Απόφαση

Αριθμός 68/2023
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α1’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευδοξία Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα, Χρήστο Κατσιάνη - Εισηγητή, Ασημίνα Υφαντή και Φώτιο Μουζάκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 21 Νοεμβρίου 2022, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Π. Β. του Γ., κατοίκου ... η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Του αναιρεσιβλήτου: Κ. Β. του Χ., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χαράλαμπο Τσιρογιάννη με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
Στο σημείο αυτό, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Σωτήριος Καλαμίτσης για λογαριασμό της ως άνω αναιρεσείουσας και αφού έλαβε το λόγο από την Προεδρεύουσα, ζήτησε την αναβολή της συζήτησης της κρινόμενης αίτησης σε μεταγενέστερη δικάσιμο, για τους λόγους που ανέπτυξε. Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε με την παρουσία και του Γραμματέα του, απέρριψε το αίτημα αναβολής και διέταξε την πρόοδο της δίκης.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 23/6/2009 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων.
Εκδόθηκε η 132/2010 οριστική απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 19/10/2020 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 ΚΠολΔ, εάν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο απολιπόμενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος του απολιπόμενου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με νέα κλήτευση (πρβλ. ΑΠ 346/2021, ΑΠ 1099/2012). Εξάλλου, κατά το άρθρο 128 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο πρώτο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015: "Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συνοίκους του, που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοί του”. Κατά δε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3994/2011: "Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στην κατοικία, α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, β) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και, αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο, καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα, γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης.....”.Περαιτέρω, κατά τη γενική περί εκθέσεων διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του άρθρου 1 Ν.4335/2015, "Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι: α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν, β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου κάθε προσώπου που είναι παρόν, γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς, δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέπραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν”. Τέλος, κατά τις ειδικές περί εκθέσεων επιδόσεως διατάξεις του άρθρου 139 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, "1. Όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία εκτός από όσα απαιτεί το άρθρο 117, πρέπει να περιέχει και α) την Παραγγελία για επίδοση, β) σαφή καθορισμό του εγγράφου που επιδόθηκε και των προσώπων που αφορά, γ) μνεία της ημέρας και της ώρας της επίδοσης, δ) μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138. 2. Η έκθεση υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση, καθώς και από εκείνον που παραλαμβάνει το έγγραφο και σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του, υπογράφεται και από το μάρτυρα που είχε προσληφθεί για το σκοπό αυτόν”. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι, επί επιδόσεως με θυροκόλληση επί απουσίας του παραλήπτη (όπως και των τυχόν συνοίκων του) από την κατοικία του, στη σχετικά συντασσόμενη έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή πρέπει να υπογράφει και ο μάρτυρας μπροστά στον οποίο γίνεται η θυροκόλληση, ανεξαρτήτως του ότι δεν γίνεται ρητή αναφορά και στην περίπτωση αυτή στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 ΚΠολΔ, αλλά μόνο στις περιπτώσεις αρνήσεως ή αδυναμίας εκείνου που παραλαμβάνει το έγγραφο. Τούτο δε, καθόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος αποδείξεως της συμπράξεως του μάρτυρα (που είναι απαραίτητη για το κύρος της επιδόσεως με θυροκόλληση και της προς τούτο συντασσομένης σχετικής εκθέσεως) - μη αρκούσης μόνης της βεβαιώσεως περί τούτου του δικαστικού επιμελητή - ενώ, άλλωστε, αυτό προκύπτει και από τη γενική διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 περ. δ' ΚΠολΔ , που αναφέρεται σε υπογραφή και όλων των άλλων προσώπων που συνέπραξαν κατά τη σύνταξη της εκθέσεως, καθιερώνοντας την ως ουσιώδες προαπατούμενο για το κύρος της. Στην προκειμένη περίπτωση, φέρεται προς συζήτηση η από 19-10-2020 αίτηση της ενάγουσας και ήδη αναιρεσείουσας Π. Β. για αναίρεση της 132/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, που αφορά τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου λόγω ισχυρού κλονισμού. Από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου προκύπτει ότι, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο την ορισθείσα και αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης δικάσιμο, η αναιρεσείουσα δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε και με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Από δε τα έγγραφα της δικογραφίας και, ειδικότερα, από την υπάρχουσα στη δικογραφία υπ' αριθμ. .../11-11-2021 έκθεση επιδόσεως με θυροκόλληση, του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Τρικάλων Ν. Τ., προκύπτει ότι η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του αναιρεσίβλητου, καθώς και ότι, ο ανωτέρω δικαστικός επιμελητής, με έγγραφη παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσίβλητου Χαράλαμπου Τσιρογιάννη, μετέβη στην κατοικία της απολιπομένης αναιρεσείουσας, στην οδό ... προκειμένου να επιδώσει σε αυτήν ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αναίρεσης με προσδιορισμό δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και, όπως βεβαιώνει στην έκθεση, “... επειδή δε βρήκα την ίδια στην κατοικία της που βρίσκεται στο τέρμα της οδού …, ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 128 ΚΠολΔ πρόσωπα, εσώκλεισα το έγγραφο αυτό σε φάκελο ενσφράγιστο και το θυροκόλλησα στην παραπάνω κατοικία ενώπιον της μάρτυρος Μ. Α.. Κ., κατοίκου ... οδός ...”. Αυτή, όμως, η με θυροκόλληση επίδοση, δεν είναι νόμιμη, γιατί στην έκθεση επίδοσης, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σ' αυτήν πως η θυροκόλληση (επειδή δεν βρέθηκε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 128 ΚΠολΔ πρόσωπα) έγινε μπροστά σε μία μάρτυρα - η οποία κατονομάζεται - εν τούτοις η τελευταία δεν την υπογράφει. Όμως και η υπογραφή αυτή (συμπράττοντος προσώπου κατά τη σύνταξή της - μάρτυρα κατά τη θυροκόλληση) είναι ένα από τα ουσιώδη προαπαιτούμενα (άρθρο 117 παρ. 1 περ. δ' ΚΠολΔ) για την εγκυρότητα της έκθεσης επιδόσεως και κατά συνέπεια της κλήσης, ώστε να θεωρείται ότι υπήρξε νόμιμη επίδοση (άρθρο 128 παρ. 4 περ. α' ΚΠολΔ) του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου με προσδιορισμό δικασίμου και κλήση προς συζήτηση της υποθέσεως κατ' αυτήν στο διάδικο προς τον οποίον αφορά (εν προκειμένω την αναιρεσείουσα, που κλητεύθηκε με επιμέλεια του αναιρεσίβλητου), ζήτημα το οποίο εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (576 παρ. 2 ΚΠολΔ) σε περίπτωση ερημοδικίας του. Κατ' ακολουθίαν αυτών, εφόσον δεν αποδεικνύεται νόμιμη κλήτευση της αναιρεσείουσας, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υποθέσεως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 19-10-2020 αίτησης για αναίρεση της υπ' αριθμ. 132/2010 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ