Απόφαση

Αριθμός 15/2023
Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 2 του Ν. 3068/2002)
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και των αρχαιοτέρων της Αντιπροέδρων, που είχαν κώλυμα, Θεόδωρος Αραβάνης, Όλγα Παπαδοπούλου, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Ελένη Γκίκα.
Για να εξετάσει την από 21 Οκτωβρίου 2021 αίτηση των: 1. ... του …, 2. ... του …, 3. ... του .. και 4. ... του …, κατοίκων … (…), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθ. 2102/2019 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Θεόδωρο Αραβάνη, δέχθηκε τα εξής:
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία εισάγεται προς συζήτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 2 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει, και 2 του π.δ. 61/2004 (Α΄ 54), μετά την έκδοση του πρακτικού 11/2022 του παρόντος Συμβουλίου, οι αιτούντες παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την απόφαση 2102/2019 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η …/2019 άδεια δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Με την άδεια αυτή αναθεωρήθηκε η …/2017 άδεια δόμησης της ίδιας υπηρεσίας, με την οποία είχε επιτραπεί στην εταιρεία «... Α.Ε.Ε.Α.Π.» η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα επί της οδού ... και παρόδου ..., στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών.
2. Επειδή, η εκμεταλλευόμενη το εν λόγω ξενοδοχείο εταιρεία «... Α.Ε.Ε.Α.Π.», η οποία είχε παρέμβει στην ακυρωτική δίκη, παραδεκτώς με τα από 11.5.2022 και 13.2.2023 υπομνήματά της ζητεί την αναστολή της παρούσας διαδικασίας, άλλως την απόρριψη της κρινόμενης αιτήσεως.
3. Επειδή, με την απόφαση ΣΕ 2102/2019 Ολομ. ακυρώθηκε η …/2019 άδεια αναθεώρησης, που αφορούσε εργασίες στο δώμα του ξενοδοχείου, για τον λόγο ότι δεν ελήφθη προηγουμένως έγκριση της σχετικής μελέτης από τον Υπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, αφού το κτίριο ευρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Αθηνών και πλησίον της Ακρόπολης, που αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς (UNESCO), ούτε άλλωστε είχε ληφθεί σχετική έγκριση της μελέτης του κτιρίου πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας …/2017 για την ανέγερση του ξενοδοχείου. Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Αθηναίων με την πράξη …/30.1.2020 «ανακάλεσε» την ακυρωθείσα άδεια …/2019 αναθεώρησης. Στη συνέχεια, με την απόφαση …/22.7.2020 της Υπουργού Πολιτισμού, που εκδόθηκε μετά τη γνωμοδότηση 15/22.4.2020 του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), το ανώτατο ύψος του ξενοδοχείου ορίσθηκε κατ’ οικονομίαν στα 24 μ., υπεράνω δε του ύψους αυτού επετράπη η τοποθέτηση απόληξης κλιμακοστασίου και πέργκολας, ύψους μέχρι 3 μ., τούτο δε διότι το κατασκευασθέν κτίριο λόγω της θέσης, του όγκου και του ύψους του (36,65 μ.) παραβλάπτει τη θέα προς και από την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακροπόλεως και επιβαρύνει την περιοχή. Με την ίδια υπουργική απόφαση επισημάνθηκε η υποχρέωση ανάκλησης της οικοδομικής άδειας …/2017 που εκδόθηκε χωρίς την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. Με το …/2022 Πρακτικό του παρόντος Συμβουλίου έγινε δεκτό ότι, οι μεν Υπουργοί Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, διάδικοι στην ακυρωτική δίκη, συμμορφώθηκαν κατ’ αρχήν προς την ακυρωτική απόφαση για τους εκτιθέμενους στο Πρακτικό λόγους, ο Δήμος Αθηναίων όμως δεν συμμορφώθηκε προς την αυτή απόφαση. Ειδικότερα, αφού επισημάνθηκε ότι η «ανάκληση» της …/2019 άδειας αναθεώρησης είναι περιττή και δεν συνιστά συμμόρφωση, αφού η άδεια αυτή ακυρώθηκε με την απόφαση ΣΕ 2102/2019, κρίθηκε ότι βάσει της ακυρωτικής αποφάσεως ο Δήμος Αθηναίων α) ώφειλε αμελλητί να χαρακτηρίσει τις εκτελεσθείσες βάσει της ακυρωθείσας αναθεώρησης …/2019 εργασίες επί του δώματος ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες και να μεριμνήσει για την κατεδάφισή τους και β) δεσμευόμενος από την παρεμπίπτουσα κρίση της αποφάσεως περί πλημμέλειας της οικοδομικής άδειας …/2017 λόγω έκδοσής της χωρίς την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ώφειλε αρχικά μεν να ανακαλέσει την άδεια αυτή και να υπαγάγει το κτίριο στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, ακολούθως δε, μετά την έκδοση της αποφάσεως …/22.7.2020 της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία το ανώτατο ύψος του κτιρίου ορίσθηκε σε 24 μ. (υπεράνω του οποίου επετράπησαν ορισμένες ήσσονος σημασίας κατασκευές, ύψους μέχρι 3 μ.), ώφειλε να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την οικοδομική άδεια κατά το αντίστοιχο μέρος, να χαρακτηρίσει ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες όλες τις κατασκευές που υπερβαίνουν το καθορισθέν ύψος, να εκδώσει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την κατεδάφιση και να μεριμνήσει για την υλική εκτέλεση αυτών.
4. Επειδή, μετά την έκδοση του Πρακτικού …/2022 έλαβαν χώρα, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες: α) Ο Δήμος Αθηναίων, με χειρόγραφη επισημείωση, που δεν φέρει ημερομηνία και υπογραφή, επί του σώματος της άδειας δόμησης …/2017 προέβη στη «μερική ανάκληση» της άδειας αυτής «μετά την υπ’ αριθμ. …/2022 απόφαση [ενν. Πρακτικό] του Συμβουλίου της Επικρατείας» καθόσον αφορά «όλες τις κατασκευές πέραν της στάθμης των 27 μέτρων». β) Ακολούθως, με την από 30.11.2022 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του ίδιου Δήμου διαπιστώθηκαν επί του επίμαχου κτιρίου αυθαίρετες κατασκευές «καθ’ υπέρβαση ύψους κατόπιν μερικής ανάκλησης κατά το αντίστοιχο μέρος της ... 15/2017 άδειας δόμησης και των μεταγενέστερων αναθεωρήσεων σε συνέχεια του ... 11/22 πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ», χαρακτηρίσθηκαν οι κατασκευές αυτές κατεδαφιστέες και επιβλήθηκαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4495/2017. γ) Με απόφαση της 26.1.2023 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β΄ έγινε εν μέρει δεκτή ένσταση της εταιρείας «...» κατά της έκθεσης αυτοψίας όσον αφορά τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων και διετάχθη ο επανυπολογισμός τους, ενώ απερρίφθη λόγος ένστασης περί ανυπόστατου της πράξεως «ανάκλησης». δ) Με το έγγραφο …/7.2.2023 του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Αθηναίων η απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της κατεδάφισης, με την επισήμανση ότι για την υπόδειξη των προς κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών τίθενται στη διάθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και ε) Με το …/15.2.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Αθηναίων υπολογίσθηκαν εκ νέου τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που είχαν αρχικώς επιβληθεί, ακολούθως δε προχώρησε η διαδικασία είσπραξής των. Κατά των ανωτέρω πράξεων η εταιρεία «...» έχει καταθέσει ένδικα βοηθήματα και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και διοικητικών οργάνων (βλ. το από 23.3.2023 ενημερωτικό σημείωμα της εν λόγω εταιρείας προς το Δικαστήριο), ενώ το επίμαχο ξενοδοχείο, όπως προβάλλεται και δεν αμφισβητείται, εξακολουθεί να λειτουργεί.
5. Επειδή, με το από 13.2.2023 υπόμνημα η εταιρεία «...» ζητεί την αναστολή της παρούσας διαδικασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 61/2004, διότι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως των αιτούντων κατά της παραλείψεως του Δήμου Αθηναίων (έγγραφο Υ.ΔΟΜ …/2020) να ανακαλέσει την οικοδομική άδεια .../2017. Το αίτημα αυτό προβάλλεται απαραδέκτως για δεύτερη φορά, διότι είχε υποβληθεί με το από 11.5.2022 υπόμνημα της εταιρείας και απερρίφθη ήδη με το Πρακτικό 11/2022 (σκ. 8 και 9). Ζητείται ομοίως η αναστολή της παρούσας διαδικασίας διότι ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου εκκρεμούν αιτήσεις ακυρώσεως της εταιρείας κατά της προαναφερθείσας αποφάσεως …/ 22.7.2020 της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία το ανώτατο ύψος του ξενοδοχείου καθορίσθηκε στα 24 μ. Το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής της παρούσας διαδικασίας διότι, όπως κρίθηκε ήδη με το Πρακτικό 11/2022 (σκ. 11), με την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως η Υπουργός Πολιτισμού ανταποκρίθηκε σε υποχρέωση συμμορφώσεως που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση 2102/2019 Ολομ., ενώ οι ειδικότερες ρυθμίσεις της αποφάσεως αυτής δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας. Άλλωστε δεν έχει χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής. Συνεπώς το υποβληθέν αίτημα πρέπει να απορριφθεί. Επιφυλάσσεται πάντως το Συμβούλιο, μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του Ε΄ Τμήματος επί των εκκρεμών αιτήσεων ακυρώσεως, να επανέλθει επί του θέματος εφ’ όσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους διαδίκους και εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος προς τούτο.
6. Επειδή, όπως κρίνεται παγίως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Κ.Δ.Δ., ν. 2690/1999 (Α΄ 45)], η οποία αποδίδει γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη είναι ανυπόστατη εφ’ όσον δεν φέρει υπογραφή του εκδόντος οργάνου (ΣΕ 2266/2021, 3149/2017, 1219/2011, 3619/2004 κ.ά.), η πλημμέλεια δε αυτή ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΕ 2266/2021, 1219/2011). Επίσης, για τη νόμιμη υπόστασή της η πράξη πρέπει να φέρει, κατ’ αρχήν, ημερομηνία εκδόσεως (ΣΕ 1811/2022, 358/2021, 1071/2008). Εν όψει τούτων, η «μερική ανάκληση» της οικοδομικής άδειας …/2017 από τον Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι ανυπόγραφη και επιπλέον δεν φέρει ημερομηνία εκδόσεως είναι ανυπόστατη, η εν λόγω δε πλημμέλεια, η οποία δεν αφορά την εν γένει νομιμότητα της ανακλητικής πράξεως αλλά τη νόμιμη υπόστασή της, ελέγχεται και από το παρόν Συμβούλιο (βλ. 29/2009 Πρακτικό Τριμ. Συμβ.). Με τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προς την ακυρωτική απόφαση και τις υποδείξεις του Πρακτικού 11/2022, διότι σύμφωνα με τις κρίσιμες διατάξεις η συμμόρφωση της Διοικήσεως πρέπει αυτονοήτως να πραγματοποιείται με υποστατές και όχι με ανυπόστατες πράξεις. Η διατυπούμενη δε στο έγγραφο …/13.2.2023 της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων προς το Δικαστήριο άποψη, ότι παρείλκε εν προκειμένω η τήρηση των κειμένων διατάξεων για την ανάκληση της οικοδομικής άδειας 15/2017 αφού με το Πρακτικό …/2022 «ακυρώθηκε» η εν λόγω οικοδομική άδεια και κατέστη «νομικά και ουσιαστικά ανύπαρκτη», στερείται ερείσματος, διότι σε κανένα σημείο του Πρακτικού δεν υπάρχει, ούτε μπορούσε να υπάρξει, παρόμοια κρίση, αφού η ακύρωση διοικητικών πράξεων απαγγέλλεται με απόφαση δικαστικού σχηματισμού και όχι με απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης. Περαιτέρω, εκ προφανούς παραδρομής η «ανακλητική» πράξη αναφέρεται σε κατασκευές «άνω των 27 μ.», διότι με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού το ανώτατο ύψος του κτιρίου ορίσθηκε στα 24 μ., υπεράνω του οποίου επιτράπηκαν ορισμένες μόνο, ειδικώς κατονομαζόμενες βοηθητικές κατασκευές, ύψους μέχρι 3 μ., όπως ορθώς διαλαμβάνει η έκθεση αυτοψίας (σελ. 2 και 5) και το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ (σελ. 5), οι οποίες προδήλως θα τοποθετηθούν μετά την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών και τη διαμόρφωση του δώματος σε ύψος μέχρι τα 24 μ. Επομένως, προς τον σκοπό ορθής συμμορφώσεως προς την απόφαση ΣΕ 2102/2019 και τα κριθέντα με το Πρακτικό 11/2022, ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες: Α) Εντός μίας εβδομάδας από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων πρέπει να επανεκδώσει ορθά την πράξη ανακλήσεως, με αναδρομική ισχύ (βλ. Πρακτ. …/2022 σκ. 5), λ.χ. υπό μορφή «ορθής επανάληψης», με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, ημερομηνία εκείνη που συνετάγη η προαναφερθείσα χειρόγραφη επισημείωση και αναφορά σε «όλες τις κατασκευές υπεράνω των 24 μ.». Β) Η από 30.11.2022 έκθεση αυτοψίας δεν απαιτείται να επανεκδοθεί διότι, αναφερόμενη σε «μερική ανάκληση», θεωρείται ότι παραπέμπει στην ορθή μερική ανάκληση που θα εκδοθεί και η οποία, ως αποσκοπούσα στην ορθή συμμόρφωση της Διοικήσεως, έχει αναδρομική ισχύ. Γ) Το αυτό ισχύει ως προς τη μνημονευθείσα απόφαση 26.1.2023 του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄, η οποία ομοίως θεωρείται ότι παραπέμπει στην ορθή ανακλητική πράξη που θα εκδοθεί και συνεπώς δεν πάσχει πλημμέλεια από την άποψη αυτή. Δ) Η αυτή ορθή ανακλητική πράξη πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στην οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί η οριστικοποιηθείσα έκθεση αυτοψίας και η οποία είναι αρμόδια για την ταχεία εκτέλεση της κατεδάφισης [άρθρα 26 παρ. 1, όπως ισχύει, του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), 280 παρ. ΙΙ, περ. 45 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), βλ. και εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΑΟΚΑ/87270/3437/22.10.2022). Ε) Μετά την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών υπεράνω των 24 μ. (βλ. έκθεση αυτοψίας «Τομή» σελ. 2) και την οριστικοποίηση του ύψους του δώματος του κτιρίου είτε στα 24 μ. είτε, εφ’ όσον τούτο είναι τεχνικώς δυσχερές ή δεν ενδείκνυται, χαμηλότερα (λ.χ. στο ύψος της οροφής του υποκείμενου ορόφου), μπορεί να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια ή να τροποποιηθεί η υπάρχουσα προκειμένου να τοποθετηθούν επί του δώματος οι προαναφερθείσες βοηθητικές κατασκευές (απόληξη κλιμακοστασίου και πέργκολα), ύψους μέχρι 3 μ. Οίκοθεν νοείται ότι πριν την έκδοση της νέας οικοδομικής άδειας ή της αναθεώρησης, οι εργασίες πρέπει να εγκριθούν από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ.
7. Επειδή, λόγω του πολύπλοκου της διαδικασίας κατεδάφισης, τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια της κατεδάφισης πρέπει να αναλάβει το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο προς τούτο σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 2 περ. β΄ και 3 περ. β΄ και 58 παρ. 1 περ. ε΄ του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός … ΥΠ.ΕΝ.» (Α΄ 160). Πρέπει επομένως το παρόν πρακτικό να κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς διενέργεια των δεόντων.
8. Επειδή, η ύπαρξη εν ισχύι άδειας δόμησης αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ξενοδοχειακού καταλύματος, είτε αυτό λειτουργεί βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας [άρθρο 3 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών … κ.λπ.» (Α΄ 155)], είτε κατόπιν γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας κατά το σύστημα του ν. 4442/2016 [άρθρα 39, 40 παρ. 1, 2, 7 και 43 παρ. 4 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας … κ.λπ.» (Α΄ 230) και 6 παρ. 1 περ. β΄ της κ.υ.α. 8952/17.5.2017 «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1750)], καταλύματα δε τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας των σφραγίζονται με απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ή του Υπουργού Τουρισμού [άρθρα 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 της κ.υ.α. 7471/15.4.2019 «Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων ... κ.λπ.» (Β΄ 1479)]. Η σφράγιση (παύση λειτουργίας) καταλύματος ή τμήματος αυτού που δεν διαθέτει ή απώλεσε νόμιμη προϋπόθεση λειτουργίας του (όπως λόγω ανακλήσεως της οικοδομικής άδειας ή χαρακτηρισμού εγκαταστάσεων ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων), είναι επιτακτικότερη όταν η ανάκληση της οικοδομικής άδειας και ο χαρακτηρισμός κατασκευών ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων συνάπτονται με την προστασία σημαντικών στοιχείων του φυσικού, οικιστικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η συνέχιση της λειτουργίας εγκαταστάσεως μετά την ανάκληση της οικοδομικής άδειας και τον οριστικό χαρακτηρισμό της ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, προς την οποία εκκρεμεί συμμόρφωση της Διοικήσεως, δυσχεραίνει την κατεδάφιση, διαιωνίζει τη διαπιστωθείσα παρανομία και παρακωλύει την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και, εντεύθεν, την πλήρη συμμόρφωση της Διοικήσεως προς τα δικαστικώς κριθέντα. Πρέπει συνεπώς το παρόν πρακτικό να κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος επίσης διετέλεσε διάδικος στην ακυρωτική δίκη και δεσμεύεται από τα κριθέντα με την ακυρωτική απόφαση, προκειμένου αυτός να ασκήσει την αρμοδιότητά του σύμφωνα με τα ανωτέρω.
9. Επειδή, λόγω της δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η Διοίκηση και ειδικά ο Δήμος Αθηναίων να συμμορφωθεί ορθώς προς την απόφαση ΣΕ 2102/2019 παρά την πάροδο τριών και ημίσεος περίπου ετών από την κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής και τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση του Πρακτικού …/2022 του παρόντος Συμβουλίου, πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 2 του ν. 3068/2002 και 4 παρ. 1 και 2 του π.δ. 61/2004, να ορισθεί ως εντεταλμένος δικαστής ο Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας … ο οποίος θα παρακολουθεί τη διαδικασία συμμορφώσεως και θα παρέχει, κατ’ αίτηση της Διοικήσεως ή και αυτεπαγγέλτως, την αναγκαία συνδρομή προς τις εμπλεκόμενες διοικητικές αρχές ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο συμμορφώσεως.
10. Επειδή, εν όψει του διαδραμόντος χρόνου από την κοινοποίηση της αποφάσεως ΣΕ 2102/2019 Ολομ. και του Πρακτικού …/2022, αλλά και του αντικειμένου της υποθέσεως, που αφορά στην προστασία του σημαντικότερου μνημείου της κλασικής αρχαιότητας (ΣΕ Ολομ. 705, 706/2020, 2102/2019), επισημαίνεται ότι οι κατά τα ανωτέρω ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση και η οργάνωση και υλική εκτέλεση της κατεδάφισης πρέπει να λάβουν χώρα στον συντομότερο δυνατό χρόνο, διότι η διατήρηση των επίμαχων αυθαίρετων κατασκευών προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μνημεία του Ιερού Βράχου, το Μουσείο της Ακρόπολης και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως διαπίστωσε το Κ.Α.Σ. Συναφώς, οι ισχυρισμοί της εταιρείας «...», κατά τους οποίους η υλοποίηση της κατεδάφισης είναι αδύνατη εντός του «τριμήνου» που έταξε το Πρακτικό …/2022 αφού η εκπόνηση των σχετικών μελετών απαιτεί διάστημα τουλάχιστον δεκατριών μηνών, πέραν του ότι προβάλλονται αορίστως και αναποδείκτως, είναι απορριπτέοι διότι η ταχθείσα με το Πρακτικό προθεσμία (σκ. 11) αφορούσε την έκδοση των αναγκαίων για τη συμμόρφωση διοικητικών πράξεων και την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης και όχι ειδικώς την υλική εκτέλεση αυτής. Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει ήδη να έχει μεριμνήσει για την εκπόνηση των αναγκαίων κατά την κρίση της μελετών προς τον σκοπό της κατεδάφισης, οι οποίες θα πρέπει κατ’ αρχήν να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της επιπλέον τρίμηνης προθεσμίας που τάσσεται με τη σκ. 11 του παρόντος Πρακτικού. Τέλος οι ισχυρισμοί περί παρανόμου της κατεδάφισης χωρίς την καταβολή αποζημίωσης είναι απαράδεκτοι διότι δεν συνάπτονται με το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας, τυχόν δε σχετικές αξιώσεις προς αποζημίωση μπορούν να αχθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
11. Επειδή, επομένως, πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προς τα κριθέντα με την απόφαση ΣΕ 2102/2019 Ολομ. και το Πρακτικό …/2022 του Τριμ. Συμβουλίου και να κληθεί ο Δήμος και οι οριζόμενες στο σκεπτικό υπηρεσίες να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες συμμορφώσεως εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος Πρακτικού. Επιφυλάσσεται δε το παρόν Συμβούλιο να εξετάσει στην επόμενη συνεδρίασή του την πορεία της διαδικασίας συμμόρφωσης και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμορφώσεως, να ενεργοποιήσει τις διατάξεις περί επιβολής χρηματικής ποινής υπέρ των αιτούντων, καθώς και των κυρώσεων και των μέτρων κατά των εμπλεκόμενων υπαλλήλων που προβλέπονται στα άρθρα 3 παρ. 3 έως 5 και 5 παρ. 1 έως 3 του ν. 3068/2002.
Για τους λόγους αυτούς
Διαπιστώνει ότι, και μετά την κοινοποίηση του Πρακτικού …/2022 του παρόντος Συμβουλίου η Διοίκηση εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται προσηκόντως προς την απόφαση ΣΕ 2102/2019 Ολομ.,
Επιβάλλει στον Δήμο Αθηναίων, τις υπηρεσίες και τα Υπουργεία που μνημονεύονται στις σκέψεις 6 έως 8 του παρόντος Πρακτικού να προβούν ταχέως και απροφασίστως στις εκεί οριζόμενες ενέργειες,
Ορίζει ως εντεταλμένο δικαστή τον Πάρεδρο … κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό και
Ορίζει νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου την 28η Σεπτεμβρίου 2023.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου Ελένη Γκίκα
Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2023.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Ευαγγελία Νίκα Ελένη Γκίκα