Περίληψη

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ικανοποίηση χρηματικής αξίωσης από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου, για τη διακοπή της παραγραφής της ένδικης αξίωσης απαιτείται η επίδοση της αγωγής στο εναγόμενο Δημόσιο με επιμέλεια του ενάγοντος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία ο ενάγων παραλείψει να επιδώσει την αγωγή, η διακοπή της παραγραφής της αξίωσής του δύναται να επέλθει από την επίδοση αντιγράφου της αγωγής στο εναγόμενο με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ΚΔΔ, αν αυτή διενεργηθεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων