Περίληψη

Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2008/48/ΕΚ – Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 8 – Υποχρέωση του δανειστή να ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή – Θεραπεία παράβασης λόγω πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης πίστωσης – Άρθρο 23 – Αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Ακυρότητα της σύμβασης πίστωσης και έκπτωση του δανειστή από το δικαίωμα στην είσπραξη των συμφωνηθέντων τόκων – Απουσία επιζήμιων συνεπειών για τον καταναλωτή – Ενίσχυση ευθύνης των πιστωτικών φορέων και πρόληψη ανεύθυνων πρακτικών κατά τη χορήγηση πιστώσεων σε καταναλωτές

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων