Απόφαση

Αριθμός 199/2021
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Αντωνία Κορφιάτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθερία Παρδαλή, Πλημμελειοδίκη και Δημήτριο Μαυρέλη Εισηγητή-Πλημμελειοδίκη, που συμμετέχουν στο β τμήμα των διακοπών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2021 πράξη της Ολομέλειας.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο γραφείο της Προέδρου στις 28-07-2021. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και η Γραμματέας Ευαγγελία Ζωναρά. Το Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική υπόθεση για την οποία η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βασιλεία Σαριδάκη έχει υποβάλλει τη με αριθμό .../20-07-2021 πρότασή της η οποία εισήχθη στο Συμβούλιο στις 22-07-2021 και έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 458 και 459 ΚΠΔ που κυρώθηκε με το Ν 4620/2019 αιτήσεις ξένων δικαστικών αρχών για τη διενέργεια ανακριτικής πράξης, όπως η κατάσχεση κατ’άρθρο 458 παρ 1 ΚΠΔ, διαβιβάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτελούνται με παραγγελία του αρμοδίου εισαγγελέα εφετών από τον ανακριτή, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί η ανακριτική πράξη, εκτός αν αυτή αντιβαίνει στις διατάξεις του ΚΠΔ ή του Οργανισμού Δικαστηρίων. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 14 έως 18 του ΝΔ 4218/1961 περί κυρώσεως της από 10-4-1959 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, την οποία συνυπέγραψε και η Ρουμανία, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, όπως παράσχουν μεταξύ τους την ευρύτερη δικαστική συνδρομή, εφόσον οι αιτήσεις αυτές διαβιβάζονται μέσω των αρμοδίων Υπουργείων Δικαιοσύνης των συμβαλλόμενων μερών και αναγράφουν τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχεία και συγκεκριμένα α) την αιτούσα αρχή, β) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης και γ) την ταυτότητα και εθνικότητα του περί ου η αίτηση προσώπου, ενώ το προς ο η αίτηση συμβαλλόμενο μέρος, οφείλει να μεριμνήσει για την εκτέλεση των απευθυνόμενων προς αυτό δικαστικών αιτημάτων με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία του τύπους. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση σχετικά με την εκτέλεση αίτησης δικαστικής συνδρομής επιλύεται από το συμβούλιο εφετών, το οποίο με τη διαδικασία του άρθρου 449 ΚΠΔ αποφασίζει εντός διαστήματος οκτώ ημερών, ενώ κατ’ άρθρο 269 παρ 3 ΚΠΔ, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση αν δεν είναι πιθανό ότι από αυτό το λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στην τελευταία αυτή περίπτωση που δεν προβάλλονται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση αιτήματος δικαστικής συνδρομής είναι το συμβούλιο πλημμελειοδικών, όπου εκκρεμεί η υπόθεση (ΕφΘεσ 650/2000 ΠΧρ ΝΑ΄, 713, ΣυμβΕφΘεσ 108/2001 ΠοινΧρον ΝΑ΄, 823) Στην προκειμένη περίπτωση εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου Σας κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου κατ’άρθρο 269 παρ. 3 ΚΠΔ η από 16-4-2021 αίτηση του του ... και της.... του... κατοίκων Brasov Ρουμανίας δια της εφοδιασμένης με ειδική προς τούτο έγγραφης πληρεξουσιότητας πληρεξούσιας δικηγόρου τους, τουβλ. την από 23-2-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου του Δήμου ... Ρουμανίας Ι. Φ. με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Συμβολαιογράφου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης), η οποία κατατέθηκε αναρμοδίους ενώπιον του Ανακριτή Χαλκιδικής με αίτημα την άρση της κατάσχεσης σκάφους (πλοίου) ιδιοκτησίας τους με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S. έτους κατασκευής 2008, αρ. … με αρ καταχώρισης και διεθνή αριθμό εγγραφής ονομασίας, η οποία επιβλήθηκε την 7-10-2016 με την …/6-10-2016 διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας BRASOV Ρουμανίας κατ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 14 έως και 18 του ΝΔ 4218/1961, του αρ. 51 του Ν 2514/1997, της διμερούς σύμβασης Ελλάδας Ρουμανίας περί δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (νδ 429/1974) και του άρθρου 458 ΚΠΔ, όπως ίσχυε πριν την κύρωση του νέου ΚΠΔ με το Ν 4620/2019, στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής δικογραφίας σε βάρος του πρώτου αιτούντος στη Ρουμανία για τις πράξεις της φοροδιαφυγής, πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες.
Ειδικότερα οι αιτούντες επικαλούμενοι δυσανάλογη βλάβη που θα υποστούν από τη φθορά του ιδιόκτητου σκάφους τους, το οποίο επί πενταετία φυλάσσεται δυνάμει της επιβληθείσης με την με αρ. …/6-10-2016 Διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής στο Λιμένα «MARINA PORTO CARRAS» χωρίς ακόμη να εκδοθεί απόφαση για τις σε βάρος του πρώτου αιτούντος κατηγορίες αλλά και υπέρμετρο κόστος συντήρησης του σκάφους σε σχέση με την αξία του ζητούν την άρση της επιβληθείσης κατάσχεσης, αφού αυτή δε θα δημιουργήσει δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Η ανωτέρω αίτηση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Χαλκιδικής με το με αρ. …/13-5-2021 έγγραφο του Ανακριτή Χαλκιδικής.
Ήδη με το με αρ 275/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έχει κριθεί ότι το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είναι αναρμόδιο, προκρίνοντας την αρμοδιότητα του Συμβουλίου Σας. Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης με το με αρ. .../16 από 4-12-2019 έγγραφό της απευθύνθηκε στις αλλοδαπές αρχές ζητώντας να γνωστοποιήσουν αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την τύχη του εν θέματι κατασχεθέντος σκάφους καθώς και εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα οποιαδήποτε δικαστική απόφαση σε ποιες ενέργειες επρόκειτο να προβούν σε σχέση με την τύχη του κατασχεθέντος καθώς μέχρι σήμερα παρά την κατάσχεση που έλαβε χώρα δεν υπήρξε καμία ενέργεια εκ μέρους των ρουμανικών αρχών. Επί του εγγράφου αυτού με την με αρ .../11-5/2016 από 30-12-2019 απάντηση της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου ... Ρουμανίας γνωστοποιήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών ότι η παραλαβή του κατασχεθέντος σκάφους είναι ανέφικτη επειδή τέτοια σκάφη δεν είναι δυνατόν να ελλιμενιστούν στα ρουμανικά ύδατα λόγω κλίματος ενώ με το με αρ πρωτ. …/6-2-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου Brasov Ρουμανίας γνωστοποιήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ότι η αξία του κατασχεθέντος σκάφους πιθανώς μειώθηκε κατά άνω του 40%. Ακολούθως την 12-3-2021 οι αιτούντες κατέθεσαν αίτηση για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση σε αυτούς του σκάφους, επειδή παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί φθορές και βλάβες και οι ίδιοι απώλεια εσόδων ύψους 628425 Ευρώ. Ήδη η αίτηση αυτή εισήχθη στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης πλην όμως με το με αρ 275/2021 Βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε αναρμόδιο. Οι αιτούντες επανέρχονται με την υπό κρίση αίτησή τους αιτούμενοι την άρση της κατάσχεσης για τους ως άνω λόγους.
Επειδή σημαντική είναι η κατοχύρωση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία δεσμεύει τον, ανακριτή και κάθε ανακριτικό υπάλληλο κατά τη διενέργεια οποιοσδήποτε ανακριτικής πράξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης κατά τη ρητή πρόβλεψη πλέον του 251 παρ. 2 του ΝΚΠΔ (Ν 4620/2019) Το ότι η κατάσχεση υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας θα έπρεπε να είναι σαφές ήδη υπό τον προϊσχύσαν δίκαιο και μάλιστα με βάση κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος (άρθρο 25 Συντάγματος). Ωστόσο η ρητή υπόμνηση στο πλαίσιο του νέου Κώδικα δεν καταλείπει καμία αμφιβολία ότι η αρχή είναι αντιτάξιμη σε κάθε εκπρόσωπο των δικαστικών ή ανακριτικών αρχών και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αναδρομική εφαρμογή και σε κανόνες που έτσι και αλλιώς όφειλαν να διέπουν τις ανακριτικές πράξεις και υπό τον προϊσχύσαντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έστω και ελλείψει ρητής πρόβλεψης. Κατά συνέπεια η πρόβλεψη σχετικά με την εφαρμογή της αναλογικότητας μολονότι περιλαμβάνεται ρητά το πρώτον στο πλαίσιο του ΝΚΠΔ θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αφορά και πράξεις που είχαν διενεργηθεί υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠΔ συνιστώντας κατά κάποιο τρόπο ερμηνευτικό νόμο (Γ. Ναζίρη, Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων (Μέρος Β, Οι ρυθμίσεις του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ΠοινΔ/νη 2021, 365 επ, Δ. Συμεωνίδη, Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Από τον ΚΠΔ στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, εκδ. Σάκκουλα 2010, 378 επ.).
Μετά ταύτα επειδή στη διαδικασία της εκτέλεσης αιτήματος δικαστικής συνδρομής εφαρμόζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ελληνικού ποινικού δικονομικού δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής και Ποινικών Υποθέσεων της 20ης Απριλίου 1959, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 269 ΚΠΔ το κατασχεμένο πράγμα μπορεί να πωληθεί με δημόσιο πλειστηριασμό ή και να αρθεί η κατάσχεσή του και εν προκειμένω από την επιβολή της κατάσχεσης έως σήμερα δεν έχει παραληφθεί το κατασχεθέν από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δικαστικής συνδρομής, δηλώνοντας ότι αυτό είναι ανέφικτο καθώς και ότι η αξία του κατασχεθέντος μειώθηκε κατά περισσότερο από 40%.
Επειδή περαιτέρω, βάσει της διάταξης …/2016 του Ανακριτή του Τμήματος Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής κατασχέθηκε το σκάφος και σε εκτέλεση της κατάσχεσης μεσεγγυούχος ορίστηκε ο ... του ... ορισθείς με υπεύθυνη δήλωση από τον πρώτο των αιτούντων, όπως προκύπτει από την από 3-11-2016 έκθεση μεσεγγύησης. Ο τελευταίος ανέλαβε με σύμβαση τη διαχείριση του σκάφους για ολόκληρη την περίοδο της κατάσχεσης, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση του σκάφους με υλικά που πλήρωνε ο ιδιοκτήτης του. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ήταν η 1-4-2017 και έληγε στο τέλος της κατάσχεσης. Η αμοιβή του ... του ... ορίστηκε σε 500 Ευρώ το μήνα, πλην όμως η αμοιβή του και τα έξοδα της συντήρησης του σκάφους δεν μπορούσαν να καλυφθούν λόγω τους ύψους τους και η ανωτέρω σύμβαση έληξε το 2019 λόγω του ότι δεν υπήρξε ομαλή εξέλιξή της. Ενδεικτικά τα έξοδα για τη φύλαξη του σκάφους και τη συντήρησή του ανέρχονταν κατά το διάστημα 2018-2019 α) σε 14300 Ευρώ για ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο β) 15100 Ευρώ για ετήσιο συμβόλαιο ενοικίασης λιμένα γ) 24000 Ευρώ για επισκευή πλοίου στην αποβάθρα- ναυπηγείο Θεσσαλονίκης, δ)3700 Ευρώ για ετήσια υπηρεσία μηχανών MTU-MTU ARIEXPO ε) 2900 Ευρώ για γεννήτριες και σταθεροποιητές στ) 2800 Ευρώ για εξοπλισμό ασφάλειας πλοήγησης ζ) 46.000 Ευρώ για μισθούς και επιδόματα πληρώματος. Τα έξοδα αυτά ανέρχονταν σε 108.800 Ευρώ και αποτελούν τον προϋπολογισμό της ελάχιστης συντήρησης του πλοίου. Λόγω λήξης της ανωτέρω σύμβασης και για τη διαπίστωση της αλλοίωσης και φθοράς του σκάφους συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2020 εκτίμηση του Β. Σ.-Μίσθωση Θαλαμηγών της Χαλκιδικής και Έκθεσης Κατάσταση από τον Επιθεωρητή Νηογνώμονα Ε. Τ. υπολογίστηκε δε η αξία του σε 1465000,00 Ευρώ, ήτοι πράγματι έχει απολύσει πάω από το 40% της αξίας του, αφού αρχικά η αξία του είχε εκτιμηθεί σε 7.000.000 Ευρώ.
Ευχερώς συνάγεται ότι λόγω μη ενδιαφέροντος των ρουμανικών αρχών να παραλάβουν το σκάφος και να το συντηρήσουν αλλά και λόγω μη ύπαρξης 5 χρόνια μετά την κατάσχεση του σκάφους αμετάκλητης δικαστικής απόφασης των ρουμανικών δικαστικών αρχών σχετικά με την τύχη του ως άνω σκάφους καθίσταται σαφές ότι η διατήρηση της κατάσχεσης του σκάφους είναι δυσανάλογη, μη πρόσφορή και μη αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο το πρώτον επιβλήθηκε, καθ’ ότι είναι προφανές ότι το σκάφος παραμένοντας στη μαρίνα αλλοιώνεται καθημερινά και μειώνεται η αξία του, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα έξοδα συντήρησης και φύλαξής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάσχεσή του, η διατήρηση της αξίας του ως προϊόντος εγκλήματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επομένως θα πρέπει να αρθεί η κατάσχεση του και να διαταχθεί η απόδοσή του στον πρώτο των αιτούντων, ενόψει του ότι η άρση της επιβληθείσης κατάσχεσης, δε θα δημιουργήσει δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Περαιτέρω το σκάφος δε φαίνεται να συνδέεται με τη δεύτερη των αιτούντων, ήτοι από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει ότι είναι συνιδιοκτησίας της, ώστε να νομιμοποιείται ως συνιδιοκτήτρια του σκάφους στην υποβολή της υπό κρίση αίτησης και ως προς αυτήν η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
1) Να απορριφθεί η από 16-4-2021 αίτηση της … του … κατοίκου ... Ρουμανίας με αίτημα την άρση της κατάσχεσης σκάφους (πλοίου) με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S. έτους κατασκευής 2008, αρ 24 με αρ. καταχώρισης … και διεθνή αριθμό εγγραφής … ονομασίας … η οποία επιβλήθηκε την 7-10-2016 με την .../6-10-2016 διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας ... Ρουμανίας.
2) Να αρθεί η κατάσχεση σκάφους (πλοίου) με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S. έτους κατασκευής 2008, αρ … με αρ καταχώρισης … και διεθνή αριθμό εγγραφής … ονομασίας … η οποία επιβλήθηκε την 7-10-2016 με την .../6-10-2016 διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας ... Ρουμανίας της Εισαγγελίας ... Ρουμανίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 14 έως και 18 του ΝΔ 4218/1961, του αρ. 51 του Ν 2514/1997, της διμερούς σύμβασης Ελλάδας Ρουμανίας περί δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (νδ 429/1974) και του άρθρου 458 ΚΠΔ, όπως ίσχυε πριν την κύρωση του νέου ΚΠΔ με το Ν 4620/2019, στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής δικογραφίας σε βάρος του … του …. κατοίκου ... Ρουμανίας στη Ρουμανία για τις πράξεις της φοροδιαφυγής, πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες και να διαταχθεί η απόδοση στον ανωτέρω.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 18.07.2021
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Νόμιμα εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου αυτού η ως άνω .../18-07- 2021 εισαγγελική πρόταση, με αφορμή την από 16-04-2021 αίτηση των α) … του … και της … κατοίκου Ρουμανίας, Δήμος ... του νομού ... και β) … του … και της … κατοίκου Ρουμανίας, Δήμος ... του νομού Brasov, με την οποία (αίτησή τους) ζητούν την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση σ’ αυτούς, του περιγραφόμενου σκάφους (πλοίου), του οποίου η κατάσχεση διατάχθηκε με την υπ’ αριθμ. .../06-10-2016 Διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας Brasov Ρουμανίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 14 έως 18 του Ν.Δ 4218/1961, του άρθρου 51 του Ν. 2514/1997, της διμερούς σύμβασης Ελλάδας Ρουμανίας περί δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (Ν.Δ 429/1974) και του άρθρου 458 Κ.Π.Δ, ως ίσχυε πριν την κύρωση του νέου ΚΠΔ με το Ν. 4620/2019, στα πλαίσια εκκρεμούσης ποινικής δικογραφίας σε βάρος του πρώτου των ανωτέρω αιτούντων, για τις πράξεις της φοροδιαφυγής, πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες. Με την ως άνω αίτησή τους οι αιτούντες ζητούν την την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση σ’ αυτούς, του περιγραφόμενου σκάφους (πλοίου), επικαλούμενοι δυσανάλογη βλάβη που θα υποστούν από τη φθορά του σκάφους τους, καθώς αυτό φυλάσσεται δυνάμει της προειρρημένης Διάταξης, επί πενταετία, στο Λιμένα «MARINA PORTO CARRAS», χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση για τις σε βάρος του πρώτου των αιτούντων κατηγορίες, αλλά και υπέρμετρο κόστος συντήρησης του σκάφους, σε σχέση με την αξία του, ενώ η άρση της κατάσχεσης δε θα δημιουργήσει δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Η ως άνω αίτηση είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις, ως και στη διάταξη του άρθρου 269§3 ΚΠΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από όλα τα έγγραφα, προέκυψαν, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου τα πραγματικά περιστατικά, που ορθά και εμπεριστατωμένα αναλύονται κατά το νομικό και πραγματικό τους μέρος στην εισαγγελική πρόταση, στην οποία το Συμβούλιο προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, παραδεκτά, εξ ολοκλήρου αναφέρεται (ΟλΑΠ 1227/79 ΠΧρ Λ' 253, ΑΠ 1427/2004 ΠοινΛογ 2004. 1715, ΑΠ 1217/2004 ΠοινΛογ 2004. 1519, ΑΠ 2447/2003 ΠοινΛογ 2003. 2599). Συνεπώς, προκύπτει ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. …/06-10-2016 Διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, που εξεδόθη μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας ... Ρουμανίας, διατάχθηκε η κατάσχεση ενός σκάφους με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S., έτους κατασκευής 2008, αρ. …, με αρ. καταχώρισης ... και διεθνή αριθμό εγγραφής ... ονομασία ... . Επιπλέον, συνάγεται ότι λόγω μη ενδιαφέροντος των ρουμάνικων αρχών να παραλάβουν το σκάφος και να το συντηρήσουν αλλά και λόγω μη ύπαρξης για πέντε χρόνια μετά την κατάσχεση του σκάφους, αμετάκλητης δικαστικής απόφασης των ρουμάνικων δικαστικών αρχών για την τύχη του ως άνω σκάφους, η διατήρηση της κατάσχεσης είναι δυσανάλογη, μη πρόσφορη και μη αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο επιβλήθηκε. Εξάλλου, το σκάφος, παραμένοντας στη μαρίνα αλλοιώνεται καθημερινά, η αξία του βαίνει μειούμενη ενώ αυξάνονται τα έξοδα συντήρησης και φύλαξής του, κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάσχεσή του, η διατήρηση της αξίας του ως προϊόντος εγκλήματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Τέλος, το σκάφος δεν φαίνεται να συνδέεται με την δεύτερη των αιτούντων, ώστε να νομιμοποιείται ως συνιδιοκτήτρια του σκάφους στην υποβολή της αίτησης. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως προς την δεύτερη αιτούσα και να γίνει δεκτή ως προς τον πρώτο αιτούντα και να διαταχθεί η άρση της κατάσχεσης του σκάφους (πλοίου) με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S., έτους κατασκευής 2008, αρ. ..., με αρ. καταχώρισης ... και διεθνή αριθμό εγγραφής ... ονομασία ... η οποία επιβλήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/06-10-2016 Διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας Brasov Ρουμανίας και να διαταχθεί η απόδοσή του στον ιδιοκτήμονα πρώτο αιτούντα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την δεύτερη αιτούσα, του R. και της l., κατοίκου Ρουμανίας, Δήμος ... του νομού ...
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς τον πρώτο αιτούντα … του … και της … κατοίκου Ρουμανίας, Δήμος ... του νομού ....
ΑΙΡΕΙ την κατάσχεση του σκάφους (πλοίου) με αναγνωριστικά στοιχεία A. Β. S., έτους κατασκευής 2008, αρ. …, με αρ. καταχώρισης … και διεθνή αριθμό εγγραφής … ονομασία η οποία επιβλήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/06-10-2016 Διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας Brasov Ρουμανίας και να διαταχθεί η απόδοσή του στον ιδιοκτήμονα πρώτο αιτούντα.
Αποφασίσθηκε στον Πολύγυρο την 28η Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 29η Ιουλίου 2021.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας