Περίληψη

Η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή υποδείγματος ΕΕΕΣ, στο οποίο έχει απαλειφθεί το πεδίο Δ του Μέρους ΙΙΙ και, συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται ερώτηση ως προς τη συνδρομή ή μη εθνικού λόγου αποκλεισμού, δημιουργεί αντικειμενική ασάφεια ως προς το εάν συντρέχει απαίτηση της Διακήρυξης για προαπόδειξη της μη συνδρομής του. Η ασάφεια αυτή δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του διαγωνιζομένου που συμπλήρωσε πλήρως το αναρτηθέν από την αναθέτουσα αρχή υπόδειγμα. Συνεπώς, η πλημμέλεια της προσφοράς οφείλεται σε αντικειμενική ασάφεια της διακήρυξης και είναι δεκτική διευκρίνισης βάσει του άρθρου 102 του Ν 4412/2016, η δε αναθέτουσα αρχή οφείλει να καλέσει τη διαγωνιζόμενη Ένωση να διευκρινίσει εάν συντρέχει στο πρόσωπό της ο επίμαχος εθνικός λόγος αποκλεισμού.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων