Απόφαση

Αριθμός Απόφασης 46/2023
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Τακτική Διαδικασία)
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Μαρία Βατσαρέα, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα, Αντιγόνη Κατσούρα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, τη 15η Νοεμβρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: υπό ειδική εκκαθάριση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «... ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την ειδική εκκαθαρίστριά του, την εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «... ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», ο οποίος εδρεύει στην …, επί της οδού … με αριθμό …, είναι κάτοχος του … ΑΦΜ και δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, ωστόσο, προκατέθεσε εμπροθέσμως προτάσεις, τις οποίες υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ευάγγελος Ψύχας (ΔΣΑ), δυνάμει της από 23-03-2022 εξουσιοδότησης με βεβαιωμένο ηλεκτρονικά το γνήσιο της υπογραφής του νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου της ειδικής εκκαθαρίστριας, ....
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ... του …, κατοίκου …, επί της οδού … με αριθμό …, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, ούτε προκατέθεσε προτάσεις.
Ο ενάγων συνεταιρισμός ζητεί να γίνει δεκτή η από 08-12-2021 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/15-12-2021. Η υπό κρίση αγωγή προσδιορίστηκε προς συζήτηση, μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, για την παρούσα δικάσιμο με την ανωτέρω αναφερόμενη σύνθεση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2022 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών, γράφτηκε δε στο πινάκιο με πρωτοβουλία του αρμόδιου γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 237 παρ. 6 ΚΠολΔ.
Κατά την παρούσα δικάσιμο η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Στην προκειμένη περίπτωση, τη 15η-12-2021 ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος κατέθεσε ενώπιον της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου την από 08-12-2021 αγωγή κατά του εναγομένου, η οποία έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../15-12-2021. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της ως άνω αγωγής, ο γραμματέας έθεσε στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση στην οποία αναγράφεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, με την επισήμανση ότι, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Μετά το πέρας των προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου, ο γραμματέας της έδρας διαβίβασε τη δικογραφία προς τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. …/2022 Πράξη όρισε ως ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αγωγής στο ακροατήριο την 15η-11-2022 και τη σύνθεση του Δικαστηρίου αποτελούμενη ως αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Στην παρούσα ορισθείσα δικάσιμο, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως σημειώνεται ανωτέρω. Κατά την επισκόπηση δε της κατατεθειμένης στο παρόν Δικαστήριο δικογραφίας διαπιστώθηκε ότι, ο ενάγων κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως προτάσεις, ενώ, ο εναγόμενος δεν έλαβε κανονικά μέρος στην δίκη, καθώς δεν κατέθεσε, ως όφειλε, προτάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρώτη και δεύτερη παράγραφο του άρθρου 271 ΚΠολΔ, αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα και εάν επιδόθηκαν σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους και εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η υπόθεση συζητείται ερήμην του εναγομένου. Διαφορετικά, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 θεωρείται η αγωγή ως μη ασκηθείσα. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται αυτοτελής επίδοση της κλήσης προς συζήτηση στον εναγόμενο, διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 6 ΚΠολΔ, όταν ορισθεί ημερομηνία συζήτησης της αγωγής και γίνει η σχετική εγγραφή στο πινάκιο, τότε η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Βάσει των ανωτέρω και με συσταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 271 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να θεωρηθεί ότι, εφόσον η αγωγή επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο και ο τελευταίος δεν κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα προτάσεις, τότε η υπόθεση συζητείται ερήμην του εναγομένου και ισχύει το τεκμήριο ερημοδικίας του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ (σχετικώς: Καλαβρός Κ., Πολιτική Δικονομία - Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2016, σελ. 543 επ.). Εν προκειμένω, από τη νομίμως επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα υπ’ αριθμ ...-01-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αίγιου, ..., αποδεικνύεται ότι, ο ενάγων επέδωσε νομίμως και εμπροθέσμως, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ), την αγωγή στον εναγόμενο, ωστόσο, ο τελευταίος δεν κατέθεσε προτάσεις και επομένως, καθώς, δεν απαιτείται να γίνει επίδοση της κλήσης προς συζήτηση προς αυτόν, πρέπει η υπόθεση να συζητηθεί ερήμην του τελευταίου.
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4640/2019 ορίζει ότι: «Οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς: ...β) οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ...Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης». Βάσει των ανωτέρω, καθιερώθηκε η διενέργεια, σε χρόνο πριν από τη συζήτηση της αγωγής, μίας υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, το πρακτικό της οποίας κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της αγωγής. Η υποχρεωτική αυτή συνεδρία διαμεσολάβησης μπορεί να διενεργηθεί είτε προ της έναρξης της εκκρεμοδικίας, δηλαδή πριν από την άσκηση της αγωγής, είτε μετά, πάντως, και στις δύο περιπτώσεις το πρακτικό διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις. Ως δικονομική κύρωση της μη προσκομιδής του ως άνω πρακτικού προβλέπεται το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, ανεξάρτητα από την προβολή σχετικής ένστασης από τον εναγόμενο, καθώς εάν γινόταν δεκτό ότι, η τήρηση του εν λόγω όρου του παραδεκτού ελέγχεται κατ’ ένσταση θα καταργούνταν εμμέσως η υποχρεωτικότητα της ρύθμισης, δεδομένου ότι, θα ανήκε στην ευχέρεια του εναγομένου να προτείνει την εν λόγω ένσταση ή μη (σχετικώς: ΠΠρΘεσσαλ 6690/2022, ΕΠολΔ 2022.116). Εξάλλου, το άρθρο 9 του ως άνω νόμου ορίζει ότι, η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας αναστέλλει τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ, από τη σύνταξη του πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας, οι ανωτέρω δικονομικές προθεσμίες συνεχίζονται. Από το ανωτέρω άρθρο προκύπτει αναντίρρητα ότι, το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται από την ημέρα κοινοποίησης της οριζόμενης στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 πρόσκλησης του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της συνεδρίας και λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Ωστόσο, ελλείψει ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, κατά τη γνώμη που ακολουθεί το παρόν Δικαστήριο, σε περίπτωση που η διαφορά είναι επίδικη και εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία θα πρέπει εντός της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων να ενημερώνεται (έστω ατύπως) η γραμματεία του δικαστηρίου, ώστε να παραμείνει ανοικτός ο φάκελος της δικογραφίας και να προσκομίζονται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του επιμελέστερου των διαδίκων, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα δυνάμει των οποίων μπορεί να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός χρονικής ισχύος της αναστολής (Γιαννόπουλος Π., Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020, σελ. 262). Εάν η υπόθεση εν τέλει εκδικαστεί, οι διάδικοι θα πρέπει να κάνουν αναφορά στις προτάσεις τους (ή στην προσθήκη στις προτάσεις) σε σχέση με την αναστολή των προθεσμιών και το εμπρόθεσμο των διαδικαστικών ενεργειών τους, αποδεικνύοντας τους ισχυρισμούς τους με τα αντίστοιχα έγγραφα, ώστε να αποφανθεί εν τέλει ο δικαστής που θα δικάσει το εκάστοτε ένδικο βοήθημα (Πλεύρη Άννα, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021, σελ. 262).
Στην υπό κρίση αγωγή του, ο ενάγων συνεταιρισμός ισχυρίζεται ότι, δυνάμει της υπ’ αριθμ. .../08-05-2009 έγγραφης σύμβασης με τοκοχρεωλυτικού δανείου που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού ως δανειστή και του εναγομένου, ως οφειλέτη, χορήγησε στον τελευταίο δάνειο ποσού 35.000 ευρώ, κατά τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο αγωγικό δικόγραφο. Ότι, επειδή ο εναγόμενος δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η σύμβαση καταγγέλθηκε με την από 09-05-2014 εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε στον εναγόμενο την 23η-05-2019, ενώ, το σε βάρος του πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν στο ποσό των 81.416,08 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ο ενάγων συνεταιρισμός ζητεί, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό των 54.285,63 ευρώ, επιφυλασσόμενος για το υπόλοιπο ποσό, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και έως την εξόφληση. Επικουρικά, ζητεί το ανωτέρω ποσό νομιμοτόκως βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τέλος, ζητεί να επιβληθούν τα δικαστικά του έξοδα σε βάρος του εναγομένου. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ. ... ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με την από 13-04-2022 απόδειξη της τράπεζας …, αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2, 22 ΚΠολΔ). Είναι δε ορισμένη και νόμιμη ως προς την κύρια βάση της εδραζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 361, 806 ΑΚ, 176, 907 ΚΠολΔ, πλην της επικουρικής βάσης της αγωγής που στηρίζεται στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η οποία πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη για τον λόγο ότι, η από το άρθρο 904 ΑΚ αγωγή είναι επιβοηθητικής φύσης και μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν λείπουν οι προϋποθέσεις από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία (ΑΠ 1027/2021 ΑΠ 449/2014, ΑΠ 1440/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), πράγμα που δεν συμβαίνει εν προκειμένω, καθόσον ο ενάγων στηρίζει την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού στα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίζει και την κύρια βάση της αγωγής του. Ωστόσο, εν προκειμένω, το Δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, αλλά, πρέπει να κηρύξει απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής. Ειδικότερα, όπως προεκτέθηκε, η υπό κρίση αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου τη 15η-12-2021 και συνεπώς, οι διάδικοι έπρεπε να καταθέσουν προτάσεις έως την 28η-03-2022. Μαζί με τις προτάσεις, για το παραδεκτό της συζήτησης, έπρεπε να κατατεθεί και το πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4640/2019. Ωστόσο, ο ενάγων, αν και κατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις την 28η-03-2022, δεν κατέθεσε το ανωτέρω πρακτικό, το οποίο τελικώς κατέθεσε την 27η-05-2022. Περαιτέρω, στο φάκελο της δικογραφίας υπάρχει η από 24-03-2022 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, Ευάγγελου Ψύχα, με την οποία ζητεί την αναστολή των δικονομικών προθεσμιών των άρθρου 237 ΚΠολΔ, ισχυριζόμενος πως δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό το αίτημα του ενάγοντας προς την ΚΕΔ για ορισμό διαμεσολαβητή. Ωστόσο, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 9 του Ν. 4640/2019 η αναστολή των δικονομικών προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ επέρχεται με την έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής συνεδρίας και όχι σε προγενέστερο στάδιο και συνεπώς, εν προκειμένω, θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα η αναστολή των προθεσμιών από τη 14η-04-2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόσκλησης της διαμεσολαβήτριας προς τα μέρη) μέχρι την 26η-04-2022, όταν συντάχθηκε το πρακτικό περάτωσης της αρχικής συνεδρίας. Όμως, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες είχε ήδη παρέλθει και η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων και για την κατάθεση προσθήκης. Περαιτέρω και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, από τη γραμματική ερμηνεία, αλλά και τον σκοπό αμφοτέρων των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 4640/2019, προκύπτει κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου ότι, εάν δεν διενεργηθεί υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης εγκαίρως, ώστε να κατατεθεί το πρακτικό διεξαγωγής της με τις προτάσεις της συζήτησης, το δικαστήριο θα πρέπει να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, διότι άλλως θα ματαιωνόταν ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η ως άνω διάταξη, που αφορά στην προώθηση του θεσμού και στην ενημέρωση των μερών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο της αντιδικίας τους από διαπιστευμένο διαμεσολαβητή σε σχέση με τη δυνατότητα επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς τους μέσω διαμεσολάβησης. Επομένως, βάσει των ανωτέρω και εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης προσκόμισης του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4640/2019 πρακτικού πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εναγόμενου.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του ενάγοντος και του πληρεξούσιου δικηγόρου του, την 30η-01-2023.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ