική, οι δε υποψήφιοι γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους επιλογής. Εξάλλου, έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 1256/2020 επτ.) ότι η πενταμελής επιτροπή δύναται να προβεί, προς υποβοήθηση και μόνον του έργου της, σε περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη καθορισθέντων από την προκήρυξη συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο αξιολόγησης, και εντός του ορίου αυτών, με απόφασή της λαμβανομένη πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και, πάντως, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης υποψηφιότητας. Eνόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή προκειμένου να προβεί στη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, επιβάλλεται να προβεί σε βαθμολόγηση του κάθε υποψηφίου και μάλιστα ανά προβλεπόμενο στον νόμο κριτήριο, η οποία (βαθμολόγηση) καθίσταται με αυτόν τον τρόπο απαραίτητο στοιχείο για τη νομιμότητα της αιτιολογίας, προκειμένου αφενός να επιτυγχάνεται η τήρηση των αρχών της σαφήνειας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά την αξιολόγηση κάθε υποψήφιου μέσω της εφαρμογής των συντελεστών βαρύτητας και, αφετέρου, να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής των συντελεστών, οι οποίοι τέθηκαν με την προκήρυξη ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου φορέα. Συνεπώς, η έλλειψη βαθμολογίας κάθε υποψηφίου ανά κριτήριο και συνολικά καθιστά αναιτιολόγητη την κρίση της Ειδικής Επιτροπής για την επιλογή δικηγόρου (ΣτΕ 1711/2022).
9. Επειδή, με την επίδικη προκήρυξη (59701/9.11.2016) προκηρύχθηκε, μεταξύ άλλων, μία θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Ορίσθηκε, δε, μεταξύ άλλων ότι “[…] 6. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει: α) Να είναι Δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω […] μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. […] δ) Να έχουν συνολική επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, οι μεν Παρ’ Αρείω Πάγω τουλάχιστον 12 ετών […]. ε) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή ή συμβουλευτική, τουλάχιστον 3 ετών σε χειρισμό υποθέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή αποφάσεις ανάθεσης υποθέσεων ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα ή υπομνήματα ή γνωμοδοτήσεις. στ) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση, η επαγγελματική πείρα και εμπειρία, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η οικογενειακή κατάσταση». Περαιτέρω, με την επίδικη προκήρυξη ορίσθηκαν συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο, ως εξής: «Προσωπικότητα 10, Νομική επιστημονική κατάρτιση 10, Γενική επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία 10, Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικού Τμήματος, Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες 15, Εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ΟΤΑ 35, Οικογενειακή κατάσταση 10 και Άριστη γνώση της αγγλικής 10». Ορίσθηκε, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων και ότι, εφόσον κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στον Δήμο, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Ακολούθως, ορίσθηκε ότι οι υποψήφιοι για την επίδικη θέση πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά «από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου […] παρ’ Αρείω Πάγω, καθώς και ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση» και υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων, σε περίπτωση δε που οι υποψήφιοι κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ε΄ του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. Τέλος, ορίσθηκε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 και του Κώδικα περί Δικηγόρων. Για τη θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, υπεβλήθησαν έξι υποψηφιότητες, μεταξύ δε αυτών, του αιτούντος, της παρεμβαίνουσας και του .... Μεταξύ των δικαιολογητικών που υπέβαλε η παρεμβαίνουσα, με την Αίτηση υποψηφιότητάς της, περιλαμβάνονταν υπεύθυνες δηλώσεις περί του ότι α) δεν ήταν έμμισθη κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων, β) δεν είχε κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων, γ) δεν είχε κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων και ότι δ) αν θεωρούνταν ότι κατείχε άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων, θα παραιτούνταν από αυτήν, εφόσον επιλεγόταν για την επίδικη θέση. Με το …/6.3.2017 πρακτικό της Επιτροπής επιλογής δικηγόρων, κρίθηκε ότι μόνον ο αιτών και η παρεμβαίνουσα είχαν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την επίδικη θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, αποκλείσθηκαν, δε, οι υπόλοιποι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και ο .... Περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση των ατομικών συνεντεύξεων των δύο υποψηφίων (Πρακτικό .../28.3.2017 της Επιτροπής), η Επιτροπή επιλογής, με το .../7.6.2017 πρακτικό της, προέβη σε σύγκριση αυτών στα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια και κατέταξε πρώτη την ήδη παρεμβαίνουσα και δεύτερο τον αιτούντα. Κατόπιν, όμως, της 226/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διατάχθηκε η Διοίκηση να δεχθεί τη συμμετοχή και του ... στην επίδικη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή προέβη σε ατομική συνέντευξη αυτού (Πρακτικό …/11.9.2017). Ακολούθως, η Επιτροπή, με το …/13.10.2017 πρακτικό της, αφού προέβη σε σύγκριση των υποψηφίων στα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια, κατέταξε πρώτη την ήδη παρεμβαίνουσα, δεύτερο τον αιτούντα και τρίτο τον ..., κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα σε επόμενη σκέψη. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη .../10.1.2018 του υπογράφοντος, με εντολή Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα του καθ’ ου Δήμου για την πρόσληψη της παρεμβαίνουσας στην επίδικη θέση (ΦΕΚ τεύχος Γ΄ …/14.2.2018). Αίτηση ακυρώσεως του τρίτου υποψηφίου, ..., κατά της ανωτέρω πράξης πρόσληψης απορρίφθηκε ήδη με την 490/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η παρεμβαίνουσα έπρεπε να αποκλεισθεί από την επίδικη διαδικασία επιλογής δικηγόρου, λόγω αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, κατ’ άρθρο 163 παρ. 7 του ν. 3584/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 περ. στ´ του Κώδικα Δικηγόρων, δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς της (20.12.2016), ήταν διορισμένη σε θέση επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου. Συναφώς, προβάλλεται ότι, ακριβώς λόγω της ως άνω αναστολής, το υποβληθέν από την παρεμβαίνουσα, με την αίτηση υποψηφιότητάς της, .../30.11.2016 πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που βεβαίωνε ότι δεν είχε ανασταλεί το δικηγορικό της λειτούργημα και ότι «όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, δεν παρέχει τις νομικές της υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία, σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο», ήταν ανακριβές, προφανώς διότι ο εν λόγω Δικηγορικός Σύλλογος δεν είχε λάβει γνώση της ιδιότητας της παρεμβαίνουσας ως επιστημονικής συνεργάτιδος του Δήμου. Οι λόγοι, όμως, αυτοί πρέπει να απορριφθούν. Ο μεν πρώτος, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως· τούτο, διότι, ναι μεν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η παρεμβαίνουσα είχε, πράγματι, προσληφθεί στον καθ’ ου Δήμο σε θέση επιστημονικού συνεργάτη με την …/11.2.2013 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου αυτού (ΦΕΚ Γ΄ …/13.3.2013-διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Γ΄ …/18.6.2013-), διατηρήθηκε, δε, στην ως άνω θέση με την …/ 1.9.2014 απόφαση του ίδιου ως άνω Δημάρχου (ΦΕΚ Γ΄ …/ 22.10.2014), όμως, με την …/30.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ήδη αρμοδίου προς τούτο, κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010, Α΄ 87), εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 163 παρ. 7 του ν. 3584/2007, δηλαδή από την αναστολή του δικηγορικού της λειτουργήματος και επετράπη σε αυτήν η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του δικηγόρου, «εφόσον δεν προσκρούει στα συμφέροντα του Δήμου». Επιπλέον, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την υποβληθείσα ενώπιον την Επιτροπής υπεύθυνη δήλωσή της (από 19.12.2016), η παρεμβαίνουσα δήλωσε (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 4194/2013 και την επίδικη προκήρυξη) ότι, εφόσον προσλαμβανόταν στην επίδικη θέση, θα υπέβαλε την παραίτησή της από άλλη έμμισθη θέση της, όπως, τελικώς, και έπραξε (βλ. την από 21.2.2018 απόφαση του Δημάρχου περί αποδοχής της παραίτησής της από τη θέση της επιστημονικής συνεργάτιδος του Δήμου, ΦΕΚ Γ΄ …/25.4.2018). Και ναι μεν, με το από 20.11.2019 υπόμνημά του, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η παρεμβαίνουσα όφειλε να υποβάλει στην Επιτροπή επιλογής την ανωτέρω …/30.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που συνόδευαν την αίτηση υποψηφιότητάς της και όχι το πρώτον ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής τέτοιου πρόσθετου δικαιολογητικού δεν προκύπτει ούτε από το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων ούτε από την οικεία προκήρυξη και μάλιστα με σαφήνεια. Περαιτέρω, κατόπιν των ανωτέρω, απορριπτέος, ως αβάσιμος, είναι ο ανωτέρω δεύτερος λόγος περί ανακρίβειας του πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατά το μέρος που βεβαιώνει τη μη αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος της παρεμβαίνουσας. Απορριπτέος, ομοίως ως αβάσιμος, είναι ο ίδιος λόγος ακυρώσεως, κατά το μέρος που προβάλλεται ανακρίβεια του εν λόγω πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η παρεμβαίνουσα δεν παρείχε τις νομικές υπηρεσίες της με πάγια αντιμισθία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά την ιδιότητά της ως επιστημονικής συνεργάτιδος του καθ’ ου Δήμου. Τούτο, διότι η θέση του επιστημονικού συνεργάτη δήμου, ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβεί τη δημοτική περίοδο (αρ. 163 του ν. 3584/2007), διαφέρει ουσιωδώς από την πρόσληψη δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής, η οποία, άλλωστε, είναι αορίστου χρόνου (αρ.42 και 46 του Κώδικα Δικηγόρων) και στην οποία αναφέρεται, προδήλως, η ανωτέρω βεβαίωςη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Για τον λόγο, εξάλλου, αυτόν, η παρεμβαίνουσα νομίμως υπέβαλε, κατά τα ανωτέρω, με την Αίτηση υποψηφιότητάς της, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθη κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει δε να απορριφθούν τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τον αιτούντα.
11. Επειδή, προβάλλεται, περαιτέρω, ότι ο καθ’ ου Δήμος κατά κατάχρηση εξουσίας είχε διορίσει σε θέση επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου την παρεμβαίνουσα, παρά το ότι η τελευταία δεν πληρούσε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προσόντα. Ο λόγος, όμως, αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτος, διότι με αυτόν δεν πλήσσεται η προσβαλλόμενη πράξη επιλογής δικηγόρου.
12. Επειδή, προβάλλεται, καθ’ ερμηνεία σχετικού λόγου ακυρώσεως, ότι μη νομίμως δεν συμπεριελήφθη στην επίδικη προκήρυξη όρος κατά τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ορισμένη εμπειρία του στα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας. Ο λόγος αυτός, ανεξαρτήτως αν ο αιτών έχει έννομο συμφέρον στην προβολή του, δοθέντος ότι έλαβε μέρος στην επίδικη διαδικασία επιλογής χωρίς να διατυπώσει σχετική επιφύλαξη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 περ. η´ του ν. 4194/2013, η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου είναι ένα από τα στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται με τα λοιπά κριτήρια που θέτει ο νόμος, πλην δεν είναι επιτρεπτό να τίθεται με την προκήρυξη η απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, ως τυπικό προσόν η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν το διαθέτουν (πρβλ. ΣτΕ 1881/2022, 2415/2010, 1774/2007, 1556/2005). Διάφορο, βεβαίως, είναι το ζήτημα ότι με την προκήρυξη είναι επιτρεπτό να προβλεφθεί ως τυπικό προσόν η ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, ώστε ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να μπορεί να παρίσταται και στα ανώτατα δικαστήρια (ΣτΕ 1774/2007).
13. Επειδή, περαιτέρω, κατά τα ήδη εκτεθέντα, η Επιτροπή Επιλογής, με το .../2017 πρακτικό της, αφού προέβη σε σύγκριση των υποψηφίων στα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια, κατέταξε πρώτη την παρεμβαίνουσα. Συγκεκριμένα, στο μεν κριτήριο της προσωπικότητας και της νομικής επιστημονικής κατάρτισης οι υποψήφιοι θεωρήθηκαν «ισάξιοι», στο δε κριτήριο της γενικής επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας κρίθηκε ότι υπερέχει ο ..., η παρεμβαίνουσα κατετάγη δεύτερη και ο αιτών τρίτος. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής δέχθηκε τα εξής: ο … «έχει, χρονικά, μεγαλύτερη, έναντι των υπολοίπων, προϋπηρεσία στον χώρο της δικηγορίας. Περαιτέρω, και οι τρεις υποψήφιοι έχουν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους [...] υπερέχει, κατά την άποψη της πλειοψηφίας [...] ο ..., τόσο έναντι της ... όσο και του υποψηφίου .... Ειδικότερα, από τα στοιχεία που προσεκόμισε ο ..., προέκυψε η έκδοση 75 συνολικά γραμματίων για την τετραετία 2004-2007 και 241 γραμματίων για την επταετία 2009-2015 (συνολικά 316 γραμμάτια). Υπερέχει, επομένως, ο ... τόσο έναντι της υποψήφιας ... (από τα στοιχεία που προσκόμισε αυτή προέκυψε η έκδοση 19 γραμματίων για παράστασή της σε κατάρτιση συμβολαίων για το διάστημα από 13-1-2005 έως 30-6-2010 και η έκδοση 165 γραμματίων για παραστάσεις της στα Δικαστήρια για το διάστημα από 2010-2016), όσο και του ... (που προσκόμισε, προς απόδειξη της γενικής επαγγελματικής του εμπειρίας, αντίγραφα 6 δικαστικών αποφάσεων). Κατά την άποψη των ιδίων μελών [πλειοψηφία], δεύτερη, με βάση το εν λόγω κριτήριο, πρέπει να καταταχθεί η ... και τρίτος ο ... [...]». Ειδικώς, ως προς την κατάταξη του αιτούντος και της παρεμβαίνουσας, γίνεται παραπομπή σε απόσπασμα του .../7.6.2017 πρακτικού της Επιτροπής, με το οποίο, κατά τα ήδη εκτεθέντα, είχαν αξιολογηθεί μόνον οι εν λόγω υποψήφιοι, μετά τον κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό του ... (ο οποίος, όμως, συμμετείχε τελικώς στη διαδικασία επιλογής). Στο ως άνω απόσπασμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “[...] ο υποψήφιος ... [...] έχει θεωρητικά μεγαλύτερη προϋπηρεσία στον χώρο της δικηγορίας [...] και οι δύο υποψήφιοι έχουν προσκομίσει σειρά αποδεικτικών στοιχείων προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους στο εν λόγω κριτήριο [...] ο ... [...] έχει προσκομίσει [...] δύο αποφάσεις πολιτικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, μία απόφαση ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, δύο αποφάσεις του Εφετείου Πειραιά, μία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (οι λοιπές δικαστικές αποφάσεις έχουν προσκομισθεί από τον υποψήφιο προς απόδειξη της ειδικής επαγγελματικής δικαστηριακής του εμπειρίας σε χειρισμό υποθέσεων Ο.Τ.Α.) [...]. Η υποψήφια ... έχει προσκομίσει προς απόδειξη της γενικής της επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας εκτυπωμένες καταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, από τις οποίες προκύπτει ότι [...] έχουν εκδοθεί για το διάστημα από 13-1-2005 έως 30-6-2010, 19 γραμμάτια για παράστασή της σε κατάρτιση συμβολαίων και για το διάστημα από 1-1-2010 έως και το έτος 2016 συνολικά 165 γραμμάτια για παράστασή της στα Δικαστήρια. Με το σκεπτικό, λοιπόν, ότι για τη διαμόρφωση γνώμης όσον αφορά στη γενική επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων και τη συγκριτική τους αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη το αντικειμενικό γεγονός της δικηγορικής προϋπηρεσίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία (δικόγραφα, αποφάσεις κλπ) που επικαλούνται και πράγματι προσκομίζουν οι υποψήφιοι [...] υπερέχει, ως προς το κριτήριο τούτο και βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης των στοιχείων που προσκόμισε καθένας από τους ως άνω υποψηφίους, η υποψήφια ...». Περαιτέρω, στο ως άνω ../2017 πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ότι, ως προς το κριτήριο της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο αιτών και η παρεμβαίνουσα είναι ισάξιοι, ως κάτοχοι, ο μεν πρώτος, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Master of Laws in International, Commercial and Business Law» του Πανεπιστημίου …, η δε δεύτερη, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης· υπερέχουν, δε, του ..., ο οποίος δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά την προκήρυξη. Ακολούθως, στο κριτήριο της κατ’ ελάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας, η παρεμβαίνουσα κατετάγη πρώτη και ο αιτών δεύτερος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το .../2017 πρακτικό επιλογής, το οποίο παραπέμπει σε απόσπασμα του ανωτέρω .../2017 πρακτικού, και οι δύο υποψήφιοι (ο αιτών και η παρεμβαίνουσα) διαθέτουν «τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ΟΤΑ. Ειδικότερα, ο ... είχε αναλάβει, [...] την υποχρέωση παροχής των νομικών του υπηρεσιών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Κερατσινίου, τις οποίες πράγματι παρείχε (σχετικά τα προσκομισθέντα αντίγραφα συμφωνητικών και οι επικυρωμένες αποδείξεις είσπραξης του ιδίου για το διάστημα από 2006 έως και 2011). Η ... προσκόμισε ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν αποφάσεις του Δημάρχου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη περί διορισμού της σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κύριο έργο της την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, για νομικά ή διοικητικά θέματα, τα καθήκοντα δε αυτά ασκεί, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, από τον Φεβρουάριο του έτους 2013 έως και σήμερα [...]. Περαιτέρω, […] ο ... προσκόμισε [...] την με αρ. .../2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, εκδοθείσα επί δίκης στην οποία αυτός παραστάθηκε εκπροσωπώντας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, την με αρ. .../2016 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του οποίου ο ίδιος παρέστη ως δικηγόρος του κατηγορουμένου- υπαλλήλου του Δήμου Ξηρομερίου, τις ... και .../2005 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον του οποίου ο ίδιος παραστάθηκε εκπροσωπώντας διαδίκους-μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Πρέβεζας, απλά αντίγραφα επτά γνωμοδοτήσεών του προς τις κατά τα άνω Δημοτικές Επιχειρήσεις καθώς επίσης και αντίγραφα δώδεκα σχεδίων συμβάσεων (χωρίς υπογραφές) μεταξύ Δήμου και ιδιωτών και επικυρωμένα αντίγραφα δύο συμβάσεων μεταξύ Δήμου και ιδιωτών (εκμίσθωσης αναψυκτηρίου, μίσθωσης εξοπλισμού γυμναστηρίου)». Ως προς τα προσκομισθέντα από τον ήδη αιτούντα απλά αντίγραφα γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν μπορούν να γίνουν, κατά την προκήρυξη, δεκτά, καθόσον δεν είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ούτε αποτελούν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Περαιτέρω, τα σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών απορρίφθηκαν, ενώ έγιναν δεκτά τα δύο προσκομισθέντα ιδιωτικά συμφωνητικά. Για την παρεμβαίνουσα, ως προς τον εν λόγω κριτήριο, αναφέρεται ότι αυτή προσκόμισε 76 αντίγραφα γνωμοδοτήσεων για τα έτη 2013-2016, οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, 18 δικαστικές αποφάσεις επί δικών, στις οποίες παραστάθηκε ως πληρεξουσία δικηγόρος του καθ’ ου Δήμου και ν.π.δ.δ. αυτού και τρία δικόγραφα που υπογράφονται από την ίδια ως πληρεξουσία του εν λόγω Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι η παρεμβαίνουσα υπερέχει όσον αφορά στο ανωτέρω κριτήριο, τόσο ως προς τη δικαστηριακή εμπειρία, όσο και ως προς τη συμβουλευτική εμπειρία· ακόμη δε και αν γίνονταν δεκτά τα προσκομισθέντα από τον αιτούντα αντίγραφα γνωμοδοτήσεων και σχεδίων συμβάσεων, η υπεροχή της παρεμβαίνουσας «εξακολουθεί να υφίσταται, όχι μόνο λόγω του μεγαλύτερου αριθμού γνωμοδοτήσεων, αλλά και λόγω του εύρους και της ποικιλίας των νομικών ζητημάτων που ερευνήθηκαν και απαντήθηκαν με αυτές» σε σχέση με εκείνα που αντιμετώπισε ο αιτών. Ως προς τον ..., κρίθηκε ότι πρέπει να καταταγεί τρίτος ως προς το ανωτέρω κριτήριο, καθόσον αυτός «πληροί το εν λόγω κριτήριο ([...] είναι δικηγόρος του Δήμου Καλυμνίων από τον Ιούλιο του έτους 2009), πλην κανένα άλλο στοιχείο δεν προσκόμισε αυτός και, επομένως, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω αξιολόγησή του σε σχέση με τους άλλους δύο υποψηφίους [...]». Εξάλλου, ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, η Επιτροπή έκρινε ότι «κανείς υποψήφιος δεν υπερτερεί των άλλων». Τέλος, ως προς το κριτήριο της άριστης γνώσης της αγγλικής, στο ανωτέρω .../2017 πρακτικό της Επιτροπής επαναλαμβάνεται απόσπασμα του .../2017 πρακτικού αυτής, ως προς τον αιτούντα και την παρεμβαίνουσα, κατά το οποίο ο πρώτος υπερτερεί της δεύτερης, δεδομένου ότι ο μεν αιτών έχει μεταπτυχιακό τίτλο που αποκτήθηκε μετά από σπουδές στο εξωτερικό, η δε παρεμβαίνουσα είναι κάτοχος Certificate of Proficiency in English με βαθμό Γ´. Ως προς τον ... αναφέρεται ότι αυτός έπεται των άλλων δύο, καθόσον δεν είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στην εξής κρίση: “[…] ύστερα από τη συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ..., ... και ..., λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας που αποδίδεται σε καθένα από τα ως άνω κριτήρια επιλογής κατά τα οριζόμενα στην 59701/2016 προκήρυξη του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, η Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται ότι ο ..., […] πρέπει να καταταγεί τρίτος, καθόσον οι συνυποψήφιοί του για την ίδια θέση, ... και ... (οι οποίοι κατά τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. .../2017 πρακτικό είχαν καταταγεί πρώτη και δεύτερος, αντιστοίχως) υπερέχουν. Και τούτο διότι: Ναι μεν ο ... κρίθηκε ότι είναι ισάξιος με την ... βάσει των κριτηρίων της προσωπικότητας, της οικογενειακής κατάστασης και της νομικής επιστημονικής κατάρτισης (σε καθένα από τα οποία αντιστοιχεί συντελεστής βαρύτητας 10) και ότι υπερέχει έναντι αυτής με βάση το κριτήριο της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (συντελεστής βαρύτητας 10), πλήν εκείνη υπερέχει με βάση το κριτήριο της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας στον χειρισμό υποθέσεων ΟΤΑ (ιδιαίτερα αυξημένος συντελεστής βαρύτητας: 35), το κριτήριο της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 15) και το συνεκτιμώμενο κριτήριο της άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας: 10). Περαιτέρω, ναι μεν ο ... κρίθηκε ότι είναι ισάξιος με τον υποψήφιο ... βάσει των κριτηρίων της προσωπικότητας, της οικογενειακής κατάστασης και της νομικής επιστημονικής κατάρτισης (σε καθένα από τα οποία αντιστοιχεί συντελεστής βαρύτητας 10) και ότι υπερέχει έναντι αυτού με βάση το κριτήριο της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (συντελεστής βαρύτητας 10), πλήν ο ... υπερέχει έναντι αυτού όσον αφορά στο κριτήριο της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας στον χειρισμό υποθέσεων ΟΤΑ (συντελεστής βαρύτητας: 35), στο κριτήριο της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 15) και στο συνεκτιμώμενο κριτήριο της άριστης γνώσης αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας: 10)». Περαιτέρω, σύμφωνα με το ανωτέρω .../2017 πρακτικό της Επιτροπής (με το οποίο, κατά τα ανωτέρω, έγινε συγκριτική αξιολόγηση μόνον μεταξύ του αιτούντος και της παρεμβαίνουσας), η παρεμβαίνουσα είχε καταταγεί πρώτη και ο αιτών δεύτερος, αφού κρίθηκε, τελικώς, ότι αυτοί είναι «ισάξιοι βάσει των κριτηρίων της προσωπικότητας, της οικογενειακής κατάστασης, της νομικής επιστημονικής κατάρτισης και της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (σε καθένα από τα οποία η οικεία προκήρυξη δίνει συντελεστή βαρύτητας 10, πλην του τελευταίου, το οποίο έχει συντελεστή βαρύτητας 15) και ο ... κρίθηκε ότι υπερτερεί, όσον αφορά στο συνεκτιμώμενο κριτήριο της άριστης γνώσης της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 10), πλην η ... υπερτερεί […] βάσει του κριτηρίου της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (συντελεστής βαρύτητας 10) και του κριτηρίου της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σε χειρισμό υποθέσεων ΟΤΑ (με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας: 35)».
14. Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτεθέντα, η Επιτροπή κατέληξε στην ανωτέρω κρίση της, αξιολογώντας τους υποψηφίους ανά προβλεπόμενο στον νόμο κριτήριο, παραθέτοντας και συγκρίνοντας τα προσόντα τους και τελικά επέλεξε την παρεμβαίνουσα, κάνοντας ανακεφαλαίωση των προσόντων της και συγκρίνοντάς την στη συνέχεια με κάθε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους, μεταξύ δε αυτών και με τον αιτούντα. Τούτο έπραξε με λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης χωρίς χρήση των συντελεστών βαρύτητας και βαθμολόγηση των υποψηφίων ανά κριτήριο και συνολικά, με συνέπεια να καθίσταται άδηλη η επιρροή των συντελεστών βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, όσον αφορά την επιλογή της παρεμβαίνουσας ως καταλληλότερης υποψήφιας έναντι των άλλων υποψηφίων και, συνεπώς, και του αιτούντος. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτεθέντα ανωτέρω στην σκέψη 8, η κατά τα ανωτέρω παράλειψη βαθμολόγησης των υποψηφίων παραβιάζει τις αρχές της σαφήνειας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και συνιστά πλημμέλεια της αιτιολογίας της γενομένης επιλογής, διότι καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος από τον ακυρωτικό δικαστή της εφαρμογής των συντελεστών βαρύτητας που προβλέφθηκαν ανά κριτήριο με την προκήρυξη για τον συγκεκριμένο φορέα. Κατ’ ακολουθίαν η προσβαλλόμενη .../2018 απόφαση του υπογράφοντος, με εντολή Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα του καθ’ ου Δήμου, περί διορισμού της παρεμβαίνουσας, η οποία ερείδεται στο ως άνω μη νομίμως αιτιολογημένο ../2017 πρακτικό της Επιτροπής είναι ομοίως μη νομίμως αιτιολογημένη. Και ναι μεν ο καθ’ ου Δήμος προβάλλει με το από 15.4.2022 υπόμνημά του ότι από την προαναφερθείσα 490/2019 απόφαση του Δικαστηρίου -με την οποία απορρίφθηκε Αίτηση ακυρώσεως του ... κατά της προσβαλλόμενης .../2018 πράξης- παρήχθη δεδικασμένο ως προς τη νομιμότητα της αιτιολογίας του .../2017 πρακτικού της Επιτροπής, όσον αφορά την τελική κατάταξη των υποψηφίων, ο ισχυρισμός, όμως, αυτός είναι απορριπτέος, προεχόντως διότι η ύπαρξη δεδικασμένου προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ταυτότητα διαδίκων (βλ. άρθρο 50 παρ. 5 του π.δ. 18/1989)· στη δίκη, δε, επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω 490/2019 απόφαση, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της κατάταξης του ..., δεν ήταν διάδικος ο αιτών (πρβλ. ΣτΕ 574/2021). Για τον λόγο, επομένως, αυτόν, της μη χρήσης των συντελεστών βαρύτητας και βαθμολόγησης των υποψηφίων, εμμέσως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η .../10.1.2018 απόφαση του υπογράφοντος, με εντολή Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα του καθ’ ου Δήμου, με την οποία επελέγη η παρεμβαίνουσα για την πλήρωση της επίμαχης θέσης, κατά το μέρος που με αυτήν εκδηλώθηκε παράλειψη επιλογής του αιτούντος, να απορριφθεί η παρέμβαση και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση μεταξύ της παρεμβαίνουσας και του αιτούντος, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.
Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την .../10.1.2018 απόφαση του υπογράφοντος, με εντολή Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κατά το μέρος που με αυτήν εκδηλώθηκε παράλειψη επιλογής του αιτούντος, σύμφωνα με το αιτιολογικό.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, σύμφωνα με το αιτιολογικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει συμμέτρως, στο Δημόσιο, στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και στην παρεμβαίνουσα τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στις 3 Μαΐου 2022 και στις 6 Οκτωβρίου 2022
Η Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Ο Γραμματέας
Ευαγγελία Νίκα Αντώνιος Γεωργακόπουλος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2023.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας
Δημήτριος Μακρής Νικόλαος Βασιλόπουλος